Download  Print this page

Samsung GE83X Owner's Instructions & Cooking Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kuchenka
mikrofalowa
Instrukcja obsługi i

zasady przygotowywania potraw

Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych
mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego
montażu czy przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
GE83X_XEO_DE68-04056G-02_PL_131004.indd 1
wyobraź
sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
GE83X
2013-10-04
6:17:02

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Samsung GE83X

 • Page 1: Zasady Przygotowywania Potraw

  Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego montażu czy przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia. Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
 • Page 2 Ważne InStruKcJe dOtyczące JaK KOrzyStać z InStruKcJI ObSługI Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi bezPIeczeńStWa zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczących: NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ • zasad bezpieczeństwa NA PRZYSZŁOŚĆ. • właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych • pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw...
 • Page 3 OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy mikrofalowej tylko po przekazaniu im odpowiednich wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania; informacji umożliwiających bezpieczne korzystanie pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu Ć z kuchenki oraz wyjaśnieniu ryzyka związanego z zduszenia płomienia. niewłaściwym jej użyciem. OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów OSTRZEŻENIE: Z urządzenia mogą korzystać w kuchence mikrofalowej może w niektórych dzieci powyżej 8.
 • Page 4 Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego sensorycznej lub umysłowej, bądź o gniazdka elektrycznego. niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez jedynie z myślą o pracy na blacie. Nie należy nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez umieszczać jej na półkach.
 • Page 5 OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo Urządzenie i przewody należy przechowywać w dostępne części nagrzewają się. Należy zachować miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej ósmego odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia roku życia. kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą ósmego roku życia powinny korzystać z urządzenia o współpracy z zewnętrznym urządzeniem wyłącznie pod stałą...
 • Page 6: Instalowanie Kuchenki Mikrofalowej

  InStaLOWanIe KuchenKI mIKrOfaLOWeJ zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony odpowiednią do ciężaru kuchenki. z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki 1.
 • Page 7 lub na pierścieniu obrotowym kuchenki należy (Dotyczy wyłącznie modeli z obrotowym elementem usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z grzejnym). detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć. PrzechOWyWanIe I naPraWa KuchenKI mIKrOfaLOWeJ 3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub umieścić...
 • Page 8 zastosowań komercyjnych. Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem. wymieniać samodzielnie. Skontaktuj się z najbliższym Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić uderzać...
 • Page 9 OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie się gorące powietrze. Kuchenka może się również przegrzać i obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy ZAWSZE automatycznie wyłączyć. Do momentu jej schłodzenia ponowne po wyłączeniu kuchenki odczekać co najmniej 20 sekund, aby włączenie nie będzie możliwe. temperatura się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy zawsze używać można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu rękawic kuchennych w celu uniknięcia przypadkowych oparzeń.
 • Page 10 (b) Nie WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami samsung.com. kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się • Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie wolno podgrzewać...
 • Page 11: Table Of Contents

  SPIS treŚcI SKrócOna InStruKcJa ObSługI Skrócona instrukcja obsługi ................11 Przygotowywanie posiłku. Akcesoria ......................12 1. Umieść jedzenie w kuchence. Wybierz poziom mocy urządzenia, naciskając Piekarnik......................13 przycisk Poziom mocy odpowiednią liczbę razy. Panel sterowania ...................13 Ustawianie godziny ..................14 2. Wybierz czas gotowania naciskając odpowiednio Jak działa kuchenka mikrofalowa ..............14 przycisk 10 min, 1 min lub 10 s. Sprawdzanie poprawności działania kuchenki ..........15 Ustawianie trybu oszczędzania energii ............15 3.
 • Page 12: Akcesoria

  aKceSOrIa Grillowanie. 1. Rozgrzej grill, naciskając przycisk grill ( ), a W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można używać na różne sposoby. następnie przyciski ustawień czasu (10 min, 1 min lub 10 s) i przycisk Start ( 1. Pierścień obrotowy-umieszczany na środku kuchenki. 2. Umieść jedzenie na ruszcie w kuchence Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje mikrofalowej. Naciśnij przycisk grill ( ). Wybierz tacę.
 • Page 13: Piekarnik

  PIeKarnIK PaneL SterOWanIa 1. D RZWICZKI 7. T ACA OBROTOWA 2. O TWORY WENTYLACYJNE 8. Ł ĄCZNIK 3. G RILL 9. P IERŚCIEŃ OBROTOWY 4. O ŚWIETLENIE 10. O TWORY BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA 5. W YŚWIETLACZ 11. P ANEL STEROWANIA 6. Z ATRZASKI DRZWICZEK 1. A UTOMATYCZNA FUNKCJA...
 • Page 14: Ustawianie Godziny

  uStaWIanIe gOdzIny JaK dzIała KuchenKa mIKrOfaLOWa Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których energia Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy zostanie umożliwia gotowanie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego postaci lub włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”, „88:88” lub koloru. „12:00”. Kuchenki mikrofalowej można używać do: Ustaw aktualny czas.
 • Page 15: Sprawdzanie Poprawności Działania Kuchenki

  SPraWdzanIe POPraWnOŚcI dzIałanIa KuchenKI gOtOWanIe/POdgrzeWanIe Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka działa Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia. poprawnie. Otwórz drzwiczki kuchenki naciskając duży przycisk, znajdujący się Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem w prawym dolnym rogu panelu sterowania. kuchenki bez nadzoru. Umieść miseczkę wody na tacy obrotowej. Następnie zamknij drzwi. Najpierw umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Następnie zamknij drzwi. 1.
 • Page 16: Poziomy Mocy

  POzIOmy mOcy zatrzymyWanIe Pracy KuchenKI Do wyboru są poniższe poziomy mocy. Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę. 1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie: moc wyjściowa Poziom mocy Otwórz drzwiczki. mIKrOfaLe grILL efekt: Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby WYSOKI  W wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i naciśnij ponownie przycisk Start ( PODWYŻSZONY 600 W...
 • Page 17: Korzystanie Z Funkcji Szybkiego Podgrzewania/Gotowania

  KOrzyStanIe z funKcJI SzybKIegO Potrawa/ Wielkość czas zalecenia POdgrzeWanIa/gOtOWanIa Przycisk porcji oczekiwania 300-350 g 4 min Upewnij się, że pojemnika, w którym Gotowe dania W przypadku korzystania z funkcji szybkiego podgrzewania czas gotowania jest mrożone 400-450 g znajduje się gotowe danie, można ustawiany automatycznie. używać w kuchence mikrofalowej. Liczbę porcji można ustawić, naciskając wybrany przycisk szybkiego Zdejmij folię. Mrożone danie umieść podgrzewania odpowiednią liczbę razy. na środku kuchenki.
 • Page 18: Korzystanie Z Automatycznej Funkcji Szybkiego Rozmrażania

