Zanussi ZFC627WAP User Manual

Hide thumbs Also See for ZFC627WAP:
Table of Contents
 • Français

  • Consignes de Sécurité
  • Fonctionnement
  • Bandeau de Commande
  • Première Utilisation
  • Utilisation Quotidienne
  • Conseils Utiles
  • Entretien Et Nettoyage
  • En Cas D'anomalie de Fonctionnement
  • Caractéristiques Techniques
  • Installation
  • En Matière de Sauvegarde de L'environnement
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
   • DE Benutzerinformation
  • Betrieb
  • Bedienblende
  • Erste Inbetriebnahme
  • Täglicher Gebrauch
  • Praktische Tipps und Hinweise
  • Reinigung und Pflege
  • Was Tun, wenn
  • Montage
  • Technische Daten
  • Hinweise zum Umweltschutz
 • Português

  • Informações de Segurança
  • Funcionamento
  • Painel de Controlo
  • Primeira Utilização
  • Utilização DIária
  • Manutenção E Limpeza
  • Sugestões E Conselhos Úteis
  • O que Fazer Se
  • Dados Técnicos
  • Instalação
  • Preocupações Ambientais
   • Información sobre Seguridad
   • Funcionamiento
   • Panel de Mandos
   • Primer Uso
   • Uso Diario
   • Consejos Útiles
   • Mantenimiento y Limpieza
   • Qué Hacer si
   • Datos Técnicos
   • Instalación
   • Aspectos Medioambientales

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 35

Quick Links

Udhëzimet për
SQ
përdorim
Ръководство за
BG
употреба
Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Lietošanas instrukcija
LV
Упатство за ракување 77
MK
Manual de instruções
PT
Упутство за употребу 99
SR
Manual de instrucciones
ES
Pajisje Ngrirëse Horizontale
Фризер-ракла
Vrieskist
Chest Freezer
Congélateur coffre
Gefriertruhe
Horizontālā saldētava
Сандак за замрзнување
Arca congeladora
Сандук за замрзавање
Arcón congelador
ZFC627WAP
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
2
13
25
35
44
55
66
89
110

