Download  Print this page

Husqvarna LC48 e Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Br uksan visning
Br ugsan visning
Br uksan visning
Käyttöohje
Oper a tor' s manual
Manuel d'utilisa tion
LC48 e
LC48B e
LC53 e
LC53B e
LC53E e
LB48 e
Läs igenom bruksan visningen noggrant och förstå innehållet innan du an vänder maskinen.
Læs brugsan visningen omh yggeligt igennem og f orstå indholdet, inden du bruger maskinen.
S S S S E E E E ( ( ( ( 2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 8 8 8 8 ) ) ) ) D D D D K K K K ( ( ( ( 1 1 1 1 9 9 9 9 - - - - 3 3 3 3 6 6 6 6 ) ) ) )
Les nøy e gjennom bruksan visningen og f orstå innholdet før du bruk er maskinen.
Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmär rä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää k onetta.
N N N N O O O O ( ( ( ( 3 3 3 3 7 7 7 7 - - - - 5 5 5 5 3 3 3 3 ) ) ) ) F F F F I I I I ( ( ( ( 5 5 5 5 4 4 4 4 - - - - 7 7 7 7 1 1 1 1 ) ) ) )
Please r ead the operator' s man ual car efull y and mak e sur e y ou understand the instructions bef or e using the machine .
G G G G B B B B ( ( ( ( 7 7 7 7 2 2 2 2 - - - - 8 8 8 8 8 8 8 8 ) ) ) ) F F F F R R R R ( ( ( ( 8 8 8 8 9 9 9 9 - - - - 1 1 1 1 0 0 0 0 6 6 6 6 ) ) ) )
Lir e attentiv ement et bien assimiler le man uel d'utilisation a vant d'utiliser la machine .

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna LC48 e

  Summary of Contents for Husqvarna LC48 e

 • Page 1 Br uksan visning Br ugsan visning Br uksan visning Käyttöohje Oper a tor’ s manual Manuel d’utilisa tion LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Läs igenom bruksan visningen noggrant och förstå innehållet innan du an vänder maskinen.
 • Page 2: Symbolför Klaring

  SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler a vser specifika krav för certifieringar på vissa marknader. V ARNING! Maskinen kan felaktigt eller An vänd alltid skyddshandskar. slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Regelbunden rengöring krävs.
 • Page 3: Symbolförklaring

  V ARNING! Långvarig inandning av motorns avgaser kan utgöra en hälsorisk. Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande.
 • Page 4: Table Of Contents

  INNEHÅLL Innehåll SYMBOLFÖRKLARING Symbolför klaring ............Åtgärder före användning av ny gräsklippare ....INNEHÅLL Innehåll ................ V AD ÄR VAD? V ad är vad på gräsklipparen? ........SÄKERHETSINSTR UKTIONER P ersonligt skydd ............Maskinens säkerhetsutrustning ........Allmänna säkerhetsinstruktioner ........Allmänna arbetsinstruktioner ........MONTERING Monter ing av styre ............
 • Page 5: Ad Är Vad

  VAD ÄR VAD? Vad är vad på gräsklipparen? 1 Handtag / styre 12 Oljetank 2 Drivning 13 Klipphöjdsreglage 3 Starthandtag 14 Bakre sköld (ej LB48e) 4 Gräsuppsamlare (ej LB48e) 15 Motorbromsbygel 5 Bränsletank 16 Knivbroms LC48B e och LC53B e 6 Luftfilter 17 Elstart LC 53 Ee 7 Tändstift...
 • Page 6: Säkerhetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Personligt skydd Ljuddämpare Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från VARNING! Vid all användning av maskinen användaren. skall personligt skydd användas. • Handskar ska användas när det behövs, t ex vid montering, inspektion eller rengöring av skärutrustning.
 • Page 7: Allmänna Säkerhetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER Allmänna säkerhetsinstruktioner • Iaktta omgivningen och var säker på att det inte finns risk att människor eller djur kan komma i kontakt med skärutrustningen. Användaren är ansvarig för tillbud och • En gräsklippare är endast konstruerad för klippning av risker gentemot människor och egendom.
 • Page 8: Allmänna Arbetsinstruktioner

  SÄKERHETSINSTRUKTIONER • Vid förvaring av bränsle skall för ändamålet speciellt Följ ovannämnda punkter men använd aldrig en gräsklippare avsedda och godkända behållare användas. utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka. Grundläggande klippteknik Allmänna arbetsinstruktioner VARNING! Se till att händer och fötter inte VARNING! Detta avsnitt behandlar kommer åt skärutrustningen när motorn är i grundläggande säkerhetsregler för arbete...
 • Page 9: Montering

  MONTERING Montering av styre När du fäller ihop styret var försiktig så att inte kablar och vajrar skadas. • Håll spärrknappen på låsanordningen intryckt och fäll upp styret. • Lyft bakre skölden och häng upp gräsbehållaren. • Justera höjden på handtagets övre del. •...
 • Page 10: Bränslehantering

  Fyll inte på för mycket bensin. Lämna ungefär 35 mm under oljenivå kan orsaka allvarliga motorskador. tanklocket så att bränslet kan expandera. • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA Torka rent runt tanklocken. Rengör bränsle- och oljetanken fyrtaktsolja. regelbundet. Bränslefiltret skall bytas minst en gång per år.
 • Page 11: Start Och Stopp

