Download  Print this page

Peavey PV 115 D Operating Manual

Class-d powered two-way sound reinforcement speaker system
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

PV
115 D
®
Class-D Powered Two-Way Sound Reinforcement Speaker System
Operating
Manual
www.peavey.com

Advertisement

loading

  Also See for Peavey PV 115 D

  Related Manuals for Peavey PV 115 D

  Summary of Contents for Peavey PV 115 D

 • Page 1 115 D ® Class-D Powered Two-Way Sound Reinforcement Speaker System Operating Manual www.peavey.com...
 • Page 2 ATTENTION: Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Il ne se trouve à l’intérieur aucune pièce pouvant être reparée par l’utilisateur. Confiez I’entretien et la réparation de l’appareil à un réparateur Peavey agréé. AVIS: Dans le but de reduire les risques d’incendie ou de decharge electrique, cet appareil ne doit pas etre expose a la pluie ou a l’humidite et aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase, ne doit etre pose sur celui-ci.
 • Page 3 Är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad ”farlig spänning” inom produktens hölje som kan vara av tillräcklig nivå för att personer ska riskera elektrisk stöt. Är avsedd att uppmärksamma användaren på förekomsten av viktiga handhavande- och underhållsinstruktioner (service) i den litteratur som medföljer produkten.
 • Page 4 人体への電気ショ ックの危険が考えられる製品筐体内の非絶縁 「危険電圧」 の存在をユーザーに警告す るものです。 製品に付属し ている説明書に記載の重要な操作およびメンテナンス (サービス) 要領の存在をユーザーに警告するものです。 注意 : 電気ショ ックの危険あり — 開けないでく ださい! 注意 : 電気ショ ックの危険を低減するため、 カバーを外さないでく ださい。 内部部品はユーザーによるサービス不可。 資格のあるサービス要因のサービスを要請し て く だ さい。 警告:電気ショ ックまたは火災の危険を避けるため、 この装置を雨または湿気にさら し てはなりません。 ま た、 過敏など液体を含む物をこの装置上に置いてはなりません。 この装置を使用する前に、 警告事項につ いて操作ガイ ドをお読みく ださい。 保護接地端子。装置は保護接地に接続している電源コンセントに接続する必要があります...
 • Page 5 标志参照 2002/96/EC 指令附录 IV(OJ(L)37/38,13.02.03 和 EN 50419: 2005 定义 Warning: Changes or modifications to the equipment not approved by Peavey Electronics Corp. can void the user’s authority to use the equipment. 条码符号标示新废弃物,仅适用于 2005 年 8 月 13 日后生产的设备 Note - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
 • Page 6: Important Safety Instructions

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING: When using electrical products, basic cautions should always be followed, including the following: Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Do not use this apparatus near water. Clean only with a dry cloth. Do not block any of the ventilation openings.
 • Page 7 INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD CUIDADO: Cuando use productos electrónicos, debe tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes: Lea estas instrucciones. Guarde estas instrucciones. Haga caso de todos los consejos. Siga todas las instrucciones. No usar este aparato cerca del agua. Limpiar solamente con una tela seca.
 • Page 8: Instructions Importantes De Securite

  INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE ATTENTION: L’utilisation de tout appareil électrique doit être soumise aux precautions d’usage incluant: Lire ces instructions. Gardez ce manuel pour de futures références. Prétez attention aux messages de précautions de ce manuel. Suivez ces instructions. N’utilisez pas cette unité proche de plans d’eau. N’utilisez qu’un tissu sec pour le nettoyage de votre unité.
 • Page 9: Wichtige Sicherheitshinweise

  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SICHERHEITSHINWEISEACHTUNG: Beim Einsatz von Elektrogeräten müssen u.a. grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden: Lesen Sie sich diese Anweisungen durch. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Setzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser ein. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
 • Page 10: Tärkeät Turvallisuusohjeet

  TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET VAARA: Käytettäessä sähkölaitteita tulee aina huomioida mm. seuraavat turvallisuusohjeet: Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä käytä laitetta veden lähellä. Puhdista vain kuivalla kankaalla. Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä...
 • Page 11: Viktiga Säkerhetsinstruktioner

  VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING: När du använder elektriska produkter ska grundläggande försiktighetsåtgärder iakttas, inklusive följande: Läs dessa instruktioner. Behåll dessa instruktioner. Iakttag alla varningar. Följ alla instruktioner. Använd inte apparaten i närheten av vatten. Rengör endast med en torr trasa. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. Installera inte i närheten av värmekällor som radiatorer, varmluftsventiler, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som ger ifrån sig värme.
 • Page 12: Importanti Norme Di Sicurezza

  IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA: ATTENZIONE: Durante uso di apparecchiature elettriche vanno osservate alcune precauzioni basilari, tra cui le seguenti: Leggete queste istruzioni. Conservate le istruzioni. Rispettate tutte le avvertenze. Seguite le istruzioni. Non usate questo prodotto vicino all’acqua. Pulite esclusivamente con un panno asciutto. Non ostruite le fessure di ventilazione.
 • Page 13: Instruções Importantes De Segurança

  INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA ADVERTÊNCIA: Ao usar eletrodomésticos, precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes: Leia estas instruções. Mantenha estas instruções. Preste atenção a todas as advertências. Siga todas as instruções. Não use este aparelho perto d’água. Limpe somente com um pano seco. Não obstrua nenhuma das aberturas de ventilação.
 • Page 14 安全のための重要事項 警告: 電気製品を使用する ときは、 次の項目を含め、 基本的な注意事項を常にお守り く ださい。 本書の指示内容をお読みく ださい。 本書は保管し て く ださい。 すべての警告に注意し て く ださい。 すべての指示に従って く ださい。 本装置を水の近く で使用しないでく ださい。 お手入れには乾いた布をお使いく ださい。 開口部をふさがないでく ださい。 メーカーの指示に従って設置し て く ださい。 ラジエータ 、 ス トーブなど (アンプを含む)、 発熱体の近く に設置しないでく ださい。 分極プラグや接地プラグの安全性を損なわないよ...
 • Page 15 重要安全事项 警告 : 操作电器产品时,请务必遵守基本安全注意事项,包括 : 阅读说明书。 妥善保管说明书。 注意所有安全警告。 按照要求和指示操作。 请勿在靠近水(或其它液体)的地方使用本机。 本机只能用干燥布料擦拭。 请勿遮盖任何通散热口。确实依照本说明书安装本机。 请勿将本机安装在任何热源附近,例如电暖器、蓄热器件、火炉或其他发热电器(包括功率放大器) 。 请勿破坏两脚型插头或接地型插头的安全装置。两脚型插头有两个不同宽度的插头片,一个窄,另一个宽一点。接地型插头有两个相同 的插头片和一个接地插脚。两脚型插头中宽的插头片和接地型插头接地插脚起着保障安全的作用。如果所附带的插头规格与您的插座不 匹配,请让电工更换插座以保证安全。 请勿踩踏或挤压电源线,尤其是插头、插座、设备电源输入接口或者电源线和机身连接处。 本机只可以使用制造商指定的零件 / 配件。 本机只可以使用与本机搭售或由制造商指定的机柜、支架、三角架、托架或桌子。使用机柜时,请小心移动已安装设备的机柜,以避免 机会推翻造成身体伤害。 在雷雨天或长期不使用的情况下,请拔掉电源插头。 所有检查与维修都必须由指定的专业维修人员进行。如本机的任何形式的损伤都须检修,例如电源线或插头受损,有液体或物体落入机 身内,曾暴露于雨天或潮湿的地方,不能正常运作,或曾掉落后损坏等。 不得拔出接地插脚。请写信索取免费手册《 Shock Hazard and Grounding》 。使用前,请仔细检查确认所使用的电源电压是否匹配设备 上标注的额定电压。 如果本机装在机柜中 , 其后部也应给予相应的支撑固定。 Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚...
 • Page 16 중요 안전 지침 경고: 전기 제품 사용 시 다음 사항을 포함해 기본적인 주의 사항을 항상 따라야 합니다. 이 지침을 읽어 주십시오. 이 지침을 준수하여 주십시오. 모든 경고 사항에 주의해 주십시오. 모든 지침을 따라 주십시오. 물기가 있는 근처에서 이 기기를 사용하지 마십시오. 마른...
 • Page 17 A Link Out 1/4” phone jack provides a pre-level send for linking multiple units together, to be controlled by a single volume control at a master unit. Applications Aside from its primary use as a sound reinforcement system, the Peavey PV 115D has a variety of applications ®...
 • Page 18: Voltage Selector Switch

