Download  Print this page

Bosch ART 35 Original Instructions Manual

Line trimmer
Hide thumbs

Advertisement

OBJ_DOKU-32385-003.fm Page 1 Wednesday, December 18, 2013 8:14 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 944 (2013.12) O / 147 EURO
ART 35
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr
Orijinal işletme talimatı
fr
Notice originale
pl Instrukcja oryginalna
es Manual original
cs Původní návod k používání
pt Manual original
sk Pôvodný návod na použitie
it
Istruzioni originali
hu Eredeti használati utasítás
nl Oorspronkelijke
ru Оригинальное руководство по
gebruiksaanwijzing
эксплуатации
da Original brugsanvisning
uk Оригінальна інструкція з
sv Bruksanvisning i original
експлуатації
no Original driftsinstruks
ro Instrucţiuni originale
fi
Alkuperäiset ohjeet
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija
ar
fa

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch ART 35

 • Page 1 OBJ_DOKU-32385-003.fm Page 1 Wednesday, December 18, 2013 8:14 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen ART 35 Germany www.bosch-garden.com F 016 L70 944 (2013.12) O / 147 EURO de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης sr Originalno uputstvo za rad en Original instructions Orijinal işletme talimatı...
 • Page 2: Table Of Contents

  ............F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 3: Deutsch

   Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder gutem künstlichem  Dieses Gartengerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen Licht. (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 4 Sie keine anderen Gegenstände auf das Gartengerät. Reaktionsrichtung  Wechseln Sie sicherheitshalber abgenutzte oder beschä- digte Teile aus. Bewegungsrichtung  Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile von Bosch stammen.  Das Gartengerät nie in Betrieb nehmen, ohne dass die Einschalten zugehörigen Teile montiert sind.
 • Page 5: Technische Daten

  Head of Product Certification Benannte Stelle: Engineering PT/ETM9 SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 Technische Unterlagen (2006/42/EG, 2000/14/EG) bei: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 29.08.2013 Bosch Power Tools...
 • Page 6  Beseitigen Sie Grasanhaftungen von der Spulenabde- Arbeitshinweise ckung, wenn Sie den Faden oder die Spule ersetzen. Schneidfaden nachführen  Die Verwendung von Bosch zugelassenen Schneid- Fadenspule ersetzen elementen wird empfohlen. Bei anderen Schneid- Faden auf Fadenspule aufwickeln elementen kann das Schneidergebnis abweichen.
 • Page 7: English

  Explanation of symbols Robert Bosch GmbH General hazard safety alert. Servicezentrum Elektrowerkzeuge Zur Luhne 2 37589 Kalefeld – Willershausen Unter www.bosch-pt.com können Sie online Ersatzteile be- Read instruction manual. stellen oder Reparaturen anmelden. Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480 Fax: (0711) 40040481 E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com Pay attention that bystanders are not injured Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480...
 • Page 8  Switch off when transporting the trimmer to and from the If the supply cord is damaged, it must be replaced by a Bosch Service Centre. area to be worked on.
 • Page 9: Intended Use

  Reaction direction Intended use is related to operation within 0 °C and 40 °C ambient temperature. Movement direction Technical Data Line trimmer ART 35 Article number 3 600 H78 M.. Rated power No-load speed 8000 Cutting line feed Bump feed ...
 • Page 10: Declaration Of Conformity

   Remove any grass from spool cover when changing line Equipment category: 33 or spool. Notified body:  Only use Bosch approved cutting line. Cutting perfor- SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 mance will vary with different cutting line. Technical file (2006/42/EC, 2000/14/EC) at: ...
 • Page 11 Tel. Service: (01) 4666700 Fax: (011) 6519880 Fax: (01) 4666888 E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com Australia, New Zealand and Pacific Islands Robert Bosch Australia Pty. Ltd. Disposal Power Tools Locked Bag 66 Do not dispose of garden products into household waste! Clayton South VIC 3169...
 • Page 12: Français

  être utilisés par des personnes disposant des capacités  Ne travaillez que de jour ou sous un bon éclairage artificiel. physiques adaptées et de l’expérience et/ou des connais- F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 13 Si le câble d’alimentation est endommagé, il ne doit être répa- pas bouchées par des herbes. ré que dans un atelier agréé Bosch.  Veillez à vous protéger contre toute blessure pouvant être Seules les rallonges de type H05VV-F ou H05RN-F doivent provoquée par le couteau intégré...
 • Page 14 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 14 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 14 | Français Caractéristiques techniques Coupe-bordure ART 35 N° d’article 3 600 H78 M.. Puissance nominale absorbée Vitesse à vide tr/min 8000 Avance du fil Enrouleur de fil automatique  Poignée réglable Diamètre du fil...
 • Page 15 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 15 Friday, August 30, 2013 9:57 AM Français | 15  Nous recommandons d’utiliser des éléments de coupe Catégorie des produits : 33 agréés par Bosch. L’utilisation d’autres éléments de Office désigné : coupe peut affecter la performance. SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 ...
 • Page 16: Español

  être isolés et suivre France une voie de recyclage appropriée. Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif Tel. : 0811 360122 Sous réserve de modifications. (coût d’une communication locale) Fax : (01) 49454767 E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com...
 • Page 17 Des- pués de montar el carrete o de reajustar la longitud del hilo coloque el cortabordes en la posición de trabajo horizontal antes de conectarlo. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 18 En caso de estar dañado el cable de conexión, éste solamente deberá hacerse reparar en un taller de servicio autorizado Bosch. Únicamente deberán emplearse cables de prolongación del tipo H05VV-F o H05RN-F. F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 19 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 19 Friday, August 30, 2013 9:57 AM Español | 19 Datos técnicos Cortabordes ART 35 Nº de artículo 3 600 H78 M.. Potencia absorbida nominal Revoluciones en vacío 8000 Reajuste del hilo Pulsador automático  Empuñadura abatible Diámetro del hilo de corte Diámetro de corte...
 • Page 20 20 | Español  Se recomienda emplear los elementos de corte autori- Categoría de producto: 33 zados por Bosch. La utilización de elementos de corte Centro oficial de inspección citado: de otro tipo puede afectar al resultado obtenido en el SRL, Sudbury, England, Nr.
 • Page 21 Caracas 107 Tel.: (0212) 2074511 Reservado el derecho de modificación. México Robert Bosch S. de R.L. de C.V. Circuito G. Gonzáles Camarena 333 Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF Tel. Interior: (01) 800 6271286 Tel. D.F.: 52843062 E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com...
 • Page 22: Português