  START OCH STOPP Start och stopp • Fäll in motorbromsbygeln mot styret. • Sätt i nyckeln och tryck på nyckeln. VARNING! Innan start måste följande observeras: Starta inte gräsklipparen utan att kniv och samtliga kåpor är monterade. Kniven kan annars lossna och orsaka personskador. Flytta alltid maskinen från tankningsplatsen före start.
 • Page 12: Start Och Stopp

  START OCH STOPP Stopp LB48 e, LC48 e, LC53 e, LC53E e • Motorn stannas genom att släppa motorbromsbygeln. • För maskiner med elektrisk start ska nyckeln tas bort. LC48B e och LC53B e • Kniven slutar rotera genom att släppa bromsbygeln.
 • Page 13: Underhåll

  UNDERHÅLL Underhåll rengör det och kontrollera samtidigt att elektrodgapet är 0,5 mm. Tändstiftet bör bytas efter ungefär en månad i drift eller om nödvändigt tidigare. 0,5 mm VARNING! Före rengöring, reparation eller inspektion ska du se till att skärutrustningen har stannat. Tag bort tändkabeln från tändstiftet.
 • Page 14 UNDERHÅLL • Skruva bort oljepåfyllningslocket. • Anslut batteriladdaren och ladda batteriet max 24 timmar. 24 h • Använd oljepumpen (tillbehör) till att tömma oljetanken. Drivning och växellåda • Se till att hjul och hjulaxlar är rena och fria från löv, gräs etc.
 • Page 15: Justering Av Kopplingsvajer

  UNDERHÅLL Justering av kopplingsvajer Månadstillsyn Kopplingsvajern justeras genom att skruva på justerskruven. Nedan följer några allmänna skötselinstruktioner. Daglig tillsyn 1 Kontrollera att drivremmen är hel och utan synbara defekter. 2 Rengör växellådan. 3 Kontrollera bränslefiltret och bränsleslangen. Byt om det behövs.
 • Page 16: Tekniska Data

  TEKNISKA DATA Tekniska data LC 48 e LC 48 Be LB 48 e Motor Motortillverkare Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindervolym, cm Varvtal, rpm 2900 2900 2900 Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1) Tändsystem Tändstift Champion QC12YC Champion QC12YC Champion QC12YC Elektrodgap, mm...
 • Page 17 TEKNISKA DATA LC 53 e LC 53 Be LC 53 Ee Motor Motortillverkare Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindervolym, cm Varvtal, rpm 2900 2900 2900 Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1) Tändsystem Champion Tändstift Champion QC12YC Champion QC12YC QC12YC Elektrodgap, mm...
 • Page 18: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  (Gäller endast Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att motorgräsklipparna Husqvarna LB 48 e, LC 48 e, LC 48 Be, LC 53 e, LC 53 Be och LC 53 Ee från och med serienummer 10xxxxxxx och framåt motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV:...
 • Page 19: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring Brug altid beskyttelseshandsker. ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige Regelmæssig rengøring kræves. skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt Visuel kontrol. igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.
 • Page 20: Forberedelser, Inden En Ny Plæneklipper Tages I Brug

  ADVARSEL! Langvarig indånding af motorens udstødningsgas kan være sundhedsskadelig. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. 20 – Danish...
 • Page 21: Indhold Indhold

  INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ............Forberedelser, inden en ny plæneklipper tages i brug . INDHOLD Indhold ................. HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? ....... SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse ........... Maskinens sikkerhedsudstyr ........Generelle sikkerhedsinstruktioner ........ Generelle arbejdsinstruktioner ........MONTERING Montering af styr ............
 • Page 22: Hvad Er Hvad

  HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på plæneklipperen? 1 Håndtag / styr 12 Olietank 2 Drev 13 Klippehøjdeindstilling 3 Starthåndtag 14 Bagskjold (ikke LB48e) 4 Græssamler (ikke LB48e) 15 Motorbremsebøjle 5 Brændstoftank 16 Knivbremse LC48B e og LC53B e 6 Luftfilter 17 Elstart LC 53 Ee 7 Tændrør 18 Symboler...
 • Page 23: Sikkerhedsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig beskyttelse Lyddæmper Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser ADVARSEL! Ved enhver anvendelse af væk fra brugeren. maskinen skal der bruges personligt beskyttelsesudstyr. • Handsker skal anvendes, når det behøves, f.eks. ved montering, inspektion eller rengøring af skæreudstyret.
 • Page 24: Generelle Sikkerhedsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generelle sikkerhedsinstruktioner • Sørg for at arbejdsområdet er tilstrækkeligt oplyst for at skabe et sikkert arbejdsmiljø. • En plæneklipper er udelukkende konstrueret til • Hold øje med omgivelserne, og kontrollér, at der ikke er græsslåning. Det eneste tilbehør, du må anvende nogen risiko for, at mennesker eller dyr kan komme i motorenheden som drivkilde til, er de knive, vi anbefaler i kontakt med skæreudstyret.
 • Page 25: Generelle Arbejdsinstruktioner

