Download  Print this page

Peavey PV 215 D Operating Manual

Class-d powered three-way sound reinforcement speaker system
Hide thumbs

Advertisement

PV
215 D
®
Class-D Powered Three-Way Sound Reinforcement Speaker System
Operating
Manual
www.peavey.com

Advertisement

loading

  Related Manuals for Peavey PV 215 D

  Summary of Contents for Peavey PV 215 D

 • Page 1 215 D ® Class-D Powered Three-Way Sound Reinforcement Speaker System Operating Manual www.peavey.com...
 • Page 2 ATTENTION: Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Il ne se trouve à l’intérieur aucune pièce pouvant être reparée par l’utilisateur. Confiez I’entretien et la réparation de l’appareil à un réparateur Peavey agréé. AVIS: Dans le but de reduire les risques d’incendie ou de decharge electrique, cet appareil ne doit pas etre expose a la pluie ou a l’humidite et aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase, ne doit etre pose sur celui-ci.
 • Page 3 Är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad ”farlig spänning” inom produktens hölje som kan vara av tillräcklig nivå för att personer ska riskera elektrisk stöt. Är avsedd att uppmärksamma användaren på förekomsten av viktiga handhavande- och underhållsinstruktioner (service) i den litteratur som medföljer produkten.
 • Page 4 人体への電気ショ ックの危険が考えられる製品筐体内の非絶縁 「危険電圧」 の存在をユーザーに警告す るものです。 製品に付属し ている説明書に記載の重要な操作およびメンテナンス (サービス) 要領の存在をユーザーに警告するものです。 注意 : 電気ショ ックの危険あり — 開けないでく ださい! 注意 : 電気ショ ックの危険を低減するため、 カバーを外さないでく ださい。 内部部品はユーザーによるサービス不可。 資格のあるサービス要因のサービスを要請し て く だ さい。 警告:電気ショ ックまたは火災の危険を避けるため、 この装置を雨または湿気にさら し てはなりません。 ま た、 過敏など液体を含む物をこの装置上に置いてはなりません。 この装置を使用する前に、 警告事項につ いて操作ガイ ドをお読みく ださい。 保護接地端子。装置は保護接地に接続している電源コンセントに接続する必要があります...
 • Page 5 标志参照 2002/96/EC 指令附录 IV(OJ(L)37/38,13.02.03 和 EN 50419: 2005 定义 Warning: Changes or modifications to the equipment not approved by Peavey Electronics Corp. can void the user’s authority to use the equipment. 条码符号标示新废弃物,仅适用于 2005 年 8 月 13 日后生产的设备 Note - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
 • Page 6: Important Safety Instructions

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING: When using electrical products, basic cautions should always be followed, including the following: Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Do not use this apparatus near water. Clean only with a dry cloth. Do not block any of the ventilation openings.
 • Page 7 INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD CUIDADO: Cuando use productos electrónicos, debe tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes: Lea estas instrucciones. Guarde estas instrucciones. Haga caso de todos los consejos. Siga todas las instrucciones. No usar este aparato cerca del agua. Limpiar solamente con una tela seca.
 • Page 8: Instructions Importantes De Securite

  INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE ATTENTION: L’utilisation de tout appareil électrique doit être soumise aux precautions d’usage incluant: Lire ces instructions. Gardez ce manuel pour de futures références. Prétez attention aux messages de précautions de ce manuel. Suivez ces instructions. N’utilisez pas cette unité proche de plans d’eau. N’utilisez qu’un tissu sec pour le nettoyage de votre unité.
 • Page 9: Wichtige Sicherheitshinweise

  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SICHERHEITSHINWEISEACHTUNG: Beim Einsatz von Elektrogeräten müssen u.a. grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden: Lesen Sie sich diese Anweisungen durch. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Setzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser ein. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
 • Page 10: Tärkeät Turvallisuusohjeet

  TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET VAARA: Käytettäessä sähkölaitteita tulee aina huomioida mm. seuraavat turvallisuusohjeet: Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä käytä laitetta veden lähellä. Puhdista vain kuivalla kankaalla. Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä...
 • Page 11: Viktiga Säkerhetsinstruktioner

  VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING: När du använder elektriska produkter ska grundläggande försiktighetsåtgärder iakttas, inklusive följande: Läs dessa instruktioner. Behåll dessa instruktioner. Iakttag alla varningar. Följ alla instruktioner. Använd inte apparaten i närheten av vatten. Rengör endast med en torr trasa. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. Installera inte i närheten av värmekällor som radiatorer, varmluftsventiler, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som ger ifrån sig värme.
 • Page 12: Importanti Norme Di Sicurezza

  IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA: ATTENZIONE: Durante uso di apparecchiature elettriche vanno osservate alcune precauzioni basilari, tra cui le seguenti: Leggete queste istruzioni. Conservate le istruzioni. Rispettate tutte le avvertenze. Seguite le istruzioni. Non usate questo prodotto vicino all’acqua. Pulite esclusivamente con un panno asciutto. Non ostruite le fessure di ventilazione.
 • Page 13: Instruções Importantes De Segurança

  INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA ADVERTÊNCIA: Ao usar eletrodomésticos, precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes: Leia estas instruções. Mantenha estas instruções. Preste atenção a todas as advertências. Siga todas as instruções. Não use este aparelho perto d’água. Limpe somente com um pano seco. Não obstrua nenhuma das aberturas de ventilação.
 • Page 14 安全のための重要事項 警告: 電気製品を使用する ときは、 次の項目を含め、 基本的な注意事項を常にお守り く ださい。 本書の指示内容をお読みく ださい。 本書は保管し て く ださい。 すべての警告に注意し て く ださい。 すべての指示に従って く ださい。 本装置を水の近く で使用しないでく ださい。 お手入れには乾いた布をお使いく ださい。 開口部をふさがないでく ださい。 メーカーの指示に従って設置し て く ださい。 ラジエータ 、 ス トーブなど (アンプを含む)、 発熱体の近く に設置しないでく ださい。 分極プラグや接地プラグの安全性を損なわないよ...
 • Page 15 重要安全事项 警告 : 操作电器产品时,请务必遵守基本安全注意事项,包括 : 阅读说明书。 妥善保管说明书。 注意所有安全警告。 按照要求和指示操作。 请勿在靠近水(或其它液体)的地方使用本机。 本机只能用干燥布料擦拭。 请勿遮盖任何通散热口。确实依照本说明书安装本机。 请勿将本机安装在任何热源附近,例如电暖器、蓄热器件、火炉或其他发热电器(包括功率放大器) 。 请勿破坏两脚型插头或接地型插头的安全装置。两脚型插头有两个不同宽度的插头片,一个窄,另一个宽一点。接地型插头有两个相同 的插头片和一个接地插脚。两脚型插头中宽的插头片和接地型插头接地插脚起着保障安全的作用。如果所附带的插头规格与您的插座不 匹配,请让电工更换插座以保证安全。 请勿踩踏或挤压电源线,尤其是插头、插座、设备电源输入接口或者电源线和机身连接处。 本机只可以使用制造商指定的零件 / 配件。 本机只可以使用与本机搭售或由制造商指定的机柜、支架、三角架、托架或桌子。使用机柜时,请小心移动已安装设备的机柜,以避免 机会推翻造成身体伤害。 在雷雨天或长期不使用的情况下,请拔掉电源插头。 所有检查与维修都必须由指定的专业维修人员进行。如本机的任何形式的损伤都须检修,例如电源线或插头受损,有液体或物体落入机 身内,曾暴露于雨天或潮湿的地方,不能正常运作,或曾掉落后损坏等。 不得拔出接地插脚。请写信索取免费手册《 Shock Hazard and Grounding》 。使用前,请仔细检查确认所使用的电源电压是否匹配设备 上标注的额定电压。 如果本机装在机柜中 , 其后部也应给予相应的支撑固定。 Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚...
 • Page 16 중요 안전 지침 경고: 전기 제품 사용 시 다음 사항을 포함해 기본적인 주의 사항을 항상 따라야 합니다. 이 지침을 읽어 주십시오. 이 지침을 준수하여 주십시오. 모든 경고 사항에 주의해 주십시오. 모든 지침을 따라 주십시오. 물기가 있는 근처에서 이 기기를 사용하지 마십시오. 마른...
 • Page 17 A Link Out 1/4” phone jack provides a pre-level send for linking multiple units together. Applications Aside from its primary use as a sound reinforcement system, the Peavey PV 215D has a variety of ®...
 • Page 18 B O T T O M p a n e l VOLTAGE SELECTOR SWITCH The PV 215D has a voltage selector switch to allow switching between an input power voltage range from ® 100VAC to 120VAC to a range from 220VAC to 240VAC, all at either 50 or 60 cycles per second (Hz). It should be set to the proper voltage for your country out of the box.
 • Page 19: On/Off Switch

  have a ground pin, a suitable grounding adapter should be used and the third wire should be grounded properly. To prevent the risk of shock or fire hazard, always be sure that the mixer and all other associated equipment are properly grounded. FUSE The unit is AC power line fuse protected from overloads and fault conditions with a slow-blow 5 x 20mm 250V fuse.
 • Page 20 O p e r a T i n g i n s T r u c T i O n s LEVEL Controls the gain (volume) of the Input (4) of the powered speaker system. CONTOUR SWITCH The Contour switch provides a mild boost at the frequency extremes, so that low level playback can be more pleasing.
 • Page 21: Troubleshooting

  The power/clip LED will be illuminated RED if this is the case. If so, turn off the PV 215D and let it ® cool for a sufficient amount of time. If there is still no output, contact your authorized Peavey dealer or the Peavey International Service Center. ®...
 • Page 22 In this case, try turning the mixer levels down a little to see if that clears things up. If, after checking all the things listed and anything else you can think of to check safely, the system still exhibits problems, carefully note all conditions and check with your Peavey dealer for advice. Care and Maintenance Your PV 215D is a sturdy and durable product and will provide years of reliable use if properly cared for.
 • Page 23 The powered loudspeaker system shall have a frequency response from 58 Hz to 17 kHz. The peak SPL with inaudible distortion shall reach 127 dB with music as a source, when measured at a distance of 1M and driven to full output capacity. The system shall utilize dual heavy-duty 15” Peavey Pro 15 model woofers, and a ®...
 • Page 24 TRS. Ein Konturumschalter bietet Bass- und Höhenverstärkung bei Nutzung als Hintergrund-Musikquelle. Eine Link Out 1/4” Klinke ermöglicht die Kopplung mehrerer Geräte miteinander. Anwendungen Neben seiner Primärnutzung als Soundverstärkungssystem, hat der Peavey PV 215D eine Vielzahl ® von Anwendungen wie Beschallung, Karaoke oder Musikwiedergabe. Eine typische Signalquelle für die Line-Level-Eingänge des Peavey...
 • Page 25 R Ü C K S E I T E U N T E N VOLTAGE SELECTOR SWITCH Der PV 215D hat einen Spannungsumschalter für Eingangsspannung 100 V AC bis 120 V AC zu 220 V AC bis ® 240 V AC, jeweils 50 oder 60 Hz. Die korrekte Einstellung für die Spannungsversorgung Ihres Landes ist bereits werksseitig vorgenommen.
 • Page 26 Umgehen Sie keinesfalls die Erdung. Sie dient Ihrer Sicherheit. Ist die benutzte Steckdose nicht geerdet, so benutzen Sie einen geeigneten Erdungsadapter. Zur Vermeidung von Stromschlag und Feuer achten Sie unbedingt darauf, dass auch das Mischpult und alle anderen angeschlossenen Geräte korrekt geerdet sind. FUSE Das Gerät ist durch eine Sicherung vor Überlastung und Fehlerzuständen durch eine träge 5 x 20 mm 250 V Sicherung geschützt.
 • Page 27 B E D I E N U N G S H I N W E I S E LEVEL Steuert die Verstärkung (Lautstärke) des Eingangs (4) des aktiven Lautsprechersystems. CONTOUR SWITCH Der Konturumschalter bietet eine geringe Verstärkung der Frequenzextreme, sodass eine Wiedergabe mit geringer Lautstärke angenehmer ist.
 • Page 28 Thermosicherung ausgelöst worden sein. Die power/clip LED leuchtet dann ROT. In diesem Fall schalten Sie den 215D aus und lassen Sie ihn für einige Zeit abkühlen. ® Haben Sie immer noch keinen Ausgang, so setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten Peavey Vertragshändler oder dem internationalen Peavey Kundendienst in Verbindung.
 • Page 29 Dinge hierdurch verbessern. Zeigt das System weiterhin Probleme, nachdem Sie alle hier aufgeführten Punkte überprüft haben, so notieren Sie alle Bedingungen und Zustände und wenden Sie sich an Ihren Peavey Fachhändler für Unterstützung.
 • Page 30 Das aktive Lautsprechersystem hat einen Frequenzgang von 58 Hz bis 17 kHz. Der Spitzen-Schalldruckpegel mit not hörbarer Verzerrung erreicht 127 dB mit Musik als Quelle bei Messung in 1 m Abstand und voller Ausgangskapazität. Das System nutzt zwei schwere 15“ Peavey Pro 15 Woofer und einen Peavey RX ®...
 • Page 31 215D peut servir ® pour un grand nombre d'applications, telles que la diffusion en public, le retour de scène, le karaoké et l’animation musicale. La source de signal type pour les entrées de niveau de ligne de l’enceinte Peavey ® ®...
 • Page 32 P A N N E A U I N F É R I E U R VOLTAGE SELECTOR SWITCH L'enceinte PV 215D est pourvue d’un sélecteur de tension permettant de commuter la tension d'entrée entre ® une plage de 100 VCA à 120 VCA et une plage de 220 VCA à 240 VCA, avec une fréquence de 50 ou 60 cycles par seconde (Hz).
 • Page 33 Veiller à ne jamais rompre la broche de terre sur l’équipement. Ce dispositif est prévu à titre de sécurité. Si la prise de courant utilisée est dépourvue de broche de terre, un adaptateur de mise à la terre approprié doit être utilisé et le troisième fil doit être mis à la terre convenablement. Pour éviter tout risque de décharge électrique ou d’incendie, veiller impérativement à...
 • Page 34 M O D E D ’ E M P L O I LEVEL Commande le gain (volume) de l’entrée (4) de l’enceinte active. CONTOUR SWITCH Le commutateur Contour permet d’amplifier légèrement les extrémités du spectre de façon à rendre plus harmonieuse la diffusion à...
 • Page 35: Dépannage

