Download  Print this page

Peavey PV 1015 D Operating Manual

Class-d powered two-way sound reinforcement speaker system
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

PV
1015 D
®
Class-D Powered Two-Way Sound Reinforcement Speaker System
Operating
Manual
www.peavey.com

Advertisement

loading

  Related Manuals for Peavey PV 1015 D

  Summary of Contents for Peavey PV 1015 D

 • Page 1 1015 D ® Class-D Powered Two-Way Sound Reinforcement Speaker System Operating Manual www.peavey.com...
 • Page 2 ATTENTION: Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Il ne se trouve à l’intérieur aucune pièce pouvant être reparée par l’utilisateur. Confiez I’entretien et la réparation de l’appareil à un réparateur Peavey agréé. AVIS: Dans le but de reduire les risques d’incendie ou de decharge electrique, cet appareil ne doit pas etre expose a la pluie ou a l’humidite et aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase, ne doit etre pose sur celui-ci.
 • Page 3 Är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad ”farlig spänning” inom produktens hölje som kan vara av tillräcklig nivå för att personer ska riskera elektrisk stöt. Är avsedd att uppmärksamma användaren på förekomsten av viktiga handhavande- och underhållsinstruktioner (service) i den litteratur som medföljer produkten.
 • Page 4 人体への電気ショ ックの危険が考えられる製品筐体内の非絶縁 「危険電圧」 の存在をユーザーに警告す るものです。 製品に付属し ている説明書に記載の重要な操作およびメンテナンス (サービス) 要領の存在をユーザーに警告するものです。 注意 : 電気ショ ックの危険あり — 開けないでく ださい! 注意 : 電気ショ ックの危険を低減するため、 カバーを外さないでく ださい。 内部部品はユーザーによるサービス不可。 資格のあるサービス要因のサービスを要請し て く だ さい。 警告:電気ショ ックまたは火災の危険を避けるため、 この装置を雨または湿気にさら し てはなりません。 ま た、 過敏など液体を含む物をこの装置上に置いてはなりません。 この装置を使用する前に、 警告事項につ いて操作ガイ ドをお読みく ださい。 保護接地端子。装置は保護接地に接続している電源コンセントに接続する必要があります...
 • Page 5 标志参照 2002/96/EC 指令附录 IV(OJ(L)37/38,13.02.03 和 EN 50419: 2005 定义 Warning: Changes or modifications to the equipment not approved by Peavey Electronics Corp. can void the user’s authority to use the equipment. 条码符号标示新废弃物,仅适用于 2005 年 8 月 13 日后生产的设备 Note - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
 • Page 6: Important Safety Instructions

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING: When using electrical products, basic cautions should always be followed, including the following: Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Do not use this apparatus near water. Clean only with a dry cloth. Do not block any of the ventilation openings.
 • Page 7 INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD CUIDADO: Cuando use productos electrónicos, debe tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes: Lea estas instrucciones. Guarde estas instrucciones. Haga caso de todos los consejos. Siga todas las instrucciones. No usar este aparato cerca del agua. Limpiar solamente con una tela seca.
 • Page 8: Instructions Importantes De Securite

  INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE ATTENTION: L’utilisation de tout appareil électrique doit être soumise aux precautions d’usage incluant: Lire ces instructions. Gardez ce manuel pour de futures références. Prétez attention aux messages de précautions de ce manuel. Suivez ces instructions. N’utilisez pas cette unité proche de plans d’eau. N’utilisez qu’un tissu sec pour le nettoyage de votre unité.
 • Page 9: Wichtige Sicherheitshinweise

  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SICHERHEITSHINWEISEACHTUNG: Beim Einsatz von Elektrogeräten müssen u.a. grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden: Lesen Sie sich diese Anweisungen durch. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Setzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser ein. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
 • Page 10: Tärkeät Turvallisuusohjeet

  TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET VAARA: Käytettäessä sähkölaitteita tulee aina huomioida mm. seuraavat turvallisuusohjeet: Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä käytä laitetta veden lähellä. Puhdista vain kuivalla kankaalla. Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä...
 • Page 11: Viktiga Säkerhetsinstruktioner

  VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING: När du använder elektriska produkter ska grundläggande försiktighetsåtgärder iakttas, inklusive följande: Läs dessa instruktioner. Behåll dessa instruktioner. Iakttag alla varningar. Följ alla instruktioner. Använd inte apparaten i närheten av vatten. Rengör endast med en torr trasa. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. Installera inte i närheten av värmekällor som radiatorer, varmluftsventiler, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som ger ifrån sig värme.
 • Page 12: Importanti Norme Di Sicurezza

  IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA: ATTENZIONE: Durante uso di apparecchiature elettriche vanno osservate alcune precauzioni basilari, tra cui le seguenti: Leggete queste istruzioni. Conservate le istruzioni. Rispettate tutte le avvertenze. Seguite le istruzioni. Non usate questo prodotto vicino all’acqua. Pulite esclusivamente con un panno asciutto. Non ostruite le fessure di ventilazione.
 • Page 13: Instruções Importantes De Segurança

  INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA ADVERTÊNCIA: Ao usar eletrodomésticos, precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes: Leia estas instruções. Mantenha estas instruções. Preste atenção a todas as advertências. Siga todas as instruções. Não use este aparelho perto d’água. Limpe somente com um pano seco. Não obstrua nenhuma das aberturas de ventilação.
 • Page 14 安全のための重要事項 警告: 電気製品を使用する ときは、 次の項目を含め、 基本的な注意事項を常にお守り く ださい。 本書の指示内容をお読みく ださい。 本書は保管し て く ださい。 すべての警告に注意し て く ださい。 すべての指示に従って く ださい。 本装置を水の近く で使用しないでく ださい。 お手入れには乾いた布をお使いく ださい。 開口部をふさがないでく ださい。 メーカーの指示に従って設置し て く ださい。 ラジエータ 、 ス トーブなど (アンプを含む)、 発熱体の近く に設置しないでく ださい。 分極プラグや接地プラグの安全性を損なわないよ...
 • Page 15 重要安全事项 警告 : 操作电器产品时,请务必遵守基本安全注意事项,包括 : 阅读说明书。 妥善保管说明书。 注意所有安全警告。 按照要求和指示操作。 请勿在靠近水(或其它液体)的地方使用本机。 本机只能用干燥布料擦拭。 请勿遮盖任何通散热口。确实依照本说明书安装本机。 请勿将本机安装在任何热源附近,例如电暖器、蓄热器件、火炉或其他发热电器(包括功率放大器) 。 请勿破坏两脚型插头或接地型插头的安全装置。两脚型插头有两个不同宽度的插头片,一个窄,另一个宽一点。接地型插头有两个相同 的插头片和一个接地插脚。两脚型插头中宽的插头片和接地型插头接地插脚起着保障安全的作用。如果所附带的插头规格与您的插座不 匹配,请让电工更换插座以保证安全。 请勿踩踏或挤压电源线,尤其是插头、插座、设备电源输入接口或者电源线和机身连接处。 本机只可以使用制造商指定的零件 / 配件。 本机只可以使用与本机搭售或由制造商指定的机柜、支架、三角架、托架或桌子。使用机柜时,请小心移动已安装设备的机柜,以避免 机会推翻造成身体伤害。 在雷雨天或长期不使用的情况下,请拔掉电源插头。 所有检查与维修都必须由指定的专业维修人员进行。如本机的任何形式的损伤都须检修,例如电源线或插头受损,有液体或物体落入机 身内,曾暴露于雨天或潮湿的地方,不能正常运作,或曾掉落后损坏等。 不得拔出接地插脚。请写信索取免费手册《 Shock Hazard and Grounding》 。使用前,请仔细检查确认所使用的电源电压是否匹配设备 上标注的额定电压。 如果本机装在机柜中 , 其后部也应给予相应的支撑固定。 Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚...
 • Page 16 중요 안전 지침 경고: 전기 제품 사용 시 다음 사항을 포함해 기본적인 주의 사항을 항상 따라야 합니다. 이 지침을 읽어 주십시오. 이 지침을 준수하여 주십시오. 모든 경고 사항에 주의해 주십시오. 모든 지침을 따라 주십시오. 물기가 있는 근처에서 이 기기를 사용하지 마십시오. 마른...
 • Page 17 The PV 1015D is capable of generating peak SPL up to 121 dB. The enclosure utilizes a Peavey 15” Sheffield woofer for the lows and an RX14 titanium diaphragm dynamic compression driver for the highs. This high-performance driver is mounted on a Peavey patented asymmetrical Quadratic Throat Waveguide, covered under U.S.
 • Page 18 A typical signal source for the line-level inputs of the Peavey PV 1015D would be a sound reinforcement mixing console (mixer) or the output from a CD player or MP3 player.
 • Page 19: Voltage Selector Switch