  B O T T O M p a n e l VOLTAGE SELECTOR SWITCH The PV 115D has a voltage selector switch to allow switching between an input power voltage range from ® 100VAC to 120VAC to a range from 220VAC to 240VAC, all at either 50 or 60 cycles per second (Hz). It should be set to the proper voltage for your country out of the box.
 • Page 19: On/Off Switch

  Second, unscrew the screws holding the clear switch protector on the voltage selector switch (1) just a little, just enough to allow removal of the clear switch protector. The screws DO NOT need to be unscrewed very far. Third, remove the clear plastic protector from the voltage selector switch. Fourth, using a small flat blade screwdriver, push the red selector switch slide plate to the other side from where it was.
 • Page 20: Input Jack

  SPEAKER OUT JACK This jack allows a full-range passive (unpowered) speaker to be connected to the PV 115D internal power ® amp, as long as it has an impedance rating no lower than 8 ohms, and is of similar sensitivity as the PV115D speaker system.
 • Page 21 CAUTIONS The unit must be disconnected from the AC power source before any work is done on it. Refer all servicing to qualified service personnel. NOTE: This unit is not designed for overhead suspension! The heat sink on the back plate can become hot to the touch. Do not block or cover the heat sink from ventilation.
 • Page 22 When first turning on the sound system, switch on all upstream electronics first, then the PV 115D with its level ® control fully counterclockwise (all the way down). Begin checking levels with the mixer output level controls all the way down, and bring them up slowly with the PV 115D level control set to the desired setting (one-third of ®...
 • Page 23: Troubleshooting

  115D and let ® it cool for a sufficient amount of time. If there is still no output, contact your authorized Peavey dealer or the Peavey International Service Center. Hum or Buzz If the PV 115D is producing a hum or buzz, this can be AC outlet related. Try plugging the PV 115D into a ®...
 • Page 24 If, after checking all the things listed and anything else you can think of to check safely, the system still exhibits problems, carefully note all conditions and check with your Peavey dealer for advice. Care and Maintenance Your PV 115D is a sturdy and durable product and will provide years of reliable use if properly cared for.
 • Page 25 Damping Factor: Greater than 400 @ 1000 Hz, 8 Ohms Electro-acoustic Crossover Frequency: 3 kHz ® Power requirements of Peavey PV 115D System: Nominal 370 Input Connections: One combo female XLR/ 1/4” phone jack Watts, Voltage and Frequency Ranges: 100-120 VAC, and 220 –...
 • Page 26 XLR und 1/4” TRS. Ein Konturumschalter bietet Bass- und Höhenverstärkung bei Nutzung als Hintergrund- Musikquelle. Eine Link Out 1/4” Klinke ermöglicht die Kopplung mehrerer Geräte miteinander. Anwendungen Neben seiner Primärnutzung als Soundverstärkungssystem, hat der Peavey PV 115D eine Vielzahl von ®...
 • Page 27 R Ü C K S E I T E U N T E N VOLTAGE SELECTOR SWITCH Der PV 115D hat einen Spannungsumschalter für Eingangsspannung 100 V AC bis 120 V AC zu 220 V AC bis ® 240 V AC, jeweils 50 oder 60 Hz. Die korrekte Einstellung für die Spannungsversorgung Ihres Landes ist bereits werksseitig vorgenommen.
 • Page 28 Lösen Sie nun die Schrauben der transparenten Schalterabdeckung des Spannungsumschalters (1) nur so weit, dass Sie die transparente Schalterabdeckung abnehmen können. Hierzu müssen die Schrauben NICHT sehr weit gelöst werden. Entfernen Sie die transparente Schalterabdeckung vom Spannungsumschalter. Drücken Sie nun mit einem flachen Schraubendreher den roten Schalter zur gegenüberliegenden Seite. Die Spannung wird auf dem roten Schalter angezeigt.
 • Page 29 SPEAKER OUT JACK Diese Buchse erlaubt den Anschluss eines Full-Range passiven (unversorgten) Lautsprechers am internen Verstärker des PV 115D, solange die Impedanz nicht unter 8 Ohm ist und eine ähnliche Empfindlichkeit ® wie das PV115D Lautsprechersystem hat. Idealerweise ist dieser Lautsprecher das passive Modell PV 115, es können jedoch auch andere passive Full-Range-Lautsprecher mit 8 Ohm mit einer Nenn-Empfindlichkeit von etwa 95 dB benutzt werden.
 • Page 30 SICHERHEITSHINWEISE Das Gerät muss von der Netzspannung abgetrennt werden, bevor daran gearbeitet wird. Wenden Sie sich mit Reparaturen ausschließlich an den autorisierten Kundendienst. HINWEIS: Dieses Gerät ist nicht zur Aufhängung über Kopf geeignet! Der Kühlkörper auf der Rückseite kann sehr heiß werden. Blockieren Sie die Ventilation des Kühlkörpers nicht. Schließen Sie die Eingänge des PV 115D NICHT am Ausgang eines Verstärkers an.
 • Page 31 Beim ersten Einschalten des Soundsystems schalten Sie zunächst alle vorgeschalteten Geräte ein, dann den 115D mit seinem Verstärkungsregler ganz nach rechts gedreht. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Pegel ® mit dem Mischpultausgangspegel ganz heruntergeregelt und regeln Sie sie langsam hoch, mit dem PV 115D ®...
 • Page 32 Thermosicherung ausgelöst worden sein. Die power/clip LED leuchtet dann ROT. In diesem Fall schalten Sie den 115D aus und lassen Sie ihn für einige Zeit abkühlen. ® Haben Sie immer noch keinen Ausgang, so setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten Peavey Vertragshändler oder dem internationalen Peavey Kundendienst in Verbindung. Brummen Brummt der PV 115D, so kann das Problem in Ihrer Steckdose liegen.
 • Page 33 Dinge hierdurch verbessern. Zeigt das System weiterhin Probleme, nachdem Sie alle hier aufgeführten Punkte überprüft haben, so notieren Sie alle Bedingungen und Zustände und wenden Sie sich an Ihren Peavey Fachhändler für Unterstützung. Wartung und Pflege Ihr PV 115D ist ein robustes und haltbares Produkt und bietet Ihnen bei korrekter Pflege Dienste für viele...
 • Page 34: Spezifikationen

