Silvercrest SOR 2600 A1 Operating Instructions Manual

Oil-filled radiator
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SOR 2600 A1-04/11-V2
IAN: 66375
Oil-Filled Radiator SOR 2600 A1
Oil-Filled Radiator
Grzejnik olejowy
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Olajradiátor
Oljni radiator
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Olejový radiátor
Olejový radiátor
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Ölradiator
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SOR 2600 A1

 • Page 1 Oil-Filled Radiator SOR 2600 A1 Oil-Filled Radiator Grzejnik olejowy Operating instructions Instrukcja obsługi Olajradiátor Oljni radiator Használati utasítás Navodila za uporabo Olejový radiátor Olejový radiátor Návod k obsluze Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH Ölradiator BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com Bedienungsanleitung ID-Nr.: SOR 2600 A1-04/11-V2...
 • Page 2: Product View

  SOR 2600 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Intended Use Safety instructions Items supplied Technical data Description of the appliance Assembly Commissioning Frost protection function Fan Heater Cleaning and care Storage Disposal Warranty and Service Importer Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Intended Use

  OIL-FILLED RADIATOR • In event of operating malfunctions and before cleaning the appliance, remove the power plug from the wall socket. Intended Use • Arrange for defective power plugs and/or cables to be replaced at once by qualified technicians This appliance in intended exclusively for heating in or our Customer Service Department.
 • Page 5: Items Supplied

  Description of the appliance • Do not place open fire sources, e.g. candles, on the appliance. 1 Control lamp “Power” Warning: To avoid an overheating of the 2 Heat level switch 3 Thermostat oil radiator it may not be covered! 4 Warm air switch with integrated •...
 • Page 6: Commissioning

  Commissioning 5. If you wish to switch the appliance off, first place the warm air switch 4 at the position OFF. Next, 1. Unwind all of the power cable from the power turn the heat level switch 2 to “0” and then the cable retainer 7.
 • Page 7: Cleaning And Care

  Cleaning and care Note: The guidelines regarding the scrapping of the appli ance must be strictly followed! Enquire at your local Injury hazard waste disposal facility. Allow the appliance to cool down before cleaning it! Risk of Burns! Dispose of all packaging materials in an Remove the power plug from the wall socket.
 • Page 8: Importer

  Importer Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E Mail: kompernass@lidl.gb KOMPERNASS GMBH IAN 66375 BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY Service Ireland Tel.: 1890 930 034 www.kompernass.com (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E Mail: kompernass@lidl.ie IAN 66375 - 6 -...
 • Page 9 Spis treści Strona Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zakres dostawy Dane techniczne Opis urządzenia Montaż Uruchomienie Funkcja ochrony przed mrozem Wentylator Czyszczenie i konserwacja Przechowywanie Utylizacja Gwarancja i serwis Importer Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
 • Page 10: Zastosowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem

  GRZEJNIK OLEJOWY • Nie włączaj urządzenia w pobliżu źródła wody, np. przy wannie, prysznicu, zlewie lub w wilgotnej piwnicy. Bliskość wody stanowi poważne zagro Zastosowanie zgodnie z żenie nawet przy wyłączonym urządzeniu. przeznaczeniem • W razie jakichkolwiek problemów eksploatacyj nych oraz przed wyczyszczeniem urządzenia, Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie należy wyciągnąć...
 • Page 11: Zakres Dostawy

  Opis urządzenia • Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych ot wartych źródeł ognia, np. zapalonych świeczek 1 lampka kontrolna „Power” Ostrzeżenie! Nie zasłaniaj grzejnika 2 przełącznik stopnia grzania 3 regulator termostatu olejowego żadnymi przedmiotami! 4 włącznik wentylatora z funkcją ogrzewania •...
 • Page 12: Uruchomienie

  Uruchomienie 5. W celu wyłączenia urządzenia, ustaw najpierw włącznik wentylatora z funkcją ogrzewania 4 1. Rozwiń cały kabel sieciowy z uchwytu 7. w położenie OFF. Następnie obróć przełącznik stopnia grzania 2 w położenie „0”, a następ UWAGA: nie regulator termostatu 3 w położenie MIN. Upewnij się, czy regulator termostatu 3 i przełą...
 • Page 13: Czyszczenie I Konserwacja

