Download Print this page
AEG OMNI 300-PB Original Instructions Manual

AEG OMNI 300-PB Original Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

OMNI 300-PB
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Manual original
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Оригинално ръководство за
експлоатация
Instrucţiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
原始的指南

Advertisement

loading

Summary of Contents for AEG OMNI 300-PB

 • Page 1 OMNI 300-PB Original instructions Pôvodný návod na použitie Originalbetriebsanleitung Instrukcją oryginalną Notice originale Eredeti használati utasítás Istruzioni originali Izvirna navodila Manual original Originalne pogonske upute Manual original Instrukcijām oriģinālvalodā Oorspronkelijke Originali instrukcija gebruiksaanwijzing Algupärane kasutusjuhend Original brugsanvisning Оригинальное руководство по...
 • Page 2 Vă prezentăm o selecţie de aparate ataşabile pentru această Στον πίνακα μπορείτε να δείτε μια ποικιλία των διαφόρων unitate de antrenare de la AEG. În funcţie de pachetul de dotare προσαρτημάτων για αυτή την κινητήρια μονάδα AEG. Ανάλογα με achiziţionat dispuneţi de diferite aparate ataşabile. Pot fi το...
 • Page 3 Die Antriebseinheit darf nur mit montiertem Aufsatzgerät betrieben Pohonná jednotka sa smie prevádzkovať len s namontovaným werden. Es sind 3 Positionen möglich (Aufsatzgerät nur nadstavcom. Možné sú 3 polohy (nadstavec len ako príklad). beispielhaft). Zespołu napędowego można używać tylko z zamontowanym The powerbase may be operated only with a mounted application narzędziem nasadkowym.
 • Page 4 START LOCK STOP...
 • Page 6: Maintenance

  „live“ wire may make exposed metal parts Nur AEG Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren please contact one of our AEG service agents (see our list of Gehörverlust bewirken. of the power tool „live“ and could give the operator an electric Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG guarantee/service addresses).
 • Page 7: Entretien

  ENTRETIEN MANUTENZIONE NORME DI SICUREZZA Portez une protection acoustique. L'influence du bruit peut N'utiliser que des pièces et accessoires AEG. Pour des pièces Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio AEG. provoquer la surdité. Indossare protezioni acustiche adeguate. L'esposizione dont l'échange n'est pas décrit, s'adresser de préférence aux L'installazione di pezzi di ricambio non specificamente prescritti prolungata al rumore senza protezione può...
 • Page 8: Mantenimiento

  (Consulte el folleto Garantia/Direcciones de Centros de executar esse trabalho a um Serviço de Assistência AEG (veja o excesivos puede causar pérdida de audición ocultos ou o seu próprio cabo. O contato do parafuso / da Asistencia Técnica).
 • Page 9 Brug kun AEG tilbehør og reservedele. Lad de komponenter, Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid kan het Hold kun maskinen fast i de isolerede gribeflader, når du welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG hvis udskiftning ikke er blevet beskrevet, udskifte hos Atlas gehoor beschadigen.
 • Page 10: Ce-Samsvarserkl√¶ring

