Silvercrest SOR 2600 A1 Operating Instructions Manual

Oil-filled radiator
Table of Contents
 • Hrvatski

  • Sigurnosne Upute
  • Upotreba U Skladu Sa Namjenom
  • Montaža
  • Obim Isporuke
  • Opis Uređaja
  • Tehnički Podaci
  • Funkcija Zaštite Od Mraza
  • Kalorifer
  • Puštanje U Rad
  • Zbrinjavanje
  • ČIšćenje I Održavanje
  • Čuvanje Uređaja
  • Jamstvo I Servis
  • Uvoznik
 • Română

  • IndicaţII de Siguranţă
  • Utilizarea Conform Destinaţiei
  • Date Tehnice
  • Descrierea Aparatului
  • Furnitura
  • Montarea
  • Funcţia de Protecţie contra Îngheţului
  • Punerea În Funcţiune
  • Radiator Cu Aer
  • Curăţarea ŞI Îngrijirea
  • Depozitarea
  • Eliminarea Aparatelor Uzate
  • Garanţia ŞI Service-Ul
  • Importator
 • Български

  • Указания За Безопасност
  • Употреба По Предназначение
  • Монтаж
  • Окомплектовка На Доставката
  • Описание На Уреда
  • Технически Характеристики
  • Вентилаторна Печка
  • Употреба
  • Функция Защита От Замръзване
  • Изхвърляне
  • Почистване И Поддържане
  • Съхранение
  • Вносител
  • Гаранция И Сервиз
 • Ελληνικά

  • Υποδείξεις Ασφαλείας
  • Χρήση Σύμφωνη Με Τους Κανονισμούς
  • Μοντάρισμα
  • Περιγραφή Συσκευής
  • Σύνολο Αποστολής
  • Τεχνικές Πληροφορίες
  • Αερόθερμο
  • Θέση Σε Λειτουργία
  • Λειτουργία Προστασίας Από Τον Παγετό
  • Αποθήκευση
  • Απομάκρυνση
  • Καθαρισμός Και Φροντίδα
  • Εγγύηση Και Σέρβις Πελατών
  • Εισαγωγέας
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  • Sicherheitshinweise
  • Gerätebeschreibung
  • Lieferumfang
  • Montage
  • Technische Daten
  • Frostschutzfunktion
  • Heizlüfter
  • Inbetriebnahme
  • Aufbewahren
  • Entsorgen
  • Garantie und Service
  • Reinigen und Pflegen
  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
7
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SOR 2600 A1-04/11-V2
IAN: 66375
Oil-Filled Radiator SOR 2600 A1
Oil-Filled Radiator
Uljni radijator
Operating instructions
Upute za upotrebu
Calorifer electric cu ulei
Маслен радиатор
R
Instrucţiunile
Ръководство за експлоатация
Κ Κ α α λ λ ο ο ρ ρ ι ι φ φ έ έ ρ ρ λ λ α α δ δ ι ι ο ο ύ ύ
Ölradiator
Οδηγίες χρήσης
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SOR 2600 A1

 • Page 1 Oil-Filled Radiator SOR 2600 A1 Oil-Filled Radiator Uljni radijator Operating instructions Upute za upotrebu Calorifer electric cu ulei Маслен радиатор Instrucţiunile Ръководство за експлоатация Κ Κ α α λ λ ο ο ρ ρ ι ι φ φ έ έ ρ ρ λ λ α α δ δ ι ι ο ο ύ ύ...
 • Page 2 SOR 2600 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Intended Use Safety instructions Items supplied Technical data Description of the appliance Assembly Commissioning Frost protection function Fan Heater Cleaning and care Storage Disposal Warranty and Service Importer Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Intended Use

  OIL-FILLED RADIATOR • In event of operating malfunctions and before cleaning the appliance, remove the power plug from the wall socket. Intended Use • Arrange for defective power plugs and/or cables to be replaced at once by qualified technicians This appliance in intended exclusively for heating in or our Customer Service Department.
 • Page 5: Items Supplied

  Description of the appliance • Do not place open fire sources, e.g. candles, on the appliance. 1 Control lamp “Power” 2 Heat level switch Warning: To avoid an overheating of the 3 Thermostat oil radiator it may not be covered! 4 Warm air switch with integrated •...
 • Page 6: Commissioning