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZFC627WAP

 • Page 1 Упатство за ракување 77 Manual de instruções Упутство за употребу 99 Manual de instrucciones Pajisje Ngrirëse Horizontale Фризер-ракла Vrieskist Chest Freezer Congélateur coffre Gefriertruhe Horizontālā saldētava Сандак за замрзнување Arca congeladora Сандук за замрзавање Arcón congelador ZFC627WAP Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 2 Përmbajtja Të dhëna për sigurinë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Kujdesi dhe pastrimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Funksionimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Si të...
 • Page 3 Gjatë transportimit dhe instalimit të • Shmangni ekspozim të gjatë të pajisjes pajisjes, sigurohuni që asnjë nga pjesët e në dritën e drejtpërdrejtë të diellit. qarkut ftohtës të mos dëmtohet. • Llambushkat në këtë pajisje përdoren Nëse qarku ftohtës dëmtohet: llamba të...
 • Page 4 Instalimi nga një elektriçist i kualifikuar ose nga një person i aftë. E rëndësishme Për lidhjet elektrike, ndiqni • Shërbimi i këtij produkti duhet të kryhet me kujdes udhëzimet e dhëna në nga një Qendër e autorizuar Shërbimi, si paragrafët përkatës. dhe duhen përdorur vetëm pjesë...
 • Page 5 Gjithsesi, përzgjedhja e saktë duhet të • shpeshtësia e hapjes së kapakut zgjidhet duke mbajtur parasysh se • sasia e ushqimit të depozituar temperatura brenda në pajisje varet nga: • vendndodhja e pajisjes. • temperatura e dhomës Paneli I kontrollit Drita treguese e Fast Freezing (ngrirje e shpejtë) do të...
 • Page 6 Sasinë maksimale të ushqimit që mund të rihapni atë menjëherë pasi e keni mbyllur ngrijë për 24 orë, e gjeni mbi etiketën e (për shkak të vakumit të formuar brenda). Prisni disa minuta përpara se ta rihapni parametrave kapakun e pajisjes. Valvuli i vakumit do t'ju Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë: gatë...
 • Page 7 Udhëzime dhe këshilla të nevojshme Këshilla për ngrirjen redukton jetëgjatësinë e ruajtjes së ushqimit; Për t'ju ndihmuar të kryeni pjesën më të • akujt e ujit, nëse konsumohen menjëherë madhe të procesit të ngrirjes, ja tek keni pas nxjerrjes nga dhomëza e ngrirjes, disa këshilla të...
 • Page 8 Shumë pastrues për sipërfaqe kuzhine 7. Rivendosni në pajisje ushqimet që hoqët përmbajnë kimikate që mund të sulmojnë/ më parë. dëmtojnë lëndën plastike të përdorur në E rëndësishme Mos përdorni kurrë mjete të këtë pajisje. Për këtë arsye, këshillohet që mprehta metalike për të...
 • Page 9 Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja Kompresori punon pa Temperatura nuk është Vendosni një temperaturë më ndërprerje. vendosur siç duhet. të lartë. Dera është hapur shumë Mos e mbani kapakun hapur shpesh. më shumë se ç'duhet. Kapaku nuk është mbyllur Kontrolloni nëse kapaku është mirë.
 • Page 10 Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja Paketimet e ushqimeve Vendosni paketimet në bllokojnë kapakun. mënyrën e duhur, shihni etiketën e ngjitur në pajisje. Kapaku është i vështirë Rondelet e kapakut janë të Pastroni rondelet e derës. për t'u hapur. ndotura ose ngjisin. Valvuli është...
 • Page 11 Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja Pajisja nuk është ndezur. Ndizni pajisjen. Në spinë nuk ka voltazh Thërrisni një elektricist. (përpiquni të lidhni një pajisje tjetër në të). Shërbimi i Klientit 2. Zëvendësojeni llambushkën me një tjetër të së njëjtës fuqi dhe të projektuar Nëse pajisja juaj ende nuk po punon mirë...
 • Page 12 Instalimi Pozicionimi tregohet në tabelën e vlerave përputhet me të dhënat e rrymës së shtëpisë tuaj. Paralajmërim Nëse po mënjanoni një Pajisja duhet tokëzuar. Spina e pajisje të vjetër që ka një kyç apo kabllitkabllos tsë ushqimit është e pajisur gremç...
 • Page 13 Съдържание Информация за безопасност _ _ _ _ _ 13 Грижи и почистване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 Действие _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Как...
 • Page 14 са одобрени за тази цел от производи‐ него. Съществува опасност от то‐ теля. ков удар или пожар. • Не повреждайте хладилната верига. 6. Не използвайте уреда, без да е сложен капакът на осветлението • В хладилната верига на уреда се съ‐ за...
 • Page 15 • Яденето на сладоледени изделия на‐ • Уредът не трябва да се поставя в бли‐ право от уреда може да доведе до зост до радиатори или печки. "студено изгаряне". • Погрижете се щепселът да е достъпен след инсталирането на уреда. Грижи...
 • Page 16 • завъртете регулатора на температура‐ Точната настройка обаче трябва да се избере, като се има предвид, че темпе‐ та в посока към , за да получите ми‐ ратурата във вътрешността на уреда за‐ нимална студенина. виси от: • завъртете регулатора на температура‐ •...
 • Page 17 Първа употреба Почистване на вътрешността миризма, а след това подсушете напъл‐ но. Преди да използвате уреда за първи път, почистете вътрешността и всички ВАЖНО! Не използвайте миялни препа‐ вътрешни принадлежности с хладка са‐ рати или абразивни прахове, тъй като то‐ пунена...
 • Page 18: Полезни Препоръки И Съвети

  Кошници за съхранение Следните илюстрации показват колко Поставете кошниците във фризера. Кош‐ кошници могат да бъдат поставени в ниците ще се плъзнат една в друга. различните модели на фризера. 1061 1201 1336 1611 Окачете кошници‐ Завъртете и фик‐ Можете да закупите допълнителни кош‐ те...
 • Page 19 газина до фризера за възможно най- • Не превишавайте срока на съхране‐ късо време; ние, посочен от производителя на хра‐ нителния продукт. • не отваряйте капака често и не го оставяйте отворен по-дълго от абсо‐ лютно необходимото. • Веднъж размразена, храната се разва‐ ля...
 • Page 20 1. Изключете уреда. ВАЖНО! Не използвайте остри метални инструменти, за да изстържете скрежа, 2. Извадете щепсела от контакта на за‐ за да не повредите уреда. Не хранващата мрежа. използвайте механични инструменти или 3. Извадете всичката храна. други неестествени средства за 4.
 • Page 21 Проблем Възможна причина Отстраняване Храната, поставена в уре‐ Оставете храната да се ох‐ да, е твърде топла. лади до стайна температу‐ ра, преди да я съхранявате. Температурата в стаята, Опитайте се да намалите където се намира уредът, е температурата в стаята, къ‐ твърде...
 • Page 22 Проблем Възможна причина Отстраняване Капакът не се затваря Проверете дали капакът е плътно или не е затворен затворен добре и дали правилно. уплътнението е здраво и чи‐ сто. Преди замразяване уредът Охладете предварително не е предварително охла‐ уреда за достатъчно време. ден...
 • Page 23 Сервиз за клиенти 2. Сменете крушката с нова със същата мощност и специално проектирана за Ако уредът все още не работи правилно домашни уреди. (максималната мощ‐ след горните проверки, обърнете се към ност е посочена на капака на крушка‐ най-близкия сервизен център. та) За...
 • Page 24 отговарят на тези от домашната ви елек‐ предотвратите затварянето на деца трозахранваща мрежа. вътре. Уредът трябва да е заземен. За целта ВАЖНО! След инсталиране щепселът на щепселът на захранващият кабел има уреда трябва да е достъпен. специален контакт. Ако домашният кон‐ такт...
 • Page 25 Inhoud Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33...
 • Page 26 dificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, • U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen brand en/of een elektrische schok veroorzaken. van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (net- aanwijzingen.
 • Page 27 apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een ge- evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet kwalificeerd elektricien of competent persoon. worden weggegooid bij het normale huishoudelijke af- val. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het • Dit product mag alleen worden onderhouden door apparaat moet weggegooid worden conform de van toe- een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen passing zijnde regels die u bij de lokale overheidsin-...
 • Page 28: Het Eerste Gebruik

