Download Print this page
Electrolux HT42 Manual
Hide thumbs Also See for HT42:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

HT42/420 HT45/450
IMPORTANT INFORMATION
GB
Read before use and retain for future reference
WICHTIGE INFORMATION
DE
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
FR
A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure
BELANGRIJKE INFORMATIE
NL
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
VIKTIG INFORMASJON
NO
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
TÄRKEÄÄ TIETOA
FI
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
VIKTIG INFORMATION
SE
Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov
VIGTIGE OPLYSNINGER
DK
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
INFORMACIÓN IMPORTANTE
ES
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PT
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
INFORMAZIONI IMPORTANTI
IT
Leggere prima dell'uso e conservare per
ulteriore consultazione
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
HU
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
HT51/510 HT60/600
Gwarancja traci ważność w przypadku używania
urządzenia do celów innych niż wymienione w
PL
instrukcji obsługi. Prosimy o uważne
przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do
zaleceń i wskazówek w niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
CZ
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
SK
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
SI
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.
Σ Σ Η Η Μ Μ Α Α Ν Ν Τ Τ Ι Ι Κ Κ Ε Ε Σ Σ Π Π Λ Λ Η Η Ρ Ρ Ο Ο Φ Φ Ο Ο Ρ Ρ Ι Ι Ε Ε Σ Σ
GR
∆ιαβάστε αυτό το φυλλάδιο πριν από τη χρήση της
συσκευής και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά
ÖNEMLİ BİLGİLER
TR
Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride
başvurmak üzere saklayınız.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
RU
Прочитайте перед тем, как включить триммер,
и сохраните для дальнейшего использования.
OLULINE TEAVE
EE
Enne seadme kasutuselevõtmist lugege
kasutusjuhend läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks.
SVARŒGA INFORM÷CIJA
LV
Pirms lieto|anas izlasiet un saglab◊jiet
turpm◊k◊m uzziª◊m

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Electrolux HT42

  • Page 1 HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600 IMPORTANT INFORMATION Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w Read before use and retain for future reference instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do WICHTIGE INFORMATION zaleceń...
  • Page 4 GB - CONTENTS ES - CONTENIDO SI - VSEBINA 1. Switch levers 1. Interruptores 1. Stikalne ročke 2. Instruction Manual 2. Manual de Instrucciones 2. Priročnik 3. Handguard 3. Defensa 3. Ščitnik za roke 4. Blade cover/Storage Holder 4. Cubierta de la 4.
  • Page 5 (GB) CARTON CONTENTS (DK) KARTONINDHOLD (SK) OBSAH BALENIA (ES) CONTENIDO DEL (DE) KARTONINHALT (SI) VSEBINA ŠKATLE CARTON (FR) CONTENU DU (GR) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ CARTON (PT) LEGENDAS DOS ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ DESENHOS (NL) INHOUD (TR) KUTUNUN İÇERİĞİ (IT) CONTENUTO (NO) KARTONGEN (RU) СОДЕРЖИМОЕ INNEHOLDER (HU) A DOBOZ TARTALMA КАРТОННОЙ...
  • Page 6 Ieteicams lietot acu boj◊ts vai nolietots. Nelabojiet boj◊tu kabeli, aizsargaprœkojumu, lai aizsarg◊tu nomainiet to ar jaunu. Lietojiet tikai acis no griez]jda±u uzmestajiem Electrolux Outdoor Products aizvieto|anas objektiem. kabeli. 10.Vienm]r r·pœgi saritiniet kabeli, nepie±aujot mezglo|anos. Visp◊rœga inform◊cija 11.
  • Page 7 Piesardzœbas pas◊kumi Sagatavo|an◊s 8. Lietojot dzœvãogu trimeru, vienm]r ieturiet 1. Vienm]r valk◊jiet piem]rotu apµ]rbu, cimdus dro|u un stabilu darba pozœciju. un izturœgus apavus. Ieteicams izmantot 9. Nekad netuviniet rokas un k◊jas grie|anas aizsargbrilles. Nevalk◊jiet va±œgas dr]bes vai da±◊m, jo sevi|∑i, motora iesl]g|anas laik◊. rotaslietas, kas var nok±œt kustœgaj◊s da±◊s.
  • Page 8 2. P◊rbaudiet kontaktdak|as k·sto|o dro|in◊t◊ju. Atvienojiet ierœci no elektroenerµijas padeves Ja tas ir p◊rdedzis, nomainiet to. un sazinieties ar viet]jo pilnvaroto Electrolux 3. Vai k·sto|ais dro|inct◊js turpina p◊rdegt? Outdoor Products servisa centru. Atvienojiet ierœci no elektroenerµijas padeves un sazinieties ar viet]jo pilnvaroto Electrolux V◊ja griezuma kvalit◊te.
  • Page 9 |o meh◊nismu. Inform◊cija par ietekmi uz apk◊rt]jo vidi Electrolux ◊rpustelpu produkti ir raãoti saskaª◊ Simbols uz produkta vai uz t◊ iepakojuma ar Vides p◊rvaldœbas sist]mu (ISO 14001), nor◊da, ka no |œ produkta nedrœkst atbrœvoties, k◊...
  • Page 10 EK DEKLAR÷CIJA PAR ATBILSTŒBU Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden Durham.
  • Page 11 Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40, email: office@husqvarna.co.at Internet: www.husqvarna.at SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35...
  • Page 12 The Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

This manual is also suitable for:

Ht420Ht45Ht450Ht51Ht510Ht60 ... Show all