Table of Contents
 • Të Dhëna Për Sigurinë
 • Siguria E Përgjithshme
 • Paneli I Kontrollit
 • Përdorimi I PërditshëM
 • Kujdesi Dhe Pastrimi
 • Të Dhëna Teknike
 • Lidhja Elektrike
 • Probleme Që Lidhen Me Mjedisin
 • Информация За Безопасност
 • Командно Табло
 • Всекидневна Употреба
 • Грижи И Почистване
 • Технически Данни
 • Опазване На Околната Среда
 • Dagelijks Gebruik
 • Onderhoud en Reiniging
 • Technische Gegevens
 • Montage
 • Het Milieu
 • Consignes de Sécurité
 • Bandeau de Commande
 • Utilisation Quotidienne
 • Entretien Et Nettoyage
 • Caractéristiques Techniques
 • En Matière de Sauvegarde de L'environnement
 • Betrieb
 • Täglicher Gebrauch
 • Reinigung und Pflege
 • Technische Daten
 • Hinweise zum Umweltschutz
 • Безбедносни Информации
 • Заштита На Животната Средина
 • Контролна Табла
 • Секојдневна Употреба
 • Нега И Чистење
 • Технички Податоци
 • Informações de Segurança
 • Painel de Controlo
 • Utilização DIária
 • Manutenção E Limpeza
 • Dados Técnicos
 • Preocupações Ambientais
 • Упутства О Безбедности
 • Свакодневна Употреба
 • Нега И Чишћење
 • Технички Подаци
 • Еколошка Питања
 • Información sobre Seguridad
 • Panel de Mandos
 • Uso Diario
 • Mantenimiento y Limpieza
 • Datos Técnicos
 • Instalación
 • Aspectos Medioambientales

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 20

Quick Links

Udhëzimet për përdorim 2
SQ
Ръководство за
BG
употреба
Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Упатство за ракување 35
MK
Manual de instruções
PT
Упутство за употребу
SR
Manual de instrucciones
ES
Pajisje Ngrirëse Horizontale
Фризер-ракла
Vrieskist
Chest Freezer
Congélateur coffre
Gefriertruhe
Сандак за замрзнување
Arca congeladora
Сандук за замрзавање
Arcón congelador
ZFC623WAP
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
8
15
20
25
30
41
46
52

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZFC623WAP

 • Page 1 Notice d'utilisation Benutzerinformation Упатство за ракување 35 Manual de instruções Упутство за употребу Manual de instrucciones Pajisje Ngrirëse Horizontale Фризер-ракла Vrieskist Chest Freezer Congélateur coffre Gefriertruhe Сандак за замрзнување Arca congeladora Сандук за замрзавање Arcón congelador ZFC623WAP Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 2: Të Dhëna Për Sigurinë

  Ky manual i Përmbledhur përmban gjithë të dhënat bazë të produktit tuaj të ri si dhe është mjaft i thjeshtë për t'u përdorur. Electrolux dëshiron të ulë konsumin e letrës së përdorur për manualet e përdorimit me 30%, çka do të ndihmojë në kursimin (ruajtjen) e 12,000 pemëve çdo vit.
 • Page 3 – shmangni flakët e hapura dhe burimet Ato nuk janë të përshtatshme për t'u ndezëse përdorur për ndriçim dhome. – ajrosni tërësisht dhomën në të cilën Përdorimi i përditshëm ndodhet pajisja • Mos vendosni enë të nxehta mbi pjesët • Është e rrezikshme të ndryshoni plastike të...
 • Page 4 përshpejtuar shkrirjen. Nxehtësia e tepërt • Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas mund të dëmtojë pjesën e brendshme montimit të pajisjes. plastike, dhe lagështia mund të hyjë në Shërbimi sistemin elektrik e të bëjë masë. • Çdo ndërhyrje elektrike e nevojshme për Instalimi instalimin e kësaj pajisjeje, duhet kryer nga një...
 • Page 5: Paneli I Kontrollit