   Só desligar o aparador se as suas mãos e pés estiverem su- sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e/ou fal- ficientemente afastados dos elementos de corte em rota- ta de conhecimento, a não ser que, sejam supervisionadas ção. F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 23  Por precaução deverá substituir as peças gastas ou danifi- aparelho de jardinagem cadas.  Assegure-se de que as peças substituídas sejam da Bosch. Direcção da reacção  Jamais operar o aparelho de jardinagem sem que as respectivas peças estejam montadas.
 • Page 24 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 24 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 24 | Português Dados técnicos Aparador de relva ART 35 N° do produto 3 600 H78 M.. Consumo nominal N° de rotações em ponto morto 8000 Recondução do fio Automatismo de toque ...
 • Page 25 Entidade mencionada:  É recomendável a utilização de elementos de corte ho- SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 mologados pela Bosch. O resultado de corte pode ser Processo técnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) em: diferente com outros elementos de corte. Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, ...
 • Page 26: Italiano

  Conservare in luogo sicuro il presente manuale di Portugal istruzioni d’uso per ogni necessità futura. Robert Bosch LDA Descrizione dei simboli Avenida Infante D. Henrique Allarme generale di pericolo. Lotes 2E – 3E 1800 Lisboa Tel.: 21 8500000...
 • Page 27  Non utilizzare la macchina in caso di stanchezza o malattia danneggiamenti. oppure sotto l’effetto di bevande alcoliche, droghe o medi- cinali. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 28 Se il cavo di collegamento è danneggiato, lo stesso può essere curo ed asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non met- riparato esclusivamente da un’ Officina Bosch autorizzata. tere nessun altro oggetto sull’apparecchio per il giardinag- E’permesso utilizzare soltanto cavi di prolunga del tipo gio.
 • Page 29: Dichiarazione Di Conformit

  Head of Product Certification Ente designato: Engineering PT/ETM9 SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 Fascicolo tecnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) presso: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 29.08.2013 Bosch Power Tools...
 • Page 30 Alimentazione del filo da taglio  Si consiglia l’impiego di elementi di taglio omologati Sostituzione della bobina del filo dalla Bosch. In caso di altri elementi di taglio è possibile Avvolgimento del filo sulla bobina che il risultato di taglio sia differente.
 • Page 31: Nederlands

  Italia Verklaring van de pictogrammen Officina Elettroutensili Algemene waarschuwing. Robert Bosch S.p.A. Corso Europa, ang. Via Trieste 20 20020 LAINATE (MI) Tel.: (02) 3696 2663 Lees de gebruiksaanwijzing door. Fax: (02) 3696 2662 Fax: (02) 3696 8677 E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com...
 • Page 32: Elektrische Veiligheid

   Gebruik de machine niet wanneer u moe of ziek bent of on- der invloed staat van alcohol, drugs of medicijnen.  Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-  Draag een lange, niet te dunne broek, stevige schoenen en stig zijn.
 • Page 33 Verboden handeling Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd. Toebehoren en vervangingsonderdelen Er mogen alleen verlengkabels van het type H05VV-F of H05RN-F worden gebruikt.
 • Page 34 SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 u de draad of de spoel vervangt. Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:  Het gebruik van door Bosch toegelaten snijelementen Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England wordt geadviseerd. Bij andere snijelementen kan het snijresultaat afwijken.
 • Page 35 Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde- E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens België het typeplaatje van het tuingereedschap. Tel.: (02) 588 0589 Fax: (02) 588 0595 E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 36: Dansk

   Brug lange, tunge bukser, fast fodtøj og handsker. Brug ik- ke vidt tøj, smykker, korte bukser, sandaler eller arbejd barfodet. Bind langt hår over skulderhøjde sammen, så det ikke kan blive fanget i bevægelige dele. F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 37: Elektrisk Sikkerhed

   Pas på! Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud, før vedligeholdelses- eller rengøringsarbejdet startes. Forbudt handling Gør det samme, hvis elledningen er beskadiget, hvis der er blevet skåret i den eller hvis den har viklet sig Tilbehør/reservedele sammen. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 38 Dette haveværktøj er beregnet til at klippe græs og fjerne ukrudt under buske samt på skråninger, skrænter og langs kanter, hvor det ikke er muligt at benytte plæneklipperen. Tekniske data Græstrimmer ART 35 Typenummer 3 600 H78 M.. Nom. forbrug Omdrejningstal, ubelastet 8000 Trådfremføring...
 • Page 39 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 39 Friday, August 30, 2013 9:57 AM Dansk | 39  Det anbefales at bruge skæreelementer, der er god- Produktkategori: 33 kendt af Bosch. Ved andre skæreelementer kan skære- Bemyndiget kontrolorgan: resultatet afvige. SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 ...
 • Page 40: Svenska

  Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele. Läs noga igenom bruksanvisningen. Dansk Bosch Service Center Telegrafvej 3 2750 Ballerup Se till att personer som står i närheten inte skadas Tlf. Service Center: 44898855 av föremål som eventuellt slungas ut.
 • Page 41  Av säkerhetsskäl ska slitna eller skadade delar bytas ut.  Om nätsladden måste bytas ut för att bibehålla verktygets  Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat. säkerhet, ska byte ske hos tillverkaren, en auktoriserad  Före start av trädgårdsredskapet kontrollera att alla serviceverkstad eller en för arbetet kvalificerad person.
 • Page 42: Tekniska Data