  VOLTAGE SELECTOR SWITCH The PV 1015D has a voltage selector switch to allow switching between an input power voltage range of 100VAC ® to 120VAC to a range from 220VAC to 240VAC, all at either 50 or 60 cycles per second (Hz). It should be preset to the proper voltage for your country out of the box.
 • Page 20: On/Off Switch

  Remove the cap to the fuse enclosure (2a), using a flat-blade screwdriver tip inserted into the fuse cap slot. Push the cap in and turn the cap counterclockwise and pull the cap out. The blown fuse should come out with the cap. Remove the blown fuse and replace it with the proper type per instructions previously supplied.
 • Page 21 POWER/CLIP LED Illuminates GREEN when the electronics receive power (when the Power switch (3) is ON). Illuminates RED when amplifier clipping is occurring. CAUTIONS The unit must be disconnected from the AC power source before any work is done on it. Refer all servicing to qualified service personnel.
 • Page 22 ® The amplifier in the PV 1015D is equipped with DDT and an LED indicator to show that DDT has engaged. If the sound seems heavily compressed, check this indicator; if it is blinking RED more than occasionally, then the drive level from the mixer (or the level control on the PV 1015D) needs to be reduced.
 • Page 23: Troubleshooting

  In this case, try turning the mixer levels down a little to see if that clears things up. If, after checking all the things listed to check and anything else you can think of to check safely, and the system ® still exhibits problems, carefully note all conditions and check with your Peavey dealer for advice.
 • Page 24 121 dB with music as a source, when measured at a distance of 1M and driven ® ® to full output capacity. The system shall utilize a heavy-duty 15” Peavey Sheffield model woofer, and a ™...
 • Page 25 14 1.4” titanium diaphragm dynamic Nominal Amplifier Frequency Response: +0, -3 dB from 20 Hz to 20 kHz compression driver, loaded on a Peavey exclusive 100 degree by 50 Hum and Noise: Greater than 90 dB below rated power ™...
 • Page 26 Leistung in einem kompakten aktiven Lautsprecher konzipiert ist. Der PV 1015D kann Spitzen-Schalldruckpegel bis zu 121 dB erzeugen. Das System verwendet einen Peavey 15” Sheffield Woofer für die Bässe und einen RX14 Titan-Membran dynamischen Kompressionstreiber für die Höhen. Dieser Hochleistungslautsprecher ist auf einem von Peavey patentierten asymmetrischen Quadratic Throat Waveguide montiert (U.S.
 • Page 27 ® von Anwendungen wie Beschallung, Karaoke oder Musikwiedergabe. Eine typische Signalquelle für die Line-Level-Eingänge des Peavey PV1015D wäre ein Mischpult oder der Ausgang eines CD-Players oder MP3-Players. R Ü C K S E I T E U N T E N...
 • Page 28 VOLTAGE SELECTOR UMSCHALTER Der PV 2015D hat einen Spannungsumschalter für Eingangsspannung 100 V AC bis 120 V AC zu 220 V AC bis ® 240 V AC, jeweils 50 oder 60 Hz. Die korrekte Einstellung für die Spannungsversorgung Ihres Landes ist bereits werksseitig vorgenommen.
 • Page 29 Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher und entfernen Sie die Halterung (2a). Drücken Sie die Kappe an und drehen Sie sie mit Linksdrehung heraus, dann nehmen Sie sie heraus. Die durchgebrannte Sicherung fällt aus der Halterung. Tauschen Sie sie gegen eine gleichwertige Sicherung aus, wie oben beschrieben. Setzen Sie die Sicherungshalterung wieder ein, drücken Sie die Kappe an und drehen Sie nach rechts.
 • Page 30 POWER/CLIP LED Leuchtet GRÜN, wenn die Elektronik spannungsversorgt ist (Ein-/Ausschalter (3) auf ON). Leuchtet ROT, wenn der Verstärker begrenzt. SICHERHEITSHINWEISE Das Gerät muss von der Netzspannung abgetrennt werden, bevor daran gearbeitet wird. Wenden Sie sich mit Reparaturen ausschließlich an den autorisierten Kundendienst. HINWEIS: Dieses Gerät ist nicht zur Aufhängung über Kopf geeignet! Der Kühlkörper auf der Rückseite kann sehr heiß...
 • Page 31 Der Verstärker im PV 1015D ist mit DDT und einer LED-Anzeige zur Anzeige der Aktivierung von DDT ® ausgestattet. Klingt der Sound sehr komprimiert, so überprüfen Sie die Anzeige; blinkt sie ROT mehr als gelegentlich, so muss der Eingangspegel vom Mischpult (oder die Verstärkungsregelung auf dem PV 1015D) heruntergeregelt werden.
 • Page 32 Thermosicherung ausgelöst worden sein. Die power/clip LED leuchtet dann ROT. In diesem Fall schalten Sie den PV 1015D aus und lassen Sie ihn für einige Zeit abkühlen. Haben Sie immer noch keinen Ausgang, so setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten Peavey Vertragshändler oder dem internationalen Peavey Kundendienst in Verbindung.
 • Page 33 Zeigt das System weiterhin Probleme, nachdem Sie alle hier aufgeführten Punkte überprüft haben, so notieren Sie alle Bedingungen und Zustände und wenden Sie sich an Ihren Peavey Fachhändler für Unterstützung. ® Wartung und Pflege Ihr PV 1015D ist ein robustes und haltbares Produkt und bietet Ihnen bei korrekter Pflege Dienste für viele ®...
 • Page 34 Schwingspule und 50 oz. Magnet. RX ™ 14 1.4" Titan-Membran Nenn-Verstärkerfrequenzgang: +0, -3 dB von 20 Hz bis 20 kHz dynamischer Kompressionstreiber, montiert auf Peavey exklusivem Brummen und Störungen: Größer als 90 dB unter Nennleistung ™ 100° mal 50° Quadratic Throat Waveguide DDT Dynamikbereich: Größer als 14 dB...
 • Page 35 • Montage de l’enceinte par écrous à tête rectangulaire Description L’enceinte Peavey PV 1015D est un système de sonorisation actif à deux voies, conçu pour offrir un très haut de niveau de performance dans un format compact. L’enceinte PV 1015D peut délivrer un niveau de pression acoustique de crête jusqu’...
 • Page 36 La source de signal type pour les entrées de niveau de ligne de l’enceinte Peavey PV 1015D sera une console de mixage pour la sonorisation ou la sortie d’un lecteur de CD ou d’un lecteur MP3.
 • Page 37 COMMUTATEUR VOLTAGE SELECTOR L'enceinte PV 1015D est pourvue d’un sélecteur de tension permettant de commuter la tension d'entrée entre ® une plage de 100 VCA à 120 VAC et une plage de 220 VCA à 240 VCA, avec une fréquence de 50 ou 60 cycles par seconde (Hz).
 • Page 38 de son logement avec le cache. Récupérer le fusible claqué et le remplacer par un fusible de rechange de type approprié; comme décrit précédemment. Après avoir monté le fusible de rechange, remettre en place le cache en le poussant et le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. S'assurer que le cache est bien engagé. Avant de rebrancher le cordon d’alimentation à...
 • Page 39 POWER/CLIP LED S'allume en VERT lorsque le circuit électronique est alimenté (lorsque le commutateur d’alimentation (3) est sur “ON”). S’allume en ROUGE lorsqu'une saturation de l'amplificateur se produit. PRÉCAUTIONS L'enceinte doit être débranchée du secteur avant toute intervention. Confier toute opération d'entretien à du personnel qualifié.
 • Page 40 Réglage de la commande de niveau L'enceinte PV 1015D est équipée d’une commande de niveau (6) pour faciliter son utilisation dans nombre d’applications. Lorsque la commande de niveau est réglée à fond dans le sens des aiguilles d’une montre, le gain est maximum et la sensibilité d’entrée est de 0,650 V RMS pour la pleine sortie nominale. Lorsque l’enceinte the PV 1015D est animée à...
 • Page 41: Dépannage

