Zanussi ZFC639WAP User Manual

Zanussi ZFC639WAP User Manual

Hide thumbs Also See for ZFC639WAP:
Table of Contents
 • Dutch

  • Table of Contents
  • Veiligheidsinformatie
  • Bediening
  • Bedieningspaneel
  • Het Eerste Gebruik
  • Dagelijks Gebruik
  • Nuttige Aanwijzingen en Tips
  • Onderhoud en Reiniging
  • Problemen Oplossen
  • Technische Gegevens
  • Montage
  • Het Milieu
 • Français

  • Consignes de Sécurité
  • Bandeau de Commande
  • Fonctionnement
  • Première Utilisation
  • Utilisation Quotidienne
  • Conseils Utiles
  • Entretien Et Nettoyage
  • En Cas D'anomalie de Fonctionnement
  • Caractéristiques Techniques
  • Installation
  • En Matière de Sauvegarde de L'environnement
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
   • DE Benutzerinformation
  • Bedienblende
  • Betrieb
  • Erste Inbetriebnahme
  • Täglicher Gebrauch
  • Praktische Tipps und Hinweise
  • Reinigung und Pflege
  • Was Tun, wenn &#X85
  • Gerät Aufstellen
  • Technische Daten
  • Hinweise zum Umweltschutz
 • Español

  • Información sobre Seguridad
  • Funcionamiento
  • Panel de Mandos
  • Primer Uso
  • Uso Diario
  • Consejos Útiles
  • Mantenimiento y Limpieza
  • Qué Hacer Si&#X85
  • Datos Técnicos
  • Instalación
  • Aspectos Medioambientales

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 11

Quick Links

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Manual de instrucciones
ES
Vrieskist
Chest Freezer
Congélateur
Gefriertruhe
Arcón congelador
ZFC639WAP
2
11
20
30
40

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZFC639WAP

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Manual de instrucciones Vrieskist Chest Freezer Congélateur Gefriertruhe Arcón congelador ZFC639WAP...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10...
 • Page 3 •• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aan- specificaties of dit product op enigerlei wijze te modi- wijzingen. ficeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, •• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
 • Page 4: Bediening

  •• Dit product mag alleen worden onderhouden door een den weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt Bescherming van het milieu verkrijgen.
 • Page 5: Het Eerste Gebruik

  Alarm hoge temperatuur Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer. Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoor- alarmlampje automatisch uit. beeld door stroomuitval) wordt aangeduid door het gaan branden van het alarmlampje Het eerste gebruik De binnenkant schoonmaken...
 • Page 6: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel manden in de verschillende vriezermodellen kunnen worden ge- plaatst. 1050 1190 1325 1600 Hang de manden aan de Draai de handvaten voor bovenrand van de vriezer. deze twee posities (X) en (Y) zoals getoond in de af- beelding en zet ze vast.
 • Page 7: Problemen Oplossen

  5. Steek de stekker in het stopcontact. 5. Schakel het apparaat in. 6. Schakel het apparaat in. 6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur in deze instelling wer- Let op! Gebruik geen schoonmaakmiddelen, ken.
 • Page 8 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het deksel is te vaak geopend. Laat het deksel niet langer open dan no- dig is. Het deksel is niet goed gesloten. Controleer of het deksel goed sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn. Er zijn grote hoeveelheden voedsel te- Wacht een paar uur en controleer dan gelijk in de vriezer geplaatst.
 • Page 9 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er zijn grote hoeveelheden voedsel te- Wacht een paar uur en controleer dan gelijk in de vriezer geplaatst. nogmaals de temperatuur. Doe de vol- gende keer kleinere hoeveelheden in te vriezen voedsel per keer in de vriezer. Het voedsel dat in het apparaat werd Laat voedsel afkoelen tot kamertempe- geplaatst was te warm.
 • Page 10: Technische Gegevens

  Technische gegevens Volume (bruto) Liter Hoogte Tijdsduur Volume (netto) Liter Breedte 1600 Energieverbruik kWh/24u 0,792 Vermogen Watt Diepte Invriescapaciteit kg/24u Voltage Volt Gewicht Klimaatklasse SN/N/ Overige technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat. Montage Opstelling Elektrische aansluiting...
 • Page 11: Safety Information

  Contents Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 What to do if……...
 • Page 12 •• It is dangerous to alter the specifications or modify this •• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight product in any way. Any damage to the cord may cause from the appliance. a short-circuit, fire and/or electric shock. Care and cleaning Warning! Any electrical component (power cord, ••...
 • Page 13: Operation

  Environment Protection insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations This appliance does not contain gasses which could to obtain from your local authorities. Avoid damaging the damage the ozone layer, in either its refrigerant cir- cooling unit, especially at the rear near the heat exchang- cuit or insulation materials.
 • Page 14: First Use