  Dämpfungsfaktor: Größer als 400 bei 1000 Hz, 8 Ohm Eingänge: Eine Kombi-Klinkenbuchse XLR/ 1/4” Klinke für ® Leistungsaufnahme Peavey PV 115D System: Nominal 370 Watt, symmetrischen oder asymmetrischen Betrieb. Spannungs- und Frequenzbereiche: 100-120 V AC und 220 – 240 V Gehäusematerial und Finish: Trapezförmig, mit schwarzem...
 • Page 35 115D peut servir ® pour un grand nombre d'applications, telles que la diffusion en public, le retour de scène, le karaoké et l’animation musicale. La source de signal type pour les entrées de niveau de ligne de l’enceinte Peavey PV 115D ®...
 • Page 36 P A N N E A U I N F É R I E U R VOLTAGE SELECTOR SWITCH L'enceinte PV 115D est pourvue d’un sélecteur de tension permettant de commuter la tension d'entrée entre ® une plage de 100 VCA à 120 VCA et une plage de 220 VCA à 240 VCA, avec une fréquence de 50 ou 60 cycles par seconde (Hz).
 • Page 37 Desserrer ensuite les vis assurant la fixation du cache transparent sur le sélecteur de tension (1), suffisamment pour pouvoir déposer le cache. Il n'est PAS nécessaire de desserrer entièrement les vis de fixation. Dégager ensuite le cache en plastique transparent du sélecteur de tension. À...
 • Page 38 SPEAKER OUT JACK Cette prise permet de raccorder une enceinte passive (non amplifiée) à large bande à l’amplificateur de puissance interne de l'enceinte PV 115D, à condition qu’elle ne présente pas une impédance nominale ® inférieure à 8 ohms et qu'elle soit de sensibilité équivalente à l’enceinte PV115D. Cette enceinte doit de préférence correspondre au modèle passif PV115.
 • Page 39 PRÉCAUTIONS L'enceinte doit être débranchée du secteur avant toute intervention. Confier toute opération d'entretien à du personnel qualifié. REMARQUE : Cette enceinte n’est pas prévue pour être suspendue ! Éviter de toucher le dissipateur thermique à l’arrière qui peut être chaud. Ne pas boucher ni couvrir le dissipateur thermique pour assurer une bonne ventilation.
 • Page 40 Si la table de mixage indique une saturation de ses signaux de sortie, l'enceinte PV 115D n’est alors pas ® proprement utilisée à pleine puissance. La saturation du signal avant qu’il ne parvienne à l’enceinte PV 115D ® n’est pas optimale. Réduire le niveau de sortie de la console de mixage et monter la commande de niveau de l’enceinte PV 115D.
 • Page 41: Dépannage

  PV 115D hors tension et la laisser refroidir pendant un laps de temps suffisant. ® Si aucune sortie n’est alors constatée, contacter un revendeur Peavey agréé ou le centre de service international Peavey. Bourdonnement ou ronflement Si l’enceinte PV...
 • Page 42 Si après avoir vérifié tous les points énumérés précédemment et tous les points pouvant être contrôlés en toute sécurité, l’enceinte présente encore des problèmes, noter avec soin toutes les conditions de survenue des anomalies et s’adresser à un revendeur Peavey pour obtenir des conseils. Entretien et maintenance L'enceinte PV 115D est un équipement robuste et résistant dont la fiabilité...
 • Page 43 L'enceinte active présente une réponse en fréquence de 66 Hz à 17 kHz. Le niveau de pression acoustique de crête avec distorsion inaudible atteint 121 dB avec une source musicale, en le mesurant à une distance d’un mètre et à pleine puissance. L’enceinte fait appel à un haut-parleur des graves à haut rendement Peavey ®...
 • Page 44 40 degrés sur le plan vertical Facteur d’amortissement : Supérieur à 400 à 1 000 Hz, 8 ohms Fréquence de séparation électroacoustique : 3 kHz Alimentation requise pour l’enceinte Peavey PV ® 115D Nominale Connexions d’entrée : Un connecteur combiné à fiche XLR femelle 370 watts, Plage de tension et fréquence : 100-120 VCA et...
 • Page 45 1/4” proporciona un envío de nivel previo para enlazar unidades múltiples entre sí, para ser controladas por un único control de volumen en la unidad maestra. Aplicaciones Además de su uso primario como sistema de refuerzo de sonido, el Peavey PV 115D posee una variedad de ®...
 • Page 46 P A n E L I n F E R I O R VOLTAGE SELECTOR SWITCH El PV 115D posee un interruptor de selección de voltaje para permitir alternar un rango de voltaje de entrada ® de 100 VCA a 120 VCA a un rango desde 220 VCA a 240 VCA, en 50 o 60 ciclos por segundo (Hz). Se debe ajustar en el voltaje apropiado para su país sin realizar ninguna modificación.
 • Page 47 Luego desatornille los tornillos que sostienen el protector transparente del interruptor en el interruptor de selección de voltaje (1) un poco, lo suficiente como para permitir la extracción del protector transparente del interruptor. Los tornillos NO necesitan aflojarse mucho. En tercer lugar, retire el protector de plástico transparente del interruptor de selección de voltaje. En cuarto lugar, con un pequeño destornillador de cabeza plana, presione la placa deslizable roja del interruptor de selección hacia el otro lado.
 • Page 48: Speaker Out Jack

  SPEAKER OUT JACK Este enchufe permite que un altavoz pasivo (no eléctrico) de rango completo se conecte al amplificador de potencia interno del PV 115D en tanto tenga un valor de impedancia no inferior a 8 ohmios, y sea de una ®...
 • Page 49 PRECAUCIOnES La unidad se debe desconectar de la fuente de alimentación CA antes de realizar trabajos en ella. Lleve el equipo a reparar a un centro técnico con personal cualificado. NOTA: ¡Esta unidad no está destinada para ser suspendida en alturas! El disipador de calor en la placa posterior se puede volver caliente al tacto.
 • Page 50 Cuando se enciende el sistema de sonido por primera vez, encienda primero todos los equipos electrónicos ascendentes, luego el PV 115D con su nivel de control totalmente en el sentido contrario a las agujas del reloj ® (hacia abajo). Comience por verificar los niveles con los controles de nivel de salida de la mezcladora hacia abajo, y aumente lentamente el nivel con el control de nivel del PV 115D en el ajuste deseado (se recomienda ®...
 • Page 51: Resolución De Problemas

  El LED de encendido/clip se iluminará en ROJO en este caso. En tal caso, apague el 115D y permita que se enfríe por un tiempo suficiente. ® Si aún no hay salida, contacte a su distribuidor autorizado de Peavey o al centro de servicio internacional de Peavey. Zumbido o silbido Si el PV 115D produce un zumbido o silbido, puede relacionarse con la salida de CA.
 • Page 52 Si después de verificar todos los puntos mencionados y otros que puedan ser seguros, el sistema aún presenta un problema, anote todas las condiciones y consulte con su distribuidor de Peavey para obtener asistencia. Cuidado y mantenimiento Su PV 115D es un producto resistente y duradero y proporcionará...
 • Page 53: Especificaciones

