Download  Print this page

Bosch AHS 40 - 24 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Instructions d'emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
Oδηγία χειρισµού
Kullanım kılavuzu
Deutsch
English
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Eλληνικά
Türkçe
AHS 40 - 24
AHS 48 - 24
AHS 55 - 24S
AHS 60 - 24S
AHS 65 - 24S
AHS 6000 PRO
AHS 7000 PRO

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch AHS 40 - 24

 • Page 1 Bedienungsanleitung Operating Instructions Instructions d’emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções Istruzioni d’uso Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning AHS 40 - 24 Bruksanvisning Brukerveiledningen Käyttöohje AHS 48 - 24 Oδηγία χειρισµού Kullanım kılavuzu AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S AHS 65 - 24S...
 • Page 2 2 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 3 10 cm 3 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 4 Sie besitzen die notwendige Ausbildung. tigen. Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile Vor der Benutzung immer durch Augenschein von Bosch stammen. prüfen, ob die Messer, die Messerschrauben und andere Teile des Schneidwerks abgenützt oder beschädigt sind. Nie mit beschädigtem oder stark abgenütztem Schneidwerk arbeiten.
 • Page 5 Gerätekennwerte Heckenschere AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Bestellnummer 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Leistungsaufnahme 500 W 500 W...
 • Page 6 überprüft und darf nur in gutem Zu- stand verwendet werden. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf sie Wartung und Reinigung nur von einer autorisierten Bosch-Werkstatt repa- riert werden. Vor allen Wartungsarbeiten ist der Netz- stecker zu ziehen. Inbetriebnahme Hinweis: Führen Sie die folgenden Wartungsarbei-...
 • Page 7 Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienst- Das Äußere der Heckenschere mit Hilfe einer wei- stelle für Bosch-Elektrowerkzeuge ausführen zu las- chen Bürste und einem Lappen reinigen. Wasser, sen. Lösemittel und Poliermittel dürfen nicht verwendet Bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen...
 • Page 8 Österreich Garantie ABE Service GmbH Jochen-Rindt-Straße 1 Für Bosch-Geräte leisten wir Garantie gemäß den A-1232 Wien gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Service: +43 (0)1 / 61 03 80 .......... Schäden, die auf natürliche Abnützung, Überlastung +43 (0)1 / 61 03 84 91 ............
 • Page 9 Do not attempt to repair the appliance unless you foreign objects. are qualified to do so. Prior to operation, check cutter blades, blade Ensure replacement parts fitted are Bosch ap- bolts and cutter assembly for wear or damage. Do proved. not operate with a damaged or excessively worn cutting device.
 • Page 10: Intended Use

  Product Specification Hedgecutter AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Part number 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Rated power 500 W...
 • Page 11: Starting And Stopping

  – Shaping hedges should be cut to achieve a form If the supply cord is damaged, it must be replaced by as shown in figure. a Bosch approved Service Agent. Products sold in GB only: Your hedecutter is fitted Maintenance...
 • Page 12 Blade Maintenance Prior to any maintenance remove plug Accessories from power supply. Wear gloves when handling or cleaning the cutting Blade guard AHS 40 - 24 2 605 911 160 ......blade. Blade guard AHS 48 - 24 2 605 911 160 ......
 • Page 13: Environmental Protection