  Le voyant “Power/Clip” est allumé en ROUGE dans ce cas. Dans ce cas, mettre l’enceinte PV 1015D hors tension et la laisser refroidir pendant un laps de temps suffisant. Si aucune sortie n’est alors constatée, contacter un revendeur Peavey agréé ou le centre de service ®...
 • Page 42 Si après avoir vérifié tous les points énumérés précédemment et tous les points pouvant être contrôlés en toute sécurité, l’enceinte présente encore des problèmes, noter avec soin toutes les conditions de survenue des anomalies et s’adresser à un revendeur Peavey pour obtenir des conseils.
 • Page 43 100 à 120 VCA ou 220 à 240 VCA, 50 - 60 Hz, avec consommation électrique nominale de 370 watts. La plage de tension peut être sélectionnée par un commutateur sur le panneau arrière. Le modèle de l'enceinte est commercialisé sous l'appellation Peavey PV 1015D.
 • Page 44 1.4"montée sur un guide d’onde Quadratic Throat Waveguide la puissance nominale de 100 degrés sur 50 degrés, exclusivité de Peavey. Plage dynamique DDT : Supérieure à 14 dB Profil nominal de diffusion : 100° sur le plan horizontal X 50° sur le THD et IM : Normalement inférieurs à...
 • Page 45 ® generar un SPL pico de hasta 121 dB. La unidad utiliza un woofer Sheffield Peavey de 15” para los bajos y una unidad de compresión dinámica con diafragma de titanio RX14 para los altos. Esta unidad de alto rendimiento se monta en una garganta cuadrática asimétrica Waveguide patentada por Peavey, cubierta por la patente...
 • Page 46 Aplicaciones Además de su uso primario como sistema de refuerzo de sonido, el Peavey PV 1015D posee una variedad de ® aplicaciones tales como discursos públicos, sistema de llenado lateral, karaoke o reproducción de música. Una fuente típica de señal para las entradas a nivel de línea del Peavey 1015D sería una consola de mezclado...
 • Page 47 InTERRUPTOR VOLTAGE SELECTOR El PV 1015D posee un interruptor de selección de voltaje para permitir alternar un rango de voltaje de entrada ® de 100 VCA a 120 VCA a un rango desde 220 VCA a 240 VCA, en 50 o 60 ciclos por segundo (Hz). Se debe ajustar en el voltaje apropiado para su país antes de usar.
 • Page 48: Speaker Out Jack

  Retire la tapa de la unidad de fusibles (2a) usando la punta de un destornillador plano insertada en la ranura de la tapa de fusibles. Presione la tapa y gire la misma en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la tapa. El fusible quemado debe salir con la tapa.
 • Page 49 POWER/CLIP LED Se ilumina en VERDE cuando los componentes electrónicos reciben energía (cuando el interruptor de encendido (3) está ENCENDIDO). Se ilumina en ROJO cuando se produce el clipping del amplificador. PRECAUCIOnES La unidad se debe desconectar de la fuente de alimentación CA antes de realizar trabajos en ella. Derive las tareas de servicio a personal de servicio calificado.
 • Page 50 El amplificador del PV 1015D está equipado con DDT y un indicador LED para mostrar que el DDT se ha ® conectado. Si el sonido parece estar altamente comprimido, verifique este indicador; si parpadea en ROJO con mayor frecuencia, el nivel de accionamiento desde la mezcladora (o el control de nivel en el PV 1015D) se debe ®...
 • Page 51: Resolución De Problemas

  El LED de encendido/clip se iluminará en ROJO en este caso. En tal caso, apague el PV 1015D y permita que se enfríe por un tiempo suficiente. Si aún no hay salida, contacte a su distribuidor autorizado de Peavey o al centro de servicio internacional de ®...
 • Page 52 Si después de verificar todos los puntos mencionados y otros que puedan ser seguros, el sistema aún presenta un problema, anote todas las condiciones y consulte con su distribuidor de Peavey para obtener asistencia. Cuidado y mantenimiento Su PV 1015D es un producto resistente y duradero y proporcionará años de uso confiable si se cuida ®...
 • Page 53 Factor de amortiguación: Mayor a 400 a 1000 Hz, 8 Ohmios +15, -35° Requisitos de energía del sistema Peavey PV ® 215D: Nominal Frecuencia de cruce electrácústico: 2.8 kHz...
 • Page 54 L'unità PV 1015D è capace di generare SPL di picco fino a 121 dB. La cassa monta un woofer Peavey da 15” Sheffield per i bassi e un driver a compressione RX14 con diaframma in titanio per gli alti.
 • Page 55 Ingressi tipici per il livello di linea del Peavey PV 1015D sono console di missaggio (mixer) per rinforzo sonoro o uscite di lettori CD, lettori MP3 o unità a nastro.
 • Page 56 INTERRUTTORE VOLTAGE SELECTOR L'unità PV 1015D è dotata di un selettore di tensione che consente di scegliere tra tensione di alimentazione ® di tra 100V e 120V in alternata o tra 220V e 240V in alternata, alla comune frequenza di 50 o 60 cicli al secondo (Hz).
 • Page 57 fuori insieme al tappo. Rimuovere il fusibile danneggiato e sostituirlo con uno nuovo di tipo appropriato, seguendo le indicazioni precedenti. Quindi, una volta rimpiazzato il fusibile, reinserire il tappo nell'alloggiamento del fusibile, spingere verso l'interno e girare in senso orario, assicurandosi che sia correttamente posizionato. Prima di connettere nuovamente il cavo di alimentazione IEC nell'apposito connettore, assicurarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione OFF, in modo da evitare contatti intermittenti e conseguenti stress ai danni dell'amplificatore o del nuovo fusibile.
 • Page 58 POWER/CLIP LED Si illumina di VERDE quando i circuiti sono alimentati (quando l'interruttore di accensione (3) è in posizione ON). Si illumina di ROSSO in presenza di clipping. PRECAUZIONI L'unità deve essere scollegata dalla fonte di alimentazione a corrente alternata prima di svolgere qualsiasi tipo di lavoro su di essa.
 • Page 59 L'amplificatore dell'unità PV 1015D è dotato di circuito DDT e di indicatore LED che ne indica l'attivazione. Nel ® caso in cui il suono sia fortemente compresso, controllare questo indicatore: se lampeggiano in rosso piuttosto di frequente, allora il livello di uscita del mixer (o il livello dell'unità PV 1015D) dovrà essere ridotto. Quando si accende il sistema audio, assicurarsi di accendere dapprima tutte le apparecchiature elettroniche a monte, e poi l'unità...
 • Page 60: Risoluzione Problemi

