Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SDM 1500 C2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SDM 1500 C2 Operating Instructions Manual

Advertisement

Available languages
Table of Contents
STEAM MOP SDM 1500 C2
STEAM MOP
Operating instructions
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА
Ръководство за експлоатация
DAMPFMOPP
Bedienungsanleitung
IAN 280641
MOP CU ABURI
Instrucţiuni de utilizare
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΤΜΟΥ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SDM 1500 C2

 • Page 1 STEAM MOP SDM 1500 C2 STEAM MOP MOP CU ABURI Operating instructions Instrucţiuni de utilizare УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΤΜΟΥ Ръководство за експлоатация Οδηүίες χρήσης DAMPFMOPP Bedienungsanleitung IAN 280641...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Page 4: Table Of Contents

  Ordering spare parts ........17 GB │ CY │   SDM 1500 C2  1 ■...
 • Page 5: Introduction

  The manufacturer accepts no responsibility for damage caused by failure to observe these instructions, improper use or repairs, unauthorised modifi cations or the use of unapproved replacement parts. The operator bears sole liability. │ GB │ CY   ■ 2  SDM 1500 C2...
 • Page 6: Safety Instructions

  Never submerse the appliance in water or other liquids! ► Never aim the steam jet directly at electrical appliances or ► equipment which contains electrical components, such as the interior of ovens. GB │ CY │   SDM 1500 C2  3 ■...
 • Page 7 Never direct the steam at people or animals. Hot steam can ► cause serious injuries! Always pull the plug out of the power socket during each ► break in use, as well as after use and before any cleaning. │ GB │ CY   ■ 4  SDM 1500 C2...
 • Page 8 Do not use an external timer switch or a separate remote ► control system to operate the appliance. Never leave the appliance unattended during operation. ► Do not use the appliance outdoors. ► GB │ CY │   SDM 1500 C2  5 ■...
 • Page 9: Operating Components

  “Steam” button Figure B: t Notch z Upper cable hook u On/off switch i Lower cable hook Figure C: o Replacement pad p Carpet ring a Carpet ring release aid │ GB │ CY   ■ 6  SDM 1500 C2...
 • Page 10: Unpacking And Installation

  (see section Service). Unpacking ♦ Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the box. ♦ Remove all packaging materials and any fi lms and labels. GB │ CY │   SDM 1500 C2  7 ■...
 • Page 11: Disposal Of Packaging Materials

  8 towards the rear and off the appliance with a tilt movement. 2) Turn the water tank 8 and unscrew the cap. 3) Fill the water tank 8 with tap water up to the MAX mark. │ GB │ CY   ■ 8  SDM 1500 C2...
 • Page 12: Operation

  Once the appliance is assembled and fi lled with water: 1) Press and hold in the “Handle” release button 1 and fl ip the handle up- wards so that it clicks into place. GB │ CY │   SDM 1500 C2  9 ■...
 • Page 13 “Filling with water”. – Set the on/off switch u to “I”. – Select the desired steam level as described above and press the “Steam” button r. │ GB │ CY   ■ 10  SDM 1500 C2...
 • Page 14: After Use

  Empty the water tank 8 after every use. ■ After each use, remove the pad 6 from the steam foot 5 and wash it out. ■ GB │ CY │   SDM 1500 C2  11 ■...
 • Page 15: Maintenance/Changing The Fi Lter

  1) To remove the fi lter 7, fi rst remove the water tank 8 from the appliance. 2) Pull the fi lter 7 upwards out of the appliance. 3) Insert the new fi lter 7. 4) Replace the water tank 8. │ GB │ CY   ■ 12  SDM 1500 C2...
 • Page 16: Troubleshooting

  fl oor Wipe the limescale away with a when the appliance Lime has collected. damp cloth. If necessary, add a stops briefl y during little descaler onto the cloth. operation. GB │ CY │   SDM 1500 C2  13 ■...
 • Page 17: Storage

  IPX4 Protection rating Protected against water splashes from any direction. Information on the pads 6/o Material composition 100% polyester Wash at max. 60°C Do not tumble dry Do not iron │ GB │ CY   ■ 14  SDM 1500 C2...
 • Page 18: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifi cations / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres. GB │ CY │   SDM 1500 C2  15 ■...
 • Page 19: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ GB │ CY   ■ 16  SDM 1500 C2...
 • Page 20: Ordering Spare Parts

