Zanussi ZFC649WAP User Manual

Hide thumbs Also See for ZFC649WAP:
Table of Contents
 • Français

  • Consignes de Sécurité
  • Bandeau de Commande
  • Fonctionnement
  • Première Utilisation
  • Utilisation Quotidienne
  • Conseils Utiles
  • Entretien Et Nettoyage
  • En Cas D'anomalie de Fonctionnement
  • Caractéristiques Techniques
  • Installation
  • En Matière de Sauvegarde de L'environnement
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
   • DE Benutzerinformation
  • Bedienfeld
  • Betrieb
  • Erste Inbetriebnahme
  • Täglicher Gebrauch
  • Praktische Tipps und Hinweise
  • Reinigung und Pflege
  • Was Tun, wenn
  • Montage
  • Technische Daten
  • Hinweise zum Umweltschutz
 • Español

  • Información sobre Seguridad
  • Funcionamiento
  • Panel de Mandos
  • Primer Uso
  • Uso Diario
  • Consejos Útiles
  • Mantenimiento y Limpieza
  • Qué Hacer si
  • Datos Técnicos
  • Instalación
  • Aspectos Medioambientales

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 12

Quick Links

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Manual de instrucciones
ES
Vrieskist
Chest Freezer
Congélateur coffre
Gefriertruhe
Arcón congelador
ZFC649WAP
2
12
21
31
41

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZFC649WAP

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Manual de instrucciones Vrieskist Chest Freezer Congélateur coffre Gefriertruhe Arcón congelador ZFC649WAP...
 • Page 2 Inhoud Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
 • Page 3 Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (net- waren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwij- snoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te zingen. voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erken- • Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken de onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudsperso- in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die neel.
 • Page 4 • Dit product mag alleen worden onderhouden door een den weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt Bescherming van het milieu verkrijgen.
 • Page 5: Het Eerste Gebruik

  Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit. Het eerste gebruik De binnenkant schoonmaken een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoe- water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van ders.
 • Page 6: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel manden in U kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke klantenser- de verschillende vriezermodellen kunnen worden ge- vice. plaatst. 1061 1201 1336 1611 Nuttige aanwijzingen en tips Tips voor het invriezen • water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak ge- consumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;...
 • Page 7: Problemen Oplossen

  Zet de thermostaatknop op de maximale koude en Let op! Gebruik geen schoonmaakmiddelen, laat het apparaat twee tot drie uur in deze instelling schuurmiddelen, sterk geparfumeerde werken. schoonmaakproducten of boenwas om de binnenkant van het apparaat schoon te maken. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vries- Voorkom schade aan het koelsysteem.
 • Page 8 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het deksel is niet goed gesloten. Controleer of het deksel goed sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn. Er zijn grote hoeveelheden voedsel te- Wacht een paar uur en controleer dan gelijk in de vriezer geplaatst. nogmaals de temperatuur.
 • Page 9 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er zijn grote hoeveelheden voedsel te- Wacht een paar uur en controleer dan gelijk in de vriezer geplaatst. nogmaals de temperatuur. Doe de vol- gende keer kleinere hoeveelheden in te vriezen voedsel per keer in de vriezer. Het voedsel dat in het apparaat werd Laat voedsel afkoelen tot kamertempera- geplaatst was te warm.
 • Page 10: Technische Gegevens

  Technische gegevens Volume (bruto) Liter Hoogte Tijdsduur uren Volume (netto) Liter Breedte 1611 Energieverbruik kWh/24u 1,068 Vermogen Watt Diepte Invriescapaciteit kg/24u Spanning Volt Gewicht 59,5 Klimaatklasse SN-N- ST-T Overige technische informatie wordt vermeld op het typeplaatje aan de rechterkant op de buitenkant van het apparaat. Montage Opstelling Elektrische aansluiting...
 • Page 11 gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
 • Page 12: Table Of Contents

  Contents Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 What to do if…...
 • Page 13 Make sure that the power plug is not squashed or Care and cleaning damaged by the back of the appliance. A squash- • Before maintenance, switch off the appliance and dis- ed or damaged power plug may overheat and connect the mains plug from the mains socket. cause a fire.
 • Page 14: Operation

  Operation Switching on A medium setting is generally the most suitable. Insert the plug into the wall socket. The Pilot light will light up. Turn the Temperature regulator clockwise. Important! If the temperature inside the appliance is too high the Alarm light will light up. Switching off To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the OFF position.
 • Page 15: Daily Use