  Factor de amortiguación: Mayor a 400 a 1000 Hz, 8 Ohmios Conexiones de entrada: Un enchufe combinado hembra XLR/ ® Requisitos de energía del sistema Peavey PV 115D: Nominal enchufe telefónico de 1/4" que proporciona una operación 370 Watts, voltaje y rangos de frecuencia: 100-120 VCA, balanceada o no balanceada.
 • Page 54 Un'uscita Link Out jack da 1/4” consente di inviare il segnale già livellato per collegare ulteriori unità in modalità linea, regolato in volume unicamente tramite il controllo dell'unità master. Applicazioni Accanto alle diverse applicazioni nel campo del rinforzo audio, il Peavey PV 115D trova impiego in luoghi ®...
 • Page 55 P a n n e L L o I n F e R I o R e VoLTaGe SeLeCToR SWITCH L'unità PV 115D è dotata di un selettore di tensione che consente di scegliere tra tensione di alimentazione di ® tra 100V e 120V in alternata o tra 220V e 240V in alternata, alla comune frequenza di 50 o 60 cicli al secondo (Hz).
 • Page 56 Svitare appena le viti di fissaggio del dispositivo di protezione del selettore di tensione (1), quanto basta per rimuovere il dispositivo di protezione. NON OCCORRE svitare le viti fino in fondo. Rimuovere il dispositivo di protezione dal selettore di tensione. Utilizzando un cacciavite piccolo a taglio, spingere la piastra a scorrimento rossa del selettore nella posizione opposta.
 • Page 57 SPeaKeR oUT JaCK Questo connettore jack consente il collegamento di un altoparlante full-range (passivo) all'amplificatore di potenza interno dell'unità PV 115D, purché abbia impedenza nominale non inferiore agli 8 ohm, e ® abbia caratteristiche di sensibilità simili al sistema di altoparlanti PV115D. Il modello passivo PV115 è l'altoparlante ideale per questo tipo di connessione, ma comunque qualsiasi altro sistema di altoparlanti full-range passivo da 8 ohm con sensibilità...
 • Page 58 PReCaUZIonI L'unità deve essere scollegata dalla fonte di alimentazione a corrente alternata prima di svolgere qualsiasi tipo di lavoro su di essa. Per ottenere assistenza si prega di rivolgersi a personale qualificato. noTa: Questa unità non è studiata per il montaggio in sospensione. Il dissipatore di calore sulla piastra posteriore può...
 • Page 59 Quando si accende il sistema audio, assicurarsi di accendere dapprima tutte le apparecchiature elettroniche a monte, e poi l'unità PV 115D, avendo provveduto a ruotare la manopola di livello completamente in senso ® antiorario (guadagno azzerato). Iniziare il controllo dei livelli partendo con il livello di uscita del mixer azzerato, e aumentandolo gradualmente, mantenendo il livello dell'unità...
 • Page 60: Risoluzione Problemi

  115D e lasciar raffreddare l'unità per un periodo di tempo sufficiente. ® Se non si ottiene ancora alcun segnale di uscita, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Peavey o al Centro di manutenzione internazionale Peavey. Ronzio o rumore Nel caso in cui l'unità...
 • Page 61 Nel caso in cui i problemi persistano anche dopo aver seguito tutti gli accorgimenti elencati e aver eseguito altri rilevanti controlli, annotare attentamente tutte le condizioni osservate e rivolgersi al proprio rivenditore Peavey per ottenere una consulenza.
 • Page 62 Fattore di attenuazione: maggiore di 400 @ 1000 Hz, 8 ohm 1/4" bilanciato o non bilanciato. ® Requisiti di potenza del sistema Peavey PV 115D: 370 Watt Materiali e finitura del cabinet: Trapezoidale in fibra a media nominale. Range di tensione e frequenza: 100-120 V in alternata e densità...
 • Page 63 En utlänk, ¼-tums teleplugg, ger en förnivåsändning för länkning av flera enheter tillsammans, och som styrs av en enda volymkontroll på en huvudenhet. Användningsområden Förutom den huvudsakliga användningen som ljudförstärkningssystem har Peavey PV 115D en mängd ®...
 • Page 64 N E D R E P a N E L VOLTaGE SELECTOR SWITCH 115D har en spänningsväljare som gör att du kan växla spänning för ineffekten från intervallet 100 VAC till ® 120 VAC till intervallet 220 VAC till 240 VAC, alla vid antingen 50 eller 60 perioder per sekund (Hz). Den ska ställas in på...
 • Page 65 Två: skruva loss skruvarna som håller fast det genomskinliga kontaktskyddet på spänningsväljaren (1) lite grann, bara tillräckligt för att kunna ta bort det genomskinliga skyddet. Skruvarna behöver INTE skruvas ut särskilt långt. Tre: ta bort det genomskinliga plastskyddet från spänningsväljaren. Fyra: använd en liten platt skruvmejsel och skjut spänningsväljarens röda skjutplatta till den andra sidan från där den är.
 • Page 66 SPEaKER OUT JaCK I det här uttaget kan ett passivt (ingen egen förstärkare) bredbandshögtalarelement anslutas till den interna effektförstärkaren i PV 115D, bara det har en märkimpedans lägre än 8 ohm, och har samma ® känslighet som PV115D-systemet. Helst bör detta vara den passiva modellen av PV115, men även andra 8-ohms passiva bredbandselement med normal känslighet runt 95 dB kan användas.
 • Page 67 VaRNINGaR Enheten måste kopplas bort från elnätet innan du utför något arbete på den. All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. OBSERVERa: Den här enheten är inte konstruerad för upphängning! Kylaren på bakplåten kan bli mycket varm. Blockera inte och täck inte över kylaren, den måste ha fri ventilation. Anslut INTE ingångarna på...
 • Page 68 När du först sätter på ljudsystemet sätter du på all uppströms elektronik först, sedan PV 115D med ® nivåkontrollen vriden helt ned (helt moturs). Börja kontrollera nivåerna med mixerns utgångsnivåer helt nere och höj kontrollerna långsamt med PV 115D:s nivåkontroll på önskad nivå (en tredjedel av max rekommenderas ®...
 • Page 69 Lysdioden för ström/klipp lyser RÖD i så fall. Stäng i så fall av PV 115D och låt den svalna under tillräckligt lång ® tid. Finns det fortfarande inget utljud kontaktar du din auktoriserade Peavey-återförsäljare eller Peavey International Service Center. Brum eller surr Om PV 115D producerar brum eller surr kan det ha att göra med strömuttaget.
 • Page 70 Försök i detta fallet att sänka mixernivåerna en aning för att se om det rensar upp lite. Om du har kontrollerat alla saker på kontrollistan och allt annat du kan kontrollera säkert och systemet fortfarande uppvisar problem, ber vi dig skriva ned alla problem och ta kontakt med din Peavey-återförsäljare för rådgivning.
 • Page 71 THD och IM: Typiskt mindre än 0,5 % 40 grader vertikalt Dämpningsfaktor: Mer än 400 vid 1 000 Hz, 8 ohm Elektroakustisk delningsfrekvens: 3 kHz Effektbehov för Peavey PV ® 115D-systemet: Nominellt 370 watt, Ingångsanslutningar: Kombinerat XLR-hona/¼-tums teleplugg, för Spänning och frekvensområden: 100-120 VAC och 220 – 240 VAC, vid balanserad eller obalanserad användning.
 • Page 72 äänenvoimakkuutta voidaan ohjata master-yksiköstä. Käyttökohteet Paitsi että Peavey 115D:tä voidaan käyttää äänen vahvistamiseen, se soveltuu myös mm. kuulutuskäyttöön, ® ® tukilaitteistoksi, karaokeen tai musiikin toistoon. Tyypillinen signaalinlähde Peavey PV 115D:n linjatasoisille ® tuloille on esim. miksauspöytä tai CD-soittimen, MP3-soittimen tai kasettisoittimen lähtö.
 • Page 73 A L A P A N E E L I VOLTAGE SELECTOR SWITCH 115D:ssä on jännitteenvalitsin, jolla syöttöjännitettä voidaan vaihtaa alueiden 100–120 V ja 220–240 V ® välillä, joko 50 tai 60 sykliä sekunnissa (Hz). Asetuksen tulisi olla oikea omaan maahasi jo valmiiksi. Joissakin maissa tilanne on kuitenkin se, että...
 • Page 74 Löysää sitten ruuveja, jotka pitävät jännitteen valintakytkimen (1) kirkasta suojusta paikallaan vain sen verran, että suojuksen voi poistaa. Ruuveja EI tarvitse avata kovin pitkälle. Poista sitten jännitteen valintakytkimen kirkas muovisuojus. Paina tämän jälkeen pienellä ruuvitaltalla punainen valintakytkimen liukulevy aukon toiseen reunaan. Valittuna oleva jännite näkyy punaisessa liukulevyssä.
 • Page 75: Input Jack