  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Transport og opbevaring • Motoren skal blokeres ved transport over et område, der ikke skal klippes; f.eks. havegang, sten, grus, asfalt o.l. • Ved længere tids opbevaring og transport af plæneklipperen skal brændstof- og motorolietankene tømmes. Forhør dig på den nærmeste benzintank om, hvor du kan komme af med det overskydende brændstof eller motorolie.
 • Page 26 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER • Løb aldrig med maskinen, når den er i gang. Man skal altid gå med plæneklipperen. Vær særlig opmærksom, når du trækker maskinen mod dig under arbejdet. Klippehøjde Afbryd motoren, inden klippehøjden ændres. Klippehøjden kan justeres til fem forskellige positioner, mm Indstil ikke klippehøjden for lavt, da der så...
 • Page 27: Montering

  MONTERING Montering af styr Pas på ikke at beskadige wirer og kabler, når du folder styret sammen. • Hold låseknappen på låseenheden inde, og fold håndtaget op. • Løft det bagest skjold og hæng græsbeholderen op. • Juster højden på styrets øverste del. •...
 • Page 28: Brændstofhåndtering

  Påfyld ikke for meget benzin. Lad der være ca. 35 mm op til tanklåget, så benzinen kan udvide sig. • Anvend HUSQVARNA firetaktsolie for at opnå det bedste resultat og den bedste funktion. Tør rent rundt om tankdækslet. Rengør benzin- og olietanken jævnligt.
 • Page 29: Start Og Stop

  START OG STOP Start og stop • Før den elektroniske starter benyttes første gang, skal batteriet oplades. Se anvisningerne i afsnittet Vedligeholdelse. ADVARSEL! Inden start skal du være • Folde motorbremsebøjlen ind mod styret. opmærksom på følgende: • Isæt tændingsnøglen, og tryk på den. Start aldrig plæneklipperen, medmindre kniv og alle afskærmninger er monteret.
 • Page 30 START OG STOP Drevet kan deaktiveres ved hjælp af knappen på drevstyringen. Stop LB48 e, LC48 e, LC53 e, LC53E e • Motoren standses ved at slippe motorbremsebøjlen. • Maskiner med elektrisk start, fjern nøglen. LC48B e og LC53B e •...
 • Page 31: Vedligeholdelse

  VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,5 mm. Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds drift, eller hvis det er nødvendigt, endnu tidligere. 0,5 mm ADVARSEL! Inden rengøring, reparation eller inspektion skal du kontrollere, at skæreudstyret er standset helt.
 • Page 32 VEDLIGEHOLDELSE • Skru oliepåfyldningslåget af. • Tilslut batteriladeren, og oplad batteriet i maks. 24 timer. 24 h • Benyt oliepumpen (tilbehør) til at tømme olietanken. Drev og gearkasse • Sørg for, at hjul og hjulaksler er rene og fri for løv, græs osv.
 • Page 33: Indstilling Af Koblingswire

  VEDLIGEHOLDELSE Indstilling af koblingswire Månedligt eftersyn Koblingswiren indstilles ved at skrue på indstillingsskruen. Nedenfor følger nogle generelle vedligeholdelsesinstruktioner. Dagligt eftersyn 1 Kontrollér, at drivremmen er hel og uden synlige defekter. 2 Rengør gearkassen. 3 Kontrollér brændstoffilteret og brændstofslangen. Udskift om nødvendigt. 1 Kontrollér, at motorbremsebøjlen fungerer sikkert.
 • Page 34: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 48 e LC 48 Be LB 48 e Motor Motorproducent Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindervolumen, cm Hastighed, o/min. 2900 2900 2900 Nominel motoreffekt, kW (se anm. 1) Tændingssystem Tændrør Champion QC12YC Champion QC12YC Champion QC12YC Elektrodeafstand, mm...
 • Page 35 TEKNISKE DATA LC 53 e LC 53 Be LC 53 Ee Motor Motorproducent Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindervolumen, cm Hastighed, o/min. 2900 2900 2900 Nominel motoreffekt, kW (se anm. 1) Tændingssystem Champion Tændrør Champion QC12YC Champion QC12YC QC12YC Elektrodeafstand, mm...
 • Page 36: Ef-Overensstemmelseserklæring

  (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, erklærer hermed, at motorplæneklipperne Husqvarna LB 48 e, LC 48 e, LC 48 Be, LC 53 e, LC 53 Be og LC 53 Ee fra og med serienummer 10xxxxxxx og fremad opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV:...
 • Page 37: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring Øvrige symboler/klistremerker angitt på maskinen ADVARSEL! Hvis maskinen brukes gjelder spesifikke krav for sertifiseringer på visse uforsiktig eller feilaktig, kan den være et markeder. farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller Bruk alltid vernehansker. andre.
 • Page 38: Tiltak Før Bruk Av En Ny Gressklippere

  ADVARSEL! Langvarig innånding av motorens avgasser kan utgjøre en helsefare. Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel. 38 –...
 • Page 39: Innhold Innhold