  Daily use Freezing fresh food Wait a few minutes before reopening the appliance. The vacuum valve will help you to open the lid. The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time. Warning! Never pull the handle with immense force.
 • Page 16: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips Hints for freezing • water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to To help you make the most of the freezing process, here be freeze burnt; are some important hints: •...
 • Page 17: What To Do If

  Set the temperature regulator to obtain the maximum Switch off the appliance. coldness and run the appliance for two or three Disconnect the mains plug from the mains socket. hours using this setting. Remove all food. Reload the previously removed food into the com- Defrost and clean the appliance and all accessories.
 • Page 18 Problem Possible cause Solution There is too much frost and ice. Products are not wrapped properly. Wrap the products better. The lid is not shut properly or do not Check if the lid closes well and the gas- close tightly. kets are undamaged and clean.
 • Page 19: Technical Data

  Problem Possible cause Solution There is no voltage in the mains sock- Call an electrician. et (try to connect another appliance in- to it). Customer Service If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the nearest service centre. To obtain fast service, it is essential that when you apply for it you specify the model and serial number of your ap- pliance which can be found either on the guarantee certifi-...
 • Page 20: Environmental Concerns

  Electrical connection This appliance complies with the E.E.C. Directives. Before plugging in, ensure that the voltage and frequency Ventilation requirements shown on the rating plate correspond to your domestic Put the freezer in horizontal position on a firm sur- power supply. face.
 • Page 21: Consignes De Sécurité

  Sommaire Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ 26 Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
 • Page 22 Avertissement Les éventuelles réparations ou inter- • Respectez scrupuleusement les conseils de conserva- ventions sur votre appareil, ainsi que le remplace- tion donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les ment du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées instructions respectives. que par un professionnel qualifié.
 • Page 23: Fonctionnement

  • Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un au rebut avec les ordures ménagères et les déchets ur- Service après-vente autorisé, exclusivement avec des bains. La mousse d'isolation contient des gaz inflamma- pièces d'origine. bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux rè- glements applicables disponibles auprès des autorités lo- Protection de l'environnement cales.
 • Page 24: Première Utilisation

  Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment à l'in- Une fois rétablies les conditions normales de fonctionne- térieur du congélateur. ment, le voyant Alarme s'éteint automatiquement. Première utilisation Nettoyage intérieur Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à ré- curer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
 • Page 25: Conseils Utiles

  Les figures suivantes vous indiquent les différentes possi- bilités de chargement en fonction du type d'appareil. 1061 1201 1336 1611 Accrochez les paniers en Tournez et bloquez les haut du congélateur. poignées en fonction de ces deux positions (X) et (Y), comme indiqué.
 • Page 26: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Nettoyage périodique Maintenez le couvercle ouvert. Ôtez le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage. Placez Mettez l'appareil à l'arrêt. un récipient dessous pour récupérer l'eau de dégi- Débranchez l'appareil. vrage. Vous pouvez accélérer le dégivrage en retirant Nettoyez régulièrement les parois de l'appareil et les la couche de glace avec précaution à...
 • Page 27 Important Le fonctionnement de l'appareil produit certains bruits (compresseur et système réfrigérant). Anomalie Cause possible Solution L'appareil est bruyant. L'appareil n'est pas correctement calé. Vérifiez la stabilité de l'appareil (les quatre pieds doivent reposer sur le sol). Le compresseur fonctionne en La température n'est pas bien réglée.
 • Page 28 Anomalie Cause possible Solution Le couvercle est difficile à ouvrir. Le joint du couvercle n'est pas propre. Nettoyez le joint du couvercle. La valve est bloquée. Vérifiez la valve. L'ampoule ne fonctionne pas. L'ampoule est défectueuse. Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule d'éclairage".
 • Page 29: Caractéristiques Techniques

  Service après-vente En cas d'anomalie de fonctionnement et si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le service après-vente de votre magasin vendeur est le pre- mier habilité à intervenir. Pour obtenir un service rapide, il est essentiel qu'au mo- ment où...
 • Page 30: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, bran- Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur chez l'appareil sur une prise de terre conformément aux arrière. normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les cô- qualifié.
 • Page 31: Sicherheitshinweise

  Inhalt Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33 Was tun, wenn …...
 • Page 32 • Technische und anderweitige Änderungen am Gerät • Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurz- strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die be- schlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu treffenden Anweisungen. Stromschlägen führen. •...
 • Page 33: Betrieb

  Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die werden. Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss ge- mäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie er- • Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an halten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
 • Page 34: Erste Inbetriebnahme

  Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmit- Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt tel in das Gefriergerät ein. sind, schaltet sich die Alarmleuchte automatisch aus. Erste Inbetriebnahme Reinigung des Innenraums Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den wird.
 • Page 35: Praktische Tipps Und Hinweise