  SPEAKER OUT JACK Tämän liittimen avulla PV 115D:n sisäiseen päätevahvistimeen voidaan yhdistää koko äänialueen kaiutin, ® kunhan sen impedanssi on vähintään 8 ohmia ja herkkyys samaa luokkaa kuin PV115D -kaiutinjärjestelmän. Parhaiten tarkoitukseen sopii passiivinen malli PV115, mutta käyttää voidaan myös muita 8 ohmin koko äänialueen kaiuttimia, joiden nimellisherkkyys on noin 95 dB.
 • Page 76 VAROITUKSET Laite tulee irrottaa verkkovirtalähteestä, ennen kuin sille tehdään mitään toimenpiteitä. Huoltaminen tulee jättää pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. HUOMAA: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ripustettavaksi päiden yläpuolelle! Takalevyssä oleva jäähdytysritilä voi kuumentua pinnastaan. Älä estä jäähdytysritilän tuuletusta tai peitä ritilää. ÄLÄ KOSKAAN kytke PV 115D:n tuloja päätevahvistimen lähtöön.
 • Page 77 Kun äänijärjestelmää käynnistetään ensimmäistä kertaa, kytke ensin päälle kaikki ketjussa ensin tulevat laitteet ja sitten PV 115D niin, että sen tasonsäädin on käännettynä kokonaan vastapäivään (täysin pois). ® Aloita tasojen tarkistaminen mikserin lähtötason säätimet kokonaan pois päältä, ja nosta niitä sitten hitaasti 115D:n tasonsäätimen ollessa halutussa asennossa (kolmasosakierrosta suositellaan aloituskohdaksi).
 • Page 78 Jos näin on käynyt, virta/leikkaus-LED palaa PUNAISENA. Jos näin on käynyt, sammuta PV 115D ja anna ® sen jäähtyä riittävän pitkään. Jos ääntä ei vieläkään kuulu, ota yhteyttä valtuutettuun Peavey-jälleenmyyjään tai Peaveyn kansainväliseen huoltokeskukseen. Huminaa tai surinaa Jos PV 115D tuottaa huminaa tai surinaa, syy voi liittyä...
 • Page 79 SUUNNITTELULLISET TIEDOT Aktiivikaiutinjärjestelmän taajuusvaste on 66 Hz – 17 kHz. Huippuäänenpaine ilman säröä saavuttaa musiik- kiäänilähteellä 121 dB mitattuna 1 metrin etäisyydeltä täydellä teholla. Järjestelmässä on 15 tuuman Peavey ® Pro 15 -bassoelementti sekä titaanikalvoinen Peavey 14 –kompressiodiskanttielementti asennettuna ®...
 • Page 80: Tekniset Tiedot

  THD ja IM: Yleensä alle 0,5 % Nimellinen kattavuusalue: 60 astetta vaakasuunnassa, 40 astetta Vaimennuskerroin: Yli 400 @ 1000 Hz, 8 ohm pystysuunnassa Peavey PV ® 115D -järjestelmän tehovaatimukset: Nimellinen 370 W, Jakosuotimen taajuus: 3 kHz jännite- ja taajuusalueet: 100–120 V ja 220–240 V, 50–60 Hz Tuloliitännät: Yksi yhdistelmäliitin, naaras-XLR/ ¼...
 • Page 81 Um conector de telefone de 1/4" Link Out fornece um envio de pré-nível para ligação de diversas unidades, para ser controlado por um único controle de volume na unidade principal. Aplicações À parte de seu uso primário como um sistema de reforço de som, o Peavey PV 115D tem diversas aplicações ®...
 • Page 82 P A i n E L i n F E R i O R VOLTAGE SELECTOR SWiTCH O PV 115D tem uma chave seletora de tensão para permitir o chaveamento entre uma faixa de tensão de ® energia de entrada de 100VAC a 120VAC para uma faixa de 220VAC a 240VAC, tudo em 50 ou 60 ciclos por segundo (Hz).
 • Page 83 Segundo, desparafuse os parafusos que seguram o protetor de chave na chave seletora de tensão (1) um pouco, somente o suficiente para permitir a remoção do protetor de chave. Os parafusos NÃO precisam ser muito desparafusados. Terceiro, remova o protetor plástico da chave seletora de tensão. Quarto, usando uma pequena chave de fenda plana pequena, empurre a placa deslizante da chave seletora vermelha para o outro lado de onde ela estava.
 • Page 84 SPEAKER OUT JACK Este conector permite que um autofalante passivo de faixa completa (não energizado) seja conectado ao amplificador de potência interna do PV 115D, desde que ele tenha uma classificação de impedância mais ® alta que 8 ohms e tenha sensibilidade similar como o sistema de autofalante PV115D. Idealmente, esse autofalante poderia ser o modelo passivo PV115, contudo, outros autofalantes de faixa completa passiva 8 ohm com uma sensibilidade nominal de cerca de 95 dB podem ser usados.
 • Page 85 CUIDADOS A unidade deve ser desconectada da fonte de energia AC antes que qualquer trabalho seja feito nela. Consulte todos os serviços com pessoal de serviço qualificado. OBSERVAÇÃO: Essa unidade não foi projetada para suspensão por sobreaquecimento! O corpo metálico na placa traseira pode ficar quente ao toque. Não bloqueie ou cubra o corpo metálico da ventilação.
 • Page 86 Ao ligar o sistema de som pela primeira vez, ligue primeiro todos os circuitos eletrônicos de cima e depois o 115D com seu controle de nível completamente no sentido anti-horário (todos para o mínimo). Comece a ® verificar os níveis com os controles de nível de saída do mixer todos para baixo e aumente-os lentamente com o controle de nível do PV 115D definido para o ajuste desejado (um terço do caminho é...
 • Page 87: Solução De Problemas