  In tale evenienza il LED power/clip si illuminerà di ROSSO. In tal caso, spegnere l'unità PV 1015D e lasciar raffreddare l'unità per un periodo di tempo sufficiente. Se non si ottiene ancora alcun segnale di uscita, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Peavey ®...
 • Page 61 Nel caso in cui i problemi persistano anche dopo aver seguito tutti gli accorgimenti elencati e aver eseguito altri rilevanti controlli, annotare attentamente tutte le condizioni osservate e rivolgersi al proprio rivenditore Peavey ®...
 • Page 62 Fattore di attenuazione: maggiore di 400 @ 1000 Hz, 8 ohm pavimento e compreso tra +15 e -35°. ® Requisiti di potenza del sistema Peavey PV 1015D: 370 Watt Frequenza di crossover elettroacustico: 2,8 kHz nominale. Range di tensione e frequenza: 100-120 V in alternata e...
 • Page 63 PV 1015D kan skapa en toppljudtrycksnivå på upp till 121 dB. I högtalarlådan sitter en 15-tums Peavey Sheffield woofer för de låga frekvenserna och en RX14 tweeter med titanmembran och dynamiskt kompressionselement för de höga frekvenserna. Detta högpresterande element är montrat på...
 • Page 64 Användningsområden Förutom den huvudsakliga användningen som ljudförstärkningssystem har Peavey PV 1015D en mängd ® användningsområden, som PA-utrustning, sidefill-system, karaoke och uppspelning av musik. En typisk signalkälla för linjenivåingångarna på Peavey PV 1015D är en mixningskonsol för ljudförstärkning (mixer) eller ®...
 • Page 65 VOLTAGE SELECTOR-OMKOPPLARE 1015D har en spänningsväljare som gör att du kan växla spänning för ineffekten från intervallet 100 VAC ® till 120 VAC till intervallet 220 VAC till 240 VAC, alla vid antingen 50 eller 60 perioder per sekund (Hz). Den ska ställas in på...
 • Page 66 Ta bort locket till säkringshållaren (2a) med en vanlig skruvmejsel som du för in vid lockets springa. Tryck in locket och vrid det moturs och dra ut locket. Den trasiga säkringen ska följa med locket ut. Ta bort den trasiga säkringen och sätt dit en ny av rätt typ enligt tidigare anvisningar.
 • Page 67 POWER/CLIP LED Lyser GRÖN när elektroniken får ström (när strömbrytaren (3) är på). Lyser RÖD när förstärkaren klipper. VARNINGAR Enheten måste kopplas bort från elnätet innan du utför något arbete på den. All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. OBSERVERA: Den här enheten är inte konstruerad för upphängning! Kylaren på...
 • Page 68 Förstärkaren i PV 1015D är utrustad med DDT och en lysdiodsindikator som visar att DDT är aktiverat. Om ljudet låter mycket komprimerat kan du titta på den indikatorn. Blinkar den RÖD mer än då och då måste drivnivån från mixern (eller nivåkontrollen på PV 1015D) sänkas. När du först sätter på...
 • Page 69 Lysdioden för ström/klipp lyser RÖD i så fall. Stäng i så fall av PV 1015D och låt den svalna under tillräckligt ® lång tid. Finns det fortfarande inget utljud kontaktar du din auktoriserade Peavey -återförsäljare eller Peavey ® ® International Service Center.
 • Page 70 Om du har kontrollerat alla saker på kontrollistan och allt annat du kan kontrollera säkert och systemet fortfarande uppvisar problem, ber vi dig skriva ned alla problem och ta kontakt med din Peavey-återförsäljare för rådgivning. Skötsel och underhåll 1015D är en tålig och hållbar produkt och kommer att ge dig många år av pålitlig användning om du sköter ®...
 • Page 71 20 kHz Brum och brus: Mer än 90 dB under märkeffekten ™ ett speciellt Peavey Quadratic Throat Waveguide 100 x 50 grader. Dynamikområde för DDT: Mer än 14 dB Nominellt täckningsmönster: 100° horisontellt x 50° vertikalt.
 • Page 72 • Kiinnityssovitin teräspylvääseen • T-Nut-kiinnitys kaiuttimille Kuvaus Peavey PV 1015D on aktiivinen kaksitiekaiutinjärjestelmä, joka on suunniteltu tuottamaan erittäin tehokkaasti ääntä kompaktin kokoisesta aktiivikaiuttimesta. PV 1015D tuottaa jopa 121 dB:n äänenpaineen (SPL). Kotelossa on Peaveyn 15 tuuman Sheffield-bassokaiutin sekä titaanikalvoinen RX14-diskanttielementti. Tehokas elementti on kiinnitetty Peaveyn patentoimaan, asymmetriseen Quadratic Throat Waveguide –torveen (Yhdysvaltain...
 • Page 73 1015D:tä voidaan käyttää äänen vahvistamiseen, se soveltuu myös mm. ® ® kuulutuskäyttöön, tukilaitteistoksi, karaokeen tai musiikin toistoon. Tyypillinen signaalinlähde Peavey PV 1015D:n linjatasoisille tuloille on esim. miksauspöytä tai CD-soittimen tai MP3-soittimen lähtö. A L A P A N E E L I...
 • Page 74 VOLTAGE SELECTOR -KYTKIN 1015D:ssä on jännitteenvalitsin, jolla syöttöjännitettä voidaan vaihtaa alueiden 100–120 V ja 220–240 V ® välillä, joko 50 tai 60 sykliä sekunnissa (Hz). Asetuksen tulisi olla oikea omaan maahasi jo valmiiksi. Tarkista jännitteen valintakytkimen asento, jotta voit varmistaa että se sopii paikalliseen verkkojännitteeseen. Jos näin ei ole, vaihda jännite oikealle alueelle seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 • Page 75 Poista sulakekotelon kansi (2a) asettamalla ruuvitaltta siinä olevaan koloon. Paina kantta sisään, käännä sitä vastapäivään ja vedä ulos. Palaneen sulakkeen tulisi irrota kannen mukana. Poista palanut sulake ja korvaa se oikeantyyppisellä yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Kun uusi sulake on paikallaan, aseta sulakekotelon kansi paikalleen, paina sitä...
 • Page 76 POWER/CLIP LED Palaa VIHREÄNÄ, kun elektroniikkaan syötetään virtaa (kun virtakytkin (3) on PÄÄLLÄ). Palaa PUNAISENA, kun vahvistin leikkaa. VAROITUKSET Laite tulee irrottaa verkkovirtalähteestä, ennen kuin sille tehdään mitään toimenpiteitä. Huoltaminen tulee jättää pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. HUOMAA: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ripustettavaksi päiden yläpuolelle! Takalevyssä...
 • Page 77 1015D:n vahvistimessa on DDT-tekniikka sekä LED-merkkivalo, joka ilmaisee DDT:n kytkeytymisen. Jos ääni ® kuulostaa kompressoituneelta, tarkista tämä merkkivalo. Jos se vilkkuu PUNAISENA muuten kuin satunnaisesti, on mikserin ohjaustasoa (tai PV 1015D:n tasonsäätöä) laskettava. Kun äänijärjestelmää käynnistetään ensimmäistä kertaa, kytke ensin päälle kaikki ketjussa ensin tulevat laitteet ja sitten PV 1015D niin, että...
 • Page 78 (tai subwoofer). Kokeile tällöin pienentää mikserin tasoja vähän ja katso, parantaako se tilannetta. Jos kaikki nämä seikat ja muut turvallisesti tarkistettavissa olevat asiat on käyty läpi, eikä laite edelleenkään toimi oikein, kirjaa tilanne huolellisesti muistiin ja ota yhteyttä Peavey -jälleenmyyjääsi. ®...
 • Page 79 1015D:een vahvoja liuottimia, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa. Älä anna MINKÄÄN nesteen valua PV 1015D:n sisään. SUUNNITTELUTIEDOT Aktiivikaiutinjärjestelmän taajuusvaste on 63–18 kHz. Huippuäänenpaine ilman säröä saavuttaa musiikkiääni- lähteellä 121 dB mitattuna 1 metrin etäisyydeltä täydellä teholla. Järjetelmässä on 15 tuuman Peavey Sheffield ® ®...
 • Page 80 ™ -torveen. Vaimennuskerroin: Yli 400 @ 1000 Hz, 8 ohm Nimellinen kattavuusalue: 100° vaakatasossa X 50° pystytasossa. Peavey PV ® 1015D -järjestelmän tehovaatimukset: Nimellinen Pystysuunnassa akselia on käännetty alaspäin 10°, jolloin kuvio 370 W, jännite- ja taajuusalueet: 100–120 V ja 220–240 V, 50–60 Hz suoraan eteenpäin on suunnassa +15, -35°...
 • Page 81 O PV 1015D é capaz de gerar SPL de pico de até 121 dB. O gabinete utiliza um woofer Sheffield Peavey de 15" para os graves e um driver de compressão dinâmica de diafragma de titânio RX 14 para os agudos.
 • Page 82 Uma fonte de sinal típica para as entradas de nível de linha do Peavey PV 1015D podem ser um console de mixagem de reforço de som (mixer) ou a saída de um tocador de CD, de MP3 ou de fita cassete.
 • Page 83 CHAVE VOLTAGE SELECTOR O PV 1015D tem uma chave seletora de tensão para permitir o chaveamento entre uma faixa de tensão de ® energia de entrada de 100VAC a 120VAC para uma faixa de 220VAC a 240VAC, tudo em 50 ou 60 ciclos por segundo (Hz).
 • Page 84 Remova a tampa da caixa de fusíveis (2a) usando uma chave de fenda de ponta plana inserida na ranhura da capa de fusíveis. Empurre a capa para dentro, gire-a no sentido anti-horário e puxe-a para fora. O fusível queimado deve sair da capa.
 • Page 85 POWER/CLiP LED Fica VERDE quando o equipamento é ligado (quando a chave de energia (3) está na posição On). Fica VERMELHO quando está ocorrendo corte no amplificador. CUIDADOS A unidade deve ser desconectada da fonte de energia AC antes que qualquer trabalho seja feito nela. Consulte todos os serviços com pessoal de serviço qualificado.
 • Page 86 O amplificador no PV 1015D está equipado com o DDT e um LED para indicar que o DDT está acionado. ® ™ ™ Se o som parecer muito comprimido, verifique esse indicador; se estiver piscando VERMELHO mais do que ocasionalmente, o nível e condução do mixer (ou o controle de nível no PV 1015D) precisa ser reduzido. Ao ligar o sistema de som pela primeira vez, ligue primeiro todos os circuitos eletrônicos de cima e depois o PV 1015D com seu controle de nível completamente no sentido anti-horário (todos para o mínimo).
 • Page 87: Solução De Problemas