  Reaktionsriktning gräsklipparen. Elredskapet kan användas vid en omgivningstemperatur mel- lan 0 °C och 40 °C. Rörelseriktning Tekniska data Grästrimmer ART 35 Produktnummer 3 600 H78 M.. Märkeffekt Tomgångsvarvtal 8000 Trådmatning Tryckautomatik ...
 • Page 43  Avlägsna alla gräsrester från spolkåpan innan tråden eller spolen byts.  Vi rekommenderar att endast använda knivar som Bosch godkänt. Om andra knivar används kan resulta- tet avvika.  Vid montering av ny spole kan fjädern återanvändas. Bosch Power Tools...
 • Page 44 10 siffror och som finns på nationell lag måste obrukbara elektriska trädgårdsredskapets typskylt. och elektroniska apparater omhändertas separat och lämnas in för återvinning på Svenska miljövänligt sätt. Bosch Service Center Telegrafvej 3 2750 Ballerup Ändringar förbehålles. Danmark Tel.: (020) 414455 (inom Sverige) Fax: (011) 187691 Avfallshantering Släng inte trädgårdsredskap i hushållsavfall!
 • Page 45: Norsk

  (inklusive barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske  Pass alltid på at ventilasjonsspaltene er frie for gressres- eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og/eller ter. manglende kunnskaper, hvis de ikke er under oppsyn eller Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 46: Elektrisk Sikkerhet

  Bruk vernehansker  Skift for sikkerhets skyld slitte eller skadede deler ut.  Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.  Ta aldri hageredskapet i bruk uten at de tilhørende de- Ikke bruk rennende vann for rengjøring av hageredskapet ler er montert.
 • Page 47 Head of Product Certification Angitt instans: Engineering PT/ETM9 SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 Tekniske data (2006/42/EF, 2000/14/EF) hos: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 29.08.2013 Bosch Power Tools...
 • Page 48  Fjern gressrester fra spoledekselet før du skifter ut tråden eller spolen. Utkopling  Det anbefales bruk av skjæreverktøy godkjent av Arbeidshenvisninger Bosch. Ved annet skjæreverktøy kan skjæreresultatet Mating av trimmertråd avvike.  Fjæren skal brukes om igjen ved montering av den nye Utskifting av trådspolen spolen.
 • Page 49: Suomi

  10-sifrede produktnummeret som er angitt på hagered- teeseen sen ollessa toiminnassa. skapets typeskilt. Norsk Pysäytä viimeistelyleikkuri ja irrota pistotulppa Robert Bosch AS pistorasiasta ennen laitesäätöjä tai puhdistusta, Postboks 350 kun johto on tarttunut kiinni tai jättäessäsi vii- 1402 Ski meistelyleikkurin ilman valvontaa edes hetkeksi.
 • Page 50  Pidä jatkojohto loitolla leikkaavista osista.  Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.  Tarkista ennen käyttöä ja iskun jälkeen, ettei puutarhalaite  Älä ota puutarhalaitetta käyttöön, jos siihen kuuluvia ole kulunut tai vaurioitunut, ja korjauta se tarvittaessa.
 • Page 51 Sähkölaite on tarkoitettu ruohon ja rikkaruohon leikkuuseen pensaiden alla sekä rinteissä ja reunoissa, johon ei ruohon- Liikesuunta leikkurilla pääse. Määräyksenmukainen käyttö rajoittuu lämpötilaan 0 °C...40 °C. Käynnistys Tekniset tiedot Viimeistelyleikkuri ART 35 Tuotenumero 3 600 H78 M.. Nimellisottoteho Tyhjäkäyntikierrosluku 8000 Langan syöttö Puoliautomatiikka ...
 • Page 52 Leikkuutulos saattaa poiketa muita leikkuu- Nimetty tarkastusasema: osia käytettäessä. SRL, Sudbury, England, Nr. 1088  Jousta käytetään uudelleen uuden kelan asennuksen Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY): yhteydessä. Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Tehtävä Kuva Henk Becker Helmut Heinzelmann Vakiovarusteet...
 • Page 53: Ελληνικά

  Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που Suomi ακολουθούν. Εξοικειωθείτε με τα στοιχεία χειρισμού και τη Robert Bosch Oy σωστή χρήση του μηχανήματος κήπου. Παρακαλούμε Bosch-keskushuolto διαφυλάξτε καλά τις οδηγίες χειρισμού για κάθε Pakkalantie 21 A μελλοντική...
 • Page 54 το φις από την πρίζα πριν το ρυθμίσετε ή τον καλωδίου επιτρέπεται να διεξαχθεί μόνο από ένα καθαρίσετε, όταν μπλεχτεί το ηλεκτρικό καλώδιό εξουσιοδοτημένο συνεργείο Service της Bosch ή από του καθώς και όταν πρόκειται να αφήσετε το κάποιο άλλο εξειδικευμένο πρόσωπο. Έτσι δεν...
 • Page 55 λειτουργία. επιτρέπεται να διεξαχθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο  Να θέτετε το μηχάνημα κήπου εκτός λειτουργίας και βγάζετε συνεργείο της Bosch. το φις από την πρίζα: Επιτρέπεται μόνο η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης – πάντοτε όταν αφήνετε το μηχάνημα κήπου ανεπιτήρητο...
 • Page 56 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 56 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 56 | Eλληνικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Χλοοκοπτικό ART 35 Αριθμός ευρετηρίου 3 600 H78 M.. Ονομαστική ισχύς Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 8000 Οδήγηση μεσηνέζας Αυτόματη βηματική κίνηση  Ρυθμιζόμενη λαβή Διάμετρος της μεσηνέζας...
 • Page 57 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 57 Friday, August 30, 2013 9:57 AM Eλληνικά | 57  Προτείνεται η χρήση στοιχείων κοπής εγκριμένων από Κατηγορία προϊόντος: 33 την Bosch. Όταν χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία μπορεί Δηλωμένος οργανισμός: να αποκλίσει η απόδοση κοπής. SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 ...
 • Page 58: Türkçe