  Alarm hoge temperatuur Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer. Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoor- het alarmlampje automatisch uit. beeld door stroomuitval) wordt aangeduid door het gaan branden van het alarmlampje Het eerste gebruik De binnenkant schoonmaken sche geur van een nieuw product weg te nemen.
 • Page 29: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel manden in de verschillende vriezermodellen kunnen worden ge- plaatst. 1061 1201 1336 1611 Hang de manden aan de Draai de handvaten voor bovenrand van de vriezer. deze twee posities (X) en (Y) zoals getoond in de afbeelding en zet ze vast.
 • Page 30: Problemen Oplossen

  Periodieke reiniging Gebruik een schraper om het ijs snel te verwijde- ren. 1. Schakel het apparaat uit. 4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig 2. Trek de stekker uit het stopcontact. droog maken en de dop terugzetten. 3. Maak het apparaat en toebehoren regelmatig 5.
 • Page 31 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat wordt niet goed onder- Controleer of het apparaat stabiel staat steund. (alle vier de voetjes moeten op de vloer staan). De compressor werkt continu. De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
 • Page 32 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het is te warm in de vriezer. De temperatuur is niet goed inge- Stel een lagere temperatuur in. steld. Het deksel sluit niet strak af of is niet Controleer of het deksel goed sluit en op de juiste manier gesloten. dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn.
 • Page 33: Technische Gegevens

  2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje 3. Steek de stekker in het stopcontact. met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is 4. Open het deksel. Controleer of het lampje gaat voor huishoudelijke apparaten (het maximale ver- branden. mogen wordt weergegeven op de lamp zelf). Technische gegevens Volume (bruto) Liter...
 • Page 34: Het Milieu

  Het milieu u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu Het symbool op het product of op de verpakking die zich zouden kunnen voordoen in geval van wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij informatie over het recyclen van dit product, kunt u een verzamelpunt waar elektrische en elektronische...
 • Page 35: Table Of Contents

  Contents Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39 Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 What to do if…...
 • Page 36 squashed or damaged power plug may overheat Care and cleaning and cause a fire. • Before maintenance, switch off the appliance and 3. Make sure that you can come to the mains plug disconnect the mains plug from the mains socket. of the appliance.
 • Page 37: Operation

  Environment Protection rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appli- This appliance does not contain gasses which cable regulations to obtain from your local authorities. could damage the ozone layer, in either its refrig- Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear erant circuit or insulation materials.
 • Page 38: First Use

  First use Cleaning the interior Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish. Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
 • Page 39: Helpful Hints And Tips

  You can purchase additional baskets from your local 1061 Service Centre. 1201 1336 1611 Helpful hints and tips Hints for freezing • water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause To help you make the most of the freezing process, here the skin to be freeze burnt;...
 • Page 40: What To Do If

  the outer casing of this appliance is only cleaned with Important! Never use sharp metal tools to scrape off warm water with a little washing-up liquid added. frost as you could damage the appliance. Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up Defrosting the freezer the thawing process other than those recommended by Defrost the freezer when the frost layer reaches a thick-...
 • Page 41 Problem Possible cause Solution The temperature of the room that Try to reduce the temperature in the contains the appliance is too high for room where the appliance stands. efficient operation. The High temperature alarm It is too warm inside the freezer. Refer to "High Temperature Alarm".
 • Page 42: Technical Data

  Problem Possible cause Solution It is too cold inside the freezer. The temperature is not set correctly. Set a warmer temperature. The appliance does not work at Plug is not connected to the mains Connect the mains plug properly. all. Neither cooling nor lighting socket properly.
 • Page 43: Environmental Concerns