  O LED power/clip (potência/corte) ficará VERMELHO se for esse o caso. Então, desligue o PV 1015D e deixe-o esfriar por um período de tempo suficiente. Se ainda assim não houver saída, entre em contato com um revendedor autorizado Peavey ou o Centro de ®...
 • Page 88 25 kg (50 lb). Os requisitos de energia devem ser de faixa de tensão dupla: 100 a 120VAC e 220 a 240VAC, 50 a 60 Hz, com um consumo de potência nominal de 370 W. As faixas de tensão devem ser selecionáveis no painel traseiro. O sistema de autofalante deve ser chamado de Peavey modelo PV 1015D.
 • Page 89 ™ RX 14, carregado em um Quadratic Throat Waveguide potência nominal 100 x 50 graus exclusivo da Peavey. Faixa dinâmica DDT: Maior do que 14 dB Padrão de cobertura nominal: 100° horizontal X 50° vertical. Eixo do THD e iM: Tipicamente menor do que 0,5 % lobo polar principal vertical em ângulo baixo de 10°, resultando em...
 • Page 90 • ヘビーデューティクロスオーバー網、高周波ドライバプロテクト • カーペットカバーの台形エンクロージャ • スチールハンドル、プロテクトコーナー • フルカバーパーフォレート堅牢スチールグリル、パウダーコート仕上げ • スチールポールマウントアダプタ • Tナットスピーカーマウント 説明 Peavey PV 1015D は、コンパクトなパワースピーカーで高度なパフォーマンスを実現するように設計された2ウェイサウンド強 1015D のピーク SPL は最大121 dB になります。エンクロージャは、低周波用 Peavey 15” 化スピーカーシステムです。PV ® Sheffield ウーファー、高周波用 RX14 チタン振動版ダイナミックコンプレッションドライバを搭載しています。この高性能ドライ バは、Peavey の非対称2次スロートウェーブガイド(米国特許第6,059,069号)に搭載され、レスポンスもスムーズで、歪み の少ない、良好な高周波分散が可能です。このウェーブガイドは、非対象垂直ポーラーレスポンスで、メインエネルギーローブ のターゲットは 10° 下方、したがってオーディエンスの頭上ではなくオーディエンスに向き、天井反射を抑え、フィードバック前の 鮮明度とゲインを高めます。この定指向特性は、サウンド強化用途に必要な一貫したカバレッジを実現します。 軽量かつ頑丈、カーパッとカバーの台形エンクロージャは、スタンドマウントカップを備え、ライブや P.A. の可搬性を高めていま...
 • Page 91 用途 Peavey 1015D は、サウンド強化システムとしての用途のほかに、スピーチ、サイドフィルシステム、カラオケ、音楽再生な ® ® ど様々な利用法が考えられます。Peavey PV 1015D のラインレベル入力で一般的な信号ソースは、サウンド強化ミキシング コンソール (ミキサー) あるいは CD プレーヤー、MP3 プレーヤーからの出力です。 ボ ト ム パ ネ ル...
 • Page 92 VOLTAGE SELECTOR スイッチ 1015D には電圧セレクタスイッチがあり、50 / 60 サイクル毎秒 (Hz) で100VAC - 120VAC から 220VAC - 240VAC の範 ® 囲で入力電圧を切り替えることができます。あらかじめ使用する国の適正電圧にセットしてください。 電圧セレクタスイッチの位置をチェックし、それが地域の電源電圧に合っている確認してください。合っていない場合、以下に 示すステップに従って電圧を変更します。 PV 1015D 電圧範囲の変更 最初に、PV 1015D が主電源に接続されていないこと、電源スイッチ (3) がオフ位置にあることを確認します。 次に、電圧セレクタスイッチ (1) のクリアスイッチプロテクタを留めているネジをクリアスイッチプロテクタを取り外せるくらい緩めま す。ネジは十分緩める必要はありません。 電圧セレクタスイッチからクリアプラスチックプロテクタを取り外します。 次に、小さいマイナスドライバーを使い、赤いセレクタスイッチスライドプレートを元あった側とは別の側へ押します。赤いスライ ドプレートに見える電圧がこれで選択されます。 緩めた2つのネジの下側にクリアプラスチックプロテクタを戻し、クリアプラスチックプロテクタを所定位置に保ったまま1つを固定し ます。他のネジを固定し、両方のネジがしっかり固定されていることを確認します。 ヒューズを正しいアンペア定格に変更します。入力電源電圧が 100VAC - 120VAC の場合、国際ヒューズ規格 T6.3AL に 対応する定格6.3 アンペア、250V 5 x 20 mm カートリッジタイプのタイムディレイヒューズを使います。入力電源電圧が...
 • Page 93 マイナスドライバーの先端をヒューズキャップスロットに差し込んでヒューズエンクロージャのキャップ (2a) を取り外します。キャップ を押し込み、反時計回りに回して引き出します。切れたヒューズがキャップとともに出てきます。切れたヒューズを取り外し、先に 示した正規の型のものと交換します。新しいヒューズをセットしたら、ヒューズエンクロージャキャップを元に戻し、押し込み、時計 回りに回してきちんとセットされたか確かめます。IEC 電源コードを IEC ソケットに戻す前に、電源スイッチがオフ位置か確認しま す。IEC コードが接続されているときにそれが間欠的に接触しても、ヒューズのアンプに過大な応力がかからないようにするためで す。IEC 電源コードを接続し直せば、電源スイッチを使って本体ユニットの電源を入れることができます。 ON/OFF SWITCH オン位置のとき AC 電源を PV 1015D に供給するロッカースイッチです。 ® SPEAKER OUT JACK このジャックでフルレンジパッシブ (アンパワード) を PV 1015D 内部パワーアンプに接続します。ただしインピーダンス定格 8 オー ム以上、感度は PV 1015D スピーカーシステムと同等であることが条件です。このスピーカーは、パッシブモデル PV 1015 であ れば理想的ですが、他の8オームパッシブフルレンジスピーカーで、公称感度約...