  Ordering spare parts You can order the following replacement parts for product SDM 1500 C2: ► 2 x Replacement pad ► 1 x Filter Order the replacement parts via the Service Hotline (see section „Service“) or simply visit our website at www.kompernass.com.
 • Page 21 │ GB │ CY   ■ 18  SDM 1500 C2...
 • Page 22 Importator ............34 Comandarea pieselor de schimb ......35 │ SDM 1500 C2  19 ■...
 • Page 23: Introducere

  Sunt excluse orice fel de drepturi pentru pagubele rezultate în urma utilizării neconforme, a reparaţiilor necorespunzătoare, a modifi cărilor nepermise sau a utilizării de piese de schimb neaprobate. Riscul este suportat în exclusivitate de către benefi ciar. │ ■ 20    SDM 1500 C2...
 • Page 24: Indicaţii De Siguranţă

  Nu introduceţi niciodată aparatul în apă sau în alte lichide! ► Nu orientaţi niciodată jetul de abur spre aparatele electrice ► sau instalaţiile care conţin componente electrice cum ar fi interiorul unui cuptor. │ SDM 1500 C2  21 ■...
 • Page 25 Nu orientaţi niciodată aburul spre oameni sau animale. Aburul ► fi erbinte poate provoca răniri semnifi cative! Scoateţi ştecărul din priză la fi ecare întrerupere a utilizării, ► după încheierea utilizării şi înaintea curăţării. │ ■ 22    SDM 1500 C2...
 • Page 26 Nu utilizaţi temporizatoare externe sau sisteme separate de ► comandă de la distanţă pentru a opera aparatul. Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării. ► Nu utilizaţi aparatul în aer liber. ► │ SDM 1500 C2  23 ■...
 • Page 27: Elemente De Operare

  Tasta „Abur” Figura B: t Canelură z Cârlig superior cablu u Comutator Pornit/Oprit i Cârlig inferior cablu Figura C: o Rezervă ştergător p Inel pentru covor a Dispozitiv de deblocare a inelului pentru covor │ ■ 24    SDM 1500 C2...
 • Page 28: Dezambalarea Şi Conectarea

  (a se vedea capitolul Service). Dezambalarea ♦ Scoateţi toate componentele aparatului şi instrucţiunile de utilizare din cutie. ♦ Îndepărtaţi toate materialele de ambalare, precum şi eventualele folii şi autocolante. │ SDM 1500 C2  25 ■...
 • Page 29: Eliminarea Ambalajului

  1) Împingeţi tasta de deblocare „Rezervor de apă” 9 în jos şi trageţi concomi- tent rezervorul de apă 8 cu o mişcare de basculare în spate din aparat. 2) Rotiţi rezervorul de apă 8 şi deşurubaţi capacul. │ ■ 26    SDM 1500 C2...
 • Page 30: Utilizarea

  În caz contrar, pompa se poate încălzi şi se poate deteriora! INDICAŢIE ► Înainte de a curăţa podeaua cu mopul cu aburi, vă recomandăm să aspi- raţi în prealabil podeaua, pentru a îndepărta particulele de murdărie. │ SDM 1500 C2  27 ■...
 • Page 31 Poziţionaţi comutatorul Pornit/Oprit u pe „O”. – Îndepărtaţi rezervorul de apă 8, încărcaţi-l şi aşezaţi la loc rezervorul de apă 8, conform descrierii din capitolul „Încărcarea cu apă”. – Poziţionaţi comutatorul Pornit/Oprit u pe „I”. │ ■ 28    SDM 1500 C2...
 • Page 32: După Utilizare

  şi nici obiecte ascuţite ori care pot zgâria aparatul. După fi ecare utilizare, goliţi rezervorul de apă 8. ■ După fi ecare utilizare, îndepărtaţi ştergătorul 6 de pe talpa de abur 5 şi ■ spălaţi-l. │ SDM 1500 C2  29 ■...
 • Page 33: Întreţinerea/Schimbarea Fi Ltrului