  KOrzyStanIe z autOmatyczneJ funKcJI uStaWIenIa SzybKIegO rOzmrażanIa SzybKIegO rOzmrażanIa W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne programy szybkiego rozmrażania, ilości, czas rozmrażania i odpowiednie zalecenia. Funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb i Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania. Umieść pieczywa/ciast. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. mięso, drób, rybę, chleb lub ciasto na talerzu ceramicznym. Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę. Symbol/ Porcja czas zalecenia Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek Potrawa oczekiwania mikrofalowych. 1. Mięso 200-1500 g 20-60 min Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu...
 • Page 19: Grillowanie

  grILLOWanIe tryb łączOny mIKrOfaL I grILLa Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania mikrofal. Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za Służy do tego druciana podstawka dostarczona wraz z kuchenką mikrofalową. pomocą mikrofal można połączyć z grillowaniem. 1.
 • Page 20: Gotowanie Wieloetapowe

  gOtOWanIe WIeLOetaPOWe 5. Naciśnij przycisk grill. Tryb grillowania (II): W tej kuchence mikrofalowej można zaprogramować do trzech etapów gotowania. Przykład: Aby rozmrozić potrawę w trybie rozmrażania i ugotować ją, 6. Ustaw czas, naciskając przyciski 10 min, 1 min i nie trzeba zmieniać ustawień kuchenki po każdym etapie. 10 s żądaną ilość razy (w podanym przykładzie jest Zamiast tego można rozmrozić...
 • Page 21: Wyłączanie Sygnału Dźwiękowego

  WyłączanIe Sygnału dźWIęKOWegO LISta naczyń I PrzybOróW Kuchennych Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie. Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. 1. Naciśnij jednocześnie przyciski zatrzymania ( Należy zatem odpowiednio dobierać...
 • Page 22: Zasady Przygotowywania Potraw

  zaSady PrzygOtOWyWanIa POtraW Przybory kuchenne możliwość Komentarz użycia w MIKROFALE kuchence mikrofalowej Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą się w • Delikatne wyroby Mogą być używane do podgrzewania jedzenia nim wodę, tłuszcz i cukier. ✓ lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku szklane Mikrofale powodują...
 • Page 23 Zasady przygotowywania mrożonych warzyw Zasady gotowania ryżu i makaronu Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Warzywa ryż: Użyj dużej miski (ze szkła żaroodpornego) z przykrywką należy gotować pod przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli — ryż zwiększa dwukrotnie swoją objętość w czasie poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można gotowania.
 • Page 24 PODGRZEWANIE Zasady gotowania świeżych warzyw Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Jeśli w tabeli poniżej Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele krótszym nie została zalecona inna ilość wody, dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na niż na tradycyjnej kuchni. każde 250 g warzyw. Warzywa należy gotować pod przykryciem co najmniej przez czas Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli. Dla określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania podanych czasów podgrzewania przyjęto, że płyny mają temperaturę pokojową...
 • Page 25 PODGRZEWANIE PŁYNÓW Odgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli. W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20 sekund, aby jego temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania Potrawa Porcja zasilanie czas czas Instrukcje jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy oczekiwania o tym ZAWSZE pamiętać. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego (min) poparzenia, należy włożyć do napojów plastikową łyżeczkę lub szklaną pałeczkę Odżywki 190 g 600 W 30 sekund...
 • Page 26 RĘCZNE ROZMRAŻANIE Odgrzewanie płynów i jedzenia Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli. Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności. Potrawa Porcja zasilanie czas czas Instrukcje Umożliwiają one skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle (min) oczekiwania wygodne, np. w przypadku niespodziewanych gości. (min) Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń Napoje 150 ml 800 W...
 • Page 27 GRILL Wszystkie rodzaje jedzenia należy rozmrażać przy użyciu poziomu mocy do rozmrażania (180 W, Element grzejny grilla znajduje się we wnęce kuchenki, pod górną ścianką. Włącza się on tylko wtedy, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte i taca się obraca. Obracanie się tacy umożliwia równomierne Potrawa Porcja czas czas Instrukcje przypieczenie jedzenia. Wstępne podgrzanie grilla przez 3-4 minuty sprawi, że jedzenie upiecze się (min) oczekiwania szybciej. (min) Przybory kuchenne używane podczas grillowania: Mięso Powinny być wykonane z niepalnego materiału i mogą zawierać metalowe części. Nie można także Mielona 250 g 6½-7½ 5-25 Umieść mięso na płaskim talerzu używać przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
 • Page 28 Podręcznik grillowania zamrożonej żywności Podręcznik grillowania świeżej żywności Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli. rozgrzej wstępnie grill, włączając na 4 minuty funkcję grillowania. Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli. Świeża Porcja zasilanie 1.
 • Page 29 DODATKOWE WSKAZÓWKI Świeża Porcja zasilanie 1. strona 2. strona Instrukcje żywność — czas — czas ROZTAPIANIE MASŁA (min) (min) Włóż 50 g masła do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Przykryj plastikową Kawałki 450-500 g 300 W + 10- 12 12- 13 Posmaruj kawałki pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund przy użyciu mocy 850 W, aż do roztopienia kurczaka (2 szt.) grill kurczaka olejem i posyp masła. przyprawami. ROZTAPIANIE CZEKOLADY Ułóż je w okrąg, kością...
 • Page 30: Co Robić W Przypadku Wystąpienia Problemu Lub Wątpliwości

  • Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek. Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy Kuchenka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku Start ( ). skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG. • Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte? Należy przygotować następujące informacje: Jedzenie nie jest wcale gotowe. • model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia, • Czy minutnik został ustawiony poprawnie i/lub został naciśnięty przycisk...
 • Page 31: Parametry Techniczne