  Czyszczenie i konserwacja Utylizacja Urządzenia nie należy wyrzucać wraz Niebezpieczeństwo obrażeń z normalnymi odpadami domowymi. Niniejszy produkt podlega działaniom, Zanim przystąpisz do czyszczenia urządzenia od przewidziamyn w przepisach dyrekty- czekaj aż ostygną gorące elementy! Niebezpie czeństwo poparzenia! wy europejskiej 2002/96/EC. Wyciągnij wtyczkę...
 • Page 14: Gwarancja I Serwis

  Gwarancja i serwis Importer Urządzenie objęte jest 3 letnią gwarancją, licząc KOMPERNASS GMBH od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy BURGSTRASSE 21 produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed 44867 BOCHUM, NIEMCY wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwar www.kompernass.com ancyjnych należy skontaktować...
 • Page 15 Tartalomjegyzék Oldalszám Rendeltetésszerű használat Biztonsági utasítások Tartozékok Műszaki adatok A készülék leírása Szerelés Üzembevétel Fagyvédelmi funkció Fűtőventilátor Tiszítás és ápolás Tárolás Ártalmatlanítás Garancia és szerviz Gyártja Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást majd későbbi használatra tegye el. A készülék harmadik személy részére történő...
 • Page 16: Rendeltetésszerű Használat

  OLAJRADIÁTOR • Üzemzavar esetén és a készülék tisztítása előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból. • A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati Rendeltetésszerű használat csatlakozót vagy vezetéket azonnal cseréltesse ki engedélyeztetett szakemberrel vagy az ügy A készülék kizárólag magánháztartásban való fűtésre félszolgálattal.
 • Page 17: Tartozékok

  A készülék leírása • Ne tegyen nyílt tűzforrást, pl. gyertyát a készülékre. Figyelmeztetés: nem szabad letakarni az 1 piros “Power” ellenőrzőlámpa olajradiátort, nehogy túlhevüljön! 2 fűtésfokozat kapcsoló 3 termosztátszabályzó 4 forrólevegő ventilátor kapcsoló integrált • Tisztítsa meg a ventilátort rendszeresen. •...
 • Page 18: Üzembevétel

  Üzembevétel 5. Ha a készüléket ki szeretné kapcsolni, állítsa először a forrólevegő ventilátor kapcsolóját 4 1. Tekerje le az egész hálózati kábelt a kábel OFF helyzetbe. Ezután fordítsa el a fűtésfokozat tartóról 7. kapcsolóját 2 “0” ra, majd a termosztát sza bályzóját 3 MIN ra.
 • Page 19: Tiszítás És Ápolás

  Tiszítás és ápolás Ártalmatlanítás Semmi esetre se dobja a készüléket a Sérülésveszély háztartási hulladékba. Jelen termékre a 2002/96/EC számú európai utasítás Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket! rendelkezési vonatkoznak. Megégetheti magát! Húzza ki a csatlakozót az aljzatból! Ez esetben áramütés veszélye állhat fenn! A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő...
 • Page 20: Garancia És Szerviz

  Garancia és szerviz Gyártja A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát KOMPERNASS GMBH umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, BURGSTRASSE 21 és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, 44867 BOCHUM, GERMANY a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blok kot.
 • Page 21 KAZALO VSEBINE STRAN Predvidena uporaba Varnostni napotki Vsebina kompleta Tehnični podatki Opis naprave Montaža Zagon Funkcija zaščite pred zmrzovanjem Kalorifer Čiščenje in nega Shranjevanje Odstranitev Garancijski list Proizvajalec Pred prvo uporabo ta navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo. Ob predaji naprave tretji osebi zraven priložite tudi navodila za uporabo.
 • Page 22: Predvidena Uporaba

  OLJNI RADIATOR • V primeru motenj pri obratovanju in preden napravo začnete čistiti, omrežni vtič potegnite iz omrežne vtičnice. Predvidena uporaba • Poškodovane omrežne vtiče ali omrežne kable naj vam takoj zamenja pooblaščeno strokovno Ta naprava je predvidena izključno za ogrevanje osebje ali servisna služba, da se izognete ne zasebnih gospodinjstev.
 • Page 23: Vsebina Kompleta