  Die folgenden Abbildungen zeigen, wie viele Körbe in die verschiedenen Gefriergerätmodelle eingesetzt werden kön- nen. 1061 1201 1336 1611 Hängen Sie die Körbe auf Drehen und fixieren Sie die Oberkante des Gefrier- die Griffe in diesen beiden geräts. Positionen (X) und (Y) wie im Bild gezeigt.
 • Page 36: Was Tun, Wenn

  Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversor- Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken gung. Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie den Stopfen wieder ein. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile regel- mäßig mit lauwarmem Wasser und Neutralseife. Rei- Schalten Sie das Gerät ein.
 • Page 37 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät ist zu laut. Unebenheiten im Boden wurden nicht Kontrollieren Sie, ob eventuelle Un- ausgeglichen. ebenheiten der Standfläche korrekt aus- geglichen wurden, so dass alle vier Fü- ße fest auf dem Boden stehen. Der Kompressor arbeitet ständig. Die Temperatur ist nicht richtig einge- Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
 • Page 38 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel lässt sich nur schwer Die Dichtungen des Deckels sind Reinigen Sie die Dichtungen des De- öffnen. schmutzig oder verklebt. ckels. Das Ventil ist blockiert. Überprüfen Sie das Ventil. Die Lampe funktioniert nicht. Die Lampe ist defekt. Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
 • Page 39: Technische Daten

  Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine Lampe mit der gleichen Leistung, die speziell für Haushalts- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. geräte vorgesehen ist (die maximal erlaubte Leistung steht auf der Abdeckung der Lampe). Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
 • Page 40: Hinweise Zum Umweltschutz

  Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben ge- dem Gerät und dem Schrank 5 cm beträgt. nannten Sicherheitshinweise entstehen. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
 • Page 41: Información Sobre Seguridad

  Índice de materias Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41 Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45 Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43 Qué...
 • Page 42 Advertencia Los componentes eléctricos (cable de • Se deben seguir estrictamente las recomendaciones alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos del fabricante del aparato sobre el almacenamiento. un técnico autorizado o personal de reparaciones profe- Consulte las instrucciones correspondientes. sional a fin de evitar riesgos. •...
 • Page 43: Funcionamiento

  Protección del medio ambiente tiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a Este aparato no contiene gases perjudiciales para la las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigera- capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en ción, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador los materiales aislantes.
 • Page 44: Primer Uso

  Primer uso Limpieza de las partes internas Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característi- co olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
 • Page 45: Consejos Útiles

  Solicite al Centro de servicio técnico los cestos adiciona- 1061 les que precise. 1201 1336 1611 Consejos útiles Consejos sobre la congelación • el hielo, si se consume inmediatamente después de re- tirarlo del compartimento congelador, puede provocar Estos consejos son importantes para poder aprovechar al quemaduras por congelación en la piel;...
 • Page 46: Qué Hacer Si

  Ajuste el regulador de temperatura para obtener el Precaución No limpie el interior del aparato con máximo frío y haga funcionar el aparato durante dos detergentes, limpiadores abrasivos, productos de o tres horas con dicho ajuste. limpieza muy perfumados ni pulimentos a base de cera. Tenga cuidado para no dañar el sistema de refrigeración.
 • Page 47 Problema Causa posible Solución La tapa se ha abierto con demasiada No deje la tapa abierta más tiempo del frecuencia. necesario. La tapa no se ha cerrado correctamen- Asegúrese de que la puerta cierra co- rrectamente y de que la junta esté sin daños y limpia.
 • Page 48 Problema Causa posible Solución La tapa no cierra correctamente o no Asegúrese de que la puerta cierra co- está bien cerrada. rrectamente y de que la junta esté sin daños y limpia. El aparato no se ha enfriado lo sufi- Deje que el aparato se enfríe lo suficien- ciente antes de empezar a congelar.
 • Page 49: Datos Técnicos

  (la potencia máxima se indica en la cubierta de la Abra la tapa. Compruebe que la bombilla se encien- bombilla). Conecte el enchufe a la toma de red. Datos técnicos Volumen (bruto) Litros Altura Tiempo de elevación horas Volumen (neto) Litros Anchura 1611...
 • Page 50: Aspectos Medioambientales

  Aspectos medioambientales reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha El símbolo que aparece en el aparato o en su correctamente, usted ayudará a evitar posibles embalaje, indica que este producto no se puede tratar consecuencias negativas para el medio ambiente y la como un residuo normal del hogar.
 • Page 52 www.zanussi.com/shop...

Table of Contents