  Parametry technIczne nOtatKI Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia. Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka GE83X firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne. model ge83X Źródło zasilania 230 V ~ 50 Hz Pobór mocy Mikrofale 1200 W Grill 1100 W Tryb kombinowany 2300 W Moc wyjściowa 100 W / 800 W (IEC-705) Częstotliwość robocza 2450 MHz Magnetron OM75P(31) Sposób chłodzenia Wentylator elektryczny Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
 • Page 32 GE83X Kod produktu: DE68-04056G-02 GE83X_XEO_DE68-04056G-02_PL_131004.indd 32 2013-10-04 6:17:16...
 • Page 33 Használati utasítás és főzési útmutató A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
 • Page 34 Fontos biztonsáGi előíRások A hAsználAti útMutAtó hAsználAtA Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A Használati OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben történő főzéssel kapcsolatban: MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET • Biztonsági előírások • A megfelelő tartozékok és edények RÁ.
 • Page 35 VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok használhatják a sütőt felügyelet nélkül, ha melegítésére szolgál. Étel vagy ruha szárítása, megfelelő útmutatást kaptak, amelynek melegítőpárna, papucs, szivacs, nedves révén a gyermek képes biztonságos módon rongy vagy más hasonló tárgy melegítése használni a sütőt, és tisztában van a helytelen sérülést, robbanást vagy tüzet okozhat.
 • Page 36 A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületi A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy károsodáshoz vezethet, ami kedvezőtlenül a sütő belseje és kezelőszervei könnyen befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő veszélyes helyzet kialakulását okozhatja. irányba nézzen, és ne legyen túl magasan). A készüléket ne használja mozgó...
 • Page 37 Használat során a készülék felforrósodik. Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém Ezért ne érjen a sütő belsejében található kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához, fűtőelemekhez. mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti. VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak.
 • Page 38 A MikRohulláMú sütő üzeMbe helYezése vagy nedves környezetben, pl. hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében. Tartsa be A sütőt helyezze egyenes felületre, a padlótól 85 cm a sütő villamos hálózati csatlakoztatására távolságra. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, vonatkozó előírásokat, és olyan hosszabbító hogy biztonságosan megtartsa a sütő...
 • Page 39 puha ronggyal tisztítsa meg. Ezután öblítse le és modellek esetén) törölje szárazra. A MikRohulláMú sütő táRolásA és JAvításA 2. Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a kifröccsenéseket és szennyeződéseket a sütő belső Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a felületekről. Ezután öblítse le és törölje szárazra. mikrohullámú...
 • Page 40 Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje! Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen Kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos Samsung anyagot. Ha idegen anyag, például víz kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
 • Page 41 Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert még megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat. a mikrohullámú melegítés befejezése után is felrobbanhat. Ne melegítsen továbbá légmentesen VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú...
 • Page 42 Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen a felhasználó hibájából van szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható...
 • Page 43 tARtAloM GYoRskAlAuz Gyorskalauz ......................11 Ha főzni szeretne. Tartozékok ......................12 1. Tegye be az ételt a sütőbe. Válassza ki a teljesítményszintet a teljesítményszint Sütő ........................13 gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával. Kezelőpanel ......................13 Az idő beállítása ....................14 2.
 • Page 44: Tartozékok

  tARtozékok Ha grillezni szeretne. 1. Melegítse elő a grillt a szükséges hőmérsékletre a A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen alkalmazható tartozékot kap. Grill ( ) gomb megnyomásával, az idő beállításával (10 min, 1 min és 10 s), majd a start ( ) gomb 1.
 • Page 45: Sütő

  sütő kezelőpAnel 1. AJTÓ 7. F ORGÓTÁNYÉR 2. S ZELLŐZŐNYÍLÁSOK 8. Ö SSZEKÖTŐELEM 3. G RILL 9. G ÖRGŐS GYŰRŰ 4. V ILÁGÍTÁS 10. A BIZTONSÁGI RETESZ NYÍLÁSAI 5. K IJELZŐ 1. A UTOMATIKUS KIOLVASZTÁSI 6. L EÁLLÍTÁS/TÖRLÉS GOMB 11. K EZELŐPANEL FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA...
 • Page 46: Az Idő Beállítása

  Az idő beállításA A MikRohulláMú sütő Működése A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram alá A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk keltett kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00” felirat. energia hatására az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy melegszik meg. Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 24 vagy 12 órás formátumban. A mikrohullámú...
 • Page 47: A Sütő Működésének Ellenőrzése

  A sütő Működésének ellenőRzése Főzés/MeleGítés A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének folyamatát. működik-e. Nyomja meg a nagy gombot a kezelőpanel jobb alsó sarkán, és MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyná. nyissa ki a sütő...
 • Page 48: Teljesítményszintek

  telJesítMénYszintek A Főzés leállításA Az alábbi teljesítményszintek közül választhat. A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja. 1. Az ideiglenes leállításhoz: teljesítmény nyissa ki az ajtót. teljesítményszint MikRohulláMú sütő GRill eredmény: A főzés leáll. A főzés folytatásához zárja MAGAS be az ajtót és nyomja meg ismét a start ( ) gombot.
 • Page 49: A Gyors Melegítés/Főzés Funkció Használata

  A GYoRs MeleGítés/Főzés Funkció hAsználAtA étel/Gomb Adag pihentetés Javaslatok A Gyors melegítési funkciónál a főzési idő beállítása automatikusan megtörténik. Fagyasztott 300-350 g 4 perc Vegye elő a fagyasztott készételt, Az adagok számának kiválasztásához nyomja meg a megfelelő Gyors melegítés 400-450 g és ellenőrizze, hogy alkalmas-e készételek gombot annyiszor, ahányszor szükséges.
 • Page 50: Az Automatikus Gyorskiolvasztás Funkció Használata

  Az AutoMAtikus GYoRskiolvAsztás Funkció Az AutoMAtikus GYoRskiolvAsztás beállításAi hAsználAtA Az alábbi táblázat különböző automatikus gyorskiolvasztó programokat, mennyiségeket, várakozási időket és megfelelő ajánlásokat mutat be. Az Automatikus gyorskiolvasztás funkció lehetővé teszi hús, baromfi, hal, A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről. A illetve kenyér vagy sütemény kiolvasztását.
 • Page 51: Grillezés

  GRillezés MikRohulláM és GRill koMbinációJA A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül felmelegítheti A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú és megpiríthatja. E célból a mikrohullámú sütő grillráccsal rendelkezik. üzemmódot grillel is kombinálhatja. 1. Melegítse elő a grillt a szükséges hőmérsékletre a MindiG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt Grill gomb megnyomásával, az idő...
 • Page 52: Többfázisú Főzés

  többFázisú Főzés 5. Nyomja meg a Grill gombot. A grill üzemmód (II): A mikrohullámú sütőt akár három fázisú főzésre is be lehet állítani. Például: Ételt szeretne kiolvasztani, azután megfőzni anélkül, hogy minden munkafázis után újra be kellene állítania a készüléket. Így 6. Válassza ki az elkészítési időt a 10 min, 1 min és egy 500 g-os halat három fázisban olvaszthat ki és készíthet el: 10 s gombok megfelelő...
 • Page 53: A Hangjelzés Kikapcsolása