  Ne pas raccorder les câbles aux prises alors que l’enceinte est sous tension (ON) et le niveau est réglé en position haute ! Tandis qu’un câble blindé standard équipé d’une fiche de type téléphonique à embout unique de 1/4” fonctionnera correctement et que les circuits d’entrée symétrique de la prise d’entrée (4) induiront un certain niveau de rejet des interférences, un câble utilisant soit la fiche de type téléphonique TRS symétrique de 1/4”...
 • Page 36 Si après avoir vérifié tous les points énumérés précédemment et tous les points pouvant être contrôlés en toute sécurité, l’enceinte présente encore des problèmes, noter avec soin toutes les conditions de survenue des anomalies et s’adresser à un revendeur Peavey pour obtenir des conseils.
 • Page 37 Entretien et maintenance L'enceinte PV 215D est un équipement robuste et résistant dont la fiabilité est prévue pour durer de ® nombreuses années tant que son entretien est correctement assuré. Faire preuve de bon sens et observer les consignes de sécurité pour prévenir les risques liés à l'utilisation de l'enceinte. L'enceinte doit être débranchée du secteur avant toute intervention.
 • Page 38 127 dB avec une source musicale, en le mesurant à une distance d’un mètre et à pleine puissance. L’enceinte fait appel à un Haut-parleur de graves double à haut rendement Peavey Pro 15 de15" et à un haut-parleur des aigus Peavey 14 avec chambre de compression à ®...
 • Page 39 1/4" de salida de enlace proporciona un envío de nivel previo para enlazar unidades múltiples entre sí. Aplicaciones Además de su uso primario como sistema de refuerzo de sonido, el Peavey PV 215D posee una variedad de ®...
 • Page 40 P A N E L I N F E R I O R VOLTAGE SELECTOR SWITCH El PV 215D posee un interruptor de selección de voltaje para permitir alternar un rango de voltaje de entrada ® de 100 VCA a 120 VCA a un rango desde 220 VCA a 240 VCA, en 50 o 60 ciclos por segundo (Hz). Se debe ajustar en el voltaje apropiado para su país antes de usar.
 • Page 41 Nunca retire la conexión a tierra en ningún equipo. Se incluye para su seguridad. Si el enchufe usado no cuenta con conexión a tierra, se debe usar un adaptador adecuado y el tercer cable se debe conectar a tierra correctamente. Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, siempre asegúrese de que el mezclador y los demás equipos asociados tengan una conexión a tierra adecuada.
 • Page 42 I N S T R U C C I O N E S D E O P E R A C I Ó N LEVEL Controla la ganancia (volumen) de la entrada (4) del sistema de altavoz eléctrico. CONTOUR SWITCH El interruptor Contour proporciona una potencia intermedia a extremos de frecuencia, de tal forma que la reproducción de bajo nivel puede ser más placentera.
 • Page 43: Resolución De Problemas

