Download  Print this page

Dane Techniczne; Ogólne Warunki Gwarancji; Usuwanie - AEG SR 4351 CD Instruction Manual

Stereo-radio mit cd player
Hide thumbs

Advertisement

WSKAZÓWKA:
Automatyczne przełączanie w stan czuwania
Aby za chować zgodność z Dyrektywą w zakresie ochrony
środowiska "ErP 2 (Energy-related Products, czyli produkty
energetyczne)" (2009/125/EC), której celem jest poprawa
wydajności energetycznej oraz ogólnego dostosowania do
potrzeb środowiska, urządzenie automatycznie przełącza
się do stanu czuwania po pewnym czasie bez sygnału. Aby
ponownie skorzystać z urządzenia, trzymać przycisk
(7) wciśnięty przez krótki czas.

Dane techniczne

Model: ............................................................................ SR 4351 CD
Napięcie zasilające: ...................................................... 230 V, 50 Hz
Zasilanie z baterii: .....................................6 x 1,5 V, Typ UM2/R 14
Pobór mocy:: ..............................................................................12 W
Stopień ochrony: ..............................................................................II
Masa netto: .............................................................................1,18 kg
Radio:
Zakresy częstotliwości: ................................... FM 88 ~ 108,0 MHz
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemicz-
ne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych
(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania
atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi
niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne
od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki
tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w
oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawi-
dłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data
sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie-
sza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 141, poz. 1176).
/
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci"
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie
należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do
zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt
elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych na-
stępstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do
recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
Język polski
39

Advertisement

Table of Contents
loading