Siemens ADM-QXA12T Installation Manual page 8

Dual motion detector
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Bruksanvisning
ADM-Q12T Rörelsedetektor
Detektorn registrerar rörelser inom det
övervakade området
och utlöser ett
7
larm. Känsligheten är störst vid rörelser i
pilens riktning
7
B,D. Detektorns funktion
är baserad på Dual-teknologi (mikrovågor
och passiv infraröd). Övertäckningsskyd-
det detekterar manipulation inom närom-
rådet (0,5 m). Sabotageövervakningen
registrerar om detektorn tas bort med
våld.
Förutsättningar
Installationen ska göras av fackkunniga
personer och aktuella föreskrifter ska föl-
jas.
Detektorn är endast avsedd
för användning inomhus. Ob-
servera placeringsanvisning-
arna
.
6
Öppna detektorn
1. Kontrollera att leveransen är komplett
1
.
2. Skjut skruvskyddet
2
A uppåt och los-
sa skruven
2
B.
3. Dra loss kåpan
D från basen
2
Montera detektorn
1. Montera detektorns bas
-
Välj monteringssätt
4
A,B. (se även
tillval monteringshållare)
- Gör tre fästhål.
- Gör hål för kabelgenomföringen
- Montera detektorns bas på föreslagen
höjd.
Detektorns bas ska monteras
med två skruvar
sabotageövervakningen med
en skruv
C.
4
2. Anslut matning, larm och sabotagekon-
takt enligt alternativen som finns på
.
panelen
8
Beakta End-of-Line-
användningsdirektiven för
förenklad installation med
End-of-Line (EOL)-konceptet
5
E,
9
.
3. Sätt tillbaka kåpan
D på detektorns
2
bas
C och fäst den med skruven
2
Skjut ner skruvskyddet
Programmering
Sätt omkopplarna i motsvarande lägen
för att anpassa inställningarna till an-
vändningen:
LED till / från
* Fabriksinställning
PIR-känslighet
* Fabriksinställning
Inställning för små husdjur
* Fabriksinställning
C.
2
2
C så här:
D.
4
Mikrovågskänslighet
4
A,B och
* Fabriksinställning
Inställning av känslighet
-
*
* Fabriksinställning mellanläge (synfält
12 meter)
Gångtest
Ställ LED-omkopplaren DIP1
B.
2
eller sätt larmcentralen på gångtestmo-
2
A.
dus.
Gör gångtestet för larmutlösning inom
detektorns hela täckningsområde
A
5
LED indikerar endast rörelser i
gångtestmodus.
LED lyser vid detektering av
rörelse.*
5
A
Låg känslighet, för omgivning
med mycket aktivitet.
Hög känslighet, för lugn omgiv-
ning.*
A
5
Larmar inte för djur med en vikt
på upp till 30 kg.
Larmar inte för djur med en vikt
på upp till 12 kg .*
För inställning för små husdjur
måste fliken
D tryckas in
5
G. För EN50131-2-4 grade
5
3-övervakning ställer man
tillbaka fliken i utgångsläget
F.
5
5
A
Hög känslighet, för lugn omgiv-
ning.*
Låg känslighet, för omgivning
med mycket aktivitet.
5
B,
5
Vrid potentiometern
5
B,
+
till önskat läge för att anpassa
detektorn till rummets storlek
och till synfältet.
B: Passiv infraröd signal
5
C: Mikrovågssignal
5
5
A på ON
- 8 -
Tillval
Vitljusfilter AO-WL10k
Vitljusfiltret behövs för användning vid
extrema vitljusinterferenser (> 4000 lux).
Lossa den befintliga linsen vid positioner-
na
F och dra av den från detektorn.
5
Placera adaptern
tryck fast linsen igen.
Monteringshållare för vägg och tak
Skruvas en monteringshållare AZ-
MBG3
10
A fast på detektorn, så kan de-
tektorn vridas ± 45°. (Takmontering
och väggmontering
För EN-grade-3-installation ska AZ-MBG3
med kontakt
10
D användas.
Tekniska data
Täckningsområde
Volymetriskt
7
B
Anslutningar
Matningsspänning
Max. pulsation
Strömupptagning
Strömbegränsning
Larmutgång
Larmfördröjning
Sabotagekontakt
Övertäcknings-
skydd (antimask)
Styringång
Självtest – Fel
Självtest tid
Inställning för små
husdjur
EMC-tålighet upp
C
till 2GHz
5
C
Arbetstemperatur
Lagringstemperatur
Luftfuktighet
EN60721
Skyddsklass
EN 60529
EN 50102
.
7
3
B i detektorn och
10
10
B
C)
10
12 m
Matning (2x)
Larm (2x)
Sabotagekontakt
(2x)
Antimask (2x)
9,6 ... 16 V
DC
(12 V
märk)
DC
1 V
SS
Max. 34 mA
Max. 0.9 A
Öppnas vid larm
2 ... 3 sek
Öppnas vid larm
Öppnas vid larm
efter 30 sek.
Gångtest
(till: +12V)
Röd LED: till
Felrelä:öppnas
60 ± 5 s
< 12 kg
< 30 kg
> 10 V/m
-10 °C ... +50 °C
-20 °C ... +60 °C
< 85 %rF, icke-
kondenserande
IP41 / IK02

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Adm-qxb12tAdm-qxc12tAdm-qka12t

Table of Contents