  πινακίδα κατασκευαστή του μηχανήματος κήπου. usulüne uygun olarak kullanımını ve kumanda elemanlarının işlevlerini tam olarak öğrenin. Bu kullanım Ελλάδα kılavuzunu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde Robert Bosch A.E. saklayın. Ερχείας 37 19400 Κορωπί – Αθήνα Resimli semboller hakkında açıklamalar Tel.: 210 5701270...
 • Page 59  Güvenlik amacıyla aşınmış veya hasar görmüş parçaları  Yorgunsanız, hastasanız veya alkol, hap veya ilaçların etkisi değiştirin. altındaysanız aleti kullanmayın.  Yenilenen parçaların orijinal Bosch ürünü olduğundan  Uzun, ağır pantalon, sağlam ayakkabılar giyin ve koruyucu emin olun. iş eldivenleri kullanın. Dar giysiler, kısa pantalon giymeyin, ...
 • Page 60 Yasak işlem Bağlantı kablosunun hasarlı olup olmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve sadece kusursuz durumda kullanılmalıdır. Akesesuar/Yedek parça Bağlantı kablosu hasar görecek olursa sadece yetkili Bosch servis atölyesinde onarılmalıdır. Usulüne uygun kullanım Sadece H05VV-F veya H05RN-F tipi uzatma kablosu kullanılabilir.
 • Page 61  Misinayı veya bobini değiştirmek istediğinizde bobin Ürün kategorisi: 33 kapağındaki çim kalıntılarını temizleyin. Resmen tanınmış merkez:  Bosch tarafından izin verilen kesici elemanların SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 kullanılmasını tavsiye ederiz. Başka kesici elemanlar Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/AT, kullanıldığında kesme sonucu farklı...
 • Page 62 Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22 Tel.: 0312 3415142 Polaris Plaza Tel.: 0312 3410203 80670 Maslak/Istanbul Faz Makine Bobinaj Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88 Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18 Işıklar LTD.ŞTİ. Antalya Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan Tel.: 0242 3465876 Adana Tel.: 0242 3462885...
 • Page 63: Polski

  Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9 Należy stosować środki ochrony słuchu i okulary Tekirdağ ochronne. Tel.: 0282 6512884 Nie stosować podkaszarki w czasie deszczu i nie pozostawiać jej na zewnątrz w czasie deszczu. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 64  Narzędzie ogrodowe należy przechowywać w  Nie należy używać maszyny, gdy jest się zmęczonym lub bezpiecznym, suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu. gdy jest się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 65: Dane Techniczne

  Dozwolone jest tylko stosowanie kabli przedłużających typu H05VV-F lub H05RN-F.  Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane przez firmę Bosch. Symbole  Urządzenia ogrodowego nie wolno eksploatować przed kompletnym zmontowaniem wszystkich elementów. Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji.
 • Page 66 Head of Product Certification Jednostka certyfikująca: Engineering PT/ETM9 SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 Dokumentacja techniczna (2006/42/WE, 2000/14/WE): Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 29.08.2013 F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 67  Przy wymianie nici lub szpuli należy usunąć trawę oraz Wskazówki robocze inne zanieczyszczenia z osłony szpuli. Wysuw nici  Zaleca się stosowanie elementów tnących atestowanych przez firmę Bosch. Zastosowanie innych Wymiana szpuli elementów tnących może prowadzić do odmiennych Nawinięcie nici na szpulę efektów.
 • Page 68: Česky

  Uschovejte si prosím pečlivě návod k použití pro znamionowej narzędzia ogrodowego. pozdější potřebu. Polska Vysvětlivky obrázkových symbolů Robert Bosch Sp. z o.o. Všeobecné upozornění na nebezpečí. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Tel.: 22 7154460 Pročtěte si návod k použití.
 • Page 69  Udržujte prodlužovací kabel daleko od střižných prvků.  Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.  Zahradní nářadí před použitím a po nárazu prohlédněte na  Zahradní nářadí nikdy neuvádějte do provozu, aniž jsou opotřebení...
 • Page 70 Vypnutí stavu. Je-li připojovací kabel poškozený, smí jej opravit pouze v Zakázané počínání autorizovaném servisu Bosch. Smějí se použít pouze prodlužovací kabely konstrukčního Příslušenství/náhradní díly typu H05VV-F nebo H05RN-F. Symboly Určené použití...
 • Page 71 EN 60335 podle ustanovení směrnic 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES. 2000/14/ES: garantovaná hladina akustického výkonu dB(A) Metoda posouzení shody podle dodatku V.  Doporučuje se používání firmou Bosch schválených Kategorie výrobků: 33 střižných prvků. U jiných střižných prvků se může Jmenované místo: výsledek sečení odlišovat.
 • Page 72 štítku zahradního nářadí. starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních Czech Republic zákonech musejí být neupotřebitelná Robert Bosch odbytová s.r.o. elektrická a elektronická zařízení rozebraná Bosch Service Center PT shromážděna a dodána k opětovnému K Vápence 1621/16 zhodnocení...
 • Page 73: Slovensky