  O LED power/clip (potência/corte) ficará VERMELHO se for esse o caso. Então, desligue o PV 115D e ® deixe-o esfriar por um período de tempo suficiente. Se ainda assim não houver saída, entre em contato com um revendedor autorizado Peavey ou o Centro de Serviços Internacionais da Peavey. Zumbido ou zunido Se o PV 115D está...
 • Page 88 O sistema de autofalante de potência deve ter uma resposta de frequência de 66 Hz a 17 kHz. O SPL pico com distorção inaudível deve alcançar 121 dB com música como fonte, quando medido a uma distância de 1 m e levado à sua plena capacidade. O sistema deve utilizar um woofer de ciclo pesado Peavey modelo Pro 15, e um ®...
 • Page 89 Frequência de cruzamento acústico-elétrico: 3 kHz Fator de amortecimento: Maior que 400 a 1000 Hz, 8 ohms Conexões de entrada: Um conector de telefone de 1/4" XLR fêmea Requisitos de energia do sistema Peavey PV ® 115D: Nominal combo que fornece operação balanceada e desbalanceada.
 • Page 90 115D のクラス D パワーセクションは、システムピーク出力最大 800 ワットで DDT ド強化システムです。PV ® ™ コンプレッションで す。入力ジャックは、平衡入力 XLR、1/4” フォンのコンボジャックで、ボリュームコントロールとコンツアスイッチで低周波、高周 波をブーストします。 特徴 • 2ウェイパワーサウンド強化エンクロージャ • Peavey 独自 15” ヘビーデューティウーファー、2 3/8” ボイスコイル & 50 オンス(約1.4kg)マグネット ® • RX 14 チタン振動板コンプレッションドライバ、1.4" チタン振動板 ™ • 定指向性ツイーターホーン、60° X 40° • クラス D パワーシステム、ピーク総出力最大800 W • DDT コンプレッション/アンチクリッピングプロテクト...
 • Page 91 ボ ト ム パ ネ ル VOLTAGE SELECTOR SWITCH 115D には電圧セレクタスイッチがあり、50 / 60 サイクル毎秒 (Hz) で100VAC - 120VAC から 220VAC - 240VAC の範囲 ® で入力電圧を切り替えることができます。使用する国の適正電圧にセットしてください。ただし、ある地域で普通に利用され ている電圧とは異なる電源電圧を利用する地域もあります。 電圧セレクタスイッチの位置をチェックし、それが地域の電源電圧に合っている確認してください。合っていない場合、以下に 示すステップに従って電圧を変更します。 115D 電圧範囲の変更 ® 115D が主電源に接続されていないこと、電源スイッチ (3) がオフ位置にあることを確認します。 最初に、PV ®...
 • Page 92 次に、電圧セレクタスイッチ (1) のクリアスイッチプロテクタを留めているネジを少し、クリアスイッチプロテクタを取り外せるくらい緩 めます。ネジは十分緩める必要はありません。 次に、電圧セレクタスイッチからクリアプラスチックプロテクタを取り外します。 次に、小さいマイナスドライバーを使い、赤いセレクタスイッチスライドプレートを元あった側とは別の側へ押します。赤いスライド プレートに見える電圧がこれで選択されます。 次に、緩めた2つのネジの下側にクリアプラスチックプロテクタを戻し、クリアプラスチックプロテクタを所定位置に保ったまま1つを 固定します。他のネジを固定し、両方のネジがしっかり固定されていることを確認します。 次に、ヒューズを正しいアンペア定格に変更します。入力電源電圧が 100VAC - 120VAC の場合、国際ヒューズ規格 "T6.3AL" に対応する定格6.3 アンペア、250V 5 x 20 mm カートリッジタイプのタイムディレイヒューズを使います。入力電源 電圧が 100VAC - 120VAC の場合、国際ヒューズ規格 "T6.3AL" に対応する定格3.15 アンペア、250V 5 x 20 mm カートリ ッジタイプのタイムディレイヒューズを使います。 これで地域の正規 IEC 電源コードを IEC レセプタクル (2) につなぎ、電源スイッチ (3) を入れ、PV 115D パワースピーカーシス...
 • Page 93 SPEAKER OUT JACK このジャックでフルレンジパッシブ (アンパワード) を PV 115D 内部パワーアンプに接続します。ただしインピーダンス定格 8 ® オーム以上、感度は PV115D スピーカーシステムと同等であることが条件です。このスピーカーは、パッシブモデル PV115 であれば理想的ですが、他の8オームパッシブフルレンジスピーカーで、公称感度約 95 dB のものも使用できます。 このような別のスピーカーシステムは、空間のカバレッジを広げるのに役立ちます。追加スピーカーのボリュームレベルは PV115D のボリュームと同時に調整されるので、感度が同等のスピーカーシステムを使用する必要はありません。 PV-118 Sub など、高周波ロールオフが可能なインピーダンス8オームのアンパワードサブウーファーをドライブするのにも使 用できます。 ト ッ プ パ ネ ル INPUT JACK ラインレベル入力は、中間インピーダンス平衡タイプです。ジャック (5) は、メス XLR、1/4" TRS コンボコネクタで、平衡ま たは非平衡入力信号を送ることができます。...
 • Page 94 注意 本体ユニットを扱う前には必ず AC 電源を切ってください。保守作業はすべて資格のあるサービス担当者に依頼してください。 注: 本ユニットは吊り下げには適していません。 バックプレートのヒートシンクはかなり熱くなります。通風を保つため、ヒートシンクを覆ったりふさいだりしないでください。 115D の入力はパワーアンプの出力に接続しないでください。この入力は、ラインレベル強度信号からドライブするためのも ® のです。 マイクをシステムに接続するときは、マイクレベルをセットする間、スピーカー前面からマイクを離しておいてください。かなり大き なフィードバックが起こります。フィードバック音が大きすぎるとシステムを損なう恐れがあります。 保護メタルグリルを取り外さないでください。 警告: PV 115D は非常に効率が良く、パワフルです。このサウンドシステムは聴覚を損なう可能性があります。全体のラウドネ ® スを最大にしてセットするときは十分注意してください。 115D のサウンドレベルは、出力として明確で鮮明なため、かえって正確に把握しにくいことがあります。歪みや明らかな不 ® 具合がないために、サウンドレベルは実際よりもかなり低いように感じることがあります。このシステムの SPL は、スピーカーから1 メートル離れて121 dB を超えます。 AC 電源を PV 115D に接続 ® 115D には6フィート(約1.8 m)の IEC 接続 AC 電源コードがあります。延長コードやケーブルタップをこのパワースピーカー ®...