  A hAnGJelzés kikApcsolásA A MikRohulláMú sütőben hAsználhAtó edénYek A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja. Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné 1. Nyomja meg egyszerre a stop ( ) és start ( vagy elnyelné...
 • Page 54: Sütési Útmutató

  sütési útMutAtó Főzőeszköz Mikrohullámú Megjegyzések sütőben MIKROHULLÁMOK használható A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és • Finomüveg edények Ételek és italok melegítésére használható. ✓ cukortartalma magába szívja. A kényes üveg eltörhet vagy megrepedhet Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors hirtelen melegítéskor.
 • Page 55 Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez Főzési útmutató rizshez és tésztához Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Az ételt főzze lefedve a Rizs: Nagyméretű, fedeles hőálló üvegtálat használjon - a rizs minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést. főzés közben a duplájára dagad. Lefedve főzze.
 • Page 56 MELEGÍTÉS Főzési útmutató friss zöldségekhez Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Minden 250 grammhoz adjon Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken szokásos idő 30-45 ml hideg vizet (2-3 ek.), hacsak a javaslatban nincs ettől eltérő vízmennyiség-lásd a töredéke alatt melegítheti fel ételét. táblázatot. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket eléréséig folytassa a főzést. Főzés közben és után keverje meg egyszer. Főzés után sózza és melegítési időket. A táblázatban közölt idők +18 és +20 °C körüli és fűszerezze meg, és adjon hozzá...
 • Page 57 FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE Bébiétel és anyatej melegítése A melegítéshez útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig hagyjon és időtartamokat vegye figyelembe. legalább 20 másodperc várakozási időt. Melegítés közben szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje meg. A kitörésszerű forrás és esetleges forrázás étel Adag teljesítmény idő...
 • Page 58 KÉZI KIOLVASZTÁS Folyadékok és ételek melegítése Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok időtartamokat vegye figyelembe. finoman, rövid idő alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan étel Adag teljesítmény idő...
 • Page 59 GRILL Minden fagyasztott élelmiszert a kiolvasztó teljesítményszinten (180 W, kell kiolvasztani. A grill fűtőelem a sütőtér teteje alatt található. Csukott ajtó, és forgásban lévő forgótányér mellett működik. A forgótányér forgása egyenletesebbé teszi az étel étel Adag idő pihentetési tudnivalók pirulását. Ha a grillt 3-4 percig előmelegíti, az étel gyorsabban pirul meg. (perc) idő...
 • Page 60 Grillezési útmutató fagyasztott élelmiszerekhez Grillezési útmutató friss élelmiszerekhez Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és A grillt a grill funkcióval 4 percig melegítse elő. időtartamokat vegye figyelembe. Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye figyelembe. Friss Adag teljesítmény 1.
 • Page 61 KÜLÖNLEGES TANÁCSOK Friss Adag teljesítmény 1. oldal 2. oldal tudnivalók élelmiszer ideje ideje VAJ OLVASZTÁSA (perc) (perc) Tegyen 50g vajat egy kis üveg mélytányérba. Fedje le műanyag fedővel. Csirkedarabok 450-500 g 300 W + grill 10-12 12-13 A csirkedarabokat kenje 850 watton melegítse 30-40 másodpercig, amíg a vaj megolvad. (2 db) meg olajjal és fűszerekkel. CSOKOLÁDÉ...
 • Page 62: Teendők Kétség Vagy Probléma Esetén

  • a rendszerint a sütő hátoldalára nyomtatott típus- és sorozatszámokat gombot? • a garanciára vonatkozó adatokat • Az ajtó be van csukva? • a probléma világos leírását. • Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy Azután forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a SAMSUNG vevőszolgálathoz. leoldott az automata? Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg. • Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva? • A megfelelő teljesítményszintet választotta? A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.
 • Page 63: Műszaki Adatok

  MűszAki AdAtok JeGYzet A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében, a Samsung mint forgalmazó tanúsítja, hogy a GE83X típusú mikrohullámú sütők megfelelnek az alább felsorolt műszaki paramétereknek. Modell Ge83X Tápellátás 230 V-50 Hz Teljesítményfelvétel...
 • Page 64 Kódszám: DE68-04056G-02 GE83X_XEO_DE68-04056G-02_HU_131004.indd 32 2013-10-04 6:18:53...
 • Page 65 Pokyny pre používateľa a sprievodca varením Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby. Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
 • Page 66 POkyNy POužíVANIE tEjtO POužíVAtEľSkEj PríruČky Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou rúrou: • Bezpečnostné opatrenia A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE • Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie POUŽITIE. • Užitočné tipy pre varenie • Tipy pre varenie...
 • Page 67 VAROVANIE: Deťom dovoľte používať Ak z rúry vychádza dym, zariadenie vypnite mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak alebo odpojte a nechajte zatvorené dvierka, aby ste im dali dostatočné pokyny na to, aby vedeli ste zadusili akékoľvek plamene. používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili VAROVANIE: Mikrovlnné...
 • Page 68 Tento spotrebič nie je určený pre používanie Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia osobami (vrátane detí) s obmedzenými alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie schopnosťami, prípadne s nedostatkom servisné stredisko. skúseností a vedomostí, kým sa na ne nebude Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby dozerať...
 • Page 69 VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu aby bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa byť počas jeho prevádzky horúce. možnosti zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné mladších ako 8 rokov. časti sa môžu počas používania zahriať. Musíte Zariadenia nie sú...
 • Page 70 INštALácIA mIkrOVLNNEj rúry technické údaje sieťového napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm dosahovať rovnaký štandard ako sieťový kábel, nad zemou. Povrch musí byť dostatočne silný, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím aby bezpečne uniesol hmotnosť...
 • Page 71 2. Pomocou namydlenej handričky odstráňte uSkLAdNENIE A OPrAVA VAšEj mIkrOVLNNEj rúry akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch. Opláchnite a poutierajte dosucha. Musíte vykonať niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení, keď odkladáte alebo 3. Ak chcete uvoľniť zatvrdnuté čiastočky jedla nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry. a odstrániť...
 • Page 72 (napr. voda), odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov servisné stredisko. spoločnosti Samsung a dohodnite sa Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom. s kvalifikovaným technikom na výmene žiarovky. Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský...
 • Page 73 Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže Môžu sa vznietiť, pretože z rúry uniká horúci vzduch. spôsobiť oneskorené vyvretie, preto musíte dávať pozor, Rúra sa tiež môže prehriať a automaticky vypnúť. keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto V tomto prípade zostane vypnutá, kým dostatočne situácii, po vypnutí...
 • Page 74 (d) Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom. (ELEktrOtEchNIcký A ELEktrONIcký OdPAd) Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu (Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom) kozmetickej poruchy, ak poškodenie zariadenia a/alebo poškodenie alebo Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po...
 • Page 75 ObSAh rýchLy SPrIEVOdcA S NáhľAdOm Rýchly sprievodca s náhľadom ................11 Ak chcete nejaké jedlo uvariť. Príslušenstvo ....................... 12 1. Jedlo vložte do rúry. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla úroveň Rúra ........................13 výkonu vyberte úroveň výkonu. Ovládací panel ..................... 13 Nastavenie času ....................
 • Page 76: Príslušenstvo