  Výstraha: Keď záhradnícke náradie pracuje, zachovávajte od  Nikdy nepoužívajte túto strunovú kosačku vtedy, keď sa v neho bezpečný odstup. bezprostrednej blízkosti zdržiavajú nejaké osoby, predovšetkým deti, ale aj domáce zvieratá. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 74 Keď je prívodná šnúra poškodená, smie sa zveriť do opravy  Chráňte sa pred poranením, ktoré Vám môže spôsobiť len autorizovanému servisnému stredisku Bosch. zabudovaný nôž, ktorý odsekáva dĺžku struny (lanka). Po S týmto náradím sa smú používať len predlžovacie šnúry typu vložení...
 • Page 75 Príslušenstvo/náhradné súčiastky Používanie podľa určenia sa vzťahuje na teplotu okolia medzi 0 °C a 40 °C. Technické údaje Strunová kosačka ART 35 Vecné číslo 3 600 H78 M.. Menovitý príkon Počet voľnobežných obrátok 8000 Prívod struny Nárazová...
 • Page 76 Poverené pracovisko:  Odporúčame používať sekacie prvky schválené firmou SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 Bosch. V prípade používania iných sekacích prvkov Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES, môže byť výsledok práce odlišný. 2000/14/ES) sa nachádza u: ...
 • Page 77: Magyar

  Vášho štátu sa musia už nepoužiteľné Figyelmeztetés: Munka közben tartson elektrické a elektronické prístroje zbierať biztonságos távolságot a kerti kisgéptõl. separovane a dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia. Zmeny vyhradené. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 78 NE ÉRINTSE MEG A KÁBELT, MIELŐTT KIHÚZTA A CSATLAKOZÓ DUGÓT A DUGASZOLÓ ALJZATBÓL. Ne üzemeltesse a fűszegély-nyírót, ha a kábel megrongálódott vagy elkopott. F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 79 állapotban szabad használni. – minden esetben, ha a kerti kisgépet felügyelet nélkül hagyja Ha a csatlakozó vezeték megrongálódott, azt csak egy Bosch – a tekercs kicserélése előtt márkaszervizzel szabad megjavíttatni. – ha a kábel összecsomózódott Csak a H05VV-F vagy H05RN-F kivitelnek megfelelő...
 • Page 80 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 80 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 80 | Magyar Műszaki adatok Fűszegély-nyíró ART 35 Cikkszám 3 600 H78 M.. Névleges teljesítményfelvétel Üresjárati fordulatszám perc 8000 Huzal-utánavezetés Léptető automatika  Beállítható fogantyú Vágóhuzal átmérő Vágási átmérő A huzaltekercs kapacitása Súly az „EPTA-Procedure 01/2003”...
 • Page 81  Távolítsa el a rátapadó füvet a tekercs fedeléről, ha a Termék kategória: 33 huzalt vagy a tekercset kicseréli. Megnevezett vizsgálóhely:  Azt javasoljuk, hogy csak a Bosch által engedélyezett SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 vágóelemeket használja. Más vágóelemek esetén a A műszaki dokumentációja (2006/42/EK, 2000/14/EK) a vágási eredmény eltérő...
 • Page 82: Русский

  10- ООО «Центр по сертификации jegyű megrendelési számot. стандартизации и систем качества Magyarország электро-машиностроительной продукции» Robert Bosch Kft. 141400 Химки Московской области, 1103 Budapest ул. Ленинградская, 29 Gyömrői út. 120. Сертификаты о соответствии хранятся по адресу: Tel.: (061) 431-3835...
 • Page 83 или повреждены крышки или защитные  Регулярно проверяйте триммер и выполняйте работы приспособления или если они неправильно по его техобслуживанию. установлены.  Отдавайте триммер в ремонт только в авторизированные сервисные мастерские. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 84 и сорняка под кустами, а также на склонах и для обработки кромок, к которым не добраться газонокосилкой. Использование по назначению распространяется на температуру окружающей среды от 0 °C до 40 °C. F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 85 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 85 Friday, August 30, 2013 9:57 AM Русский | 85 Технические данные Триммер ART 35 Товарный № 3 600 H78 M.. Номинальная потребляемая мощность Вт Число оборотов холостого хода мин 8000 Подача режущей лески автоматическая при прижатии головке к...
 • Page 86 других режущих элементов результат резания SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 может отличаться. Техническая документация (2006/42/EС, 2000/14/EC):  При монтаже новой катушки пружину можно Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, использовать повторно. Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Henk Becker Helmut Heinzelmann Действие...
 • Page 87 директивой 2012/19/EU об Полную информацию о расположении сервисных отработанных электрических и центров Вы можете получить на официальном сайте электронных приборах и ее www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной претворением в национальное службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный). законодательство отслужившие электрические и электронные приборы и...
 • Page 88: Українська

  вимкнення тримера ліска ще продовжує обертатися і може призвести до поранень. безпеки  Працюйте лише при денному світлі або при доброму  Цей садовий інструмент не призначений для штучному освітленні. використання особами (включаючи дітей) з F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 89 садового інструменту проточну воду на садовий інструмент.  З міркувань техніки безпеки міняйте зношені або пошкоджені деталі. Напрямок реакції  Слідкуйте за тим, щоб нові деталі були від Bosch.  Ніколи не включайте садовий інструмент без Напрямок руху монтованих відповідних деталей. Електрична безпека...
 • Page 90 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 90 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 90 | Українська Технічні дані Тример ART 35 Товарний номер 3 600 H78 M.. Ном. споживана потужність Вт Кількість обертів на холостому ходу хвил. 8000 Подача ліски автоматична при притискуванні головки до землі...
 • Page 91 Призначений центр: підрізання може відрізнятися. SRL, Sudbury, England, Nr. 1088  При монтажі нової котушки пружину можна Технічна документація (2006/42/ЄС, 2000/14/ЄC): використовувати повторно. Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Дія Малюнок Henk Becker Helmut Heinzelmann Обсяг...
 • Page 92: Română