  Paneli I kontrollit Drita treguese e Fast Freezing (ngrirje e shpejtë) do të ndizet. Ky funksion mund të çaktivizohet në çdo moment duke shtypur butonin Fast Freezing (ngrirje e shpejtë). Drita e Fast Freezing (shkrirje e shpejtë) do të fiket. Alarm ndaj temperaturës së...
 • Page 6: Kujdesi Dhe Pastrimi

  Kujdesi dhe pastrimi Përdorni një kruese për të hequr shpejt Kujdes Shkëputeni nga korrenti pajisjen akullin. përpara se të kryeni çdo veprim mirëmbajtjeje. 4. Kur procesi i shkrirjes ka përfunduar, thani pjesët e brendshme të pajisjes Kjo pajisje përmban hidrokarbon në tërësisht dhe rivendoseni tapën.
 • Page 7: Lidhja Elektrike

  qëndrueshme. Ngrirësi duhet të qëndrojë Pajisja duhet tokëzuar. Spina e kabllos së mbi të katërta këmbët e tij. ushqimit është e pajisur me një kontakt, pikërisht për këtë qëllim. Nëse spina e 2. Sigurohuni që boshllëku midis pajisjes ushqimit të shtëpisë nuk është e tokëzuar, dhe murit të...
 • Page 8: Информация За Безопасност

  Това Кратко ръководство за потребителя съдържа всички основни факти за вашия нов продукт и е лесно за използване. Electrolux иска да намали потреблението на хартия, свързано с ръководства за потребителя, с около 30%, което ще помогне за запазването на 12 000 дървета всяка година. Краткото ръководство за потребителя е една от многото стъпки, които...
 • Page 9 околната среда, но въпреки това е запа‐ • Не местете и не докосвайте продукти от лим. отделението на фризера, ако ръцете ви По време на транспортиране и инстали‐ са влажни/мокри, тъй като това може да ране на уреда внимавайте да не повре‐ доведе...
 • Page 10 вътрешни принадлежности с хладка са‐ гурите достатъчна вентилация, следвай‐ пунена вода (неутрален сапун), за да от‐ те съответните инструкции за монтаж. страните типичната за новите изделия • Уредът трябва да се поставя далеч от миризма, а след това подсушете напъл‐ стената, за...
 • Page 11: Командно Табло

  Действие Включване Регулиране на температурата Поставете щепсела Температурата се регулира автоматично. в контакта. За да работите с уреда, процедирайте по Сигналната лампич‐ следния начин: ка ще светне. • завъртете регулатора на температурата Завъртете регулато‐ в посока към , за да получите мини‐ ра...
 • Page 12: Всекидневна Употреба

  Всекидневна употреба Замразяване на пресни хранителни ван, оставете уреда да работи поне 2 часа на най-високото положение, преди да по‐ продукти ставите хранителните продукти в отделе‐ Фризерното отделение е подходящо за за‐ нието. мразяване на пресни хранителни продукти и за дълготрайно съхранение на готови ВАЖНО! В...
 • Page 13: Технически Данни

  ВАЖНО! Не използвайте остри метални препоръчваните от производителя. инструменти, за да изстържете скрежа, за Покачването на температурата на да не повредите уреда. Не използвайте замразени опаковки храна по време на механични инструменти или други обезскрежаването може да съкрати техния неестествени средства за ускоряване на безопасен...
 • Page 14: Опазване На Околната Среда