  INNHOLD Innhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ............Tiltak før bruk av en ny gressklippere ......INNHOLD Innhold ................. HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? ........SIKKERHETSINSTRUKSJONER Personlig beskyttelse ........... Maskinens sikkerhetsutstyr .......... Generelle sikkerhetsinstruksjoner ........ Generelle arbeidsinstruksjoner ........MONTERING Montering av styre ............BRENNSTOFFHÅNDTERING Brennstoff ..............
 • Page 40: Hva Er Hva

  HVA ER HVA? Hva er hva på gressklipperen? 1 Håndtak / styre 12 Oljetank 2 Drift 13 Klippehøydehendel 3 Starthåndtak 14 Bakre skjerm (ikke LB48e) 4 Gressoppsamler (ikke LB48e) 15 Motorbremsebøyle 5 Brennstofftank 16 Knivbrems LC48B e og LC53B e 6 Luftfilter 17 El-start LC 53 Ee 7 Tennplugg...
 • Page 41: Sikkerhetsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Personlig beskyttelse Lyddemper Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så lavt som mulig, og for å lede avgassene fra motoren bort fra ADVARSEL! Ved all bruk av maskinen skal brukeren. det brukes personlig verneutstyr. • Hansker skal brukes ved behov, f.eks.
 • Page 42: Generelle Sikkerhetsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Generelle sikkerhetsinstruksjoner • Pass på omgivelsene og forviss deg om at det ikke er fare for at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skjæreutstyr. Brukeren er ansvarlig for ulykker som kan • En gressklipper er bare konstruert for klipping av oppstå...
 • Page 43: Generelle Arbeidsinstruksjoner

  SIKKERHETSINSTRUKSJONER Generelle arbeidsinstruksjoner Følg punktene over, men bruk aldri en gressklipper uten mulighet til å kunne tilkalle hjelp i tilfelle en ulykke. Grunnleggende klippeteknikk ADVARSEL! Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med gressklipper. Denne informasjonen kan ADVARSEL! Påse at ikke hender og føtter aldri erstatte den kunnskap en profesjonell kommer til skjæreutstyret når motoren er i bruker besitter i form av opplæring og...
 • Page 44: Montering

  MONTERING Montering av styre Når du feller sammen styret, må du være forsiktig slik at ikke kabler og vaiere skades. • Hold inne sperreknappen på låsemekanismen, og vipp opp håndtaket. • Løft den bakre skjermen og heng opp gressbeholderen. • Juster høyden på...
 • Page 45: Brennstoffhåndtering

  Ikke fyll på for mye bensin. La det være ca. 35 mm under oljenivå kan forårsake akvorlige motorskader. tanklokket, slik at bensinen kan ekspandere. • For beste resultat og funksjon, bruk HUSQVARNA Tørk rent rundt tanklokket. Rengjør brennstoff- og oljetanken firetaktsolje. regelmessig. Brennstoffilteret skal skiftes minst en gang årlig.
 • Page 46: Start Og Stopp

  START OG STOPP Start og stopp • Fell inn motorbremsebøylen mot styret. • Sett inn tenningsnøkkelen og skyv den inn. ADVARSEL! Før start må man legge merke til følgende: Ikke start gressklipperen uten at kniv og samtlige deksler er montert. Ellers kan kniven løsne og forårsake personskade.
 • Page 47 START OG STOPP Stopp LB48 e, LC48 e, LC53 e, LC53E e • Motoren stanses ved å slippe motorbremsebøylen. • Fjern nøkkelen på maskiner med elektrisk start. LC48B e og LC53B e • Klipperen slutter å rotere når du slipper bremsehåndtaket.
 • Page 48: Vedlikehold

  VEDLIKEHOLD Vedlikehold belegg, rengjøres den, og kontroller samtidig at elektrodeavstanden er 0,5 mm. Tennpluggen bør skiftes etter omtrent en måneds drift eller om nødvendig tidligere. 0,5 mm ADVARSEL! Før rengjøring, reparasjon eller inspeksjon skal du kontrollere at skjæreutstyret har stanset. Kople tennpluggkabelen fra tennpluggen.
 • Page 49 VEDLIKEHOLD • Skru av oljepåfyllingslokket. • Koble til batteriladeren og la batteriet lades i maks. 24 timer. 24 h • Bruk oljepumpen (tilbehør) til å tømme oljetanken. Drivverk og girkasse • Påse at hjul og hjulaksler er rene og frie for løv, gress osv. Det er også...
 • Page 50: Justering Av Koplingsvaier

  VEDLIKEHOLD Justering av koplingsvaier. Månedlig ettersyn Koplingsvaieren justeres ved å skru på justeringsskruen. Nedenfor følger noen generelle vedlikeholdsinstruksjoner. Daglig ettersyn 1 Kontroller at drivremmen er hel og uten synlige defekter. 2 Rengjør girkassen. 3 Kontroller brennstoffilteret og brennstoffslangen. Skift om nødvendig.
 • Page 51: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 48 e LC 48 Be LB 48 e Motor Motorprodusent Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Sylindervolum, cm Hastighet, o/min. 2900 2900 2900 Nominell motoreffekt kW (se merknad 1) Tenningssystem Tennplugg Champion QC12YC Champion QC12YC Champion QC12YC Elektrodeavstand, mm...
 • Page 52 TEKNISKE DATA LC 53 e LC 53 Be LC 53 Ee Motor Motorprodusent Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Sylindervolum, cm Hastighet, o/min. 2900 2900 2900 Nominell motoreffekt kW (se merknad 1) Tenningssystem Tennplugg Champion QC12YC Champion QC12YC Champion QC12YC Elektrodeavstand, mm Brennstoff-/smøresystem...
 • Page 53: Ef-Erklæring Om Samsvar