  Păstraţi la loc Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний) sigur instrucţiunile de folosire în vederea unei utilizări E-Mail: pt-service.ua@bosch.com ulterioare. Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua Explicarea pictogramelor Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні. Indicaţie generală de avertizare a periculozităţii.
 • Page 93 DIN PRIZĂ. Nu folosiţi trimmerul de gazon în cazul în care umplerea bobinei cu fir de tăiere sau după reînnoirea cablul acestuia este defect sau uzat. acestuia, înainte de a porni trimmerul, întoarceţi-l întotdeauna mai întâi în poziţie de lucru orizontală. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 94 – întotdeauna atunci când lăsaţi scula electrcă de grădină Dacă, cablul de racordare este deteriorat, repararea acestuia nesupravegheată se va executa numai de către un atelier autorizat Bosch. – înainte de schimbarea bobinei Pot fi utilizate numai cabluri prelungitoare de tipul H05VV-F –...
 • Page 95 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 95 Friday, August 30, 2013 9:57 AM Română | 95 Date tehnice Trimmer de gazon ART 35 Număr de identificare 3 600 H78 M.. Putere nominală Turaţie la mersul în gol rot./min 8000 Avans fir de tăiere Automat, prin atingere ...
 • Page 96 Laborator desemnat:  Se recomandă utilizarea elementelor de tăiere SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 recomandate de Bosch. În cazul folosirii altor elemente Documentaţie tehnică (2006/42/CE, 2000/14/CE) la: de tăiere, rezultatul obţinut poate fi diferit de Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, aşteptări.
 • Page 97: Български

  начинът на работа с Вашия градински România електроинструмент. Запазете ръководството за експлоатация за ползване по-късно. Robert Bosch SRL Centru de service Bosch Пояснения на графичните символи Str. Horia Măcelariu Nr. 30 –34 Общо указание за опасност. 013937 Bucureşti Tel. service scule electrice: (021) 4057540 Fax: (021) 4057566 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com...
 • Page 98 – ако захранващият кабел е усукан градинския електроинструмент за повреди или – преди почистване или когато работите по износване и при необходимост го предавайте за тревокосачката ремонт. – преди демонтиране на приспособления F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 99 ако захранващият кабел е в безукорно състояние. Ако захранващият кабел бъде повреден, ремонтът му трябва да се извърши само в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Допуска се използването само на удължителни кабели тип H05VV-F или H05RN-F. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 100 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 100 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 100 | Български Технически данни Тревокосачка ART 35 Каталожен номер 3 600 H78 M.. Номинална консумирана мощност Скорост на въртене на празен ход 8000 Подаване на режещата нишка Автоматично  Регулируема ръкохватка...
 • Page 101 Бош режещи елементи. При други режещи Техническа документация (2006/42/ЕО, 2000/14/EO) елементи резултатът от рязането може да е при: незадоволителен. Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,  При поставянето на нова шпула се използва старата Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England пружина. Henk Becker...
 • Page 102: Srpski

  се използват повече, трябва да се nadzora. Držite strujni kabl dalje od žice za събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща sečenje. преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини. Правата за изменения запазени. F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 103  Pošto je trimer za travu isključen, okreće se žica za umotavanje u pokretnim delovima. sečenje još nekoliko sekundi.  Nosite zaštitne naočare i zaštitu za sluh kada radite sa  Oprez – ne dodirujte rotirajuću žicu za sečenje. baštenskim uredjajem. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 104 Odredjena upotreba odnosi se na temperaturu okoline između 0 °C i 40 °C. Tehnički podaci Trimer za travu ART 35 Broj predmeta 3 600 H78 M.. Nominalna potrošnja Broj obrtaja na prazno 8000 Servo vodjenje žice...
 • Page 105 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: Garantovani nivo snage zvuka dB(A) Postupak vrednovanja usaglašenosti je prema prilogu V.  Upotreba žice za sečenje koje je odobrio Bosch se Kategorija proizvoda: 33 preporučuje. Kod druge žice za sečenje može rezultat Navedeno mesto: sečenja da odstupa.
 • Page 106 čovekove Srpski sredine. Bosch-Service Dimitrija Tucovića 59 Zadržavamo pravo na promene. 11000 Beograd Tel.: (011) 2448546 Fax: (011) 2416293 E-Mail: asboschz@EUnet.yu Uklanjanje djubreta Ne bacajte baštenski uredjaj u kućno djubre! F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 107: Slovensko

  (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali nahajajo v zadostni razdalji k rotirajočim rezilnim umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali elementom. pomanjkljivim znanjem, razen, če jih nadzoruje oseba, ki je Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 108  Nikoli ne uporabljajte kovinskih rezilnih elementov za to Če je priključni vodnik poškodovan, ga sme popraviti le kosilnico z nitjo. pooblaščena servisna delavnica Bosch.  Kosilnico z nitjo morate redno preverjati in vzdrževati. Uporabljati se smejo samo podaljševalni kabli vrste H05VV-F ali H05RN-F.
 • Page 109 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 109 Friday, August 30, 2013 9:57 AM Slovensko | 109 Tehnični podatki Kosilnica z nitjo ART 35 Številka artikla 3 600 H78 M.. Nazivno vsrkavanje Število vrtljajev v prostem teku 8000 Dovajanje nitke Tipp-automatika  Premakljivi ročaj Premer rezilne nitke Premer striženja...
 • Page 110 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 110 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 110 | Slovensko  Priporočamo uporabo rezilnih elementov, ki so Kategorija izdelka: 33 odobreni s strani Bosch. Pri drugih rezilnih elementih Priglašeni organ: lahko pride do odklona rezilnega rezultata. SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 ...
 • Page 111: Hrvatski