  Robert Bosch Australia L.t.d. RBAU/SPT2 In case of complaint please send the machine, un- 1555 Centre Road dismantled, to your dealer or the Bosch Service P.O. Box 66 Clayton Centre for lawn and garden products. AUS-3168 Clayton/Victoria +61 (0)1 / 800 804 777 ..........
 • Page 14 Veiller à ce que les pièces de rechange soient bles de gêner le mouvement des lames. des pièces d’origine Bosch. Avant l’utilisation, toujours effectuer un contrôle visuel afin de constater si les lames, les vis des lames ou autres parties de l’ensemble de coupe...
 • Page 15 Caractéristiques techniques Taille-haies AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Référence 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Puissance absorbée 500 W...
 • Page 16 état. forme conforme à la figure. Si le câble d’alimentation est détérioré, il ne doit être réparé que dans un atelier agréé Bosch. Nettoyage et entretien Mise en fonctionnement Avant d’effectuer tous travaux de mainte- nance, débrancher la fiche de la prise de...
 • Page 17 à l’aide du spray d’entretien. Accessoires Effectuer un contrôle visuel afin de déterminer l’état des couteaux. Contrôler si les vis de fixation se trou- Protège-lames AHS 40 - 24 2 605 911 160 ....vant dans la barre porte-couteaux 1 sont bien ser- Protège-lames AHS 48 - 24...
 • Page 18 Belgique Garantie Robert Bosch S.A. After Sales Service Outillage Les appareils Bosch sont garantis conformément Rue Henri Genesse 1 aux dispositions légales/nationales (contre preuve BE-1070 Bruxelles d’achat, facture ou bordereau de livraison). Cette garantie implique le remplacement gratuit des piè- +32 (0)2 / 525.50.29...
 • Page 19 No trabajar con un mecanismo de corte dañado o no ser que disponga de la cualificación para ello. muy desgastado. Asegúrese que las partes sustituidas sean repuestos originales Bosch. Español - 1 19 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 20 Características técnicas Tijera cortasetos AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Número de pedido 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Potencia absorbida...
 • Page 21: Mantenimiento Y Limpieza

  – Los setos deberán cortarse en la forma que se Un cable de conexión defectuoso deberá repararse úni- muestra en la figura. camente en un taller de servicio autorizado Bosch. Mantenimiento y limpieza Puesta en marcha Antes de efectuar un trabajo de manteni- Conexión:...
 • Page 22 Accesorios miento extraer el enchufe de la red. Emplear guantes al manipular o limpiar las cuchillas de Protección de corte. cuchillas AHS 40 - 24 2 605 911 160 ........Después de cada utilización limpiar las cuchillas de Protección de corte y rociarlas con aceite de protección.
 • Page 23 Las reclamaciones únicamente pueden considerarse si 1414 Buenos Aires (Capital Federal) la máquina se envía sin desmontar al suministrador de Atención al Cliente la misma o a un servicio técnico Bosch de herramientas +54 (0)810 / 555 2020 ............neumáticas o eléctricas.
 • Page 24 Jamais trabalhar Assegure-se, de que as peças sobressalentes com o mecanismo de corte danificado ou des- sejam peças genuínas Bosch. gastado. Português - 1 24 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 25 Dados técnicos do aparelho Tesoura de sebes AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S N° de encomenda 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4..
 • Page 26 Jamais colocar o cabo sobre a sebe, onde possa fa- oficina autorizada para ferramentas eléctricas Bosch. cilmente ser cortado pelas lâminas. No caso de informações e encomendas de acessó- rios, indique por favor sem falta o número de enco-...
 • Page 27 Usar luvas ao trabalhar ou limpar as lâminas de corte. Protecção da lâmina AHS 40 - 24 2 605 911 160 ........Após cada utilização, deverá limpar as lâminas de corte e pulverizar com óleo de protecção. Durante Protecção da...
 • Page 28 Garantia Serviço Prestamos garantia para aparelhos Bosch de www.bosch-pt.com acordo com as disposições legais/específicas do Portugal país (comprovação através da factura ou da guia de Robert Bosch LDA remessa). Avenida Infante D. Henrique Avarias provenientes de desgaste natural, so-bre- Lotes 2E-3E carga ou má...
 • Page 29 Prima dell’uso, controllare sempre visivamente Accertarsi che le parti di ricambio montate siano che le lame, i rispettivi bulloni ed il gruppo di taglio approvate da Bosch. non siano né usurati, né danneggiati. Mai lavo- rare con un meccanismo da taglio che sia difet- toso oppure molto usurato.
 • Page 30 Dati tecnici Tagliasiepi AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Codice di ordinazione 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Potenza assorbita nominale...
 • Page 31 Un cavo di collegamento danneggiato può essere ri- – Le siepi dovrebbero essere tagliate in una forma parato esclusivamente presso uno dei centri autoriz- che corrisponde a quella rappresentata nella fi- zati per il Servizio Tecnico Bosch. gura. Avvio e Arresto Cura e manutenzione...
 • Page 32 Protezione Dopo ogni utilizzo, pulire le lame da taglio e spruz- lama AHS 40 - 24 2 605 911 160 ........zarle utilizzando un apposito olio di protezione. Nel Protezione...
 • Page 33: Dichiarazione Di Conformit