  PríSLušENStVO Ak chcete nejaké jedlo grilovať. 1. Gril predhrejte na požadovanú teplotu stlačením V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť rôznym spôsobom. tlačidla gril ( ), tlačidla nastavenia čas (10 min, 1 min a 10 s) a tlačidla Spustiť ( 1.
 • Page 77: Rúra

  rúrA OVLádAcí PANEL 1. DVIERKA 7. T ANIER 2. V ETRACIE OTVORY 8. SPOJOVACIE ZARIADENIE 3. GRIL 9. V ALČEKOVÝ KRÚŽOK 4. S VETLO 10. O TVORY BEZPEČNOSTNÉHO VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA 5. DISPLEJ 1. V ÝBER FUNKCIE 6. T LAČIDLO ZASTAVIŤ/ZRUŠIŤ 11.
 • Page 78: Nastavenie Času

  NAStAVENIE ČASu SPôSOb fuNgOVANIA mIkrOVLNNEj rúry Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny. Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa Uvoľnená energia umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho, aby automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“. zmenilo svoju formu alebo farbu. Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť buď v 24-hodinovom alebo Mikrovlnnú...
 • Page 79: Kontrola Správnej Prevádzky Mikrovlnnej Rúry

  kONtrOLA SPráVNEj PrEVádzky mIkrOVLNNEj VArENIE/PrIhrIEVANIE rúry Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo. Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia. Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas celej Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka. doby správne funguje.
 • Page 80: Úrovne Výkonu

  úrOVNE VýkONu zAStAVENIE VArENIA Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov. Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo. 1. Na dočasné zastavenie; Výstup Otvorte dvierka. úroveň výkonu grIL Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali VYSOKÁ  W vo varení, zatvorte dvierka a opätovne stlačte tlačidlo Spustiť...
 • Page 81: Používanie Funkcie Okamžitého Prihriatia/Varenia

  POužíVANIE fuNkcIE OkAmžItéhO PrIhrIAtIA/VArENIA jedlo/tlačidlo Veľ kosť Odstátie Odporúčania porcie Pomocou funkcie okamžitého prihriatia sa čas varenia nastaví automaticky. Môžete nastaviť počet porcií tak, že stlačíte príslušné tlačidlo okamžitého 300-350 g 4 min. Zoberte zmrazené pripravené jedlo Mrazené prihriatia toľkokrát, koľko je potrebné. hotové...
 • Page 82: Používanie Funkcie Výkonného Automatického Rozmrazovania

  POužíVANIE fuNkcIE VýkONNéhO NAStAVENIA VýkONNéhO AutOmAtIckéhO rOzmrAzOVANIA AutOmAtIckéhO rOzmrAzOVANIA Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy automatického výkonného rozmrazovania, množstvá, časy odstátia a príslušné odporúčania. Funkcia Auto power defrost (Výkonné automatické rozmrazovanie) vám umožní Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu, ryby rozmrazovať mäso, hydinu, ryby a chlieb/koláč. Čas rozmrazovania a úroveň a chlieb/koláč...
 • Page 83: Grilovanie

  grILOVANIE kOmbINOVANIE mIkrOVLNNéhO OhrEVu A grILu Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry. Na a opekali. tento účel sa s vašou mikrovlnnou rúrou dodáva grilovací stojan. VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej 1.
 • Page 84: Viacstupňové Varenie

  VIAcStuPňOVé VArENIE 5. Stlačte tlačidlo gril. Režim grilu (II): Vaša mikrovlnná rúra sa dá naprogramovať na varenie až v troch stupňoch. Príklad: Želáte si rozmraziť jedlo a uvariť ho bez toho, aby ste po každom stupni museli reštartovať rúru. Teda môžete rozmraziť a variť 500 6. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min, 1 min a g rybu v troch fázach: 10 s nastavte čas varenia (v príklade je to 5 minút).
 • Page 85: Vypínanie Signalizácie

  VyPíNANIE SIgNALIzácIE SPrIEVOdcA NáČINím NA VArENIE Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie. Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady. 1. Súčasne stlačte tlačidlá zastaviť ( Preto musíte byť...
 • Page 86: Sprievodca Varením

  SPrIEVOdcA VArENím Náčinie na varenie Vhodné do komentáre mikrovlnnej MIKROVLNNÉ ŽIARENIE rúry Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje • Jemný sklenený tovar Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo ✓ a absorbuje voda, tuky a obsah cukru v jedle. nápojov. Jemné sklo sa môže pri nečakanom Mikrovlnné...
 • Page 87 Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté počas ryža: Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla minimálneho času - pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli s vrchnákom-ryža počas varenia zdvojnásobí svoj objem. požadované výsledky. Varte zakryté. Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, Po skončení...
 • Page 88 PRIHRIEVANIE Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30-45 ml studenej vody Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ sa neodporúča iné množstvo vody sporáky. (pozrite tabuľku). Varte zakryté počas minimálneho času - pozrite tabuľku. Pokračujte Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. vo varení, aby ste dosiahli požadované výsledky. Raz zamiešajte počas varenia a raz po Časy v tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou približne +18 až +20 dovarení.
 • Page 89 PRIHRIEVANIE KVAPALÍN Prihrievanie detskej stravy a mlieka Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie. Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po jedlo Porcia Príkon Čas Čas Pokyny zohrievaní. Aby ste zabránili výbušnému vyvretiu a možnému obareniu, do odstátia nápojov musíte umiestniť...
 • Page 90 RUČNÉ ROZMRAZOVANIE Prihrievanie tekutín a jedla Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie. Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného jedlo Porcia Príkon Čas Čas Pokyny jedla. Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto (min.) odstátia môže predstavovať vynikajúcu výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní (min.) hostia.
 • Page 91 GRIL Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovať s použitím úrovne výkonu rozmrazovania (180 W, Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje vtedy, keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaisťuje rovnomernejšie jedlo Porcia Čas Čas Pokyny opečenie. Predhriatie grilu na 3 až 4 minúty zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla. (min.) odstátia (min.)
 • Page 92 Sprievodca grilovaním mrazených potravín Sprievodca grilovaním čerstvých potravín Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie. 4 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu. Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie. Čerstvé Porcia Príkon 1. strana 2.
 • Page 93 ŠPECIÁLNE RADY Čerstvé Porcia Príkon 1. strana 2. strana Pokyny jedlo - trvanie - trvanie ROZTÁPANIE MASLA (min.) (min.) Vložte 50g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým krytom. Kúsky 450-500 g 300 W + 10- 12 12- 13 Pripravte kuracie Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 850 W, kým sa maslo neroztopí. kuraťa (2 ks) gril kúsky olejom ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY...
 • Page 94: Čo Treba Robiť V Prípade Pochybností Alebo Problémov

  Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku a opätovne ju pripojte. Vynulujte čas. Žiarovka nesvieti. • Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte žiarovku osobne. Kontaktujte najbližšie autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung a dohodnite sa s kvalifikovaným technikom na výmene žiarovky. GE83X_XEO_DE68-04056G-02_SK_131004.indd 30 2013-10-04 6:16:06...
 • Page 95: Technické Údaje

  údAjE POzNámky Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako dodávatelia vyhlasujeme, že rúry GE83X značky Samsung spĺňajú nižšie uvedené technologické parametre. model gE83X Zdroj napájania 230 V pri 50 Hz Príkon napájania...
 • Page 96 Kód č.: DE68-04056G-02 GE83X_XEO_DE68-04056G-02_SK_131004.indd 32 2013-10-04 6:16:06...
 • Page 97 Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby. Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
 • Page 98 DůlEžITé bEzpEČNosTNí pokyNy JAk používAT TuTo příruČku Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka spotřebitele TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě: • Bezpečnostní opatření A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU • Vhodné příslušenství a nádobí NAHLÉDNUTÍ. • Praktické rady pro přípravu pokrmů...
 • Page 99 Tento spotřebič je určen pouze k použití Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev v domácnosti. pokrmů a nápojů. Při používání k sušení jídla nebo oblečení a nahřívání ohřívacích VÝSTRAHA: Dětem dovolte používat podložek, bačkor, houbiček, vlhkých utěrek troubu bez dozoru pouze v případě, že a podobně hrozí úraz, vznícení, případně jste je odpovídajícím způsobem poučili, vznik požáru.
 • Page 100 Pokud trouba nebude udržována v čistotě, Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím může dojít k narušení povrchu. To by vysokotlakého nebo parního čističe. negativně ovlivnilo životnost spotřebiče Troubu je třeba umístit ve správné poloze a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci. a výšce, aby byl zajištěn snadný přístup Spotřebič...
 • Page 101 Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte Nepoužívejte agresivní brusné čisticí opatrní a nedotýkejte se topných těles prostředky ani ostré kovové škrabky pro uvnitř trouby. čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by povrch poškrábat a způsobit popraskání VÝSTRAHA: Během používání se mohou skla. zahřát přístupné součásti. Zabraňte malým dětem přibližovat se. Pokud je spotřebič...
 • Page 102 INsTAlAcE mIkrovlNNé Trouby Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého ani vlhkého prostředí, například vedle Troubu umístěte na rovnou plochu ve výšce tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné 85 cm nad podlahou. Tato plocha musí mít dodržovat specifikace napájení trouby dostatečnou nosnost, aby bezpečně unesla a veškeré...
 • Page 103 1. Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem sklADováNí A oprAvy mIkrovlNNé Trouby a teplou mýdlovou vodou. Opláchněte a osušte. Při skladování trouby nebo jejím odevzdání do 2. Skvrny nebo cákance na vnitřních površích servisu je třeba dodržet několik jednoduchých odstraňte hadříkem namočeným v mýdlové bezpečnostních opatření.
 • Page 104 že do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní autorizované středisko péče o zákazníky středisko. společnosti Samsung a požádejte o výměnu Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo nárazům. žárovky kvalifikovaného technika. Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je například keramický...
 • Page 105 VÝSTRAHA: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu může Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské způsobit zpožděný prudký var, proto je při manipulaci chňapky, aby nedošlo k popálení. s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nechte VŽDY Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané nádobu stát v troubě alespoň 20 sekund po skončení tekutiny během ohřevu nebo po jeho dokončení...
 • Page 106 (ElEkTrIcký A ElEkTroNIcký oDpAD) Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství (platí pro země s odděleným systémem sběru) nebo opravy kosmetického defektu, pokud poškození jednotky a/nebo Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že poškození...
 • Page 107 obsAh sTruČNé A přEhlEDNé pokyNy Stručné a přehledné pokyny ..............11 Chcete-li připravit pokrm: Příslušenství .....................12 1. Vložte jídlo do trouby. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka Trouba .....................13 výkonový stupeň vyberte výkonový stupeň. Ovládací panel ..................13 Nastavení času ..................14 2. Nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu Princip funkce mikrovlnné...
 • Page 108: Příslušenství

  přísluŠENsTví Chcete-li pokrm grilovat: 1. Předehřejte gril na požadovanou teplotu stisknutím V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze využít různým způsobem. tlačítka gril ( ). Stisknutím tlačítek nastavení času (10 min, 1 min a 10 s) nastavte čas a stiskněte 1.
 • Page 109: Trouba

  TroubA ovláDAcí pANEl 1. DVÍŘKA 7. OTOČNÝ TALÍŘ 2. VENTILAČNÍ OTVORY 8. SPOJKA 3. GRIL 9. OTOČNÝ KRUH 4. OSVĚTLENÍ 10. O TVORY BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU 5. DISPLEJ 11. OVLÁDACÍ PANEL 6. ZÁPADKY DVÍŘEK 1. V ÝBĚR FUNKCE 7. V ÝBĚR HMOTNOSTI 12.
 • Page 110: Nastavení Času