  El LED de encendido/clip se iluminará en ROJO en este caso. En tal caso, apague el PV 215D ® y permita que se enfríe por un tiempo suficiente. Si aún no hay salida, contacte a su distribuidor autorizado de Peavey o al centro de servicio internacional de ® Peavey...
 • Page 44 Si después de verificar todos los puntos mencionados y otros que puedan ser seguros, el sistema aún presenta un problema, anote todas las condiciones y consulte con su distribuidor de Peavey para obtener asistencia. Cuidado y mantenimiento Su PV 215D es un producto resistente y duradero y proporcionará...
 • Page 45 79 lbs. Los requisitos de energía serán un rango de voltaje dual de: 100 a 120 VCA, y 220 a 240 VCA, 50 - 60 Hz, con un consumo de energía nominal de 370 watts. Los rangos de voltaje se podrán seleccionar con un interruptor en el panel posterior. El sistema de altavoz se denominará Peavey modelo PV 215D.
 • Page 46 Un'uscita Link Out jack da 1/4” consente di inviare il segnale già livellato per collegare ulteriori unità in modalità linea. Applicazioni Accanto alle diverse applicazioni nel campo del rinforzo audio, il Peavey PV 215D trova impiego in luoghi ®...
 • Page 47 P A N N E L L O I N F E R I O R E VOLTAGE SELECTOR SWITCH L'unità PV 215D è dotata di un selettore di tensione che consente di scegliere tra tensione di alimentazione ® di tra 100V e 120V in alternata o tra 220V e 240V in alternata, alla comune frequenza di 50 o 60 cicli al secondo (Hz).
 • Page 48 Non staccare il piedino di messa a terra di qualsiasi tipo di apparecchiatura. Esso viene fornito per la vostra sicurezza. Nel caso in cui la presa utilizzata non disponga di piedino di messa a terra, occorrerà utilizzare un adattatore da terra e collegare correttamente il terzo cavo a terra. Onde evitare il rischio di shock o di incendio, assicurarsi sempre che il mixer e tutte le altre apparecchiature simili siano correttamente collegate a terra.
 • Page 49 I S T R U Z I O N I P E R L ' U S O LEVEL Controlla il guadagno (livello) dell'ingresso (4) del sistema di altoparlanti attivo. CONTOUR SWITCH L'interruttore Contour fornisce una moderata spinta alle frequenze estreme, in modo da rendere più piacevole la riproduzione a basso volume.
 • Page 50: Risoluzione Problemi

  PV 215D e lasciar raffreddare l'unità per un periodo di tempo sufficiente. ® Se non si ottiene ancora alcun segnale di uscita, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Peavey ® Peavey o al Centro di manutenzione internazionale Peavey ®...
 • Page 51 Nel caso in cui i problemi persistano anche dopo aver seguito tutti gli accorgimenti elencati e aver eseguito altri rilevanti controlli, annotare attentamente tutte le condizioni osservate e rivolgersi al proprio rivenditore Peavey per ottenere una consulenza. Cura e manutenzione L'unità...
 • Page 52 1 m e spinto a piena potenza. Il sistema deve impiegare due woofer ad alta potenza da 15" Peavey Pro 15 e un tweeter driver a compressione con diaframma in titanio Peavey ® ®...
 • Page 53 En contour-omkopplare ger lite lyft åt bas och diskant vid användning som bakgrundsmusikkälla. En utlänk, ¼-tums teleplugg, ger en förnivåsändning för länkning av flera enheter tillsammans. Användningsområden Förutom den huvudsakliga användningen som ljudförstärkningssystem har Peavey PV 215D en mängd ®...
 • Page 54 N E D R E P A N E L VOLTAGE SELECTOR SWITCH 215D har en spänningsväljare som gör att du kan växla spänning för ineffekten från intervallet 100 VAC ® till 120 VAC till intervallet 220 VAC till 240 VAC, alla vid antingen 50 eller 60 perioder per sekund (Hz). Den ska ställas in på...
 • Page 55 Bryt aldrig av jordstiftet på någon utrustning. Det sitter där för din säkerhets skull. Om du använder ett eluttag som saknar jordstift ska en lämplig jordningsadapter användas, och den tredje ledningen ska jordas ordentligt För att minska risken för elstötar och brand ska du alltid se till att mixern och all tillhörande utrustning alltid är ordentligt jordade.
 • Page 56 b R U K S A N V I S N I N G LEVEL Styr gain (volym) på det aktiva högtalarsystemets ingång (4). CONTOUR SWITCH Contour-omkopplaren ger en mild boost till de yttersta frekvenserna, så att uppspelning på låg volym låter bättre.Använd inte contour-omkopplaren när du spelar på...
 • Page 57 Lysdioden för ström/klipp lyser RÖD i så fall. Stäng i så fall av PV 215D och låt den svalna under tillräckligt lång ® tid. Finns det fortfarande inget utljud kontaktar du din auktoriserade Peavey -återförsäljare eller Peavey ® ® International Service Center.