  Opis naprave • Na napravo ne postavljajte nobenih virov odprtega ognja, na primer sveč. 1 Kontrolna lučka “Power” Opozorilo: Da preprečite pregretje 2 Stikalo za stopnjo ogrevanja 3 Termostat oljnega radiatorja, ga ne smete pokriti! 4 Stikalo kaloriferja s kontrolno lučko •...
 • Page 24: Zagon

  Zagon 5. Ko napravo želite izklopiti, najprej stikalo za kalorifer 4 prestavite na OFF. Potem stikalo za 1. V celoti odvijte omrežni kabel z držala za stopnjo ogrevanja 2 obrnite na “0”, nato pa kabel 7. še termostat 3 na MIN. 6.
 • Page 25: Čiščenje In Nega

  Čiščenje in nega Odstranitev Naprave v nobenem primeru ne Nevarnost poškodb odvrzite v običajne hišne smeti. Ta proizvod je podvržen evropski Pred čiščenjem napravo pustite, da se ohladi! Direktivi 2002/96/EC. Nevarnost opeklin! Omrežni vtič potegnite iz omrežne vtičnice. Obstaja nevarnost električnega udara. Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem Napravo očistite z rahlo navlaženo krpo.
 • Page 26: Garancijski List

  Garancijski list Proizvajalec 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass KOMPERNASS GMBH GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob BURGSTRASSE 21 normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in 44867 BOCHUM, GERMANY se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkl jivosti in okvare zaradi napak v materialu ali iz www.kompernass.com delavi oz.
 • Page 27 Obsah Strana Použití odpovídající určení Bezpečnost Rozsah dodávky Technické údaje Popis přístroje Montáž Uvedení do provozu Funkce ochrany proti zamrzání Topný ventilátor Čištění a údržba Úschova Likvidace Záruka a servis Dovozce Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Při předávání zařízení...
 • Page 28: Použití Odpovídající Určení

  OLEJOVÝ RADIÁTOR • V případě funkčních poruch a před čištěním pří stroje vytahujte zástrčku ze zásuvky. • Poškozené zástrčky nebo síťový kabel nechte ihned Použití odpovídající určení vyměnit autorizovanými odborníky nebo zákaz nickým servisem vyhnete se tím nebezpečí. Toto zařízení je určeno pouze pro vytápění v privát •...
 • Page 29: Rozsah Dodávky

  Popis přístroje • Na přístroj neumísťujte otevřené zdroje ohně, na příklad svíčky. 1 kontrolní světlo „Power“ Výstraha: K zabránění přehřátí olejového 2 spínač stupňů vyhřívání 3 termostat radiátoru, se nesmí tento nikdy zakrýt! 4 spínač elektrického topného ventilátoru • V pravidelných intervalech přístroj čistěte. s integrovaným kontrolním světlem 5 výstup elektrického topného ventilátoru •...
 • Page 30: Uvedení Do Provozu

  Uvedení do provozu Funkce ochrany proti zamrzání 1. Odviňte celý síťový kabel z držáku síťového Olejový radiátor můžete nastavit tak, aby se tento kabelu 7. automaticky zapnul a vytápěl, je li pokojová teplota cca. 5°C: Poznámka: 1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky. Ubezpečte se, zda je termostat 3 a regulátor 2.
 • Page 31: Čištění A Údržba

  Čištění a údržba Likvidace V žádném případě nevyhazujte přístroj Nebezpečí zranění do běžného domovního odpadu. Tento výrobek musí plnit ustanovení evrops- Před čištěním nechte přístroj vychladnout! Nebezpečí ké směrnice 2002/96/EC. popálení! Vytáhněte zástrčku ze sítě. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Přístroj předejte k likvidaci odborné...
 • Page 32: Záruka A Servis