  (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, forsikrer hermed at motorgressklipperne Husqvarna LB 48 e, LC 48 e, LC 48 Be, LC 53 e, LC 53 Be og LC 53 Ee fra og med serienummer 10xxxxxxx og fremover tilsvarer forskriftene i RÅDETS DIREKTIV:...
 • Page 54: Merkkien Selitykset Merkkien Selitykset

  MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaisesti. Koneen päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai ja arvokilvessä. huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa Muita koneen tunnuksia/tarroja tarvitaan käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tietyillä...
 • Page 55: Toimenpiteet Ennen Uuden Ruohonleikkurin Käyttöä

  On erittäin tärkeää, että luet tämän käyttöohjeen ja ymmärrät sen sisällön. VAROITUS! Moottorin pakokaasujen pitkäaikainen sisäänhengittäminen voi olla terveydelle vaarallista. Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. – 55 Finnish...
 • Page 56: Sisältö Sisältö

  SISÄLTÖ Sisältö MERKKIEN SELITYKSET Merkkien selitykset ............Toimenpiteet ennen uuden ruohonleikkurin käyttöä..SISÄLTÖ Sisältö ................KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? ..........TURVAOHJEET Henkilökohtainen suojaus ..........Koneen turvalaitteet ............. Yleiset turvaohjeet ............Yleiset työohjeet ............ASENNUS Ohjaimen asennus ............POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaine ..............
 • Page 57: Koneen Osat

  KONEEN OSAT Ruohonleikkurin osat? 1 Kahva / ohjausaisa 12 Öljysäiliö 2 Veto 13 Leikkuukorkeuden säädin 3 Käynnistyskahva 14 Takasuojus (ei LB48e) 4 Ruohonkerääjä (ei LB48e) 15 Moottorijarrusanka 5 Polttoainesäiliö 16 Teräjarru LC48B e ja LC53B e 6 Ilmansuodatin 17 Sähkökäynnistys LC 53 Ee 7 Sytytystulppa 18 Tunnukset 8 Leikkuukotelo...
 • Page 58: Turvaohjeet

  TURVAOHJEET Henkilökohtainen suojaus Äänenvaimennin Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. VAROITUS! Koneen kaikenlaisessa käsittelyssä on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. • Käsineitä on käytettävä tarvittaessa, esim. terälaitteen asennuksen, tarkastuksen tai puhdistuksen yhteydessä. • Käytä aina lujia pitkiä housuja. Älä käytä lyhyitä housuja tai sandaaleja, äläkä...
 • Page 59: Yleiset Turvaohjeet

  TURVAOHJEET Yleiset turvaohjeet • Älä koskaan käynnistä konetta sisätiloissa. Tiedosta moottorin pakokaasujen sisäänhengittämiseen liittyvä vaara. • Ruohonleikkuri on tarkoitettu vain ruohikoiden leikkaukseen. Ainoa laitteet, joiden käyttölähteenä • Varmista, että työskentelyalue on riittävästi valaistu, jotta moottoriyksikköä saatte käyttää, ovat luvussa Tekniset työympäristö...
 • Page 60: Yleiset Työohjeet

  TURVAOHJEET Kuljetus ja säilytys • Moottori tulee sammuttaa, kun se siirretään sellaisen alueen yli, jota ei leikata. Esimerkiksi hiekkakäytävät, • Pitkäaikaisen säilytyksen ja kuljetuksen ajaksi polttoaine- kivetys, sora, asfaltti jne. ja moottoriöljysäiliöt tulee tyhjentää. Tiedustele lähimmältä huoltoasemalta, minne ylimääräisen polttoaineen ja moottoriöljyn voi toimittaa. •...
 • Page 61 TURVAOHJEET • Älä koskaan juokse koneen kanssa, kun se on käynnissä. Ruohonleikkurin kanssa on aina käveltävä. Ole erityisen varovainen vetäessäsi konetta itseäsi kohti työn aikana. Leikkuukorkeus Sammuta moottori, ennen kuin muutat leikkuukorkeutta. Leikkuukorkeuden säätö, viisi asentoa, mm Älä säädä leikkuukorkeutta liian matalaksi, sillä silloin terät voivat osua maahan epätasaisissa kohdissa.
 • Page 62: Asennus

  ASENNUS Ohjaimen asennus Kun taitat ohjausaisan kokoon, pidä huolta etteivät kaapelit ja vaijerit vaurioidu. • Pidä lukituslaitteen lukitusnappia pohjassa ja taita kahva ylös. • Nosta takasuojus ja ripusta ruohosäiliö ylös. • Säädä ohjausaisan yläosan korkeus. • Ruuvaa kahva paikalleen nupin avulla. Sivuviskuri •...
 • Page 63: Polttoaineen Käsittely