  Numero verde 0 800 55 11 55 ........Si accettano reclami solo se l’apparecchio viene in- viato, non smontato, al fornitore oppure a una offi- cina del Servizio Assistenza Clienti Bosch per uten- sili elettrici. Dichiarazione di conformità Misure ecologiche Valori...
 • Page 34 Verzeker u ervan dat de vervangingsonderdelen Werk nooit met een beschadigd of ernstig versle- van Bosch afkomstig zijn. ten knipmechanisme. Nederlands - 1 34 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 35 Technische gegevens Heggenschaar AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Bestelnummer 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Opgenomen vermogen 500 W...
 • Page 36 – Knip heggen in een vorm zoals op de afbeelding Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, mag deze weergegeven. alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd. Onderhoud en reiniging Ingebruikneming Trek altijd voor onderhoudswerkzaamhe- den de stekker uit het stopcontact.
 • Page 37 Draag handschoenen bij het hanteren en reinigen van de knipmessen. Toebehoren Reinig de knipmessen na elk gebruik en behandel deze met beschermende oliespray. Geadviseerd Mesbescherming AHS 40 - 24 2 605 911 160 wordt om tijdens langdurige werkzaamheden de ..... knipmessen regelmatig met beschermende olie-...
 • Page 38 Reparaties kunnen alleen voor garantie in aanmer- king komen wanneer het desbetreffende gereed- schap in volledig gemonteerde staat wordt afgege- ven of gezonden aan een erkende Bosch service- werkplaats of de importeur. Gelijktijdig dient vermeld te worden dat aanspraak op garantie wordt gemaakt. Het volledig ingevulde garantiebewijs moet worden overgelegd.
 • Page 39 Brug medmindre du har den nødvendige uddannelse. aldrig hækkeklipperen, hvis knivene er beskadi- get eller meget slidte. Sørg for kun at montere reservedele, der er god- kendt af Bosch. Dansk - 1 39 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 40 Tekniske data Hækkeklipper AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Bestillingsnummer 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Optagen effekt 500 W...
 • Page 41 Træk altid stikket ud af kontakten, før ved- ligeholdelsesarbejdet startes. En beskadiget tilslutningsledning må kun repareres Bemærk: For at sikre lang og pålidelig drift skal føl- på et autoriseret Bosch-værksted. gende vedligeholdelse udføres jævnligt. Undersøg hækkeklipperen for synlige mangler som Start f.eks.
 • Page 42 Tilbehør Kontrollér knivene visuelt. Kontrollér at skruerne sid- der rigtigt i sværdet 1. Knivbeskyttelse AHS 40 - 24 2 605 911 160 ....Sørg for at sikre, at knivbeskyttelsen 7 er anbragt på Knivbeskyttelse AHS 48 - 24 2 605 911 160 ....
 • Page 43 Service og reparation Service og kunderådgiver Vi yder garanti på Bosch-apparater i henhold til de www.bosch-pt.com lovbestemmelser som gælder i det enkelte land Bosch Service Center for el-værktøj (købsbevis skal fremlægges/medsendes). Telegrafvej 3 Service og reparation uden beregning ydes indenfor DK-2750 Ballerup garantiperioden iflg.
 • Page 44 är nedslitna eller skadade. Arbeta aldrig Försök inte själv reparera häcksaxen om du inte med skadat eller kraftigt nedslitet skärsystem. har erforderlg utbildning. Kontrollera att reservdelarna kommer från Bosch. Svenska - 1 44 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 45: Tekniska Data