  NAsTAvENí ČAsu prINcIp fuNkcE mIkrovlNNé Trouby Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení se Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí. Uvolněná energie na displeji automaticky zobrazí údaj „:0“, „88:88“ nebo „12:00“. umožňuje vařit nebo ohřívat pokrmy, aniž by změnily tvar nebo barvu. Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve Mikrovlnnou troubu lze použít k: 12hodinovém formátu. Hodiny je nutno nastavit: • Rozmrazování...
 • Page 111: Kontrola Správného Chodu Trouby

  koNTrolA správNého choDu Trouby vAřENí/ohřEv Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů. funguje správně. Otevřete dvířka trouby stisknutím velkého tlačítka v pravém Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření. dolním rohu ovládacího panelu.
 • Page 112: Výkonové Stupně

  výkoNové sTupNě zAsTAvENí vAřENí K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů. Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu. 1. Dočasné zastavení: výkon Otevřete dvířka. výkonový stupeň mIkrovlNNá TroubA grIlováNí výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li vaření VYSOKÝ  W obnovit, zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko start ( STŘEDNĚ...
 • Page 113: Použití Funkce Okamžitý Ohřev/Vaření

  použITí fuNkcE okAmžITý ohřEv/vAřENí pokrm/ velikost Doba Doporučení Tlačítko porce odstavení U funkce Okamžitý ohřev se doba vaření nastavuje automaticky. Počet porcí lze upravit odpovídajícím počtem stisknutí příslušného tlačítka funkce 300-350 g 4 min Vezměte hotový mražený pokrm a Hotové Okamžitý ohřev. mražené...
 • Page 114: Použití Funkce Automatické Rozmrazování

  použITí fuNkcE AuTomATIcké rozmrAzováNí NAsTAvENí fuNkcE AuTomATIcké rozmrAzováNí Funkce automatického rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež, V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby odstavení a příslušná ryby a chléb či koláče. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují doporučení k funkci Automatické rozmrazování. Před rozmrazováním odstraňte veškeré automaticky.
 • Page 115: Grilování

  grIlováNí kombINAcE mIkrovlNNého ohřEvu A grIlováNí Gril umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití mikrovln. Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž K tomuto účelu se s troubou dodává grilovací rošt. dosáhnete současně uvaření i opečení potravin. 1. Předehřejte gril na požadovanou teplotu stisknutím vžDy používejte pouze nádobí...
 • Page 116: Vaření Ve Více Fázích

  vAřENí vE vícE fázích 5. Stiskněte tlačítko gril. Režim grilování (II): Mikrovlnnou troubu lze naprogramovat pro vaření až ve třech fázích. Příklad: Chtěli byste rozmrazit potravinu a poté ji uvařit, aniž byste po každé fázi museli znovu nastavovat troubu. Tímto způsobem 6.
 • Page 117: Vypnutí Zvukového Signálu

  vypNuTí zvukového sIgNálu pokyNy pro výběr NáDobí Zvukový signál lze kdykoli vypnout. Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout. Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat. 1. Stiskněte současně tlačítka stop ( ) a start ( Proto je třeba pečlivě...
 • Page 118: Pokyny Pro Přípravu Pokrmů

  pokyNy pro příprAvu pokrmů Nádobí bezpečné pro poznámky mikrovlnné trouby MIKROVLNY kovy Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr • Nádobí Může způsobit vznik elektrického ✗ obsažené v potravinách. Energie je těmito látkami absorbována. oblouku nebo požár. Mikrovlny způsobují...
 • Page 119 Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny Pokyny pro přípravu rýže a těstovin Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Vařte zakryté rýže: Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu s víkem-rýže při po minimální dobu-viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete vaření zdvojnásobí svůj objem. Vařte zakryté. požadovaného výsledku.
 • Page 120 OHŘEV Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30-45 ml studené vody Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku času, který by byl potřeba k ohřátí (2-3 polévkové lžíce) na každých 250 g (pokud není doporučeno jiné množství vody- v běžné troubě. viz tabulka). Vařte zakryté po minimální dobu-viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud Výkonové...
 • Page 121 OHŘEV TEKUTIN Ohřev dětské výživy a kojeneckého mléka Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň 20 sekund po vypnutí trouby, aby mohlo pro ohřev. dojít k vyrovnání teploty. Při ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí. Abyste zabránili intenzivnímu varu a možnému opaření, pokrm porce Napájení...
 • Page 122 Ohřev tekutin a potravin pokrm porce Napájení Doba Doba pokyny Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny (min) odstavení pro ohřev. (min) pokrm porce Napájení Doba Doba pokyny Pokrm 350 g 600 W 5½-6½ Pokrm tvořený (min) odstavení...
 • Page 123 GRILOVÁNÍ Všechny mražené potraviny by měly být rozmrazovány při rozmrazovacím výkonovém stupni (180 W, Topné grilovací těleso je umístěno pod stropem prostoru trouby. Je v činnosti, když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Otáčení talíře zajišťuje rovnoměrnější opečení pokrm porce Doba Doba pokyny potraviny.
 • Page 124 Pokyny pro grilování mražených potravin Pokyny pro přípravu čerstvých pokrmů Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny předehřívejte gril 4 minuty pomocí funkce grilování. pro grilování. Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro grilování.
 • Page 125 SPECIÁLNÍ RADY Čerstvé porce Napájení Doba Doba pokyny potraviny opékání opékání ROZPOUŠTĚNÍ MÁSLA jedné druhé Vložte 50 g másla do malé hluboké skleněné nádoby. Zakryjte plastovým víkem. strany (min) strany (min) Zahřívejte 30-40 sekund při výkonu 850 W, dokud se máslo nerozpustí. Kuřecí...
 • Page 126: Jak Si Počínat V Případě Pochybností Nebo Potíží

  • Podrobnosti o záruce. • Srozumitelný popis problému. Pokrm je převařený nebo nedovařený. Poté se obraťte na svého prodejce nebo servis SAMSUNG. • Byla nastavena příslušná doba vaření, která odpovídá typu pokrmu? • Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň? Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize. • Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia.
 • Page 127: Technické Údaje

  TEchNIcké ÚDAJE pozNámkA Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění. V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor potvrzujeme, že trouby Samsung GE83X odpovídají níže uvedeným technologickým parametrům. model gE83X Zdroj napájení...
 • Page 128 Kód č.: DE68-04056G-02 GE83X_XEO_DE68-04056G-02_CZ_131004.indd 32 2013-10-04 6:22:06...
 • Page 129: Microwave Oven

  Owner’s Instructions & Cooking Guide Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance. This manual is made with 100 % recycled paper.
 • Page 130: Important Safety Instructions