  This appliance can be installed in a dry, well ventilated The appliance must be earthed. The power supply cable indoor (garage or cellar), but for optimum performance plug is provided with a contact for this purpose. If the install this appliance at a location where the ambient domestic power supply socket is not earthed, connect temperature corresponds to the climate class indicated the appliance to a separate earth in compliance with...
 • Page 44: Consignes De Sécurité

  Sommaire Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44 Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49 Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ 50 Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47 Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53...
 • Page 45 • Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un • Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie cordon d'alimentation endommagé peut être la cause d'air sur la paroi arrière de l'appareil. de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges • Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé. électriques.
 • Page 46: Fonctionnement

  • Assurez-vous que la prise principale est accessible ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas une fois l'appareil installé. être mis au rebut avec les ordures ménagères et les dé- chets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz Maintenance inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformé- •...
 • Page 47: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande Dispositif de réglage de température Fonction Congélation Rapide Pour activer la fonction Congélation Rapide, appuyez sur la touche Congélation Rapide. Le voyant clignote. Il est possible de désactiver la fonction à n'importe quel moment en appuyant sur la touche Congélation Rapide. Le voyant de Congélation Rapide s'éteint.
 • Page 48: Conseils Utiles

  Calendrier des aliments congelés Accrochez les paniers en Tournez et bloquez les haut du congélateur. poignées en fonction de Les symboles indiquent différents types d'aliments con- ces deux positions (X) et gelés (Y), comme indiqué. Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents types d'aliments Les figures suivantes vous indiquent les différentes congelés.
 • Page 49: Entretien Et Nettoyage

  • la température très basse à laquelle se trouvent les • vous assurer qu'ils ont bien été conservés au maga- bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sin ; sortie du compartiment congélateur, peut provoquer • prévoir un temps réduit au minimum pour leur trans- des brûlures.
 • Page 50: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  2. Débranchez l'appareil. Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la 3. Retirez tous les aliments. couche de givre, vous risquez de détériorer 4. Dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoi- irrémédiablement l'évaporateur.
 • Page 51 Anomalie Cause possible Solution L'appareil a été mis en fonctionne- Consultez le paragraphe "Alarme haute ment il y a peu de temps et la tempé- température". rature est encore trop élevée. Il y a trop de givre. Les produits ne sont pas bien enve- Enveloppez correctement les aliments.
 • Page 52 Anomalie Cause possible Solution Les aliments introduits dans l'appa- Laissez refroidir les aliments à tempé- reil étaient trop chauds. rature ambiante avant de les stocker. Les produits à congeler sont placés Placez les produits de façon à ce que trop près les uns des autres. l'air puisse circuler entre eux.
 • Page 53: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Volume (brut) litres Hauteur Temps de montée en heures température Volume (net) litres Largeur Consommation d'éner- kWh/24 h 0,685 Puissance nomi- Watt Profon- Performance de congé- kg/24 h nale deur lation Tension Volts Poids Classe climatique SN-N- ST-T Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique située sur le côté...
 • Page 54: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront Le symbole sur le produit ou son emballage indique traités dans des conditions optimum. que ce produit ne peut être traité comme déchet Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce ménager.
 • Page 55: Sicherheitshinweise

  Inhalt Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55 Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60 Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57 Was tun, wenn …...
 • Page 56 • Änderungen der technischen Eigenschaften oder am • Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die be- Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder treffenden Anweisungen. zu Stromschlägen führen. •...
 • Page 57: Betrieb

  Kundendienst Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt wer- den. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät • Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt wer- verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizier- den;...
 • Page 58: Bedienblende

  Bedienblende Temperaturregler Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren) Durch Drücken des Superfrost-Schalters können Sie die Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren) aktivieren. Die Superfrost-Kontrolllampe blinkt. Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des Su- perfrost-Schalters ausgeschaltet werden. Die Super- frost-Kontrolllampe erlischt. Temperaturwarnung Ein Anstieg der Temperatur im Gefriergerät (zum Bei- spiel aufgrund eines Stromausfalls) wird durch das Blinken der Alarmleuchte angezeigt Kontrolllampe...
 • Page 59: Praktische Tipps Und Hinweise

  Gefrierkalender Hängen Sie die Körbe auf Drehen und fixieren Sie die Oberkante des Gefrier- die Griffe in diesen beiden Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Le- geräts. Positionen (X) und (Y) bensmittel an. wie im Bild gezeigt. Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für das entsprechende Gefriergut an.
 • Page 60: Reinigung Und Pflege

  • werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus • achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefro- dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frost- renen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in brand auf der Haut führen; Ihren Gefriergerät zu bringen; •...
 • Page 61: Was Tun, Wenn