 • Page 94 POWER/CLIP LED 電気系統に電源が入ると緑色に点灯します (電源スイッチ (3) がオンのとき)。アンプのクリッピングが起きると赤色に点灯しま す。 注意 本体ユニットを扱う前には必ず AC 電源を切ってください。保守作業はすべて資格のあるサービス担当者に依頼してくださ い。 注: 本ユニットは吊り下げには適していません。 バックプレートのヒートシンクはかなり熱くなります。通風を保つため、ヒートシンクを覆ったりふさいだりしないでください。 1015D の入力はパワーアンプの出力に接続しないでください。この入力は、ラインレベル強度信号からドライブするための ® ものです。 マイクをシステムに接続するときは、マイクレベルをセットする間、スピーカー前面からマイクを離しておいてください。かなり大き なフィードバックが起こります。フィードバック音が大きすぎるとシステムを損なう恐れがあります。 保護メタルグリルを取り外さないでください。 警告: PV 1015D は非常に効率が良く、パワフルです。このサウンドシステムは聴覚を損なう可能性があります。全体のラウド ネスを最大にしてセットするときは十分注意してください。 PV 1015D のサウンドレベルは、出力として明確で鮮明なため、かえって正確に把握しにくいことがあります。歪みや明らかな 不具合がないために、サウンドレベルは実際よりもかなり低いように感じることがあります。このシステムの SPL は、スピーカーか ら1 メートル離れて121 dB を超えます。 AC 電源を PV 1015D に接続 PV 1015D には6フィート(約1.8 m)の...
 • Page 95 PV 1015D のアンプは、DDT と、DDT がオンであることを示す LED インジケータを備えています。音(のコンプレッション)が重い と感じられる場合、このインジケータをチェックします。通常より赤く点滅する場合、ミキサーからのドライブレベル (または PV 1015D のレベルコントロール) を下げる必要があります。 はじめてサウンドシステムの電源を入れるときは、最初にアップストリームのエレクトロニクスをすべてオンにし、次に PV 1015D を、そのレベルコントロールを反時計回りに (最後まで) 回し切ってオンにします。ミキサー出力レベルコントロールを下げ切った 状態でレベルチェックから始めます。ゆっくりレベルを上げ、PV 1015D レベルコントロールを目的の設定にします (はじめは3分 の1のところまでセットすることをおすすめします)。 スピーカー出力ジャックを使用 PV 1015D のリアパネルには、スピーカー出力、1 / 4” フォンジャック出力があります。外部のフルレンジパッシブスピーカーシステ ム (PV 1015 など) をこのジャックに接続し、内部アンプから電源を送ることができます。この外部スピーカーは所要インピーダン ス 8オーム以上です。4オームのスピーカーをこのジャックに接続することはできません。アンプがシャットダウンする原因になりま す。公称8オームより低いインピーダンスは許容できません。 このジャックで最適な結果を得るには、これに接続する外部スピーカーの感度を PV 1015D の感度約95 dB、1w/1M と同等 にします。外部スピーカーの感度が高い場合、PV 1015D よりも音が大きくなり、室内の音のバランスをとるのが難しくなりま...
 • Page 96 ユニットにAC 電源が来ていることを確認した後、PV 1015D に信号が来ているか確認します。入力につながるケーブルを一時 的に外し、信号を再生できる他のデバイス (パワーアンプやスピーカー) に接続します。これで信号が再生される場合、使用さ れているすべてのボリュームコントロールが満足のいくレベルまで上がっている (3分の1ないし2分の1) か確認します。 PV 1015D に直射日光や過剰な熱の影響を受けている場合、内部のサーマルプロテクトが起動していることも考えられます。 その場合、電源/クリップ LED が赤色に点灯します。その場合は PV 1015D の電源を切り、クールダウンするまで十分な時間 放置します。 それでも出力がない場合は Peavey ® ディーラーまたはPeavey サービスセンターまでお問い合わせください。 ハム、ノイズ PV 1015D にハムあるいはノイズがある場合、これは AC コンセントに関係します。PV 1015D を別の AC コンセントに接続して みます。ミキサーや PV 1015D に別の AC 電源回路 (ブレーカー) を使用する場合、ハムの問題が起こることもあります。...
 • Page 97 きわめて高温もしくは低温の条件下、あるいは湿度のきわめて高い場所に保管しないでください。必ず本体ユニットを室温に 戻してから使用してください。 クリーニング PV 1015D は、接続しているときあるいは電源が入っているときにクリーニングしないでください。AC 電源から完全に切断した 状態で、乾いた布やプラスチックの毛ブラシを使って汚れを拭き取ってください。PV 1015D には強い溶剤を使用しないでくださ い。キャビネットを損なうことがあります。PV 1015D の内部にどのような液体もかからないようにしてください。 構造・設計仕様 パワースピーカーシステムの周波数応答は 63 Hz から 18 kHz です。聞こえない歪みを伴うピーク SPL は、音楽ソースで最大 出力までドライブし、1M の距離から測定した場合、121 dB です。 システムは、ヘビーデューティ15" Peavey Sheffield ® モ ® デルウーファー、特許の非対称 Quadratic Throat Waveguide (2次スロートウェーブガイド)定指向性ホーン上に Peavey ™...
 • Page 98 THD、IM: 通常 0.5 % 未満 公称指向性パターン: 水平100° X 垂直50°。垂直メインポーラローブの軸 減衰係数: 400 以上 @ 1000 Hz, 8 オーム は 10° 下方のため、直進方向に対する角度パターンは +15、-35° ® Peavey PV 1015D システム所要電力: 公称370ワット、電圧、周波数範 電気音響クロスオーバー周波数: 2.8 kHz 囲:100-120 VAC, 220 - 240VAC, 50- 60 Hz 入力接続: 1コンボメス XLR/ 1/4" フォンジャックで平衡または非平衡動...