  Upute za rad molimo spremite na sigurno mjesto za kasniju primjenu. Pazite da se osobe koje se nalaze u blizini ne ozlijede od odbačenih stranih tijela. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 112  Primjenom šišača na vlažnoj travi smanjuje se njegov radni Priključni kabel mora se redovito kontrolirati na znakove učinak. oštećenja i smije se koristiti samo u besprijekornom stanju. F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 113 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 113 Friday, August 30, 2013 9:57 AM Hrvatski | 113 Ako je priključni kabel oštećen, isti se smije popraviti samo u Simbol Značenje ovlaštenom Bosch servisu. Smjer gibanja Smiju se koristiti samo produžni kablovi izvedbe H05VV-F ili H05RN-F. Simboli Uključivanje...
 • Page 114 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: Zajamčena razina učinka buke dB(A) Postupci vrednovanja usklađenosti prema Dodatku V.  Preporučuje se primjena od Bosch odobrenih reznih Kategorija proizvoda: 33 elemenata. S nekim drugim reznim elementima neće se Imenovani institut za ispitivanje: postići očekivani rezultat rezanja.
 • Page 115 Prema Europskim smjernicama pločice vrtnog uređaja. 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, neuporabivi električni i Hrvatski elektronički uređaji moraju se odvojeno Robert Bosch d.o.o sakupljati i dovoditi na ekološki prihvatljivo Kneza Branimira 22 recikliranje. 10040 Zagreb Tel.: (01) 2958051 Fax: (01) 2958050 Zadržavamo pravo na promjene.
 • Page 116: Eesti

   Ärge viige oma käsi ega jalgu pöörlevate lõikeelementide kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad lähedusse. kasutavad tööriista nende turvalisuse eest vastutava isiku F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 117 Märkus toodete kohta, mida ei turustata Suurbritannias: TÄHELEPANU: Teie ohutuse huvides tuleb aiatööriista küljes olev pistik ühendada pikendusjuhtmega. Pikendusjuhtme pistik peab olema kaitstud veepritsmete eest, valmistatud kummist või kaetud kummiga. Pikendusjuhet tuleb kasutada koos veojõu leevendiga. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 118 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 118 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 118 | Eesti Tehnilised andmed Murutrimmer ART 35 Tootenumber 3 600 H78 M.. Nimivõimsus Tühikäigupöörded 8000 Niidi järeleandmine Põrkeautomaatika  Reguleeritav käepide Lõikeniidi läbimõõt Lõikejälje läbimõõt Niidipooli mahtuvus Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi...
 • Page 119 SRL, Sudbury, England, Nr. 1088  Vedru saab uue pooli paigaldamisel taaskasutada. Tehniline toimik (2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ) saadaval: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Toimingu eesmärk Joonis Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Tarnekomplekt...
 • Page 120: Latviešu

  Iepazīstieties ar dārza instrumenta vadības elementiem personām. un tā pareizu lietošanu. Pēc izlasīšanas saglabājiet lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai. Brīdinājums. Ieturiet drošu attālumu līdz dārza instrumentam laikā, kad tas darbojas. F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 121 Lai novērstu garu matu ieķeršanos  Nodrošiniet, lai nomaiņai tiktu izmantotas vienīgi instrumenta kustīgajās daļās, uzsieniet tos virs plecu oriģinālās rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch. augstuma.  Nesāciet lietot dārza instrumentu, ja uz tā nav  Strādājot ar dārza instrumentu, nēsājiet aizsargbrilles nostiprinātas visas instrumentam piederīgās daļas.
 • Page 122 Aizliegta darbība kabeļi ir nevainojamā stāvoklī. Atklājot elektrokabelī bojājumu, nodrošiniet, lai nepieciešamais remonts tiktu veikts Bosch pilnvarotā Piederumi/rezerves daļas remonta darbnīcā. Kopā ar instrumentu drīkst izmantot tikai tipu H05VV-F vai Pielietojums H05RN-F pagarinātājkabeļus.
 • Page 123  Nomainot griezējauklas vai spoli, iztīriet griezējauklas Izstrādājuma kategorija: 33 spoles pārsegā ielipušās zāles paliekas. Pārbaudes vieta:  Instrumentā ieteicams izmantot firmas Bosch ieteiktos SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 griezējelementus. Izmantojot citus griezējelementus, Tehniskā lieta (2006/42/EK, 2000/14/EK) no: var samazināties instrumenta darbspēja.
 • Page 124 Klientu konsultāciju dienests un Latvijas Republika Robert Bosch SIA konsultācijas par lietošanu Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Dzelzavas ielā 120 S www.bosch-garden.com LV-1021 Rīga Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, lūdzam Tālr.: 67146262 noteikti paziņot desmitzīmju pasūtījuma numuru, kas norādīts Telefakss: 67146263 uz dārza instrumenta marķējuma plāksnītes.
 • Page 125: Lietuviškai