  2. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversor- Wichtig! Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände gung. zum Entfernen von Reif und Eis, da dies das Gerät beschädigen kann. Benutzen Sie keine mechanischen 3. Entnehmen Sie alle Lebensmittel. oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu 4.
 • Page 62 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Gefriertruhe wurde erst kürzlich Siehe „Temperaturwarnung“. eingeschaltet, und die Temperatur ist noch zu hoch. Zu starke Reif- und Eisbildung. Das Gefriergut ist nicht korrekt ver- Verpacken Sie die Lebensmittel bes- packt. ser. Der Deckel schließt nicht richtig oder Prüfen Sie, ob der Deckel gut schließt ist nicht richtig geschlossen.
 • Page 63 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die einzufrierenden Packungen lie- Legen Sie die Lebensmittel so hinein, gen zu dicht aneinander. dass die Luft frei um sie zirkulieren kann. Der Deckel wurde häufig geöffnet. Versuchen Sie, den Deckel nicht so häufig zu öffnen. Der Deckel stand zu lange Zeit auf.
 • Page 64: Technische Daten

  Technische Daten Nutzinhalt (brut- Liter Höhe Ausfalldauer Stunden Nutzinhalt (netto) Liter Breite Energieverbrauch kWh/24 0,685 Std. Nennleistung Watt Tiefe Gefrierkapazität kg/24 Std. 16 Spannung Volt Gewicht Klimaklasse SN-N- ST-T Weitere technische Informationen befinden sich auf dem Typenschild auf der rechten Außenseite des Gerätes. Montage Aufstellung Elektrischer Anschluss...
 • Page 65: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt Das Symbol auf dem Produkt oder seiner und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern Weitere Informationen über das Recycling dieses an einem Sammelpunkt für das Recycling von Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer...
 • Page 66 Saturs Drošības informācija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66 Kopšana un tīrīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 Lietošana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68 Ko darīt, ja ...
 • Page 67 – rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierī‐ • Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, jo tie var eksplodēt. • Ierīces specifikāciju mainīšana vai tās • Nenovietojiet produktus tieši pretim aiz‐ modificēšana ir bīstama. Bojāts strāvas mugurējās sienas pusē esošai gaisa cir‐ kabelis var izraisīt īssavienojumu, aizdeg‐...
 • Page 68 • Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci ne‐ vai plītīm. drīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecī‐ bas atkritumiem. Izolācijas slānis satur • Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīša‐ viegli uzliesmojošas gāzes: atbrīvojieties no nas var piekļūt kontaktligzdai. ierīces atbilstoši spēkā...
 • Page 69 Vadības panelis Ātrās sasaldēšanas funkcija Ātrās sasaldēšanas funkciju var aktivizēt, nospiežot ātrās sasaldēšanas slēdzi. Iedegsies ātrās sasaldēšanas funkcijas in‐ dikators. Funkciju var deaktivizēt jebkurā laikā, no‐ spiežot ātrās sasaldēšanas slēdzi. Ātrās sa‐ saldēšanas funkcijas indikators nodzisīs. Augstas temperatūras brīdinājuma signāls Saldētavas temperatūras paaugstināšanās (piemēram, elektrības piegādes pārtrauku‐...
 • Page 70 Svarīgi Ja sākas nejaušs atkausēšanas Brīdinājums Nevelciet rokturi ar pārmē‐ process, piemēram, elektroenerģijas rīgu spēku. piegādes pārtraukuma dēļ (ektrības Produktu uzglabāšanas grozi piegādes pārtraukuma laiks ir ilgāks par Ievietojiet saldētavā grozus. Grozi tiks iebī‐ tehnisko datu plāksnītē minēto dīti viens otrā. uzglabāšanas ilgumu elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā), atkausētos produktus nekavējoties...
 • Page 71 tādējādi nepieļaujot pēdējo temperatūtas • pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie pro‐ paaugstināšanos; dukti tika pareizi uzglabāti; • liesi produkti uzglabājas labāk un ilgāk • pārbaudīt, vai saldētie produkti tiek ievie‐ nekā tie, kuros ir augsts tauku saturs; toti saldētavā iespējami īsākā laikā pos‐ Sāls samazina produktu uzglabāšanas mā;...
 • Page 72 3. Izņemiet produktus. Svarīgi Lai notīrītu ledu, nelietojiet asus metāla rīkus, jo tas var sabojāt ierīci. 4. Atkausējiet un iztīriet ierīci un visus pie‐ Neizmantojiet ražotāja neieteiktas derumus. mehāniskas ierīces vai kādus mākslīgus 5. Lai nepieļautu nepatīkamu aromātu, at‐ līdzekļus, lai paātrinātu atkušanas procesu. stājiet vāku atvērtu.