  Опазване на околната среда предотвратяване на възможните Символът върху продукта или негативни последствия за околната среда опаковката му показва, че този продукт не и човешкото здраве, които иначе биха трябва да се третира като домакинските могли да бъдат предизвикани от отпадъци.
 • Page 15 Deze Beknopte handleiding bevat alle basisfeiten over uw nieuwe product en is makkelijk in het gebruik. Electrolux wil het papierverbruik voor wat betreft onze gebruiksaanwijzingen met ongeveer 30% beperken, daarmee sparen we elk jaar 12.000 bomen. De Beknopte handleiding is een van de vele maatregelen die Electrolux neemt ten behoeve van het milieu.
 • Page 16 2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of • IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze beschadigd wordt door de achterkant van het ap- rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd wor- paraat. Een platgedrukte of beschadigde stekker den. kan oververhit raken en brand veroorzaken. Onderhoud en reiniging 3.
 • Page 17 Onderhoud min in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet wor- den weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het • Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het appa- moet weggegooid worden conform de van toepassing raat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalifi- zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt ceerd elektricien of competent persoon.
 • Page 18: Dagelijks Gebruik

  Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit. Dagelijks gebruik Vers voedsel invriezen een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst. Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voed- sel en voor het voor een lange periode bewaren van inge- Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing, vroren en diepgevroren voedsel.
 • Page 19: Technische Gegevens

  Technische gegevens Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte (mm): Overige technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de rechterkant aan de bui- 868 × 806 × 665 tenkant van het apparaat. Tijdsduur 28 uur Montage Opstelling 2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is.
 • Page 20: Safety Information

  This Quick user manual contains all the basic facts of your new product and is easy to use. Electrolux wants to lower our paper consumption related to user manuals by some 30%, which will help spare 12,000 trees every year. The Quick user manual is one of many steps taken by Electrolux for the environment.
 • Page 21 5. If the power plug socket is loose, do not insert the • Do not use sharp objects to remove frost from the ap- power plug. There is a risk of electric shock or fire. pliance. Use a plastic scraper. 6.
 • Page 22: Operation

  Environment Protection insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations This appliance does not contain gasses which could to obtain from your local authorities. Avoid damaging the damage the ozone layer, in either its refrigerant cir- cooling unit, especially at the rear near the heat exchang- cuit or insulation materials.
 • Page 23: Daily Use

  Daily use Freezing fresh food Important! In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off The freezer compartment is suitable for freezing fresh food for longer than the value shown in the technical and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
 • Page 24: Installation

  Installation Positioning 2. Make sure that the clearance between the appliance and rear wall is 5 cm. This appliance can be installed in a dry, well ventilated in- 3. Make sure that the clearance between the appliance door (garage or cellar), but for optimum performance in- and the sides is 5 cm.
 • Page 25: Consignes De Sécurité

  Ce Guide d'utilisation, simple à utiliser, vous procure des informations, nécessaires à l'utilisation de votre nouvel appareil. Electrolux souhaite réduire de 30 % sa consommation de papier concernant ses notices d'utilisation, ce qui permettra de sauvegarder 12 000 arbres par an. Ce Guide d'utilisation n'est autre qu'une des nombreuses mesures adoptées par Electrolux en faveur de l'environnement.
 • Page 26 2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou en- Entretien et nettoyage dommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de • Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à courant endommagée peut s'échauffer et provo- l'arrêt et débranchez-le. quer un incendie. •...
 • Page 27: Bandeau De Commande

  • Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un au rebut avec les ordures ménagères et les déchets ur- Service après-vente autorisé, exclusivement avec des bains. La mousse d'isolation contient des gaz inflamma- pièces d'origine. bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux rè- glements applicables disponibles auprès des autorités lo- Protection de l'environnement cales.
 • Page 28: Utilisation Quotidienne

  Utilisation quotidienne Congélation d'aliments frais Conservation des aliments congelés Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le denrées fraîches et conserver des aliments surgelés ou thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ, congelés pendant longtemps.
 • Page 29: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  Installation Emplacement 3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les cô- tés. Cet appareil peut être installé dans un endroit sec et bien Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière aéré (un garage ou une cave). Cependant, pour atteindre de l'appareil.
 • Page 30 Diese Kurz-Benutzerinformation enthält alles Wissenswerte über das neue Produkt und ist einfach anzuwenden. Electrolux hat es sich zum Ziel gesetzt, zum Schutz der Umwelt den Papierverbrauch für Benutzerinformationen um 30 % zu senken; diese Maßnahme schont 12.000 Bäume pro Jahr. Die Kurz-Benutzerinformation ist einer von vielen Schritten, die Elextrolux zum Schutz der Umwelt unternimmt.
 • Page 31 1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden. • Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gerät ge- 2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht gessen wird. von der Geräterückseite gequetscht oder beschä- digt wird.
 • Page 32: Betrieb

  • Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerä- darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die tes nach der Installation frei zugänglich ist. Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss ge- mäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie er- Kundendienst halten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
 • Page 33: Täglicher Gebrauch

  Temperaturwarnung Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmit- tel in das Gefriergerät ein. Ein Anstieg der Temperatur im Gefriergerät (zum Beispiel Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt aufgrund eines Stromausfalls) wird durch das Blinken der sind, schaltet sich die Alarmleuchte automatisch aus. Alarmleuchte angezeigt Täglicher Gebrauch Einfrieren frischer Lebensmittel...
 • Page 34: Technische Daten

  Technische Daten Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe (mm): Weitere technische Informationen befinden sich auf dem Typenschild auf der rechten Au- 868 × 806 × 665 ßenseite des Gerätes. Ausfalldauer 28 Stunden Montage Aufstellung 3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm beträgt.
 • Page 35: Безбедносни Информации

  Ова кратко упатство за употреба ги содржи сите основни факти за вашиот нов производ и се користи лесно. Electrolux сака да го намали своето трошење хартија за упатства за употреба за околу 30%, што би помогнало да се сочуваат 12.000 дрвjа годишно. Краткото...
 • Page 36 високо ниво на еколошка подобност, но • Не вадете ги и не допирајте ги сепак е запалив. предметите во преградите на За време на превозот и местењето на замрзнувачот ако рацете ви се мокри апаратот, внимавајте да не се оштети или...
 • Page 37: Заштита На Животната Средина

  • Пред првото користење на апаратот, дојде до прегревање. За да се постигне измијте ја внатрешноста и сите доволно проветрување, следете ги внатрешни додатоци со млака вода и упатствата за местење. малку неутрален сапун за да се • Меѓу ѕидот и апаратот треба да има отстрани...
 • Page 38: Контролна Табла

  Ракување Вклучување Регулирање на температурата Вметнете го Температурата се регулира автоматски. приклучникот во За да работите со апаратот, постапете на ѕиден штекер. следниов начин: Контролното светло • свртете го регулаторот на ќе се запали. температурата кон за да постигнете Свртете го минимално...
 • Page 39: Секојдневна Употреба

  Секојдневна употреба Смрзнување свежа храна производи во преградата, оставете апаратот да работи барем 2 часа на Комората на замрзнувачот е погодна за најголемата поставка. замрзнување свежа храна и чување смрзната и длабоко смрзната храна ВАЖНО Во случај на случајно подолго време. одмрзнување, на...
 • Page 40: Технички Податоци

  Технички податоци Димензии Височина × Широчина × Повеќе технички информации ќе Длабочина (mm): најдете на плочката со спецификации од надворешната 868 × 806 × 665 десна страна на апаратот. Време на 28 часови одржување Монтажа Поставување 3. Внимавајте просторот меѓу апаратот и страните...
 • Page 41: Informações De Segurança

  Este Manual do Utilizador Rápido contém todos os factos básicos sobre o seu novo produto e é simples de utilizar. A Electrolux pretende diminuir o consumo de papel relacionado com os manuais de utilizador em 30%, o que ajudará a poupar 12.000 árvores todos os anos.
 • Page 42 2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou • Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de danificada pela parte traseira do aparelho. Uma fi- gelos se forem consumidos imediatamente depois de cha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e retirados do aparelho.
 • Page 43: Painel De Controlo