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaine Tankkaus VAROITUS! Seuraavat turvatoimet VAROITUS! Huolehdi hyvästä vähentävät tulipalon vaaraa: ilmanvaihdosta polttoaineita käsiteltäessä. Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta kuumia esineitä polttoaineen lähelle. Bensiini Älä koskaan tankkaa moottorin käydessä. • Käytä lyijytöntä laatubensiiniä. Lyijyllistä bensiiniä voidaan käyttää, mikäli lyijytöntä bensiiniä ei ole Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti saatavilla.
 • Page 64: Käynnistys Ja Pysäytys

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Käynnistys ja pysäytys • Ennen sähkökäynnistyksen ensimmäistä käyttöä on ladattava akku. Katso otsikon Kunnossapito alla annetut ohjeet. VAROITUS! Ennen käynnistystä on • Paina moottorijarrusanka ohjausaisaa vasten. huomioitava seuraavaa: • Aseta virta-avain lukkoon ja paina näppäintä. Älä käynnistä ruohonleikkuria, elleivät terä ja kaikki kotelot ole asennettuina.
 • Page 65 KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Vedon voi kytkeä pois päältä painamalla vedon ohjauksen painiketta. Pysäytys LB48 e, LC48 e, LC53 e, LC53E e • Moottori pysähtyy, kun moottorijarrusanka vapautetaan. • Jos koneessa on sähkökäynnistys, ota avain pois. LC48B e ja LC53B e •...
 • Page 66: Kunnossapito

  KUNNOSSAPITO Kunnossapito Sytytystulppa VAROITUS! Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja hetken aikaa sen jälkeen. Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen! VAROITUS! Varmista ennen koneen puhdistusta, korjausta tai tarkastusta, että Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea käynnistää, tai terälaite on pysähtynyt. Irrota sytytysjohto jos joutokäynti on levotonta: tarkasta aina ennen muita sytytystulpasta.
 • Page 67 KUNNOSSAPITO Öljynvaihto • Avaa akkukaapelin liitännät. Moottoriöljy on vaihdeltava joka vuosi ja 25 käyttötunnin välein. Tee öljynvaihto seuraavasti: • Tyhjennä polttoainesäiliö käyttämällä konetta kunnes säiliö on tyhjä. • Jos teriin tarttuu jotakin työskentelyn aikana, sammuta moottori ja odota, että se pysähtyy kokonaan, ennen kuin •...
 • Page 68: Leikkuukannen Puhdistaminen

  KUNNOSSAPITO Leikkuukannen puhdistaminen Viikoittaiset toimenpiteet • Liitä vesiletku leikkuukannen liittimeen. • Käynnistä moottori ja anna terän pyöriä vähän aikaa. Vesi lentää ulos ja puhdistaa leikkuusuojuksen. 1 Puhdista ilmansuodatin. Vaihda tarvittaessa. 2 Puhdista sytytystulppa. Tarkasta, että kärkiväli on 0,51 Kytkentävaijerin säätäminen Kytkentävaijeri säädetään kiertämällä...
 • Page 69: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot LC 48 e LC 48 Be LB 48 e Moottori Moottorivalmistaja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Sylinteritilavuus, cm Nopeus, r/min 2900 2900 2900 Moottorin nimellisteho, kW (ks. huom. 1) Sytytysjärjestelmä Sytytystulppa Champion QC12YC Champion QC12YC Champion QC12YC Kärkiväli, mm...
 • Page 70 TEKNISET TIEDOT LC 53 e LC 53 Be LC 53 Ee Moottori Moottorivalmistaja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Sylinteritilavuus, cm Nopeus, r/min 2900 2900 2900 Moottorin nimellisteho, kW (ks. huom. 1) Sytytysjärjestelmä Champion Sytytystulppa Champion QC12YC Champion QC12YC QC12YC Kärkiväli, mm...
 • Page 71: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että moottoriruohonleikkurit Husqvarna LB 48 e, LC 48 e, LC 48 Be, LC 53 e, LC 53 Be ja LC 53 Ee V alkaen sarjanumerosta 10xxxxxxx vastaavat NEUVOSTON DIREKTIIVIN määräyksiä:...
 • Page 72: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Key to symbols Other symbols/decals on the machine refer to special certification requirements for certain markets. WARNING! The machine can be a Always wear protective gloves. dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others.
 • Page 73: Steps Before Using A New Lawn Mower

  WARNING! Long-term inhalation of the engine's exhaust fumes can represent a health hazard. Husqvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice. – 73...
 • Page 74: Contents

  CONTENTS Contents KEY TO SYMBOLS Key to symbols ............. Steps before using a new lawn mower ......CONTENTS Contents ..............WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? ....... SAFETY INSTRUCTIONS Personal protection ............Machine′s safety equipment ........General safety precautions ..........
 • Page 75: What Is What