  First use Cleaning the interior Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish. Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
 • Page 15: Helpful Hints And Tips

  You can purchase additional baskets from your local Service Centre. Helpful hints and tips Hints for freezing •• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin To help you make the most of the freezing process, here to be freeze burnt;...
 • Page 16: What To Do If…

  4. When defrosting is completed, dry the interior thor- Periods of non-operation oughly and refit the plug. When the appliance is not in use for long periods, take 5. Switch on the appliance. the following precautions: 6. Set the temperature regulator to obtain the maximum 1.
 • Page 17 Problem Possible cause Solution There is too much frost and ice. Products are not wrapped properly. Wrap the products better. The lid is not shut properly or do not Check if the lid closes well and the gas- close tightly. kets are undamaged and clean.
 • Page 18: Technical Data

  Problem Possible cause Solution There is no voltage in the mains socket Call an electrician. (try to connect another appliance into it). Customer Service Disconnect the mains plug from the mains socket. 2. Replace the lamp with one of the same power (the If your appliance is still not working properly after making maximum power is shown on the lamp cover).
 • Page 19: Environmental Concerns

  domestic power supply socket is not earthed, connect the Climate Ambient temperature appliance to a separate earth in compliance with current class regulations, consulting a qualified electrician. +10°C to + 32°C The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. +16°C to + 32°C This appliance complies with the E.E.C.
 • Page 20: Consignes De Sécurité

  Sommaire Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ 25 Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28...
 • Page 21 •• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de •• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation en- gazeuses dans le compartiment congélateur, car la dommagé peut être la cause de courts-circuits, d'in- pression se formant à...
 • Page 22: Fonctionnement

  Protection de l'environnement mables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités Le système frigorifique et l'isolation de votre appa- locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifi- reil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi ques, notamment au niveau du condenseur.
 • Page 23: Première Utilisation

  Une fois rétablies les conditions normales de fonction- nement, le voyant Alarme s'éteint automatiquement. Première utilisation Nettoyage intérieur Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"...
 • Page 24: Conseils Utiles

  Les figures suivantes vous indiquent les différentes pos- sibilités de chargement en fonction du type d'appareil. 1050 1190 1325 1600 Accrochez les paniers en Tournez et bloquez les haut du congélateur. poignées en fonction de ces deux positions (X) et (Y), comme indiqué.
 • Page 25: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  inodore (produit utilisé pour la vaisselle par exem- un récipient dessous pour récupérer l'eau de dégi- ple). Lavez le joint du couvercle avec précaution sans vrage. Vous pouvez accélérer le dégivrage en retirant omettre de nettoyer également sous le joint. la couche de glace avec précaution à...
 • Page 26 Anomalie Cause possible Solution L'appareil est bruyant. L'appareil n'est pas correctement calé. Vérifiez la stabilité de l'appareil (les quatre pieds doivent reposer sur le sol). Le compresseur fonctionne en La température n'est pas bien réglée. Choisissez une température plus éle- continu.
 • Page 27 Anomalie Cause possible Solution La valve est bloquée. Vérifiez la valve. L'ampoule ne fonctionne pas. L'ampoule est défectueuse. Consultez le paragraphe "Remplace- ment de l'ampoule d'éclairage". La température à l'intérieur du La température n'est pas bien réglée. Choisissez une température plus basse. congélateur est trop élevée.
 • Page 28: Caractéristiques Techniques

  Service après-vente Débranchez l'appareil du secteur. 2. Remplacez l'ampoule par un modèle semblable de En cas d'anomalie de fonctionnement et si malgré toutes même puissance (la puissance maximale est indi- les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le quée sur le diffuseur). service après-vente de votre magasin vendeur est le pre- mier habilité...
 • Page 29: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien Classe cli- Température ambiante qualifié. matique Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident +10°C à +32°C suite au non-respect des consignes de sécurité sus-men- tionnées. +16°C à +32°C Cet appareil est conforme aux directives communautai- +16°C à...
 • Page 30: Sicherheitshinweise

  Inhalt Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34 Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 Was tun, wenn ……...
 • Page 31 •• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind den Behältern zur Explosion führen und das Gerät be- gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse schädigen kann. und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen •• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, führen. wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrier- schrank gegessen wird.
 • Page 32: Betrieb

  Umweltschutz mäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie er- halten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isolier- Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der material keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden.
 • Page 33: Erste Inbetriebnahme

  Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte automatisch aus. Erste Inbetriebnahme Reinigung des Innenraums Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den wird.
 • Page 34: Praktische Tipps Und Hinweise

  Die folgenden Abbildungen zeigen, wie viele Körbe in die verschiedenen Gefriergerätmodelle eingesetzt werden können. 1050 1190 1325 1600 Hängen Sie die Körbe auf Drehen und fixieren Sie die Oberkante des Gefrier- die Griffe in diesen beiden geräts. Positionen (X) und (Y) wie im Bild gezeigt.
 • Page 35: Was Tun, Wenn …