 • Page 95 はじめてサウンドシステムの電源を入れるときは、最初にアップストリームのエレクトロニクスをすべてオンにし、次に PV 115D ® を、そのレベルコントロールを反時計回りに (最後まで) 回し切ってオンにします。ミキサー出力レベルコントロールを下げ切った 115D レベルコントロールを目的の設定にします (はじめは3分の 状態でレベルチェックから始めます。ゆっくりレベルを上げ、PV ® 1のところまでセットすることをおすすめします)。 スピーカー出力ジャックを使用 115D のリアパネルには、スピーカー出力、1 / 4” フォンジャック出力があります。外部のフルレンジパッシブスピーカーシステ ® ム (PV 115 など) をこのジャックに接続し、内部アンプから電源を送ることができます。 この外部スピーカーは所要インピーダン ® ス 8オーム以上です。 4オームのスピーカーをこのジャックに接続することはできません。アンプがシャットダウンする原因になりま す。公称8オームより低いインピーダンスは許容できません。 このジャックで最適な結果を得るには、これに接続する外部スピーカーの感度を PV115D の感度約95 dB、1w/1M と同等に 115D よりも音が大きくなり、室内の音のバランスをとるのが難しくなります。 します。外部スピーカーの感度が高い場合、PV ® 外部スピーカーの感度が低い場合、どのレベルのコントロール設定でも...
 • Page 96 的に外し、信号を再生できる他のデバイス (パワーアンプやスピーカー) に接続します。これで信号が再生される場合、使用さ れているすべてのボリュームコントロールが満足のいくレベルまで上がっている (3分の1ないし2分の1) か確認します。 115D に直射日光や過剰な熱の影響を受けている場合、内部のサーマルプロテクトが起動していることも考えられます。 ® その場合、電源/クリップ LED が赤色に点灯します。そうなら、PV 115D の電源を切り、温度が下がるまでしばらく放置しま ® す。 それでも出力がない場合は Peavey ディーラーまたはPeavey サービスセンターまでお問い合わせください。 ハム、ノイズ 115D にハムあるいはノイズがある場合、これは AC コンセントに関係します。PV 115D を別の AC コンセントに接続してみ ® ® ます。ミキサーや PV 115D に別の AC 電源回路 (ブレーカー) を使用する場合、ハムの問題が起こることもあります。 ®...
 • Page 97 態で、乾いた布やプラスチックの毛ブラシを使って汚れを拭き取ってください。PV ® 115D の内部にどのような液体もかからないようにしてください。 キャビネットを損なうことがあります。PV ® 構造・設計仕様 パワースピーカーシステムの周波数応答は 66 Hz から 17 kHz です。聞こえない歪みを伴うピーク SPL は、音楽ソースで最大 Pro 15 モデルウ 出力までドライブし、1M の距離から測定した場合、121 dB です。システムは、ヘビーデューティ15" Peavey ® ーファー、定指向性ホーン上の Peavey 14 チタン振動版コンプレッションドライバツイーターを使用しています。公称指 ® ™ 向性パターンは、水平 60度、垂直 40度です。 パワースピーカーシステムは、リアパネルにメス XLR、1/4" RTS フォンジャックのコンボ1つで構成される中間インピーダンス入力 コネクタを備えています。リアパネルの出力接続は、1/4" フォンジャックがリンク出力を提供し、これにより得られるプリレベル...
 • Page 98 公称指向性パターン: 水平60度、垂直40度 THD、IM: 通常 0.5 % 未満 電気音響クロスオーバー周波数: 3 kHz 減衰係数: 400 以上 @ 1000 Hz, 8 オーム 入力接続: 1コンボメス XLR/ 1/4" フォンジャックで平衡または非平衡動 Peavey PV ® 115D システム所要電力:公称 370 ワット、電圧、周波数範 作。 囲:100-120 VAC, 220 - 240VAC, 50- 60 Hz エンクロージャ材 & 仕上げ: 台形黒カーペットカバー12mm MDF、黒パウダ...
 • Page 99 14 钛隔膜压缩式驱动器,安装在一个覆盖范围为100°x 40°的 CD 喇叭上。 PV 115D 的特色D级功放模块, ® ™ 能为系统提供的可用峰值功率高达800瓦特,并有DDT ™ 压缩功能。 系统配有的输入插口,可提供均衡的XLR 和1/4"接头,并带有音量控制和低音曲线Contour开关,实现低音与高音的增益。 特点 • 两路有源封闭式扩音箱体 • Peavey 专有的15” 重低音扬声器,带 2 3/8” 音圈和 50 盎司磁体 ® • RX 14 钛隔膜压缩式驱动器,带1.4"钛隔膜 ™ • 60° X 40° 恒定指向号角扬声器 • D 级功放系统,提供最高800W的可用峰值功率 • DDT 压缩/反削波保护...
 • Page 100 底 板 VOLTAGE SELECTOR SWITCH 2015D带有电压选择开关,用以将输入电源电压在 100VAC 至 120VAC 范围和 220VAC 至 240 VAC 范围之 ® 间切换,此两种范围内的频率皆为50或60Hz。 一般情况下,已经根据您所在国家设置到合适的电压。 但 是,有些地方的电源电压与绝大多数的给定场所采用的电压有所不同。 务必检查电压选择开关的状态,查看是否与当地采用的电源电压相匹配。 如果不相匹配,采取下列步骤以更 换到正确的电压。 调试 PV 2015D电压范围 ® 第一步,确保PV 2015D未接通电源,且电源开关(3)处于关闭(OFF)档位。 ®...
 • Page 101 第二步,拧松电压选择开关(1)上透明开关保护套的螺丝,以取出透明开关保护器。 无需完全拧下螺丝! 第三步,从电压选择开关上,卸下塑料透明保护套。 第四步,选取小号的一字型螺丝刀,将红色选择开关拨向另一边。 此时,可以看到红色滑块上的电压数值, 即为您已选择的电压。 第五步,放回塑料透明保护套,置于之前的两枚螺丝之下,一手固定塑料透明保护套的位置,一手拧紧其中 一枚螺丝。 拧紧另一枚螺丝,确认两枚螺丝都已拧紧。 第六步,使用相应可承受电流值的保险丝。 若输入电压范围在100VAC~120VAC内,使用参数为6.3A、250V, 尺寸为5 x 20 mm的熔断式延时性保险丝,符合国际保险丝分类 T6.3AL。 若输入电压范围在220VAC~240VAC 内,使用参数为3.15A、250V,尺寸为5 x 20mm的熔断式延时性保险丝,符合国际保险丝分类T3.15AL。 按照您使用地电压条件,完成以上电压调试和保险丝设置之后,现在可以将IEC电源线插入借口(2),打开电 源开关(3),接通电源,打开PV 115D音箱系统。 ® IEC电源线接口 该接口专为IEC电源线设计(一般已按照您的使用地,配备好相应的插头),为设备提供交流电。 为了您的自身安全和设备的使用安全,请仔细阅读本说明书。 请勿拆除任何设备上的接地脚。 接地脚的安装是为了您自身的安全。 若插座未安装接地脚,需要按照合适的 接地转换器,且第三条电线应做好接地安装。 为防触电或火灾于未然,请确保调音台和其他所有相关设备都 已做好接地。 FUSE 为防止电流过载和避免短路状况,本设备使用缓动式保险丝,尺寸为5 x 20 mm,承受电压为250V。 保险丝位 于保险丝盒的盒帽内,位于总开关的左侧。 若保险丝损坏,必须替换相同型号、相同参数的保险丝,以避免 损坏设备,避免保修失效。...