 • Page 58 Försök i detta fallet att sänka mixernivåerna en aning för att se om det rensar upp lite. Om du har kontrollerat alla saker på kontrollistan och allt annat du kan kontrollera säkert och systemet fortfarande uppvisar problem, ber vi dig skriva ned alla problem och ta kontakt med din Peavey-återförsäljare för rådgivning.
 • Page 59 Det aktiva högtalarsystemet ska ha en frekvensrespons från 58 Hz till 17 kHz. Toppljudtrycksnivå med ohörbar distorsion ska uppnå 127 dB med musik som källa, Mätt på ett avstånd av 1 meter och med full utgångskapacitet. Systemet ska använda dubbla 15-tums Peavey Pro 15 woofrar och en Peavey ®...
 • Page 60 -liitäntä (1/4 tuuman kuulokeliitin) tarjoaa esiastelähdön useiden yksiköiden liittämiselle yhteen. Käyttökohteet Paitsi että Peavey 215D:tä voidaan käyttää äänen vahvistamiseen, se soveltuu myös mm. ® ® kuulutuskäyttöön, tukilaitteistoksi, karaokeen tai musiikin toistoon. Tyypillinen signaalinlähde Peavey Peavey 215D:n linjatasoisille tuloille on esim. miksauspöytä tai CD-soittimen, MP3-soittimen tai ® ® kasettisoittimen lähtö.
 • Page 61 A L A P A N E E L I VOLTAGE SELECTOR SWITCH 215D:ssä on jännitteenvalitsin, jolla syöttöjännitettä voidaan vaihtaa alueiden 100–120 V ja 220–240 V ® välillä, joko 50 tai 60 sykliä sekunnissa (Hz). Asetuksen tulisi olla oikea omaan maahasi jo valmiiksi. Joissakin maissa tilanne on kuitenkin se, että...
 • Page 62 Älä koskaan katkaise maadoitusjohdinta. Se on tarkoitettu turvallisuutesi takaamiseen. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. Sähköisku- ja tulipalovaaran välttämiseksi tulee aina varmistaa, että vahvistin ja siihen kytketyt laitteet on maadoitettu. FUSE Laitteen verkkojännitetulo on suojattu ylikuormitusta ja vikaantumista vastaan hitaasti palavalla 5 x 20mm 250V sulakkeella.
 • Page 63 K Ä Y T T Ö O H J E E T LEVEL Säätää aktiivisen kaiutinjärjestelmän tulon (4) tasoa (äänenvoimakkuutta). CONTOUR SWITCH Contour-kytkin voimistaa hieman taajuusalueen molempia päitä, jolloin toisto hiljaisella äänenvoimakkuudella on miellyttävämpää. Älä käytä Contour-kytkintä suurten äänenvoimakkuuksien kanssa, koska korostus ei ole silloin tarpeen.
 • Page 64 Jos näin on käynyt, virta/leikkaus-LED palaa PUNAISENA. Jos näin on käynyt, sammuta PV 215D ja anna ® sen jäähtyä riittävän pitkään. Jos ääntä ei vieläkään kuulu, ota yhteyttä valtuutettuun Peavey -jälleenmyyjään tai Peaveyn kansainväliseen ® huoltokeskukseen. Huminaa tai surinaa Jos PV 215D tuottaa huminaa tai surinaa, syy voi liittyä...
 • Page 65 Jos kaikki nämä seikat ja muut turvallisesti tarkistettavissa olevat asiat on käyty läpi, eikä laite edelleenkään toimi oikein, kirjaa tilanne huolellisesti muistiin ja ota yhteyttä Peavey-jälleenmyyjääsi. Huolenpito 215D on kestävä tuote, joka oikein hoidettuna toimii luotettavasti vuosien ajan. Vältä vaarallisia ®...
 • Page 66 SUUNNITTELULLISET TIEDOT Aktiivikaiutinjärjestelmän taajuusvaste on 58 Hz – 17 kHz. Huippuäänenpaine ilman säröä saavuttaa musiik- kiäänilähteellä 127 dB mitattuna 1 metrin etäisyydeltä täydellä teholla. Järjestelmässä on kaksi 15 tuuman Peavey Pro 15 -bassokaiutinta sekä titaanikalvoinen Peavey 14 –kompressiodiskanttielementti ® ®...
 • Page 67 Um conector de telefone de 1/4" Link Out fornece um envio de pré-nível para ligação de diversas unidades. Aplicações À parte de seu uso primário como um sistema de reforço de som, o Peavey PV 215D tem diversas aplicações ®...
 • Page 68 P A I N E L I N F E R I O R VOLTAGE SELECTOR SWITCH O PV 215D tem uma chave seletora de tensão para permitir o chaveamento entre uma faixa de tensão de ® energia de entrada de 100VAC a 120VAC para uma faixa de 220VAC a 240VAC, tudo em 50 ou 60 ciclos por segundo (Hz).
 • Page 69 Nunca quebre o pino de aterramento de nenhum equipamento. Ele é fornecido para sua segurança. Se a tomada usada não tiver um pino de aterramento, um adaptador de aterramento adequado deve ser usado e o terceiro fio deve ser aterrado adequadamente. Para prevenir o risco de choque ou incêndio, sempre certifique-se de que o mixer e todos os equipamentos associados estejam corretamente aterrados.
 • Page 70 I N S T R U ç õ E S D E O P E R A ç Ã O LEVEL Controla o ganho (volume) da entrada (4) do sistema de autofalante de potência. CONTOUR SWITCH A chave Contour (contorno) fornece um ganho suave em frequências extremas, para que um playback de nível baixo possa ser mais agradável.
 • Page 71: Solução De Problemas