  Tekniska data Häcksax AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Artikelnummer 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Upptagen effekt 500 W...
 • Page 46 Släpp kopplingsarmen 3 och strömställaren 5. Om i häcksaxen trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utfö- ras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg. Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels- beställningar apparatens artikelnummer som består av 10 tecken.
 • Page 47 Tillbehör bundet smörja knivarna med underhållsspray. Okulärbesiktiga knivarnas tillstånd. Kontrollera att Svärdskydd AHS 40 - 24 2 605 911 160 ......skruvarna sitter stadigt på knivsvärdet 1. Svärdskydd AHS 48 - 24 2 605 911 160 ......
 • Page 48 Leverantörsansvar Service och kundtjänst För Bosch verktygsprodukter lämnas garanti enligt www.bosch-pt.com respektive lands gällande föreskrifter (måste styrkas Robert Bosch AB med kvitto, faktura eller följesedel). Isafjordsgatan 15 Har produkten köpts och brukats enligt konsument- Box 11 54 köplagens bestämmelser så gäller lagens bestäm- S-164 22 Kista melser.
 • Page 49 Arbeid aldri med skadet eller svært slitt Ikke forsøk å reparere maskinen hvis du ikke har skjæreverk. en tilsvarende utdannelse. Sørg for at deler som monteres er fra Bosch. Norsk - 1 49 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 50 Tekniske data Hekksaks AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Bestillingsnummer 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Opptatt effekt 500 W...
 • Page 51 Før alle vedlikeholdsarbeider utføres må Hvis tilkoblingsledningen er skadet må den kun re- støpselet trekkes ut. pareres av et autorisert Bosch-verksted. Merk: Utfør følgende servicearbeider med jevne mellomrom, for å sikre en lang og pålitelig bruk. Igangsetting Kontroller hekksaksen med hensyn til åpenlyse de-...
 • Page 52 Tilbehør Kontroller knivenes tilstand visuelt. Kontroller at skruene sitter godt fast i knivbjelke 1. Knivbeskyttelse AHS 40 - 24 2 605 911 160 ....Sørg for at knivbeskyttelse 7 er satt på knivene. Knivbeskyttelse AHS 48 - 24 2 605 911 160 ....
 • Page 53 Garanti Service og kundekonsulent For Bosch-maskiner ytes det garanti i henhold til de www.bosch-pt.com lovbestemte/nasjonale bestemmelser (vedlegg reg- Robert Bosch A/S ning eller følgeseddel). Skader som kan tilbakeføres Trollaasveien 8 til naturlig slitasje, overbelastning eller usakkyndig Postboks 10 behandling er utelukket fra garantien.
 • Page 54 Turvaohjeet Huomio! Lue huolellisesti seuraavat ohjeet ja tu- Tarkista jatkojohto ennen jokaista käyttöä ja tustu pensasleikkurin käyttölaitteisiin ja asian- vaihda se tarvittaessa uuteen. Suojaa verkkojoh- mukaiseen käyttöön. Ellei pensasleikkuria toa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. käytetä ohjeiden mukaisesti saattaa se johtaa Tutustu pensasleikkuriin, jotta hätätapauksessa vakaviin loukkaantumisiin.
 • Page 55: Koneen Osat