 • Page 73 Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Iededzies augstas tem‐ Saldētavā esošā temperatū‐ Skatiet sadaļu "Augstas tem‐ peratūras indikators. ra ir par augstu. peratūras brīdinājums". Ierīce ir nesen ieslēgta, un Skatiet sadaļu "Augstas tem‐ temperatūra vēl arvien ir par peratūras brīdinājums". augstu. Pārāk liels apsarmojums Produkti nav pareizi iesaiņo‐...
 • Page 74 Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Ledusskapī ievietotie produk‐ Pirms produktu uzglabāšanas ti ir par siltu. ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai. Sasaldēšanai parezdētie Novietojiet produktus tā, lai produkti saskaras. netraucētu aukstā gaisa cirku‐ lāciju. Vāks tiek atvērts pārāk bieži. Mēģiniet neatvērt vāku par biežu.
 • Page 75 Tehniskie dati Tilpums (ko‐ Litri Aug‐ Uzglabāšanas il‐ stundas pējais) stums gums elektroener‐ ģijas piegādes pārtraukuma gadī‐ jumā Tilpums (liet‐ Litri Pla‐ Enerģijas patēriņš kWh/24 0,685 derīgais) tums Nominālā Vati Dzi‐ Sasaldēšanas jau‐ kg/24 h jauda ļums Spriegums Volti Svars Klimatiskā...
 • Page 76 Ventilācijas prasības 3. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un sānu pusēm ir 5 cm. 1. Novietojiet saldētavu uz cietas, horizon‐ Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu tālas virsmas. Kopusa kājiņām jāsaska‐ ventilāciju. ras ar grīdu. 2. Pārbaudiet, vai atstarpe starp ierīci un aizmugurējo sienu ir 5 cm.
 • Page 77 Содржина Безбедносни информации _ _ _ _ _ _ _ 77 Нега и чистење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83 Ракување _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79 Што...
 • Page 78 • Средството за ладење изобутан • Овој апарат е тежок. Бидете (R600a), што кружи низ инсталацијата внимателни кога го преместувате. за ладење на апаратот, е природен гас • Не вадете ги и не допирајте ги со високо ниво на еколошка предметите...
 • Page 79 Одржување и чистење • Апаратот не смее да се наоѓа блиску до радијатори или плински шпорети. • Пред одржување, исклучете го • Внимавајте приклучникот за струја да апаратот и извадете го штекерот за е пристапен по местењето на струја од приклучницата. апаратот.
 • Page 80 • свртете го регулаторот на Меѓутоа, точната поставка треба да се одбере имајќи предвид дека температурата кон за да постигнете температурата во внатрешноста на максимално ладење. апаратот зависи од: Средната поставка, општо земено, е • собната температура најпогодна. • колку често се отвора капакот •...
 • Page 81 ВАЖНО Не користете детергенти или груби прашоци, тие може да ја оштетат политурата. Секојдневна употреба Смрзнување свежа храна Календар на смрзната храна Комората на замрзнувачот е погодна за замрзнување свежа храна и чување смрзната и длабоко смрзната храна подолго време. За...
 • Page 82 Следниве слики покажуваат колку корпи може да се стават во внатрешноста на разни модели на замрзнувачот. 1061 1201 1336 1611 Обесете ги корпите Свртете ги и на горниот раб на фиксирајте ги замрзнувачот. рачките за овие две позиции (X) и (Y), како...
 • Page 83 Нега и чистење За да го отстраните мразот, постапете ВНИМАНИЕ Исклучете го апаратот на следниов начин: од струја пред да вршите каква било постапка за одржување. 1. Исклучете го апаратот. 2. Извадете ја храната, завиткајте ја во Апаратот содржи јагленохидрати во неколку...
 • Page 84 5. Оставете го капакот отворен за да проверува повремено за да не се случи спречите непријатни мириси. храната да се расипе во случај на снемување струја. ВАЖНО Ако фрижидерот треба да остане вклучен, замолете некого да го Што да сторите ако... ВНИМАНИЕ...
 • Page 85 Проблем Веројатна причина Решение Апаратот бил вклучен Видете во "Аларм за висока неодамна и температурата температура". уште е висока. Има премногу мраз. Производите не се Завиткајте ги производите правилно завиткани. подобро. Капакот не се затвора Проверете дали капакот се правилно или не се затвора...
 • Page 86 Проблем Веројатна причина Решение Храната ставена во Оставете храната да се апаратот била многу топла. излади до собна температура пред да ја ставите внатре. Производите за мрзнење Ставете ги производите се ставени премногу близу така што ќе може да кружи еден...
 • Page 87 Технички податоци Зафатнина Литр Висин Време на часови (бруто) и а одржување Зафатнина Литр Широч Потрошувачка на kWh/ 0,685 (нето) и ина енергија 24ч Номинална Вати 80 Длабо Капацитет за kg/24ч моќност чина смрзнување Напон Волт Тежин Климатска класа и а...
 • Page 88 3. Внимавајте просторот меѓу апаратот Протекот на воздух зад апаратот мора и страните да е 5 см. да биде доволен. Еколошки мерки Отстранете го Вашиот истрошен уред според прописите кои важат во Вашето место на живеење. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 89: Informações De Segurança