  O LED power/clip (potência/corte) ficará VERMELHO se for esse o caso. Então, desligue o PV 215D e deixe-o ® esfriar por um período de tempo suficiente. Se ainda assim não houver saída, entre em contato com um revendedor autorizado Peavey ou o Centro de ® Serviços Internacionais da Peavey ®...
 • Page 72 Se, após verificar todas as coisas listadas e qualquer outra coisa que você possa imaginar para verificar a segurança, o sistema ainda exibe problemas, observe cuidadosamente todas as condições e consulte um revendedor Peavey por orientação. Cuidados e manutenção Seu PV 215D é...
 • Page 73 O sistema de autofalante de potência deve ter uma resposta de frequência de 58 Hz a 17 kHz. O SPL pico com distorção inaudível deve alcançar 127 dB com música como fonte, quando medido a uma distância de 1 m e levado à sua plena capacidade. O sistema deve utilizar um woofer de ciclo pesado Peavey modelo Pro de ®...
 • Page 74 フパワーサウンド強化スピーカーシステムです。PV ® で DDT コンプレッションです。入力ジャックは、平衡入力 XLR、1/4” フォンのコンボジャックで、ボリュームコントロールとコン ™ ツアスイッチで低周波、高周波をブーストします。 特徴 • 準3ウェイパワーサウンド強化エンクロージャ • Peavey 独自デュアル 15” ヘビーデューティウーファー、2 3/8” ボイスコイル & 50 オンス(約1.4kg)マグネット ® • RX 14 チタン振動板コンプレッションドライバ、1.4" チタン振動板 ™ • 定指向性ツイーターホーン、60° X 40° • クラス D パワーシステム、ピーク総出力最大800 W • DDT ™...
 • Page 75 ボ ト ム パ ネ ル VOLTAGE SELECTOR SWITCH 215D には電圧セレクタスイッチがあり、50 / 60 サイクル毎秒 (Hz) で100VAC - 120VAC から 220VAC - 240VAC の範 ® 囲で入力電圧を切り替えることができます。使用する国の適正電圧にセットしてください。ただし、ある地域で普通に利用さ れている電圧とは異なる電源電圧を利用する地域もあります。 電圧セレクタスイッチの位置をチェックし、それが地域の電源電圧に合っている確認してください。合っていない場合、以下に 示すステップに従って電圧を変更します。 215D 電圧範囲の変更 ® 215D が主電源に接続されていないこと、電源スイッチ (3) がオフ位置にあることを確認します。 最初に、PV ® 次に、電圧セレクタスイッチ (1) のクリアスイッチプロテクタを留めているネジを少し、クリアスイッチプロテクタを取り外せるくらい 緩めます。ネジは十分緩める必要はありません。...
 • Page 76 どのような機器でも、グランドピンは決して取り外さないでください。グランドピンは安全のために取り付けてあります。使用す るコンセントに グランドピンがない場合は、適切な接地アダプタを使用し、3番目のワイヤを正しく接地してください。感電や 火災の危険をなくすため、ミキサーおよび関連するすべての機器が正しく接地されているか常に確認してください。 FUSE 本体ユニットは、AC 電源ラインの5 x 20mm 250V スローブローヒューズにより、過負荷や障害条件に対して保護されていま す。ヒューズは、オン/オフスイッチ左側のヒューズエンクロージャのキャップ内にあります。ヒューズが切れた場合、機器の破損を 避けるため、また保証が無効になるのを防ぐため、同じタイプ、同じ値のものと交換する必要があります。 215D のヒューズは、5 x 20 mm サイズの定格250V ヒューズと交換できます。 ® 100-120VAC の場合、定格 6.3 アンペアのヒューズを使用します。米国では、GDC、GMC、215、218、477 型、サイズ 5 x 20 mm、定格6.3 アンペア 250V のカートリッジタイプヒューズが使用できます。 220-240VAC の場合、国際ヒューズ規格 "T3.15AL" に準じる定格 3.15 アンペア 250V のヒューズを使用します。 このユニットでヒューズが繰り返し切れる場合は、交換せず、指定サービスセンターに修理を依頼してください。...
 • Page 77 動 作 説 明 LEVEL パワースピーカーシステムの入力 (4) のゲイン (ボリューム) を調節します。 CONTOUR SWITCH コンツアスイッチは、周波数の極限でマイルドブーストを与え、ローレベルの再生がより心地よいものになります。大きな音を 出すときは、ブーストは必要ないので、コンツアスイッチを使用しないでください。 LINK OUT リンク出力は、複数の PV 215D を線形にリンクするための 1/4" プリレベルセンドです。その場合、リンク出力は PV スピーカ ® ーのラインで次の PV 215D のマイク/ライン (4) 入力の1/4" 接点に接続します。スピーカーはそれぞれのレベルコントロール ® (5) から調節できます。 118D Sub など、近くにあるパワーサブウーファーをドライブするためにも使用できます。PV 118D Sub レベ この出力は、PV ®...
 • Page 78 す。(安全上の注意については「リアパネル: ヒューズ」のセクションをご覧ください。)本体に AC 電源が来ていることを確認した 215D が信号を受けているか確認します。入力につながるケーブルを一時的に外し、信号を再生できる他のデバイス 後、PV ® (パワーアンプやスピーカー) に接続します。これで信号が再生される場合、使用されているすべてのボリュームコントロールが満 足のいくレベルまで上がっている (3分の1ないし2分の1) か確認します。 215D に直射日光や過剰な熱の影響を受けている場合、内部のサーマルプロテクトが起動していることも考えられます。そ ® の場合、電源/クリップ LED が赤色に点灯します。そうなら、PV 215D の電源を切り、温度が下がるまでしばらく放置します。 ® それでも出力がない場合は Peavey ® ディーラーまたはPeavey ® サービスセンターまでお問い合わせください。 ハム、ノイズ 215D にハムあるいはノイズがある場合、これは AC コンセントに関係します。PV 215D を別の AC コンセントに接続して ® ® みます。ミキサーや PV 215D に別の...