  Assistência te como nos materiais de isolamento. O aparelho não de- verá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A • Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a ma- espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o apa- nutenção do aparelho devem ser efectuados por um relho deverá...
 • Page 44: Utilização Diária

  Utilização diária Congelação de alimentos frescos to, deixe o aparelho em funcionamento durante no míni- mo 2 horas nas definições mais elevadas. O compartimento congelador é adequado para a congela- ção de alimentos frescos e para a conservação a longo Importante Em caso de descongelação acidental, por prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
 • Page 45: Preocupações Ambientais

  Instalação Posicionamento 3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os la- dos é de 5 cm. Este aparelho pode ser instalado num ambiente interior O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser seco e com boa ventilação (garagem ou cave) mas, para suficiente.
 • Page 46: Упутства О Безбедности

  Ово Кратко упутство за употребу садржи све основне чињенице о Вашем новом производу и једноставно је за употребу. Electrolux жели да смањи потрошњу папира који се користи за упутства за употребу за око 30%, што ће помоћи да се постигне уштеда од 12.000 стабала...
 • Page 47 Свакодневна употреба – темељно проветрите просторију у којој се уређај налази • Не стављајте вруће шерпе на пластичне • Мењање спецификација или модифико‐ делове у уређају. вање овог производа на било који начин, • Немојте у уређају да чувате запаљиве је...
 • Page 48 Инсталирање Сервис • Све електричне радове који су потребни ВАЖНО За електрично прикључивање за сервисирање овог апарата, треба да следите пажљиво упутства која су дата у обави квалификовани електричар или одговарајућем одељку. стручна особа. • Распакујте уређај и проверите да ли на •...
 • Page 49: Свакодневна Употреба

  Контролна табла Функција брзог замрзавања Можете да активирате функцију брзог за‐ мрзавања притиском на прекидач брзог за‐ мрзавања. Контролна лампица ће се упалити. Функција може да се деактивира у свако време, притиском на прекидач брзог замр‐ завања. Лампица брзог замрзавања ће се угасити.
 • Page 50: Технички Подаци

  4. По завршетку одлеђивања, добро об‐ Овај уређај садржи углјоводонике у ришите унутрашњост и ставите поново својој јединици за хлађење; Стога, чеп. одржавање и пуњење мора да изводе овлашћени техничари. 5. Укључите уређај. 6. Подесите регулатор температуре тако Одлеђивање замрзивача да...
 • Page 51: Еколошка Питања

  мора да се ослања на све четири ножи‐ Овај апарат мора бити уземљен. Утикач це. напојног кабла је опремљен контактом за ову намену. Ако утикач кућног напајања 2. Осигурајте да зазор између уређаја и струјом није уземљен, прикључите уређај задњег зида буде 5 cm. на...
 • Page 52: Información Sobre Seguridad

  Este manual de referencia rápida para el usuario contiene toda la información básica que se necesita sobre el nuevo producto y su facilidad de uso. Electrolux desea reducir un 30% el consumo de papel en sus manuales, lo que ayudaría a salvar 12.000 árboles cada año.
 • Page 53 3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del apa- Cuidado y limpieza rato. • Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, 4. No tire del cable de alimentación. apague el aparato y desenchúfelo de la toma de co- rriente. 5.
 • Page 54: Panel De Mandos

  • Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un junto con los residuos urbanos. La espuma aislante con- centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben tiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de utilizar recambios originales. acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales.
 • Page 55: Uso Diario

  Uso diario Congelación de alimentos frescos 2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento. El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y conservar a largo plazo los alimentos Importante En caso de producirse una descongelación congelados y ultracongelados.
 • Page 56: Datos Técnicos

  Datos técnicos Medidas Alto x Ancho x Fondo (mm): La información técnica se encuentra en la cha- pa de régimen situada en el lateral exterior de- 868 × 806 × 665 recho del aparato. Tiempo de estabiliza- 28 horas ción Instalación Colocación 2.
 • Page 57 Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 58 Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 59 Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 60 Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

Table of Contents