  WHAT IS WHAT? What is what on the lawn mower? 1 Handle / handlebar 12 Oil tank 2 Drive 13 Cutting height control 3 Starter handle 14 Rear deflector (not LB48e) 4 Grass catcher (not LB48e) 15 Engine brake handle 5 Fuel tank 16 Blade brake LC48B e and LC53B e 6 Air filter...
 • Page 76: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS Personal protection Muffler The muffler is designed to keep noise levels to a minimum and to direct exhaust fumes away from the user. WARNING! You must use personal protection whenever you use the machine. • Gloves must be worn when required, for example when fitting, inspecting or cleaning cutting attachments.
 • Page 77: General Safety Precautions

  SAFETY INSTRUCTIONS General safety precautions • Observe your surroundings and make sure that there is no risk of people or animals coming into contact with the cutting equipment. The operator is responsible for any • A lawn mower is only designed to mow lawns. The only unsafe situations or risks that people and property are accessories you can use with this engine unit are the exposed to.
 • Page 78: General Working Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS General working instructions Basic mowing technique WARNING! Make sure that your hands and WARNING! This section describes basic feet do not come near the cutting attachment safety precautions for working with the lawn when the engine is running. mower.
 • Page 79: Assembly

  ASSEMBLY Fitting the handlebar Take care not to damage the cables and wires when you fold up the handlebar. • Hold the lock button on the locking device in and fold up the handle. • Lift the hind shield and suspend the grass container. •...
 • Page 80: Fuel Handling

  The fuel filter should be changed at least once a • For the best result and function use HUSQVARNA four- year. Contamination in the tanks causes malfunction. stroke oil. Always move the machine about 3 metres from the refuelling •...
 • Page 81: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Starting and stopping • Before using the electronic start for the first time you need to charge the battery. See instructions under the heading Maintenance. WARNING! Note the following before • Fold in the engine brake handle towards the handlebar. starting: •...
 • Page 82 STARTING AND STOPPING The drive can be disconnected by pushing the button on the drive control. Stopping LB48 e, LC48 e, LC53 e, LC53E e • Stop the engine by releasing the engine brake handle. • Machines with electric start remove the key.
 • Page 83: Maintenance

  MAINTENANCE Maintenance Spark plug WARNING! The muffler gets very hot in use and remains so for a short time afterwards. Do not touch the muffler if it is hot! WARNING! Make sure the cutting attachment If the machine is low on power, difficult to start or runs poorly has stopped before cleaning, carrying out at idle speed: always check the spark plug first before taking repairs or an inspection.
 • Page 84: Changing The Oil

  MAINTENANCE Changing the oil • Loosen the battery cable connections. The engine oil should be changed each year and every 25 working hours. When changing the oil proceed as follows:: • Empty the fuel tank by running the machine until the tank is empty.
 • Page 85: Weekly Maintenance

  MAINTENANCE Cleaning cutting cover Weekly maintenance • Connect a water hose to the cutting cover connection. • Start the engine and let the blade rotate for a while. The water is thrown out and cleaning the cutting cover. 1 Clean the air filter. Replace if necessary. 2 Clean the spark plug.
 • Page 86: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data LC 48 e LC 48 Be LB 48 e Engine Engine manufacturer Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylinder displacement, cm Speed, rpm 2900 2900 2900 Nominal engine output, kW (see note 1) Ignition system Spark plug Champion QC12YC...
 • Page 87 TECHNICAL DATA LC 53 e LC 53 Be LC 53 Ee Engine Engine manufacturer Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylinder displacement, cm Speed, rpm 2900 2900 2900 Nominal engine output, kW (see note 1) Ignition system Champion Spark plug Champion QC12YC...
 • Page 88: Ec-Declaration Of Conformity

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, declares under sole responsibility that the lawn mowers Husqvarna LB 48 e, LC 48 e, LC 48 Be, LC 53 e, LC 53 Be and LC 53 Ee from the serial numbers 10xxxxxxx and onwards comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...
 • Page 89: Explication Des Symboles Explication Des Symboles

  EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles Émissions sonores dans l’environnement selon la directive de la Communauté européenne. Les émissions de la machine AVERTISSEMENT! La machine utilisée de sont indiquées au chapitre Caractéristiques manière imprudente ou inadéquate peut techniques et sur les autocollants. devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire Les autres symboles/autocollants...
 • Page 90: Mesures À Prendre Avant D'utiliser Une Tondeuse Neuve

  AVERTISSEMENT! Une inhalation prolongée des gaz d'échappement du moteur peut constituer un danger pour la santé. Husqvarna AB travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d’en modifier, entre autres, la conception et l’aspect sans préavis.
 • Page 91: Sommaire

  SOMMAIRE Sommaire EXPLICATION DES SYMBOLES Explication des symboles ..........Mesures à prendre avant d'utiliser une tondeuse neuve SOMMAIRE Sommaire ..............QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? ....INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Protection personnelle ..........Équipement de sécurité de la machine ......Instructions générales de sécurité...
 • Page 92: Quels Sont Les Composants

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la tondeuse ? 1 Poignée / guidon 12 Réservoir d'huile 2 Entraînement 13 Commande de la hauteur de coupe 3 Poignée de lanceur 14 Déflecteur arrière (pas LB48e) 4 Collecteur d'herbe (pas LB48e) 15 Étrier du frein moteur 5 Réservoir d’essence 16 Frein de lame LC48B e et LC53B e...
 • Page 93: Instructions De Sécurité