  2. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung. 4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie 3. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile regel- den Stopfen wieder ein. mäßig mit lauwarmem Wasser und Neutralseife. Rei- nigen Sie die Dichtung des Deckels vorsichtig.
 • Page 36 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät ist zu laut. Das Gerät ist nicht korrekt abgestützt. Prüfen Sie, ob das Gerät stabil steht (alle vier Füße müssen fest auf dem Boden stehen). Der Kompressor arbeitet ständig. Die Temperatur ist nicht richtig einge- Stellen Sie eine wärmere Temperatur stellt.
 • Page 37 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel lässt sich nur schwer Die Dichtungen des Deckels sind Reinigen Sie die Dichtungen des De- öffnen. schmutzig oder verklebt. ckels. Das Ventil ist blockiert. Überprüfen Sie das Ventil. Die Lampe funktioniert nicht. Die Lampe ist defekt. Siehe hierzu "Ersetzen der Lampe".
 • Page 38: Technische Daten

  Kundendienst Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung. 2. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe der glei- Wenn Ihr Gerät noch immer nicht korrekt arbeitet, nach- chen Leistung (die maximal erlaubte Leistung steht dem Sie die oben genannten Prüfungen durchgeführt ha- auf der Abdeckung der Lampe).
 • Page 39: Hinweise Zum Umweltschutz

  Elektrischer Anschluss Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien. Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, Anforderungen an die Belüftung ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlus- 1. Stellen Sie des Gerät in horizontaler Position auf eine ses mit den auf dem Typenschild angegebenen An- feste Fläche.
 • Page 40: Información Sobre Seguridad

  Índice de materias Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40 Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44 Funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42 Qué...
 • Page 41 •• Es peligroso alterar las especificaciones o intentar •• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones modificar este producto en modo alguno. Cualquier del fabricante del aparato sobre el almacenamiento. daño en el cable de alimentación puede provocar cor- Consulte las instrucciones correspondientes. tocircuito, incendio o descarga eléctrica.
 • Page 42: Funcionamiento

  •• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un char junto con los residuos urbanos. La espuma aislante centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar utilizar recambios originales. de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales.
 • Page 43: Primer Uso

  Alarma de temperatura alta No coloque alimentos en el congelador mientras dure la fase de alarma. El aumento de la temperatura de un compartimento (por Cuando se restablezcan las condiciones normales, la luz ejemplo, por falta de energía eléctrica) se indica mediante de alarma se apagará...
 • Page 44: Consejos Útiles

  Las figuras siguientes indican la cantidad de cestos que pueden introducirse en los distintos modelos de conge- lador. 1050 1190 1325 1600 Cuelgue los cestos del Gire y fije las empuñadu- borde superior del conge- ras para cada una de estas lador.
 • Page 45: Qué Hacer Si…

  3. Deje la tapa abierta, extraiga el tapón de drenaje del Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de agua de descongelación y recoja el agua en una ban- refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la re- deja. Utilice un raspador para retirar el hielo rápida- carga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos mente.
 • Page 46 Problema Causa posible Solución El aparato hace ruido. El aparato no está bien apoyado en el Compruebe que los soportes del apa- suelo. rato descansan sobre una superficie es- table (las cuatro patas deben estar bien apoyadas en el suelo). El compresor funciona continua- El ajuste de temperatura es incorrecto.
 • Page 47 Problema Causa posible Solución Es difícil abrir la tapa. Las juntas de la tapa están sucias o Limpie las juntas de la tapa. pegajosas. La válvula está bloqueada. Compruebe la válvula. La bombilla no funciona. La bombilla es defectuosa. Consulte "Cambio de la bombilla". La temperatura del congelador es El ajuste de temperatura es incorrecto.
 • Page 48: Datos Técnicos

  Atención al cliente Desconecte el enchufe de la toma de red. 2. Cambie la bombilla por otra de la misma potencia (la Si después de las comprobaciones anteriores el aparato potencia máxima se indica en la cubierta de la bom- no funciona correctamente, póngase en contacto con el billa).
 • Page 49: Aspectos Medioambientales

  Conexión eléctrica Este aparato es conforme con las directivas de la CEE. Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y Requisitos de ventilación la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos 1. Coloque el congelador en posición horizontal sobre se corresponden con el suministro de la vivienda.
 • Page 54 1050 1190 1325 1600...
 • Page 66 1050 1190 1325 1600...
 • Page 78 1050 1190 1325 1600...
 • Page 89 1050 1190 1325 1600...
 • Page 96 Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.zanussi.be Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’’ w ebwinkel’’ op: www.zanussi.nl Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite nuestro site: www.zanussi.es...

Table of Contents