  Índice Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89 Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93 Funcionamento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91 O que fazer se…...
 • Page 90 Advertência Qualquer componente eléctrico (cabo • As recomendações de armazenamento dos fabrican- de alimentação, ficha, compressor) tem de ser tes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. substituído por um técnico certificado ou um técnico Consulte as respectivas instruções. qualificado. • Não coloque bebidas gaseificadas dentro do conge- lador, uma vez que cria pressão no recipiente, po- 1.
 • Page 91: Funcionamento

  • A manutenção deste produto deve ser efectuada por não deverá ser eliminado juntamente com o lixo do- um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá méstico. A espuma de isolamento contém gases infla- utilizar apenas peças sobressalentes originais. máveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autori- Protecção ambiental dades locais.
 • Page 92: Primeira Utilização

  Quando as condições normais forem restabelecidas, a luz de alarme desliga-se automaticamente. Primeira utilização Limpeza do interior Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
 • Page 93: Sugestões E Conselhos Úteis

  As imagens seguintes mostram quantos cestos podem ser colocados no interior dos vários modelos de conge- ladores. 1061 1201 1336 1611 Pendure os cestos no re- Rode e fixe as pegas para bordo superior do conge- estas duas posições (X) e lador.
 • Page 94: O Que Fazer Se

  Limpeza periódica água descongelada nim tabuleiro. Utilize um raspa- dor para remover o gelo rapidamente. 1. Desligue o aparelho. 4. Quando a descongelação estiver concluída, seque o 2. Desligue a ficha da tomada. interior minuciosamente e volte a colocar a ficha. 3.
 • Page 95 Problema Possível causa Solução O aparelho faz barulho. O aparelho não está apoiado correc- Verifique se o aparelho está estável tamente. (os quatro pés devem estar no chão). O compressor funciona conti- A temperatura não está definida cor- Defina uma temperatura mais quente. nuamente.
 • Page 96 Problema Possível causa Solução É difícil abrir a tampa. As juntas da tampa estão sujas ou Limpe as juntas da tampa. pegajosas. A válvula está bloqueada. Verifique a válvula. A lâmpada não funciona. A lâmpada está avariada. Consulte "Substituir a lâmpada". Está...
 • Page 97: Dados Técnicos

  Substituir a lâmpada 2. Substitua a lâmpada por uma com a mesma potên- cia e especialmente concebida para aparelhos do- 1. Desligue a ficha da tomada. mésticos. (a potência máxima está indicada na co- bertura da lâmpada). 3. Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação. 4.
 • Page 98: Preocupações Ambientais