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Protection personnelle Silencieux Le silencieux est conçu pour réduire au maximum le niveau sonore et détourner les gaz d’échappement loin de AVERTISSEMENT! Lorsque la machine est l’utilisateur. utilisée, un équipement de protection personnelle doit être utilisé. • Au besoin, utiliser des gants, par ex.
 • Page 94: Instructions Générales De Sécurité

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Instructions générales de sécurité • Ne jamais mettre la machine en marche à l’intérieur. Les gaz d’échappement du moteur sont nocifs. • Une tondeuse est uniquement destinée à la coupe du • S’assurer que l’éclairage de la zone de travail est suffisant gazon.
 • Page 95: Méthodes De Travail

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 3 S’il y a fuite de carburant. Vérifier régulièrement que le • S’assurer de pouvoir se tenir et se déplacer en toute bouchon du réservoir et la conduite de carburant ne sécurité. Repérer les éventuels obstacles en cas de fuient pas.
 • Page 96 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ • Ne jamais couper plus d’1/3 de la longueur de l’herbe. Cela vaut tout particulièrement pendant les périodes sèches. Commencer par tondre avec une hauteur de coupe élevée. Contrôler ensuite le résultat et abaisser à une hauteur appropriée. Si l’herbe est particulièrement haute, conduire lentement et, si nécessaire, tondre deux fois.
 • Page 97: Montage

  MONTAGE Montage du guidon Observer la plus grande prudence en repliant le guidon afin de ne pas endommager les câbles et fils. • Maintenez enfoncé le bouton de blocage du dispositif de blocage et relevez la poignée. • Soulever la protection arrière et suspendre le collecteur •...
 • Page 98: Manipulation Du Carburant

  Remplacer le filtre à carburant au moins une fois par an. Des impuretés • Si l'huile quatre temps HUSQVARNA n'est pas disponible, dans les réservoirs sont à l'origine de mauvais utiliser une autre huile quatre temps de haute qualité.
 • Page 99: Démarrage Et Arrêt

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Démarrage et arrêt LC 53 Ee Les tondeuses LC53Ee sont équipées d’un démarrage électronique qui s’utilise comme suit. AVERTISSEMENT! Contrôler les points suivants avant la mise en marche: • Avant d'utiliser le démarreur électronique pour la première fois, vous devez charger la batterie.
 • Page 100 DÉMARRAGE ET ARRÊT L'entraînement peut être déconnecté en appuyant sur le bouton situé sur la commande d'entraînement. Arrêt LB48 e, LC48 e, LC53 e, LC53E e • Relâcher l’étrier du frein moteur pour arrêter le moteur. • Machines avec démarreur électrique : ôtez la clé.
 • Page 101: Entretien

  ENTRETIEN Entretien Bougie AVERTISSEMENT! Durant l’utilisation et un certain temps après, le silencieux est très chaud. Ne pas toucher le silencieux s’il est chaud! AVERTISSEMENT! Avant de commencer les travaux de nettoyage, de réparation ou Si la puissance de la machine est trop faible, si la machine est d’inspection, s’assurer que l’équipement de difficile à...
 • Page 102 ENTRETIEN Le remplacement ou l’aiguisage des couteaux devra être • Ouvrez le dispositif de blocage par une pression, puis effectué par un atelier d’entretien agréé. retirez le couvercle de la batterie. Vidange de l'huile L’huile moteur doit être vidangée tous les ans et toutes les 25 heures de travail.
 • Page 103: Entretien Hebdomadaire

  ENTRETIEN • Nettoyer la boîte de vitesses à l'aide d'une brosse. 6 Vérifier l’équipement de coupe. Ne jamais utiliser des Contrôler également que la courroie d'entraînement et la couteaux émoussés, craquelés ou abîmés. poulie de la courroie ne présentent pas de dommages (fissures, etc.).
 • Page 104: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques LC 48 e LC 48 Be LB 48 e Moteur Fabricant du moteur Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindrée, cm Vitesse, tr/min. 2900 2900 2900 Puissance nominale moteur, en kW (voir remarque 1) Système d’allumage Bougie Champion QC12YC...
 • Page 105 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LC 53 e LC 53 Be LC 53 Ee Moteur Fabricant du moteur Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cylindrée, cm Vitesse, tr/min. 2900 2900 2900 Puissance nominale moteur, en kW (voir remarque 1) Système d’allumage Champion Bougie Champion QC12YC...
 • Page 106: Assurance De Conformité Ue

  (Concerne seulement l’Europe) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, déclarons que les tondeuses à gazon à moteur Husqvarna LB 48 e, LC 48 e, LC 48 Be, LC 53 e, LC 53 Be et LC 53 Ee à partir des numéros de série 10xxxxxxx et ultérieurement sont conformes aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL: - du 17 mai 2006 ”directive machines”...
 • Page 108 Originale instruksjoner Instructions d'origine Alkuperäiset ohjeet Original instructions Originale instruktioner Bruksanvisning i original 1152982-20 ´®z+T§6¶02¨ ´®z+T§6¶02¨ 2010-01-07...

This manual is also suitable for:

Lc53 eLc53b eLc53e eLb48 eLc48b e