  Commissioning 5. If you wish to switch the appliance off, first place the warm air switch 4 at the position OFF. Next, 1. Unwind all of the power cable from the power turn the heat level switch 2 to “0” and then the cable retainer 7.
 • Page 7: Cleaning And Care

  Cleaning and care Note: The guidelines regarding the scrapping of the appli- ance must be strictly followed! Enquire at your local Injury hazard waste disposal facility. Allow the appliance to cool down before cleaning it! Risk of Burns! Dispose of all packaging materials in an Remove the power plug from the wall socket.
 • Page 8: Importer

  Importer Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gb KOMPERNASS GMBH IAN 66375 BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY Service Ireland Tel.: 1890 930 034 www.kompernass.com (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 66375 Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.cy IAN 66375...
 • Page 9 Sadrˇ z aj Strana Upotreba u skladu sa namjenom Sigurnosne upute Obim isporuke Tehnički podaci Opis uređaja Montaža Puštanje u rad Funkcija zaštite od mraza Kalorifer Čišćenje i održavanje Čuvanje uređaja Zbrinjavanje Jamstvo i servis Uvoznik Upute za rukovanje prije prve upotrebe pažljivo pročitajte i sačuvajte ih za kasnije korištenje. Ukoliko uređaj dajete trećim osobama, priložite i ove upute.
 • Page 10: Upotreba U Skladu Sa Namjenom

  ULJNI RADIJATOR • U slučaju pogonskih smetnji uređaja i prije čiš- ćenja uređaja obavezno izvucite utikač iz utičnice. Upotreba u skladu sa namjenom • Oštećene mrežne utikače ili mrežni kabel odmah dajte zamijeniti od strane autoriziranog stručnog Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za zagrijavanje osoblja, kako biste izbjegli opasnosti.
 • Page 11: Obim Isporuke

  Opis uređaja • Ne postavljajte otvorene izvore plamena, kao na primjer svijeće, na uređaj. 1 Kontrolna lampica “Power” 2 Prekidač za odabir stupnja zagrijavanja Upozorenje: Da biste izbjegli pregrijavanje 3 Regulator termostata uljnog radijatora, uređaj nikada ne smijete 4 Prekidač grijačeg ventilatora sa integriranom prekrivati! kontrolnom lampicom 5 Izlaz grijačeg ventilatora...
 • Page 12: Puštanje U Rad

  Puštanje u rad 5. Kada želite isključiti uređaj, prvo postavite prekidač grijačeg ventilatora 4 u poziciju OFF. Zatim 1. Odmotajte cjelokupni mrežni kabel sa držača okrenite prekidač za odabir stupnja grijanja 2 kabela 7. u poziciju “0” i zatim regulator termostata 3 na MIN.
 • Page 13: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Zbrinjavanje Uređaj nikako ne bacajte u obično kuć- Opasnost od ozljede no smeće. Ovaj pzoizvod spada u važnost uredbe evropske direktive Uređaj prije čišćenja ostavite da se ohladi! 2002/96/EC. Opasnost od opeklina! Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Postoji opasnost od strujnog udara.
 • Page 14: Jamstvo I Servis

  Jamstvo i servis Uvoznik Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godi- Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., ne od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizve- p.p. 61 den i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sa- 10020 Novi Zagreb čuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji. Proizvođač: Molimo da se u slučaju ostvarivanja prava na jamst- vo telefonski povežete sa Vašom servisnom isposta-...
 • Page 15 CUPRINS PAGINA Utilizarea conform destinaţiei Indicaţii de siguranţă Furnitura Date tehnice Descrierea aparatului Montarea Punerea în funcţiune Funcţia de protecţie contra îngheţului Radiator cu aer Curăţarea şi îngrijirea Depozitarea Eliminarea aparatelor uzate Garanţia şi service-ul Importator Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de prima utilizare şi păstraţi le pentru o consultare ulterioară. Dacă...
 • Page 16: Utilizarea Conform Destinaţiei

  CALORIFER ELECTRIC CU • În caz de defecţiuni de funcţionare şi înainte de ULEI a curăţa radiatorul scoateţi ştecărul din priză. • Dacă ştecărul sau cablul de alimentare se defectează, solicitaţi imediat repararea de Utilizarea conform destinaţiei către personal specializat sau de către serviciul clienţi, pentru a evita periclitările.
 • Page 17: Furnitura