  Záruka a servis Dovozce Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou KOMPERNASS GMBH pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před BURGSTRASSE 21 odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, 44867 BOCHUM, GERMANY prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňování www.kompernass.com záruky kontaktujte telefonicky Vaší...
 • Page 33 Obsah Strana Používanie primerané účelu Bezpečnostné pokyny Obsah dodávky Technické údaje Opis prístroja Montáž Uvedenie do prevádzky Funkcia ochrany pred mrazom Teplovzdušný ventilátor Čistenie a údržba Uskladnenie Likvidácia Záruka a servis Dovozca Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre prípadné ďalšie pou žitie.
 • Page 34: Používanie Primerané Účelu

  OLEJOVÝ RADIÁTOR • Pri prevádzkových poruchách a pred čistením prístroja vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky. • Poškodenú sieťovú šnúru alebo zástrčku nechajte Používanie primerané účelu ihneď vymeniť oprávnenému odborníkovi alebo v zákazníckom servise, aby ste sa vyhli ohrozeniu Tento prístroj je určený výlučne na kúrenie v súkromných zdravia.
 • Page 35: Obsah Dodávky

  Opis prístroja • Neklaďte na prístroj žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napr. sviečky. 1 Kontrolné svetielko „Power“ Upozornenie: Olejový radiátor nesmie byť 2 Prepínač výkonu kúrenia 3 Regulátor termostatu zakrytý, aby nedošlo k jeho prehriatiu! 4 Spínač teplovzdušného ventilátora s integrovaným •...
 • Page 36: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky 5. Keď chcete prístroj vypnúť, dajte najprv spínač teplovzdušného ventilátora 4 do polohy OFF 1. Odviňte celú sieťovú šnúru z držiaka sieťovej (VYP). Potom otočte prepínač výkonu kúrenia 2 šnúry 7. do polohy „0“ a až potom regulátor termostatu 3 do polohy MIN.
 • Page 37: Čistenie A Údržba

  Čistenie a údržba Likvidácia Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzuj- Nebezpečenstvo poranenia te do normálneho domového odpadu. Tento výrobok podlieha európskej Pred čistením nechajte prístroj vychladnúť! smernici 2002/96/EC. Nebezpečenstvo popálenia! Vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení...
 • Page 38: Záruka A Servis

  Záruka a servis Dovozca Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu KOMPERNASS GMBH nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex BURGSTRASSE 21 pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro 44867 BOCHUM, GERMANY sím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatň ovania záruky sa spojte s opravovňou telefonicky.
 • Page 39 Inhaltsverzeichnis Seite Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sicherheitshinweise Lieferumfang Technische Daten Gerätebeschreibung Montage Inbetriebnahme Frostschutzfunktion Heizlüfter Reinigen und Pflegen Aufbewahren Entsorgen Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus. - 37 -...
 • Page 40: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  ÖLRADIATOR • Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Bestimmungsgemäßer • Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netz Gebrauch kabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Dieses Gerät ist ausschließlich für das Heizen in pri Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 41: Lieferumfang

  Gerätebeschreibung • Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. Kerzen, auf das Gerät. 1 Kontrollleuchte “Power” Warnung: Um eine Überhitzung des Öl 2 Heizstufenschalter 3 Thermostatregler radiators zu vermeiden, darf dieser nicht 4 Heizlüfter Schalter mit integrierter abgedeckt werden! Heizlüfter Kontrollleuchte 5 Heizlüfteraustritt •...
 • Page 42: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme 5. Wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, stellen Sie zuerst den Heizlüfter Schalter 4 auf OFF. 1. Wickeln Sie das gesamte Netzkabel von der Drehen Sie dann den Heizstufenschalter 2 auf Netzkabelhalterung 7 ab. “0” und danach den Thermostatregler 3 auf MIN.
 • Page 43: Reinigen Und Pflegen

  Reinigen und Pflegen Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungs einrichtung in Verbindung. Verletzungsgefahr Hinweis: Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen abkühlen! Die Richtlinien hinsichtlich der Verschrottung des Ge Verbrennungsgefahr! rätes sind unbedingt zu befolgen! Erkundigen Sie Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. such bei Ihrer kommunalen Entsorgungseinrichtung.
 • Page 44: Importeur

  Importeur Service Deutschland Tel.: 01805772033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) KOMPERNASS GMBH E-Mail: kompernass@lidl.de BURGSTRASSE 21 IAN 66375 44867 BOCHUM, GERMANY Service Österreich www.kompernass.com Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 66375 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max.

Table of Contents