  Using this instrUction booklet You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s READ CAREFULLY AND KEEP FOR Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven: FUTURE REFERENCE. • Safety precautions Make sure that these safety precautions are • Suitable accessories and cookware...
 • Page 131 WARNING: Only allow children to use the The microwave oven is intended for heating oven without supervision when adequate food and beverages. Drying of food or instructions have been given so that the child clothing and heating of warming pads, is able to use the oven in a safe way and slippers, sponges, damp cloth and similar understands the hazards of improper use.
 • Page 132 Failure to maintain the oven in a clean This oven should be positioned proper conditioin could lead to deterioration of the direction and height permitting easy access surface that could adversely affect the life to cavity and control area. of the appliance and possibly result in a Before using the your oven first time, oven hazardous situation.
 • Page 133 WARNING: Accessible parts may become Do not use harsh abrasive cleaners or sharp hot during use. Young children should be metal scrapers to clean the oven door glass kept away. since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. A steam cleaner is not to be used.
 • Page 134: Installing Your Microwave Oven

  installing yoUr microwave oven oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected Place the oven on a flat level surface 85 cm and any extension cable used must be above the floor. The surface should be strong of the same standard as the power cable enough to safety bear the weight of the oven.
 • Page 135: Storing And Repairing Your Microwave Oven

  2. Remove any splashes or stains on the (Swing heater model only) inside surfaces of oven with a soapy cloth. storing and repairing yoUr Rinse and dry. microwave oven 3. To loosen hardened food particles and A few simple precautions should be taken remove smells, place a cup of diluted when storing or having your microwave oven lemon juice in the oven and heat for ten...
 • Page 136 Please contact nearest authorised Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object. Samsung customer care,to arrange for a Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or qualified engineer to replace the bulb.
 • Page 137 Always use oven mitts when removing a dish from the WARNING: Microwave heating of beverages can oven to avoid unintentional burns. result in delayed eruptive boiling,therefore care must Stir liquids halfway during heating or after heating ends be taken when handling the container; To prevent this and allow the liquid stand at least 20 seconds after situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 heating to prevent eruptive boiling.
 • Page 138: Precautions To Avoid Possible Exposure To Excessive Microwave Energy

  Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a sustainable reuse of material resources. cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the Household users should contact either the retailer where they purchased this product, accessory was caused by the customer.
 • Page 139: Quick Look-Up Guide

  contents qUick look-Up gUide Quick look-up guide ....................11 If you want to cook some food. Accessories ......................12 1. Place the food in the oven. Select the power level by pressing the Power Level Oven ........................13 button once or more times. Control panel ......................13 Setting the time .......................14 2.
 • Page 140: Accessories

  accessories If you want to grill some food. 1. Preheat the grill to the required temperature, by Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways. pressing the Grill ( ), time settng (10 min, 1 min and 10 s) and Start (...
 • Page 141: Oven

  oven control panel 1. DOOR 7. TURNTABLE 2. VENTILATION HOLES 8. COUPLER 3. GRILL 9. ROLLER RING 4. LIGHT 10. S AFETY INTERLOCK HOLES 5. DISPLAY 11. C ONTROL PANEL 1. AUTO POWER DEFROST FEATURE 7. W EIGHT SELECTION 6. DOOR LATCHES 12.
 • Page 142: Setting The Time

  setting the time how a microwave oven works Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88” Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released or “12:00” is automatically displayed on the display. enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the Please set the current time.
 • Page 143: Checking That Your Oven Is Operating Correctly

  checking that yoUr oven is operating cooking/reheating correctly The following procedure explains how to cook or reheat food. ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended. The following simple procedure enables you to check that your oven is working First, place the food in the centre of the turntable.
 • Page 144: Power Levels

  power levels stopping the cooking You can choose among the power levels below. You can stop cooking at any time to check the food. 1. To stop temporarily; Output Open the door. Power level GRILL Result : Cooking stops. To resume cooking, HIGH close the door and press Start ( again.
 • Page 145: Using The Instant Reheat/Cook Feature

  Using the instant reheat/cook featUre Food/Button Serving Standing Recommendations Size Time With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically. You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant Drinks 150 ml 1-2 min. Pour in to a ceramic cup and reheat Reheat button the required number of times.
 • Page 146: Using The Auto Power Defrost Feature

  Using the aUto power defrost featUre aUto power defrost settings The Auto power defrost feature enable you to defrost meat, poultry, fish and The following table presents the various Auto Power Defrost programmes, bread/cake. The defrost time and power level are set automatically. quantities, standing times and appropriate recommendations.
 • Page 147: Grilling

  grilling combining microwaves and the grill The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves. You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and To this aim, a grill rack is supplied with your microwave oven. brown at the same time.
 • Page 148: Multistage Cooking

  mUltistage cooking 5. Press the Grill button. The grill mode (II): Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages. Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g 6.
 • Page 149: Switching The Beeper Off

  switching the beeper off cookware gUide You can switch the beeper off whenever you want. To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. 1.
 • Page 150: Cooking Guide

  cooking gUide Cookware Microwave- Comments safe MICROWAVES • Glass jars Must remove the lid. Suitable for ✓ Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, warming only. fat and sugar content. Metal The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the • Dishes May cause arcing or fire.
 • Page 151 Cooking guide for frozen vegetables Cooking guide for rice and pasta Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - Rice : Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in see table. Continue cooking to get the result you prefer. volume during cooking. Cook covered. Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after After the cooking time is over, stir before standing time and cooking. Cover during standing time.
 • Page 152 REHEATING Cooking guide for fresh vegetables Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for every Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional 250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook covered for the ovens hobs normally take. minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
 • Page 153 REHEATING LIQUIDS Reheating baby food and milk Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating. Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if Food Portion Power...
 • Page 154 MANUAL DEFROSTING Reheating liquids and food Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating. Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently Food Portion Power Time Standing Instructions defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if (min.) time unexpected guests suddenly show up.
 • Page 155 GRILL All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W, The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It Food Portion Time Standing Instructions operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s (min.) time (min.) rotation makes the food brown more evenly.
 • Page 156 Grill Guide for frozen food Grill Guide for fresh food Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling. Preheat the grill with the grill-function for 4 minutes. Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling. Fresh food Portion Power...
 • Page 157 SPECIAL HINTS Fresh food Portion Power 1st side Instructions time side MELTING BUTTER (min.) time Put 50g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. (min.) Heat for 30-40 seconds using 850 W, until butter is melted. Chicken 450 - 500 g 300 W 10- 12 12- 13 Prepare chicken MELTING CHOCOLATE pieces (2 pcs)
 • Page 158: What To Do If You Are In Doubt Or Have A Problem

  • Is the door completely closed? • A clear description of the problem The food is not cooked at all. Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service. • Have you set the timer correctly and/or pressed the Start ( ) button? • Is the door closed? • Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a...
 • Page 159: Technical Specifications

  SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice. By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors testify, that the GE83X ovens of Samsung comply with the undermentioned technological parameters.
 • Page 160 Code No.: DE68-04056G-02 GE83X_XEO_DE68-04056G-02_EN_131004.indd 32 2013-10-04 6:20:29...