 • Page 99 1015D ® D级有源两路音响系统 感谢您购买D级有源PV 1015D。PV 1015D两路有源扩音系统,配备有一个15"Sheffield 低频扬声器,一个 ® ® ® 14钛隔膜压缩式驱动器,底座运用了百威 独家专利的不对称二次喉口波导技术 ,音响有效覆盖区域 ® ™ ™ 为100°x 50°。PV 1015D的特色D级有源模块,能为系统提供的可用峰值功率高达800瓦特,并有DDT 压缩功 ™ 能。系统配有的输入插口,可提供均衡的XLR和1/4"接头,并带有音量控制和低音曲线Contour开关,实现低 音与高音的增益。 特点 • 两路有源封闭式扩音箱体 • 百威独有的双15”Sheffield低频扬声器配置,23/8英寸音圈和50盎司磁体 • RX 14 1.4"钛隔膜压缩式驱动器 • 经专利认证的二次喉口波导技术,有效覆盖区域为100° x 50° • 非对称型喇叭,将声音由下导向观众 • D级有源系统,提供最高800W的可用峰值功率 •...
 • Page 100 应用 1015D还有其他多种用途,例如用于公共演讲、侧面音箱系统、卡拉OK、和 除了作为扩音设备以外,百威PV ® 音乐播放。百威PV 1015D线性电平输入的主要信号来源可以是,扩音混音调音台,或CD播放器,或MP3播放 器。 底 部 面 板...
 • Page 101 VOLTAGE SELECTOR 开关 1015D有一个电压调节器,输入电压调节范围为100VAC~120VAC至220VAC~240VAC,适用于频率为50或 ® 60赫兹。一般情况下,已根据您的使用地电压条件预先设置好。 务必检查电压选择开关的状态,查看是否与当地采用的电源电压相匹配。若不符合,请将电压调节至正确的 数值,步骤如下。 调试PV 1015D电压范围 第一步,确保PV 1015D未接通电源,且开关(3)处于关闭(OFF)档位。 第二步,适当拧松电压选择开关(1)上透明开关保护套的螺丝,能卸下透明开关保护套即可。无需完全拧下螺 丝! 从电压选择开关上,卸下塑料透明保护套。 接下来,选取小号的一字型螺丝刀,将红色选择开关拨向另一边。此时,可以看到红色滑块上的电压数值, 即为您已选择的电压。 放回塑料透明保护套,至于之前的两枚螺丝之下,一手固定塑料透明保护套的位置,一手拧紧其中一枚螺 丝。拧紧另一枚螺丝,确认两枚螺丝都已拧紧。 使用相应可承受电流值的保险丝。若输入电压范围在100VAC~120VAC内,使用参数为6.3A、250V,尺寸为 5 x 20 mm的熔断式延时性保险丝,符合国际保险丝分类T6.3AL。若输入电压范围在220VAC~240VAC内,使 用参数为3.15A、250V,尺寸为5 x 20mm的熔断式延时性保险丝,符合国际保险丝分类T3.15AL。 按照您使用地电压条件,完成以上电压调试和保险丝设置之后,现在可以将IEC电源线插入接口(2),打开电 1015D音响系统。 源开关(3),接通电源,打开PV ® IEC电源线接口 该接口专为IEC电源线设计(一般已按照您的使用地,配备好相应的插头),为设备提供交流电。 为了您的自身安全和设备的使用安全,请仔细阅读本说明书。 请勿拆除任何设备上的接地脚。接地脚的安装是为了您自身的安全。若插座未安装接地脚,需要安装合适的 接地转换器,且第三条电线应做好接地安装为防触电或火灾于未然,请确保调音台和其他所有相关设备都已 做好接地。 FUSE 为防止电流过载和避免短路状况,本设备使用缓动式保险丝,尺寸为5 x 20 mm,承受电压为250V。保险丝位 于保险丝盒的盒帽内,位于总开关的左侧。若保险丝损坏,必须替换相同型号、相同参数的保险丝,以避免...
 • Page 102 取下保险丝盒(2a)的盒帽,将一字型螺丝刀的尖端插入保险丝盒帽槽。推压盒帽,逆时针旋转,取出盒帽。吹 制成的保险丝应与盒帽一起被取出。取下吹制成的保险丝,并换上新的保险丝。新保险丝应符合以上说明。接 下来,正确安装新保险丝,重新装好保险丝盒帽,顺时针拧入,确保安装到位。在将IEC电源线重新插入IEC接 口前,请检查总电源开关处于关闭(OFF)档位。这样,接入IEC电源线时,间歇的触碰也不会损坏功率放大器或 保险丝。最后,重新接入IEC电源线,现在可以打开电源开关,启动设备。 ON/OFF SWITCH 该摇杆式开关状态为开(ON)时,为PV 1015D提供交流电。 ® SPEAKER OUT JACK 在额定阻抗不低于8欧姆且灵敏度与PV1015D扬声器系统相似的前提下,该接口可以将全频程无源扬声器连 接到PV 1015D的内部功放。理想状况下,该扬声器为被动式PV1015。但是,也可以使用其它8欧姆、且其额 ® 定灵敏度约为95分贝的无源全频程扬声器。增加的扬声器系统可以帮助提高覆盖范围。扬声器的音量等级与 PV1015D的音量进行同时控制,因此需要采用相似灵敏度的扬声器系统。 安装内嵌式高频滚降,如PV118 Sub,还可以驱动8欧姆的阻抗无源次重低扬声器。 顶 部 面 板 INPUT JACK 线性电平输入为中等阻抗型。接口(5)为XLR和1/4英寸TRS接头二合一的凹槽插口,可向其提供均衡或不均衡 的输入信号。 LEVEL 控制音响系统输入端口(5)的增益(音量)调节。 CONTOUR SWITCH Contour开关在超频时提供温和的加强音,让低音回放更加的悦耳。不得在音量大的时候采用Contour,因此 时不需要加强音。 LINK OUT Link Out 为1/4"前级发送,用于连线多个PV 1015D音箱。此种情况下,Link Out连接到PV扬声器组中下一台...
 • Page 103 POWER/CLIP LED (当电源开关打开时(3))当电子设备接通电源时,该灯发出绿光。当出现功放消波时发出红光。 小心 进行任何操作前,必须将本机与交流电源断开。所有维修事项,请咨询合格的维修人员。 注意:切勿悬吊本机! 后面板上聚集的热量可能会烫手。切勿阻塞或遮盖散热器,以便通风。 切勿将 PV 1015D 的输入与功放的输出连接。输入端应由线性电平强度信号驱动。 ® 若要将麦克风与系统连接,设置麦克风电平时务必确保麦克风原理喇叭正面,否则反馈声音会过大。另外, 还可能损坏系统。 切勿拆除保护性金属罩。 警告:PV 1015D 非常高效,功能强大!此音箱系统可能会对听力造成永久性伤害!设置高音量时,务必小心 谨慎! 该系统不会出现失真或明显的衰竭,因此声级可能看起来比实际的要低很多。该系统在远离喇叭1米处的地 方,其声压级可超过 121 dB。 PV 1015D接入交流电 PV 1015D 随机提供一根 6 英尺长用于 IEC 连接的交流电源线。如果功放喇叭采用延长线或插线板,务必确保 其质量良好,且电流容量足够大,以保证安全,最大化PV 1015D的功率输出能力。切勿采用连接 PV 1015D ® ® 的相同延长线连接任何其他设备。 PV 1015D接入信号 将PV 1015D接通信号的方法有多种。...