  Descrierea aparatului • Nu aşezaţi pe aparat surse deschide de foc, de exemplu, lumânări. 1 Bec de control “Power” Avertizare: pentru a evita supraîncălzirea 2 Întrerupător trepte de temperatură 3 Regulator cu termostat radiatorului, acesta nu trebuie acoperit! 4 Întrerupător radiator cu bec de control integrat •...
 • Page 18: Punerea În Funcţiune

  Punerea în funcţiune 5. Dacă doriţi să opriţi aparatul, poziţionaţi mai întâi întrerupătorul radiatorului 4 pe OFF. Rotiţi 1. Desfăşuraţi complet cablul de alimentare de pe întrerupătorul de temperatură 2 şi apoi regulatorul cu suport 7. termostat 3 pe MIN. 6.
 • Page 19: Curăţarea Şi Îngrijirea

  Curăţarea şi îngrijirea Eliminarea aparatelor uzate Nu aruncaţi aparatul sub nicio formă în Pericol de rănire gunoiul menajer obişnuit. Acest produs cade sub incidenţa directivei europene Înainte de curăţare lăsaţi aparatul să se răcească! 2002/96/EC. Pericol de arsuri! Scoateţi ştecărul din priză. Există pericol de electrocutare! Eliminaţi aparatul prin intermediul unei firmei specializate Curăţaţi aparatul cu un prosop puţin umed.
 • Page 20: Garanţia Şi Service-Ul

  Garanţia şi service-ul Importator Pentru acest aparat, se acordă o garanţie de 3 ani KOMPERNASS GMBH începând cu data cumpărării. Aparatul a fost produs BURGSTRASSE 21 cu grijă şi verificat cu scrupulozitate înaintea livrării. 44867 BOCHUM, GERMANIA Păstraţi bonul de casă pentru a dovedi cumpărarea. Dacă...
 • Page 21 Cъдържание Cтраница Употреба по предназначение Указания за безопасност Окомплектовка на доставката Технически характеристики Описание на уреда Монтаж Употреба Функция защита от замръзване Вентилаторна печка Почистване и поддържане Съхранение Изхвърляне Гаранция и сервиз Вносител Прочетете внимателно ръководството за експлоатация преди да използвате уреда за първи път и го запазете...
 • Page 22: Употреба По Предназначение

  Mаслен радиатор • При неправилно функциониране и преди да почистите уреда, изключвайте щепсела от контакта. Употреба по предназначение • Дайте веднага повредения щепсел или кабел за смяна от оторизиран електротехник или Този уред е предвиден само за отопление в сервиз, за да избегнете опасности. домашни...
 • Page 23: Окомплектовка На Доставката

  Описание на уреда • Върху уреда не поставяйте източници на открит огън, като напр. свещи. 1 Контролен индикатор “Power” Предупреждение: За да избегнете 2 Превключвател за степените на отопление прегряване на масления радиатор, 3 Термостатен регулатор никога не го покривайте! 4 Превключвател...
 • Page 24: Употреба

  Употреба Когато превключвателят на вентилатора за топъл въздух 4 е на ON, контролният индикатор на 1. Развийте целия кабел от държача за кабела вентилатора за топъл въздух 4 свети и топлият въздух се издухва в помещението през изхода на вентилатора за топъл въздух 5. Указание: 5.
 • Page 25: Почистване И Поддържане

  Почистване и поддържане Изхвърляне В никакъв случай не изхвърляйте уреда Опасност от нараняване с битовите отпадъци. Този уред Преди почистване оставяйте уреда да се подлежи на европейската Директива охлади! Опасност от изгаряне! 2002/96/EC. Изключвайте щепсела от контакта. Съществува опасност от токов удар. Изхвърляйте...
 • Page 26: Гаранция И Сервиз

  Гаранция и сервиз Вносител За този уред вие получавате гаранция от 3 KOMPERNASS GMBH години от датата на закупуване. Уредът е BURGSTRASSE 21 произведен старателно и е проверен 44867 BOCHUM, GERMANY добросъвестно преди доставката. Запазете касовата бележка като доказателство www.kompernass.com за...
 • Page 27 Περιεχόμενα Σελίδα Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς Υποδείξεις ασφαλείας Σύνολο αποστολής Τεχνικές πληροφορίες Περιγραφή συσκευής Μοντάρισμα Θέση σε λειτουργία Λειτουργία προστασίας από τον παγετό Αερόθερμο Καθαρισμός και φροντίδα Αποθήκευση Απομάκρυνση Εγγύηση και σέρβις πελατών Εισαγωγέας Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την πρώτη χρήση προσεκτικά και φυλάξτε το για μια μελλοντική χρήση.
 • Page 28: Χρήση Σύμφωνη Με Τους Κανονισμούς