  Requisitos de ventilação 3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os lados é de 5 cm. 1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma su- O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser perfície firme.
 • Page 99 Садржај Упутства о безбедности _ _ _ _ _ _ _ _ 99 Нега и чишћење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 104 Руковање _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 101 Шта...
 • Page 100 Обратите пажњу да у току транспорта љивање коже или опеклине од замрза‐ и монтаже уређаја не дође до оштеће‐ вања. ња било које компоненте кружног тока • Избегавајте дуже излагање уређаја ди‐ средства за хлађење. ректном сунцу. Уколико дође до оштећења кружног то‐ •...
 • Page 101 Сервис • Немојте користити оштре предмете за уклањање иња са уређаја. Употребите • Све електричне радове који су потреб‐ пластични стругач. ни за сервисирање овог апарата, тре‐ ба да обави квалификовани елек‐ Инсталирање тричар или стручна особа. ВАЖНО За електрично прикључивање •...
 • Page 102 Ипак, тачно подешена вредност треба да • колико често се отвара поклопац се изабере имајући у виду да температу‐ • количине хране у њему ра унутар уређаја зависи од: • места где је постављен уређај. • собне температуре Контролна табла Функција...
 • Page 103 кон неког времена неупотребљавања, УПОЗОРЕЊЕ Не повлачите никада оставите уређај да ради најмање 2 часа ручицу прекомерном силом. на већем подешењу. Корпе за одлагање ВАЖНО У случају случајног одмрзавања, Ставите корпе унутар замрзивача. Корпе на пример, због престанка напајања ће се уложити једна у другу. струјом, које...
 • Page 104 Корисни савети за чување замрзнуте • замрзавајте само храну врхунског ква‐ литета, свежу и темељно очишћену; хране • спремите храну у малим порцијама, да Да би постигли најбољи учинак овог уре‐ би омогућили да се брзо и потпуно за‐ ђаја, треба да: мрзне...
 • Page 105 Најбоље време за одлеђивање замрзи‐ иња јер бисте могли да оштетите уређај. вача је када у њему нема хране или када Не употребљавајте никакве механичке има само мало хране. уређаје или вештачка средства за За уклањање иња предузмите следеће убрзавање процеса одлеђивања, које кораке: није...
 • Page 106 Проблем Могући узрок Решење Поклопац је отваран преви‐ Немојте остављати отворен ше често. поклопац дуже него што је потребно. Поклопац посуде није про‐ Проверите да ли се покло‐ писно затворен. пац добро затвара и да ли су заптивке неоштећене и чисте.
 • Page 107 Проблем Могући узрок Решење Поклопац се тешко от‐ Заптивке поклопца су пр‐ Очистите заптивке поклоп‐ вара. љаве или лепљиве. ца. Вентил је блокиран. Проверите вентил. Сијалица не ради. Сијалица је неисправна. Видите одељак "Замена си‐ јалице". Сувише је топло унутар Температура...
 • Page 108 Проблем Могући узрок Решење У утичници нема напона Позовите електричара. (покушајте да на њу при‐ кључите неки други уређај). Служба за односе са корисницима Уколико Ваш уређај после ових провера и даље не ради правилно, контактирајте најближи Сервисни центар. Да бисте добили брзу услугу, веома је важно...
 • Page 109 стика уређај треба поставити у простори‐ струјом није уземљен, прикључите уређај ју чија температура околине одговара на посебно уземљење, и то према важе‐ климатској класи назначеној на плочици ћим прописима и уз консултацију квали‐ са подацима на уређају: фикованог електричара. Произвођач...
 • Page 110: Información Sobre Seguridad

  Índice de materias Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 110 Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114 Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112 Qué...
 • Page 111 Advertencia Los componentes eléctricos (cable de • Se deben seguir estrictamente las recomendaciones alimentación, enchufe, compresor) debe sustituir- del fabricante del aparato sobre el almacenamiento. los un técnico autorizado o personal cualificado. Consulte las instrucciones correspondientes. • No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el 1.
 • Page 112: Funcionamiento

  • Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un sechar junto con los residuos urbanos. La espuma ais- centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben lante contiene gases inflamables: el aparato se debe de- utilizar recambios originales. sechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales.
 • Page 113: Primer Uso

  Cuando se restablezcan las condiciones normales, la luz de alarma se apagará de manera automática. Primer uso Limpieza de las partes internas Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el caracterís- tico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
 • Page 114: Consejos Útiles

  Las figuras siguientes indican la cantidad de cestos que pueden introducirse en los distintos modelos de conge- lador. 1061 1201 1336 1611 Cuelgue los cestos del Gire y fije las empuñadu- borde superior del conge- ras para cada una de estas lador.
 • Page 115: Qué Hacer Si

  3. Deje la tapa abierta, extraiga el tapón de drenaje del recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos agua de descongelación y recoja el agua en una autorizados. bandeja. Utilice un raspador para retirar el hielo rá- Limpieza periódica pidamente.
 • Page 116 Problema Causa posible Solución El aparato hace ruido. El aparato no está bien apoyado en el Compruebe que los soportes del apa- suelo. rato descansan sobre una superficie estable (las cuatro patas deben estar bien apoyadas en el suelo). El compresor funciona conti- La temperatura no se ha ajustado co- Seleccione una temperatura más alta.
 • Page 117 Problema Causa posible Solución Es difícil abrir la tapa. Las juntas de la tapa están sucias o Limpie las juntas de la tapa. pegajosas. La válvula está bloqueada. Compruebe la válvula. La bombilla no funciona. La bombilla es defectuosa. Consulte "Sustitución de la bombilla". La temperatura del congelador La temperatura no se ha ajustado co- Seleccione una temperatura más baja.
 • Page 118: Datos Técnicos

  garantía o en la placa de datos técnicos situada en el 2. Cambie la bombilla por otra de la misma potencia y costado exterior derecho del aparato. diseñada específicamente para aparatos domésti- cos (la potencia máxima se indica en la cubierta de Cambio de la bombilla la bombilla).
 • Page 119: Aspectos Medioambientales

  rra conforme con la normativa, después de consultar a 2. Asegúrese de que queda una separación de 5 cm un electricista profesional. entre el aparato y la pared trasera. El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se to- 3. Asegúrese también de que la separación entre el man las precauciones antes indicadas.
 • Page 120 Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

Table of Contents