 • Page 79 延長コードを使用して AC 電源を本体ユニットに供給している場合、電流容量は十分かどうか、他のデバイスにも電源を 供給するために使用していないことを確認します。 215D にはコンツアスイッチ (6) があり、再生レベルが低い場合はバスやトレブルをブーストします。 ® コンツアスイッチがオンのとき、過剰なバスブーストや高周波ブーストが外部から PV 215D に加わる場合、これは高い SPL ® のとき早すぎる過負荷の原因になります。コンツアボタンをオフ、アウト位置にし、外部 (ミキサー、ラック) EQ を少なくして、 歪みがクリアされるかチェックします。 215D はパワフルな高出力ユニットですが、限度もあり、十分なサウンド出力やカバレッジのためにパワーユニットを必要 ® とすることがあります。その場合、ミキサーレベルを少し下げてこれで問題が解決されるかチェックしてみます。 安全のため必要と思われることを含め、ここに示したことをすべてチェックした後もシステムの問題が解決されない場合は、条 件をすべてメモした上で、Peavey ディーラーにお問い合わせください。 お手入れ、メンテナンス 215D は耐性に優れた頑丈な製品で、手入れを怠らなければ何年も信頼性を損なわずに使用できます。安全上の注 ® 意事項や警告を守り、危険な動作状態を避けてください。 本体ユニットを扱う前には必ず AC 電源を切ってください。保守作業はすべて資格のあるサービス担当者に依頼してくださ い。 直射日光/熱 直射日光の当たる場所で長時間の使用は避けてください。本体ユニットが過熱し、サーマルシャットオフを起こす原因にな ります。 非常に高温の動作条件も同じようにサーマルシャットダウンの原因になります。 きわめて高温もしくは低温の条件下、あるいは湿度のきわめて高い場所に保管しないでください。必ず本体ユニットを室温 に戻してから使用してください。...
 • Page 80 構造・設計仕様 パワースピーカーシステムの周波数応答は 58 Hz から 17 kHz です。聞こえない歪みを伴うピーク SPL は、音楽ソースで最 大出力までドライブし、1M の距離から測定した場合、127 dB です。システムは、デュアルヘビーデューティ15" Peavey ® 15 モデルウーファー、定指向性ホーン上の Peavey 14 チタン振動版コンプレッションドライバツイーターを使用していま ® ™ す。公称指向性パターンは、水平60度、垂直40度です。 パワースピーカーシステムは、リアパネルにメス XLR、1/4" RTS フォンジャックのコンボ1つで構成される中間インピーダンス入 力コネクタを備えています。リアパネルの出力接続は、1/4” フォンジャックがリンク出力を与え、これで得られるプリレベル制 御信号によって複数の PV 215D を線形にリンクして使用することができます。入力ジャックの隣にレベルコントロールがあり ® ます。レベルコントロールの隣にコンツアスイッチ押しボタンがあり、これがオンのときバスとトレブルのリフトが可能で、ローレベル のリスニングを改善できます。 システムのパワーアンプは、非フィルタ周波数応答 20 Hz ないし 20 kHz で、偏差は最大定格出力まで +0、-3 dB 未満、...
 • Page 81 14 钛隔膜压缩式驱动器,安装在一个覆盖范围为100°x 40°的 CD 喇叭上。PV 215D 的特色D级功放模 ® ™ 块,能为系统提供的可用峰值功率高达800瓦特,并有DDT 压缩功能。系统配有的输入插口,可提供均衡 ™ 的XLR和1/4"接头,并带有音量控制和低音曲线Contour开关,实现低音与高音的增益。 特点 • 类三路功放封闭式扩音箱体 • Peavey 专有的15” 重低音扬声器,带2 3/8” 音圈和 50 盎司磁体 ® • RX 14 钛隔膜压缩式驱动器,带1.4"钛隔膜 ™ • 60° X 40° 恒定指向号角扬声器 • D级功放系统,提供最高800W的可用峰值功率 • DDT 压缩/反削波保护...
 • Page 82 底 部 面 板 VOLTAGE SELECTOR SWITCH 215D带有电压选择开关,用以将输入电源电压在 100VAC 至 120VAC 范围和 220VAC 至 240 VAC 范围之 ® 间切换,此两种范围内的频率皆为50或60Hz。一般情况下,已经根据您所在国家设置到合适的电压。但 是,有些地方的电源电压与绝大多数的给定场所采用的电压有所不同。 务必检查电压选择开关的状态,查看是否与当地采用的电源电压相匹配。如果不相匹配,采取下列步骤以更 换到正确的电压。 调试 PV 215D电压范围 ® 215D未接通电源,且开关(3)处于关闭(OFF)档位。 第一步,确保PV ® 第二步,拧松电压选择开关(1)上透明开关保护套的螺丝,以取出透明开关保护器。无需完全拧下螺丝! 第三步,从电压选择开关上,卸下塑料透明保护套。 第四步,选取小号的一字型螺丝刀,将红色选择开关拨向另一边。此时,可以看到红色滑块上的电压数值, 即为您已选择的电压。 第五步,放回塑料透明保护套,置于之前的两枚螺丝之下,一手固定塑料透明保护套的位置,一手拧紧其中 一枚螺丝。拧紧另一枚螺丝,确认两枚螺丝都已拧紧。 第六步,使用相应可承受电流值的保险丝。若输入电压范围在100VAC~120VAC内,使用参数为6.3A、250V, 尺寸为5 x 20 mm的熔断式延时性保险丝,符合国际保险丝分类 T6.3AL。若输入电压范围在220VAC~240VAC 内,使用参数为3.15A、250V,尺寸为5 x 20mm的熔断式延时性保险丝,符合国际保险丝分类T3.15AL。...
 • Page 83 若插座未安装接地脚,需要安装合适的接地转换器,且第三条电线应做好接地安装。为防触电或火灾于未 然,请确保调音台和其他所有相关设备都已做好接地。 FUSE 为防止电流过载和避免短路状况,本设备使用缓动式保险丝,尺寸为5 x 20 mm,承受电压为250V。保险丝位 于保险丝盒的盒帽内,位于总开关的左侧。若保险丝损坏,必须替换相同型号、相同参数的保险丝,以避免 损坏设备,避免保修失效。 1215D 使用的保险丝可用尺寸为5 x 20 mm,承受电压为250V的延时性保险丝。 ® 在100~120VAC的电压中使用时,必须使用承受电流为6.3A的保险丝。在美国,可以使用型号为 GDC,GMC,215,218和477的熔断式保险丝,尺寸为5 x 20 mm,承受电流为6.3A,承受电压为250V。 在220~240VAC的电压中使用时,应使用的保险丝参数应为3.15A和250V,且必须符合国际保险丝分类 T3.15AL。 若本设备保险丝多次更换,多次损坏,请不要再更换新的保险丝。请将设备送到合格的服务中心修理。 更换保险丝时,请先从IEC插口(2)中拔出IEC电源线。 取下保险丝盒(2a)的盒帽,将一字型螺丝刀的尖端插入保险丝盒帽槽。推压盒帽,逆时针旋转,取出盒帽。吹 制成的保险丝应与盒帽一起被取出。取下吹制成的保险丝,并换上新的保险丝。新保险丝应符合以上说明。 接下来,正确安装新保险丝,重新装好保险丝盒帽,顺时针拧入,确保安装到位。在将IEC电源线重新插入IEC 接口前,请检查总电源开关处于关闭(OFF)档位。这样,接入IEC电源线时,间歇的触碰也不会损坏功率放大器 或保险丝。最后,重新接入IEC电源线,现在可以打开电源开关,启动设备。 ON-OFF SWITCH 215D提供交流电。 该摇杆式开关状态为开(ON)时,为PV ® 顶 部 面 板 INPUT JACK 线性电平输入为中等阻抗平衡型。接口(4)为XLR和1/4英寸TRS接头二合一的凹槽插口,可向其提供均衡或...
