Siemens ADM-QXA12T Installation Manual page 9

Dual motion detector
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Instrukcja obsługi
Czujnik ruchu ADM-Q12T
Czujnik rozpoznaje ruch w monitorowa-
nym pomieszczeniu
i włącza alarm.
7
Najbardziej czułą reakcję wykazuje na
ruch w kierunku wskazywanym przez
strzałki
7
B,D. Działanie czujnika opiera
się na podwójnej technologii (mikrofale i
pasywna podczerwień). Dzięki kontroli
pokrywy niezawodnie rozpoznaje mani-
pulacje w najbliższym otoczeniu (0,5 me-
tra). Układ kontroli zerwania rozpoznaje
próbę usunięcia czujnika przemocą.
Warunki
Instalację powinny wykonać osoby posia-
dające wiedzę specjalistyczną przy za-
chowaniu obowiązujących przepisów.
Czujnik jest przeznaczony wy-
łącznie do użytku wewnątrz
pomieszczeń. Przestrzegać
wskazówek dot. ustawienia
Otwieranie czujnika
1. Sprawdzić zakres dostawy
2. Przesunąć pokrywę śruby
i odkręcić śrubę
B.
2
3. Odłączyć pokrywę
D obudowy od
2
denka
2
C.
Montaż czujnika
1. Zamontować denko czujnika
następujący sposób:
-
Określić sposób mocowania
(patrz też opcja z uchwytami montażo-
wymi).
- Wyłamać trzy otwory przeznaczone do
zamocowania.
- Wyłamać otwór do przeprowadzenia
kabla
D.
4
- Zamontować denko czujnika na propo-
nowanej wysokości.
Denko czujnika należy zamo-
cować za pomocą dwóch śrub
4
A,B, natomiast układ kon-
troli zerwania za pomocą
jednej śruby
C.
4
2. Podłączyć kable zasilające, kable
alarmu i przyłącza sabotażowe zgod-
nie z opcjami podanymi na panelu
W przypadku instalacji
uproszczonej o koncepcji
End-of-Line (EOL) (
należy przestrzegać wytycz-
nych dot. stosowania End-of-
Line.
3. Założyć pokrywę
2
D na denko czujni-
ka
2
C i zamocować śrubą
sunąć pokrywę śruby
Programowanie
W celu dopasowania ustawień do zasto-
sowania należy ustawić przełączniki
w odpowiedniej pozycji:
Dioda LED wł./wył.
* Ustawienie fabryczne
Czu³oœæ PIR (pasywnego czujnika
podczerwieni)
* Ustawienie fabryczne
.
6
Brak reakcji na małe zwierzęta
1
.
2
A do góry
* Ustawienie fabryczne
2
C w
4
A,B.
Czułość mikrofal
* Ustawienie fabryczne
Ustawienie czułości
-
*
.
8
* Ustawienie fabryczne - w pozycji środ-
5
E,
9
)
kowej (pole widzenia 12 metrów)
Test reakcji na ruch
Ustawić zworkę LED DIP1
ON lub przestawić centralę alarmową na
tryb testowania reakcji alarmu na ruch.
2
B. Prze-
A na dół.
2
A
5
Dioda sygnalizuje ruch tylko
w trybie testowania reakcji
alarmu na ruch.
Dioda świeci się w przypadku
wykrycia ruchu.*
5
A
Niska czułość, do miejsc o
dużym natężeniu ruchu.
Wysoka czułość, do miejsc o
małym natężeniu ruchu.*
5
Tłumi alarm w przypadku zwie-
rząt o wadze do 30 kg.
Tłumi alarm w przypadku zwie-
rząt o wadze do 12 kg.*
Aby wyłączyć wykrywanie
małych zwierząt, należy wci-
snąć przysłonę
5
D
5
G.
W celu ustawienia monitoringu
EN50131-2-4 grade 3 należy
ponownie ustawić przysłonę
w pozycji wyjściowej
F.
5
A
5
Wysoka czułość, do miejsc o
małym natężeniu ruchu.*
Niska czułość, do miejsc
o dużym natężeniu ruchu
B,
C
5
5
Kręcąc potencjometrem
B,
C, ustawić go w odpo-
5
5
+
wiedniej pozycji, aby dopaso-
wać czujnik do wielkości po-
mieszczenia i pola widzenia.
5
B pasywny sygnał w pod-
czerwieni
C sygnał mikrofalowy
5
5
A w pozycji
- 9 -
Wykonać test reakcji na ruch pod kątem
włączania alarmu na całym obszarze de-
tekcji
czujnika.
7
Opcje
Filtr do światła białego AO-WL10k
Filtr do światła białego jest potrzebny do
stosowania czujnika w warunkach ekstre-
malnych interferencji światła białego (> 4000
luksów). Odkręcić istniejącą soczewkę w
5
pozycjach
F i wyciągnąć ją z czujnika. W
czujniku umieścić adapter
mocno wcisnąć soczewkę.
Uchwyt montażowy do ściany i sufitu
Przykręcić uchwyt montażowy AZ-MBG3
do czujnika, dzięki temu można obracać
czujnik o ± 45°. (Montaż na suficie
montaż na ścianie
W przypadku instalacji EN-Grade-3 należy
zastosować AZ-MBG3 z przełącznikiem
Dane techniczne
A
Obszar detekcji
Objętościowo
7
B
Przyłącza
Napięcie zasilania
Maks. falistość
Pobór prądu
Pobór limit
Wyjście alarmowe
Czas trwania alarmu
Styk sabotażowy
Kontrola pokrywy
Wejście sterujące
Autotest – Usterka
Czas rozruchu
Brak
reakcji
na
małe zwierzęta
Kompatybilność
elektromagnetyczna
(EMC) do 2GHz
Temperatura robocza
Temperatura prze-
chowywania
Wilgotność powie-
trza
EN60721
Stopień ochrony
obudowy
EN 60529
EN 50102
3
B i ponownie
10
10
A
10
B i
10
C)
10
D.
12 m
Zasilanie (2x)
Alarm (2x)
Przył. sabotażowe (2x)
Antimask (2x)
9.6 ... 16 VDC
(12 VDC znamionowo)
1 VSS
Maks. 34 mA
Maks. 0.9 A
Otwiera się w przy-
padku alarmu
2 ... 3 s
Otwiera się w przy-
padku alarmu
Otwiera się w przy-
padku alarmu
Po upływie 30 s
Test reakcji na ruch
(wł.: +12 V)
Czerwony LED: wl.
Przekaźnik awaryjny
otwiera
60 ± 5 s
< 12 kg
< 30 kg
> 10 V/m
-10°C ... +50°C
-20°C ... +60°C
< 85% wilgotności
względnej
brak kondensacji
IP41/IK02

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Adm-qxb12tAdm-qxc12tAdm-qka12t

Table of Contents