  AEG utbyte ej beskrivs bytes bäst av AEG auktoriserad egne kabelen. Kontakt av skruen / skjæreverktøyet med en verktygshuvudet kan träffa dolda elledningar eller...
 • Page 11 Εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο. Φοράτε ωτοασπίδες. Η επίδραση θορύβου μπορεί να Pitele laitteesta kiinni sen eristetyistä kahvapinnoista Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaosia. Käytä ammattitaitoisten ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ προκαλέσει απώλεια ακοής. suorittaessasi töitä, joiden aikana liitetty työkalu saattaa AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja muiden kuin osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen omaan...
 • Page 12 Tato hnací jednotka je určena na pohánění schválených Koruma sınıfı II, elektrik tepkisine karşı korumanın ochranných opatření, jako provedení s dvojitou Bu tahrik ünitesi, kullanımına izin verilen AEG marka ek nástavců značky AEG. sadce baz izolasyonuna bağlı olmayan elektro nebo zesílenou izolací.
 • Page 13 Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części Stosować środki ochrony słuchu! Narażenie na hałas może Prístroj držte na izolovaných plochách rukoväte, keď návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG zamienne AEG. W przypadku konieczności wymiany części, dla spowodować utratę słuchu.
 • Page 14 VZDRŽEVANJE Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva Viseljen hallásvédőt. A zajhatás a hallás elvesztését izgubo sluha. Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da KARBANTARTÁS eredményezheti. Kadar izvajate dela pri katerih bi uporabljeno orodje lahko sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v AEG A szigetelt markolatfelületen fogja a készüléket, ha olyan...
 • Page 15 Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas rezerves daļas. Napravu držite na izoliranim površinama drške kada Veicot darbus ar iekārtu, kurai ar instrumentiem iespējams dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā...
 • Page 16 TECHNINIS APTARNAVIMAS HOOLDUS YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS SPETSIAALSED TURVAJUHISED Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kurių Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid, mille Nešiokite klausos apsaugos priemones. Triukšmo poveikyje Kandke kaitseks kõrvaklappe. Müra mõju võib kutsuda esile keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik AEG klientų...
 • Page 17 тяжелых травм. ПОДДРЪЖКА СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего Да се използват само аксесоари на AEG и резервни части использования. Носете средство за защита на слуха. Въздействието на Rainer Kumpf на. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за...
 • Page 18 УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА ОДРЖУВАЊЕ produce pierderea auzului. Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă unele din Носете штитник за уши. Изложеноста на бука може да Dacă efectuaţi lucrări la care scula montată poate nimeri componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite , vă...
 • Page 19 致电击、火灾並且/ 或其他的严重伤害。 双重或强化绝缘等保护措施电击保护的电动工具。 妥善保存所有的警告提示和指示,以便日后查阅。 特殊安全指示 请戴上耳罩。工作噪音会损坏听力。 施工工具会碰到隐藏电线或自己的电缆时,得将器械握住于其 绝缘把手表面。螺丝或切割工具接触到通电电线也可将电压 加到器械的金属部件并造成电击。 如果机器仍在运转,切勿清除其上的木屑或金属碎片。 在墙壁、天花板或地板工作时,必须特别注意被隐埋的电 线、瓦斯管和水管。 工作中产生的废尘往往有害健康,最好不要让此类物质接触 身体。操作机器时请使用吸尘装置并佩戴防尘面罩。彻底清 除堆积的灰尘,例如使用吸尘器。 不可加工含石棉的材料。 操作机器时务必佩戴护目镜。最好也穿戴工作手套、坚固防 滑的鞋具和工作围裙。 户外插座必须连接剩余电流防护开关。这是使用电器用品的 基本规定。使用本公司机器时,务必遵守这项规定 (FI, RCD, PRCD)。 在机器上进行任何修护工作之前,务必从插座上拔出插头。 确定机器已经关闭了才可以插上插头。 电源线必须远离机器的作业范围。操作机器时电线必须摆在 机身后端。 正确地使用机器 本驱动元件适用于驱动有许可的AEG品牌应用头。 请依照本说明书的指示使用此机器。 电源插头 只能连接单相交流电,只能连接机器铭牌上规定的电压。本 机器也可以连接在没有接地装置的插座上,因为本机器的结 构符合第II 级绝缘。 维修 只能使用 AEG 的配件和零件。缺少检修说明的机件如果损坏 了,必须交给 AEG 的顾客服务中心更换(参考手册〝保证书 / 顾客服务中心地址〞)。 如果需要机器的分解图,可以向您的顾客服务中心或直接向 Techtronic Electric Tool GmbH, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany。索件时必须提供以下资料﹕ 机 型和机器铭牌上的十位数号码。 中文...
 • Page 21 w w w . a e g - p t . c o m Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 (09.12) D-71364 Winnenden Germany 4931 4142 77...