 • Page 84 操 作 说 明 LEVEL 控制音箱系统输入端口(4)的增益(音量)调节。 CONTOUR SWITCH Contour开关在超频时提供温和的加强音,让低音回放更加的悦耳。不得在音量大的时候采用Contour,因此 时不需要加强音。 LINK OUT Link Out 为1/4"前级发送,用于连线多个PV 215D音箱。此种情况下,Link Out连接到PV扬声器组中下一台 ® 215D麦克风/线(4)输入的1/4"连接口。每个扬声器可通过自身的电平控制(5)调节。 ® 该输出还可用于驱动一台邻近的功放重低音音箱,如PV 118D低音炮,设置PV 118D低音炮电平控制与PV ® 215D的音量相匹配。 POWER/CLIP LED (当电源开关打开时(3))当电子设备接通电源时,该灯发出绿光。当出现功放消波时发出红光。 小心 进行任何操作前,必须将本机与交流电源断开。所有维修事项,请咨询合格的维修人员。 注意:切勿悬吊本机! 后面板上聚集的热量可能会烫手。切勿阻塞或遮盖散热器,以便通风。 切勿将 PV 215D 的输入与功放的输出连接。输入端应由线性电平强度信号驱动。 ® 若要将麦克风与系统连接,设置麦克风电平时务必确保麦克风原理喇叭正面,否则反馈声音会过大。另外, 还可能损坏系统。 切勿拆除保护性金属罩。 警告:PV 215D 非常高效,功能强大!此音箱系统可能会对听力造成永久性伤害!设置高音量时,务必小心...
 • Page 85 当配备标准屏蔽单端1/4"耳机插孔的电缆使用正常,且输入插孔(5)的均衡输入电路具有一定抗干扰性时, 采用TRS1/4"耳机插头或XLR插头的均衡电缆具有超强的抗干扰性和超强性能。有时候,因严重的干扰问题, 建议断开PV 215D 终端上平衡电缆的屏蔽接地。请仔细任何输入变化,在插入和拔出电缆前或进行接地前, ® 始终将音量调低。 针对PV 215D,应采用高质电缆,因为这些电缆屏蔽性和材质更佳,且具长期可靠性较高。通常,最好在连接 ® 215D 的输入前预留一些空间,并用胶带将线缆捆牢,或将线缆从线缆护罩中穿过,以防止踩踏或当设备 ® 215D 拉倒。 立式安装时将PV ® 电平控制调节 215D 配备了电平控制(5)功能,方便用于各种不同场合。将电平控制顺时针旋转到底,得到最大增益, ® 在最大额定功率下,输入灵敏度是0.650 V RMS。通过混频器驱动PV 215D时,如果将电平控制调制到一半或 ® 更低程度,可能会降低输入灵敏度。PV 215D 现在能更好地与典型功放器的灵敏度相匹配。 ® 如果混频板显示其输出信号出现削波,那么PV 215D的功率能力都不能得到有效利用。在信号到达PV 215D之 ® ® 前信号发生削波不适宜。降低混频器的输出电平,并调高 PV 215D 上的电平控制器。 ® 215D 中的功放器配备有DDT 和LED指示灯,以显示...
 • Page 86 确保屏蔽线缆已用于将信号发送至 PV 215D 输入。如果带有1/4"插头的音箱线缆用作输入线缆而不是屏蔽 ® 线缆,有可能会出现杂声或嗡鸣声。 不得取消或折断交流插头上的第三根线(接地插头)。 215D 终端的平衡电缆断开屏蔽接 嗡鸣声可能与接地回路有关。建议仅通过断开插头处的屏蔽电缆来将PV ® 地。仔细检查任何输入变化,在插入和拔出电缆前或进行接地前,首先调低电平控制。 215D、混频器或任何源设备不在相同线路上。如果使用调光器,有必要将其调至“全开” 查看调光器与PV ® 或“全关”,以消除或降低嗡鸣声。这是典型的交流配线/调光灯干扰问题,不是PV 215D的设计缺点。 ® 声音失真或模糊 215D上的电平控制未设置过低。 首先,确保混频器(信号源)未发生削波或过载。确保PV ® 215D后面板的输入插孔中(4)。 查看输入插头全部插入PV ® 215D上的输入插孔(4)中。 确保功放的输入未插入PV ® 如果使用延长线向本机提供交流电源,务必保证其具有足够的电流容量,且不用以向任何其他设备供电。 215D 带有一个Contour 开关(6),用以对低电平播放增强低音和高音。如果Contour开关啮合时,从 ® 215D增加了过多的额外低音增强或高频增强,可能会导致高声压级过早过载。将Contour旋钮旋 外部向PV ® 至“关闭”,即在停止位置,并降低外部(混频器、支架)的EO值,再查看是否消除了失真。 215D功能强大且具有高输出,但也具有有限性,可能需要其他动力装置(或低音 最后,应认识到虽然PV ® 炮)来提供足够的声音输出或覆盖。在此种情况下,将混频器电平调低一点,再查看是否达到最佳效果。...
 • Page 87 建筑和工程规范 该有源音箱系统的频率响应应在58 Hz 至17 kHz之间。在1米距离外测量时,且在全输出条件下,如果失真听 不出来,并以音乐为声源,则声压级最高值应达到127 dB。该系统应采用两个重型 15"百威 Pro 15 型低音 ® 14 钛膜压缩式驱动器高频扬声器。标称辐射图应是 扬声器,以及配置在一个恒定指向号角上的Peavey ® ™ 水平面上60度,垂直面上40度。 该有源音箱系统应佩戴一个中间阻抗输入连接器,由后面板上的一个组合式母XLR和1/4" RTS耳机插孔构 215D提供前级控制 成。后面板上的输出连接应包括一个供外部连接的1/4"耳机插孔,该插孔为串联多个PV ® 信号。电平控制位于输入插孔旁。Contour 开关按钮在电平控制器旁边,啮合时可以增强低音和重音,以在 地电平下提升听觉享受。 该系统功放的未滤波频率响应在20 Hz至20 kHz之间,与额定功率的偏差不超过+0, -3 dB,阻尼因数大于200 @ 1 kHz 时的 4 欧姆,嗡鸣声和噪音在低于额定功率时小于90 dB,且THD和IMD皆小于0.5%。该功放可以持 续向4欧姆标称负载输出400W功率,也带有DDT 压缩功能。...
 • Page 90 What Peavey Will Do We will repair or replace (at Peavey’s discretion) products covered by Warranty at no charge for labor or materials. If the product or component must be shipped to Peavey for Warranty service, the consumer must pay initial shipping charges. If the repairs are covered by Warranty, Peavey will pay the return shipping charges.
 • Page 91 U.S. customer warranty registration. Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV (OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005 The bar is the symbol for marking of new waste and is applied only to equipment manufactured after 13 August 2005...