  Ilgus plaukus suriškite virš pečių, kad jie neįsipainiotų į sukias dalis.  Dirbdami su sodo priežiūros įrankiu, dėvėkite apsauginius akinius ir klausos apsaugos priemones. Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 126  Žoliapjovę-trimerį reguliariai tikrinkite ir atlikite techninės aptraukta guma. Ilginamasis laidas turi būti su laido įtempimo priežiūros darbus. sumažinimo įtaisu.  Žoliapjovę-trimerį remontuoti gali tik įgaliotų Bosch Reguliariai reikia tikrinti, ar nėra jungiamojo laido pažeidimo remonto dirbtuvių specialistai. požymių; jį leidžiama naudoti tik nepriekaištingos būklės.
 • Page 127 Draudžiamas veiksmas Tinkama prietaisui naudoti aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C. Papildoma įranga ir atsarginės dalys Techniniai duomenys Žoliapjovė ART 35 Gaminio numeris 3 600 H78 M.. Nominali naudojamoji galia Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8000 Vielutės ištraukimas Pusiau automatinis ...
 • Page 128  Kai keičiate vielutę ar ritę, nuo ritės gaubtelio Produkto kategorija: 33 nuvalykite žolės likučius. Notifikuota įstaiga:  Rekomenduojama naudoti Bosch aprobuotus pjovimo SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 elementus. Naudojant kitokius pjovimo elementus, Techninė byla (2006/42/EB, 2000/14/EB) laikoma: pjovimo rezultatas gali būti kitoks, nei tikimasi.
 • Page 129 įrangos atliekų ir firminėje lentelėje. šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę Lietuva teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai Bosch įrankių servisas ir elektroniniai įrankiai turi būti surenkami Informacijos tarnyba: (037) 713350 atskirai ir perdirbami aplinkai ļrankių remontas: (037) 713352 nekenksmingu būdu.
 • Page 130 ‫األجهزة الكهبرائية وااللكتبونية القديمة‬ ‫وتطبيقه يلی األحكام المحلية، يجب أن‬ ‫يتم جمع األجهزة الكهبرائية وااللكتبونية‬ ‫القديمة الغيب صالحة لالستعمال يلی‬ ‫انفباد ليتم التخلص منها رطبيقة منصفة‬ .‫رالبيئة ين طبيق التدويب‬ .‫نحتفظ بحق إدخال التعديالت‬ F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 131 .‫غيرها من عناصر القص‬ SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 ‫يتم إعادة استخدام النابض عند تركيب اللفيفة‬ ◀ :(2000/14/EG ،2006/42/EG) ‫األوراق الفنية لدی‬ .‫الجديدة‬ Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England ‫الصورة‬ ‫هدف العمل‬ Henk Becker Helmut Heinzelmann ‫نطاق...
 • Page 132 ‫يبرع‬ 132 | ‫البيانات الفنية‬ ‫مشذ ّ بة العشب‬ ART 35 3 600 H78 M.. ‫رقم الصنف‬ ‫واط‬ ‫القدرة االسمية‬ 8 000 ١- ‫دقيقة‬ ‫يدد الدوران الالحملع‬ ‫آلية لمس‬ ‫التغذية رالخيط‬ ● ‫مقبض قارل للضبط‬ ‫مم‬ ‫قطب خيط القص‬ ‫سم‬ ‫قطب القص‬...
 • Page 133 ‫مصنوية من المطاط أو أن تكون مغلفة رالمطاط. ينبغع‬ .‫أن يتم استخدام كبل التمديد راالتصال مع مخفف للسحب‬ ‫يجب أن يفحص خط الوصل رشكل منتظم يلی وجود‬ ‫يالمات التلف ويجوز استخدامه فقط يندما يكون فع حالة‬ .‫سليمة تماما‬ Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 134 ‫اطفئ مشذ ّ رة العشب يندما تقوم رنقلها من وإلی‬ ◀ .‫مكان االستخدام‬ ‫ال تقوم رتشغيل مشذ ّ رة العشب إال رعد أن تكون قد‬ ◀ .‫أرعدت يديك وقدميك ين خيط القص رمسافة كافية‬ F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 135 ‫الكتریكی و الكترونیكی و تبدیل آن به‬ ‫حق ملی، بسید ابزارهسی برقی غیر قسبل‬ ‫ااتفسده را جداگسنه جمع آوری كرد و‬ ‫نسبت به بسزیسىت منساب بس محیط زیست‬ .‫اقدام بعمل آورد‬ .‫حق هرگونه تغییری محفوظ است‬ Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 136 .‫نتیجه دلخواه بدست نیاید‬ SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 .‫فنر را پس از قرار دادن قرقره جدید جا بزنید‬ ◀ :‫/24/6002( تواط‬EG، 2000/14/EG) ‫مدارک ىنی‬ Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, ‫تصویر‬ ‫نوع عملکرد‬ Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England ‫محتویست اراسلی‬...
 • Page 137 ‫731 | ىسراف‬ ‫مشخصات فنی‬ ‫چمن زن‬ ART 35 0 600 878 M.. ‫شمسره ىنی‬ ‫ورودی نسمی‬ 8 000 –1 ‫ارعت در حسلت آزاد‬ Tipp-Automatik ‫اضسىه کردن نخ‬ ● ‫داته قسبل تنظیم‬ ‫قطر نخ برش‬ ‫قطر برش‬ ‫ظرىیت قرقره نخ‬ EPTA-Procedure 01/2003 ‫وزن مطسبق ااتسندارد‬...
 • Page 138 ‫یس روکش الاتیکی داشته بسشد. کسبل رابط بسید بس یک مهره‬ .‫بسشند، منساب اات‬ .‫مهسر کشش بکسر برده شود‬ ‫ااتفسده از داتگسه طبق داتورات در یک محیط بس یک‬ .‫ ° 04 میسر اات‬C ‫ ° 0 و‬C ‫دمسی بین‬ F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 139 ‫بس اطمینسن بکسر برند، نبسید از ابزار برقی بدون نظسرت یس‬ ◀ ‫همواره مطمئن شوید که شیسرهسی تهویه از از پسمسنده‬ ‫توجیه روش کسربری بوایله یک ىرد مسؤول ااتفسده‬ .‫هسی چمن خسلی بسشد‬ .‫کنند‬ Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 140 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 140 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 140 | F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 141 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 141 Friday, August 30, 2013 9:57 AM | 141 Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 142 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 142 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 142 | >20 cm F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 143 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 143 Friday, August 30, 2013 9:57 AM | 143 Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 144 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 144 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 144 | = 1.6 mm F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...
 • Page 145 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 145 Friday, August 30, 2013 9:57 AM | 145 15 cm 15 cm Bosch Power Tools F 016 L70 944 | (30.8.13)
 • Page 146 OBJ_BUCH-1800-002.book Page 146 Friday, August 30, 2013 9:57 AM 146 | F 016 800 178 F 016 800 345 F 016 800 344 F 016 L70 944 | (30.8.13) Bosch Power Tools...