 • Page 102 SPEAKER OUT JACK 在额定阻抗不低于8欧姆且灵敏度与PV 115D扬声器系统相似的前提下,该接口可以将全频程无源扬声器 ® 连接到PV115D的内部功放。 理想状况下,该扬声器为被动式PV115。但是,也可以使用其它8欧姆、且其 额定灵敏度约为95分贝的无源全频程扬声器。 增加的扬声器系统可以帮助提高覆盖范围。 扬声器的音 量等级与PV115D的音量进行同时控制,因此需要采用相似灵敏度的扬声器系统。 安装内嵌式高频滚降,如PV-118 Sub,还可以驱动8欧姆的阻抗无源次重低扬声器。 顶 部 面 板 INPUT JACK 线性电平输入为中等阻抗平衡型。 接口(5)为XLR和1/4英寸TRS接头二合一的凹槽插口,可向其提供均衡 或不均衡的输入信号。 LEVEL 控制音箱系统输入端口(5)的增益(音量)调节。 CONTOUR SWITCH Contour开关在超频时提供温和的加强音,让低音回放更加的悦耳。 不得在音量大的时候采用Contour, 因此时不需要加强音。 LINK OUT Link Out 为1/4"前级发送,用于连线多个PV 115D音箱。 此种情况下,Link Out连接到PV扬声器组中下 ® 115D麦克风/线(5)输入的1/4"连接口。 每个扬声器可通过自身的电平控制(5)调节。 该输 一台PV ®...
 • Page 103 小心 进行任何操作前,必须将本机与交流电源断开。 所有维修事项,请咨询合格的维修人员。 注意:切勿悬吊本机! 后面板上散热器可能会烫手。 切勿阻塞或遮盖散热器,以免影响通风。 切勿将 PV 115D 的输入端与功放的输出端连接。 输入端应由线性电平强度信号驱动。 ® 若要将麦克风与系统连接,设置麦克风电平时务必确保麦克风原理喇叭正面,否则反馈声音会过大。 另外, 还可能损坏系统。 切勿拆除保护性金属罩。 警告: PV 115D 非常高效,功能强大! 此音箱系统可能会对听力造成永久性伤害! 设置整体最大音量时, ® 务必小心谨慎! 由于PV 115D清晰的声音输出,PV 115D在音量上具有欺骗性。该系统不会出现失真或明显的衰竭,因此声 ® ® 级可能看起来比实际的要低很多。 该系统在远离喇叭 1 米处的地方,其声压级可超过 121 dB。 115D接入交流电 ® 115D 随机提供一根 6 英尺长用于 IEC 连接的交流电源线。 如果功放喇叭采用延长线或插线板,务必确保 ®...
 • Page 104 第一次打开音响系统时,首先打开所有上游电子设备,然后再打开PV 115D,且将其电平控制逆时针旋转到 ® 115D的电平控制,将其慢慢 底(调到最小)。 将混频器的输出电平控制调到最小,开始检查,然后设置PV ® 调高,达到所需设定值(起点应在1/3处)。 使用喇叭输出插孔 115D 后面板上带有一个喇叭输出插孔,一个1 / 4” 耳机插孔输出。 外部全频无源音箱系统(例如 ® 115)可接入此插孔,通过内部功放带动。 该外部喇叭的电阻必须为8欧姆或更高。 不得将4欧姆喇叭插 ® 入此插孔,否则将会导致功放器关闭。 电阻标称值不得低于8欧姆。 使用此插孔时,为了得到最佳效果,连接到此插孔的外部喇叭应具有与PV115D相似的灵敏度,在1w/1M时, 灵敏度在95 dB左右。如果外部喇叭具有较高灵敏度,其声音将比PV 115D大声,因此难以平衡房间内的声 ® 115D小。 音。 如果外部喇叭具有较低灵敏度,不论的电平控制设置如何,其声音都将比PV ® 另外需注意的是,外部喇叭应放置在较远位置,从而增加室内声音整体覆盖度,尽量降低因两个喇叭相隔较 近而发射相同信号所造成的干扰。 最好将外部喇叭放置在远离 PV 115D 20-25 英尺的地方。 例如,PV 115D ®...
 • Page 105 E.将音箱安装在支架上或从中拆除时,若有可能应由一个帮手在旁,因为完成此项任务比较棘手,将 115D音箱系统抱住,然后将支架孔座对准支架杆。 同时,将PV 115D从支架杆上移走时,若有一人向下握 ® ® 住音箱支架和立杆非常有用,这样可以防止 将立杆随PV 115D一起拉出。 ® F.在室外使用支架时,切勿在支架上或PV 115D音箱系统上黏贴横幅或旗帜,因为强风可能会音箱吹翻。 如 ® 果是在多风环境,应谨慎,最好加重或锁住支架脚,防止 PV 115D 音箱系统被吹翻。 ® 故障维修 没有输出 首先,确保本机接通交流电,且已开机。 确保 Power/Clip (电源/削波)LED (9) 指示灯显示为绿灯。 如果不 是,确保ON/OFF开关(3)在“开”位置,并检查IEC电源线连接(2),务必保证该电源线全部插入。 确保 交流线插入可行的交流插座中。 最后,检查保险丝(2a)。 (参见后面板: 安全说明保险丝部分。) 一旦确定本机接通交流电后,检查PV 115D是否接通信号。 临时断开连接输入的电缆,将其与其他可以再生 ® 信号的设备(例如功放器和音箱)。 如果通过此方法可以产生信号,确保所有音量控制都调制到令人满意的 水平(1/3到一半)。...
 • Page 106 ® 115D中。 其他污渍。 切勿使用强溶剂,否则将可能损害机壳。 切勿将任何液体侵入PV ® 建筑和工程规范 该有源音箱系统的频率响应应在66 Hz 至17 kHz之间。 在1米距离外测量时,且在全输出条件下,如果失真听 不出来,并以音乐为声源,则声压级最高值应达到121 dB。 该系统应采用重型 15"百威 Pro 15 型低音扬声 ® 14 钛膜压缩式驱动器高频扬声器。 标称辐射图应是水平 器,以及配置在一个恒定指向号角上的Peavey ® ™ 面上60度,垂直面上40度。 该有源音箱系统应佩戴一个中间阻抗输入连接器,由后面板上的一个组合式母XLR和1/4" RTS耳机插孔构成。 后面板上的输出连接应包括一个供外部连接的1/4"耳机插孔,该插孔为串联多个PV 115D提供前级控制信号, ® 以及一个1/4" 耳机插孔喇叭输出,最小载荷为8欧姆。 电平控制位于输入插孔旁。 Contour 开关按钮在电平 控制器旁边,啮合时可以增强低音和重音,以在地电平下提升听觉享受。 该系统功放的未滤波频率响应在20 Hz至20 kHz之间,与额定功率的偏差不超过+0, -3 dB,阻尼因数大于400 @ 1 kHz 时的...
 • Page 107 百威 115D –规格 ® ® 频率范围: 1/2空间环境中,轴上1米,扫频正弦,-10dB: 46 Hz 电子设备和功放规格: 至 21 kHz 功放额定功率,总功率输出: 可用功率峰值800瓦,持续功率: 频率响应: 1/2空间环境中,轴上1米,扫频正弦,66 Hz 至17 kHz 400瓦转4欧姆@小于1%失真 (± 3 dB) 电子输入阻抗(标称): 2.7 k欧姆 均衡(XLR 或 1/4"),1.35 k欧姆 灵敏度 (1w/1m): 95 dB 非均衡 1/4". 最大声压级峰值: 121 dB 次声过滤保护:...
 • Page 110 What Peavey Will Do We will repair or replace (at Peavey’s discretion) products covered by Warranty at no charge for labor or materials. If the product or component must be shipped to Peavey for Warranty service, the consumer must pay initial shipping charges. If the repairs are covered by Warranty, Peavey will pay the return shipping charges.
 • Page 111 U.S. customer warranty registration. Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV (OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005 The bar is the symbol for marking of new waste and is applied only to equipment manufactured after 13 August 2005...