  Καλοριφέρ λαδιού • Σε βλάβες λειτουργίας και πριν καθαρίσετε τη συσκευή τραβάτε το βύσμα από την πρίζα. • Τα βύσματα ή καλώδια δικτύου με βλάβη πρέπει Χρήση σύμφωνη με τους να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο κανονισμούς ειδικό προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε...
 • Page 29: Σύνολο Αποστολής

  Περιγραφή συσκευής • Μην τοποθετείτε ανοιχτές πηγές φωτιάς όπως π.χ. κεριά επάνω στη συσκευή. 1 Λυχνία ελέγχου “Power” Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε μια 2 Διακόπτης βαθμίδων θέρμανσης υπερθέρμανση του καλοριφέρ λαδιού, 3 Ρυθμιστής θερμοστάτη δεν επιτρέπεται αυτό να καλύπτεται! 4 Διακόπτης ανεμιστήρα ζεστού αέρα με ενσωματωμένη λυχνία...
 • Page 30: Θέση Σε Λειτουργία

  Θέση σε λειτουργία 5. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε πρώτα το διακόπτη ανεμιστήρα ζεστού αέρα 4 1. Ξετυλίξτε όλο το καλώδιο δικτύου από τη στο OFF. Θέστε στη συνέχεια το διακόπτη βαθμίδων συγκράτηση καλωδίου δικτύου 7. θέρμανσης 2 στο “0” και στη συνέχεια τον ρυθμιστή...
 • Page 31: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  Καθαρισμός και φροντίδα Απομάκρυνση Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή Κίνδυνος τραυματισμού στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν Αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει πριν από τον υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία καθαρισμό! Κίνδυνος εγκαύματος! 2002/96/EC. Τραβήξτε το βύσμα δικτύου από την πρίζα δικτύου. Υπάρχει...
 • Page 32: Εγγύηση Και Σέρβις Πελατών

  Εγγύηση και σέρβις πελατών Εισαγωγέας Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από KOMPERNASS GMBH την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε BURGSTRASSE 21 και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. 44867 BOCHUM, ΓΕΡΜΑΝΙΑ Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου ως απόδειξη...
 • Page 33 Inhaltsverzeichnis Seite Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sicherheitshinweise Lieferumfang Technische Daten Gerätebeschreibung Montage Inbetriebnahme Frostschutzfunktion Heizlüfter Reinigen und Pflegen Aufbewahren Entsorgen Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus. - 31 -...
 • Page 34: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  ÖLRADIATOR • Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Bestimmungsgemäßer • Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netz- Gebrauch kabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Dieses Gerät ist ausschließlich für das Heizen in pri- Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 35: Lieferumfang

  Gerätebeschreibung • Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. Kerzen, auf das Gerät. 1 Kontrollleuchte “Power” 2 Heizstufenschalter Warnung: Um eine Überhitzung des Öl- 3 Thermostatregler radiators zu vermeiden, darf dieser nicht 4 Heizlüfter-Schalter mit integrierter abgedeckt werden! Heizlüfter-Kontrollleuchte 5 Heizlüfteraustritt •...
 • Page 36: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme 5. Wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, stellen Sie zuerst den Heizlüfter-Schalter 4 auf OFF. 1. Wickeln Sie das gesamte Netzkabel von der Drehen Sie dann den Heizstufenschalter 2 auf Netzkabelhalterung 7 ab. “0” und danach den Thermostatregler 3 auf MIN.
 • Page 37: Reinigen Und Pflegen

  Reinigen und Pflegen Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungs- einrichtung in Verbindung. Verletzungsgefahr Hinweis: Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen abkühlen! Die Richtlinien hinsichtlich der Verschrottung des Ge- Verbrennungsgefahr! rätes sind unbedingt zu befolgen! Erkundigen Sie Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. such bei Ihrer kommunalen Entsorgungseinrichtung.
 • Page 38: Importeur

  Importeur Service Deutschland Tel.: 01805772033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) KOMPERNASS GMBH E-Mail: kompernass@lidl.de BURGSTRASSE 21 IAN 66375 44867 BOCHUM, GERMANY Service Österreich www.kompernass.com Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 66375 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max.

Table of Contents