 • Page 104 1015D 中的功放器配备有DDT 和LED指示灯,以显示 DDT 处于运行状态。如果声音听起来十分压抑, ® ™ ™ 检查此指示灯;如果该指示灯闪烁红灯较平时频繁,那么混频器的激励电平(或PV 1015D的电平控制)需降 低。 第一次打开音响系统时,首先打开所有上游电子设备,然后再打开PV 1015D,且将其电平控制逆时针旋转到 底(一直到底)。将混频器的输出电平控制调到最小,开始检查,然后设置PV 1015D的电平控制,将其慢慢 调高,达到所需设定值(起点应在1/3处)。 使用喇叭输出插孔 PV 1015D 后面板上带有一个喇叭输出插孔,一个1 / 4” 耳机插孔输出。外部全频无源音箱系统(例如PV 1015)可接入此插孔,通过内部功放带动。该外部喇叭的电阻必须为8欧姆或更高。不得将4欧姆喇叭接入此 插孔可能会导致功放关闭。电阻标称值不得低于8欧姆。 使用此插孔时,为了得到最佳效果,连接到此插孔的外部喇叭应具有与PV1015D相似的灵敏度,在1w/1M时, 灵敏度在95 dB左右。如果外部喇叭具有较高灵敏度,其声音将比PV 1015D大,因此难以平衡房间内的声音。 如果外部喇叭具有较低灵敏度,不论的电平控制设置如何,其声音都将比PV 1015D小。 另外需注意的是,外部喇叭应放置在较远位置,从而增加室内声音整体覆盖度,尽量降低因两个喇叭相隔较 近而发射相同信号所造成的干扰。最好将外部喇叭放置在远离 PV 1015D 20-25 英尺的地方。例如,PV 1015D 放置在室内一侧,而外部喇叭放置在另一侧。 使用无源附加低音炮 只要标称阻抗为8欧姆或以上,带有内置高频衰减的无源低音炮(通常指称为“附加”低音炮)也可使用此...
 • Page 105 E.将音箱安装在支架上或从中拆除时,若有可能应由一个帮手在旁。这需要集中注意力,将PV_115D音箱系 1015D从支架杆上移走时,若有一人向下握住音箱支架和 统抱住,然后将支架孔座对准支架杆。同时,将PV ® 立杆非常有用,这样可以防止 将立杆随PV 1015D一起拉出。 F.在室外使用支架时,切勿在支架上或PV 1015D音箱系统上黏贴横幅或旗帜,因为强风可能会音箱吹翻。 ® 如果是在多风环境,应谨慎,最好加重或锁住支架脚,防止 PV 1015D 音箱系统被吹翻。 ® 故障维修 没有输出 首先,确保本机接通交流电,且已开机。确保 Power/Clip (电源/削波)LED (9) 指示灯显示为绿灯。如果不 是,确保ON/OFF开关(3)在“开”位置,并检查IEC电源线连接(2),务必保证该电源线全部插入。确保 交流线插入可行的交流插座中。最后,检查保险丝(2a)。(参见后面板:安全说明保险丝部分。) 一旦确定本机接通交流电后,检查PV 1015D是否接通信号。临时断开连接输入的电缆,将其与其他可以复制 信号的设备(例如功放器和音箱)。如果通过此方法可以产生信号,确保所有音量控制都调制到令人满意的 水平(1/3到一半)。 如果 PV 1015D 受到阳光直射或过热,可能会激发内置热保护。在此种情况下,电源/削波指示灯 将显示为红 灯。 此时,关闭PV 1015D,并让其冷却足够长时间。 如果还是没有输出,联系您授权的百威 经销商或百威国际服务中心。 ® 杂声或嗡鸣声 如果PV 1015D 产生杂声或嗡鸣声,可能与交流插座有关。可将...
 • Page 106 接通电源插座或开机时,不得清洁PV 1015D。当本机完全断开交流电源时,使用干布或塑料鬃刷清除泥土或 其他污渍。切勿使用强溶剂,否则将可能损害机壳。切勿将任何液体侵入PV 1015D中。 建筑和工程规范 该有源音箱系统的频率响应应在63 Hz 至18 kHz之间。在1米距离外测量时,且在全输出条件下,如果失真听 不出来,并以音乐为声源,则声压级最高值应达到121 dB。该系统应采用重型 15"百威 Sheffield ® ® 型低音扬 声器,以及配置在一个恒定指向号角上的Peavey RX 14 钛膜压缩式驱动器高频扬声器。标称辐射图应是水平 ™ 面上100度,垂直面上50度。垂直面辐射几何图应不堆成,+15, -35°。 该有源音箱系统应佩戴一个中间阻抗输入连接器,由后面板上的一个组合式母XLR和1/4" RTS耳机插孔构成。 后面板上的输出连接应包括一个供外部连接的1/4"耳机插孔,该插孔为串联多个PV 1015D提供前级控制信 号,以及一个1/4" 耳机插孔喇叭输出,最小载荷为8欧姆。电平控制位于输入插孔旁。Contour 开关按钮在电 平控制器旁边,啮合时可以增强低音和重音,以在地电平下提升听觉享受。 该系统功放的未滤波频率响应在20 Hz至20 kHz之间,与额定功率的偏差不超过+0, -3 dB,阻尼因数大于400 @ 1 kHz 时的 8 欧姆,嗡鸣声和噪音在低于额定功率时小于90 dB,且THD和IMD皆小于0.5%。该功放可以持...
 • Page 107 PEAVEY 1015D - 规格 ® ® 频率范围:1/2空间环境中,轴上1米,扫频正弦,-10dB:43 Hz 电子设备和功放规格: 至 21 kHz 功放额定功率,总功率输出: 频率响应:1/2空间环境中,轴上1米,扫频正弦,63 Hz 至18 kHz 可用功率峰值800瓦持续功率400瓦转4欧姆@小于1%失真 (± 3 dB) 电子输入阻抗(标称):2.7 k欧姆 均衡(XLR 或 1/4"),1.35 k欧姆 灵敏度(1w/1m):95 dB 非均衡 1/4". 最大声压级峰值: 121 dB 次声过滤保护:24分贝衰减 变换器:重型15"低音扬声器,带有2 3/8"音圈和50盎司磁 标称功放频率响应:+0, -3 dB,频率在 20Hz 至 20kHz 范围内;嗡...
 • Page 109 What Peavey Will Do We will repair or replace (at Peavey’s discretion) products covered by Warranty at no charge for labor or materials. If the product or component must be shipped to Peavey for Warranty service, the consumer must pay initial shipping charges. If the repairs are covered by Warranty, Peavey will pay the return shipping charges.
 • Page 110 U.S. customer warranty registration. Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV (OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005 The bar is the symbol for marking of new waste and is applied only to equipment manufactured after 13 August 2005...

This manual is also suitable for:

Pv 2015 d