  Tekniset tiedot Pensasleikkuri AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Tilausnumero 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Ottoteho 500 W 500 W...
 • Page 56 Leikkaa ensin pensasaidan sivut ja sitten yläreuna. 230 V, 50 Hz vaihtovirta. Käytä vain hyväksyttyjä Sivujen saamiseksi tasaisiksi ehdotamme leikkaa- jatkojohtoja. Tietoja saat Bosch- asiakasneuvon- mista kasvun suuntaan alhaalta ylöspäin. Jos leika- nasta. taan ylhäältä alaspäin siirtyvät ohuet oksat ulospäin, Jatkojohtoina saa käyttää...
 • Page 57 Tarvikkeet Tarkista silmämääräisesti leikkuuterän kunto. Tar- kista teräpalkin 1 ruuvien kireys. Teränsuojus AHS 40 - 24 2 605 911 160 Varmista, että teränsuojus 7 on asennettu leikkuute- ....... rään. Teränsuojus AHS 48 - 24 2 605 911 160 .......
 • Page 58 96 dB (A) AHS 40/48/55/60/65, 98 dB (A) AHS 6000/7000. Yhteensopivuuden arvostusmenetelmä liitteen V mukaan. Leinfelden, 01.08.2001. Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Pidätämme oikeuden muutoksiin Suomi - 5 58 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 59 εκτ σ αν διαθέτετε την απαραίτητη κατάρτιση. υπ λοιπα τµήµατα του µηχανισµού κοπήσ. Μην Βεβαιωθείτε, τι τα ανταλλακτικά προέρχονται εργάζεσθε ποτέ µε χαλασµένο ή ισχυρά απ την Bosch. φθαρµένο µηχανισµ κοπήσ. Eλληνικά - 1 59 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 60 Χαρακτηριστικά µηχανήµατοσ Θαµνοκ πτησ AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Κωδικ σ αριθµ σ 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4..
 • Page 61 κατάσταση. πωσ φαίνεται στην εικ να. Η επισκευή εν σ τυχ ν χαλασµένου ηλεκτρικού καλωδίου επιτρέπεται να διεξαχθεί µ νο απ ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο τησ Bosch. Συντήρηση και καθαρισµ σ Πριν διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία Θέση σε λειτουργία συντήρησησ βγάζετε το φισ απ την πρίζα.
 • Page 62 Ειδικά εξαρτήµατα συντήρησησ βγάζετε το φισ απ την πρίζα. Κατά το χειρισµ ή τον καθαρισµ των µαχαιριών Προστατευτικ κοπήσ φοράτε προστατευτικά γάντια. µαχαιριών AHS 40 - 24 2 605 911 160 ........ Μετά απ κάθε χρήση καθαρίζετε τα µαχαίρια Προστατευτικ...
 • Page 63 +30 (0)1 / 57 73 607 ............Παράπονα γίνονται δεκτά µ νον ταν αποσταλεί το εργαλείο χωρίσ να έχει ανοιχτεί στον προµηθευτή ή σε αναγνωρισµένο συνεργείο τησ Bosch για ηλεκτρικά εργαλεία ή εργαλεία πεπιεσµένου αέρα. Προστασία περιβάλλοντοσ Χάρη στην ήσυχη κίνησή του το...
 • Page 64 ölçüde y∂pranm∂µ kesme Yeterli eπitiminiz ve uzmanl∂π∂n∂z yoksa hiçbir mekanizmas∂ ile hiçbir zaman çal∂µmay∂n. zaman aleti onarma giriµiminde bulunmay∂n. Deπiµtirilecek parçalar∂n Bosch kaynakl∂ olmas∂na dikkat edin. Türkçe - 1 64 • 2 609 932 122 • 08.01...
 • Page 65 Teknik veriler Çit budama makinesi AHS 40 - 24 AHS 48 - 24 AHS 55 - 24S AHS 60 - 24S Sipariµ no. 0 600 845 0.. 0 600 845 1.. 0 600 845 2.. 0 600 845 4.. Giriµ gücü...
 • Page 66 Çit budama makineniz titiz üretim ve test daima arka tarafta bulunmas∂na dikkat edin. yöntemlerine raπmen ar∂za yapacak olursa, onar∂m∂ Kabloyu hiçbir zaman çit üzerine yat∂rmay∂n, aksi Bosch Elektrikli El Aletleri Yetkili Servislerinden takdirde b∂çaklar taraf∂ndan tutulabilir. birine yapt∂r∂n. Bütün baµvuru ve yedek parça sipariµlerinizde lütfen aletin 10 haneli sipariµ...
 • Page 67 B∂çaπ∂n genel durumunu gözle kontrol edin. Çit budama b∂çaπ∂ndaki 1 vidalar∂n s∂k∂ olup Aksesuar olmad∂klar∂n∂ zaman zaman kontrol edin. B∂çak muhafazas∂n∂n 7 b∂çak üzerine yerleµtirilmiµ B∂çak muhafazas∂ AHS 40 - 24 2 605 911 160 .... olmas∂na dikkat edin. B∂çak muhafazas∂ AHS 48 - 24 2 605 911 160 ....
 • Page 68 Garanti Müµteri Tamir Servisi Bosch elektrikli el aletleri için, yasal hükümler www.bosch-pt.com çerçevesinde, malzeme ve üretim hatalar∂ndan Bosch San. ve Tic. A.S. kaynaklanan hasarlar için garanti veriyoruz. Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22 Normal y∂pranma, aµ∂r∂ zorlanma veya usulüne Polaris Plaza ayk∂r∂...
 • Page 69 Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge D-70745 Leinfelden-Echterdingen Chlor www.bosch-pt.com 2 609 932 122 O / 72 Printed in Switzerland - Imprimé en Suisse...