  1) Pentru îndepărtarea fi ltrului 7 scoateţi mai întâi rezervorul de apă 8 din aparat. 2) Trageţi fi ltrul 7 în sus din aparat. 3) Introduceţi noul fi ltru 7. 4) Introduceţi rezervorul de apă 8. │ ■ 30    SDM 1500 C2...
 • Page 34: Remedierea Defecţiunilor

  Ştergeţi depunerile de calcar alb acolo unde cu o lavetă umedă. Dacă este aparatul a staţi- S-a depus puţin calcar. necesar, puneţi puţin detartrant onat pentru scurt pe lavetă. timp pe durata funcţionării. │ SDM 1500 C2  31 ■...
 • Page 35: Depozitarea

  Tip protecţie Protecţie împotriva stropirii cu apă din toate direcţiile Informaţii privind ştergătoarele 6/o Compoziţia materialului 100 % poliester spălaţi la max. 60° nu uscaţi în uscător nu călcaţi cu fi erul de călcat │ ■ 32    SDM 1500 C2...
 • Page 36: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  Aparatul este destinat numai uzului privat şi nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al intervenţiilor care nu au fost realizate de către fi liala noastră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea. │ SDM 1500 C2  33 ■...
 • Page 37: Service-Ul

  Importator Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 34    SDM 1500 C2...
 • Page 38: Comandarea Pieselor De Schimb

  Comandarea pieselor de schimb Puteţi comanda următoarele piese de schimb pentru produsul SDM 1500 C2: ► 2 x Rezervă ştergător ► 1 x Filtru Comandaţi piesele de schimb prin intermediul liniei noastre telefonice directe de service (a se vedea capitolul „Service-ul”) sau, confortabil, de pe pagina noastră...
 • Page 39 │ ■ 36    SDM 1500 C2...
 • Page 40 Поръчка на резервни части ....... .53 │ SDM 1500 C2  ...
 • Page 41: Въведение

  Претенции от всякакъв вид за щети, произтичащи от употреба не по пред- назначение, некомпетентни ремонти, извършени без разрешение измене- ния или използване на неодобрени резервни части са изключени. Рискът се носи единствено от потребителя. │ ■ 38    SDM 1500 C2...
 • Page 42: Указания За Безопасност

  Използвайте уреда само в сухи помещения, не на открито. Никога не потапяйте уреда във вода или други течности! ► Никога не насочвайте парата директно към електриче- ► ски уреди или устройства, които съдържат електрически елементи, като например вътрешността на фурна. │ SDM 1500 C2    39 ■...
 • Page 43 Никога не насочвайте парата към хора или животни. Го- ► рещата пара може да причини значителни наранявания! Изваждайте щепсела от контакта при всяко прекъсване ► или след приключване на употребата, както и преди всяко почистване. │ ■ 40    SDM 1500 C2...
 • Page 44 и може да прегрее. За работа с уреда не използвайте външен таймер или ► отделна система за дистанционно управление. По време на работа никога не оставяйте уреда без ► наблюдение. Не използвайте уреда на открито. ► │ SDM 1500 C2    41 ■...
 • Page 45: Елементи За Обслужване

  Резка z Горна кука за кабела u Превключвател за включване/изключване i Долна кука за кабела Фигура В: o Резервен пад p Пръстен за килими a Помощен механизъм за деблокиране на пръстена за килими │ ■ 42    SDM 1500 C2...
 • Page 46: Разопаковане И Свързване

  щети, получени при транспорта, се обърнете към горещата линия за сервизно обслужване (вж. глава Сервиз). Разопаковане ♦ Извадете всички части на уреда и ръководството за потребителя от кутията. ♦ Отстранете всички опаковъчни материали и евентуални фолиа и стикери. │ SDM 1500 C2    43 ■...
 • Page 47: Предаване На Опаковката За Отпадъци

  1) Преместете бутона за деблокиране „Резервоар за вода“ 9 надолу и същевременно дръпнете резервоара за вода 8 с обратно движение назад от уреда. 2) Завъртете резервоара за вода 8 и отвинтете затварящата капачка. │ ■ 44    SDM 1500 C2...
 • Page 48: Работа С Уреда

  УКАЗАНИЕ ► Преди да почистите пода с парния моп, препоръчваме предварител- но да почистите пода с прахосмукачка, за да отстраните свободни частици замърсяване. След като уредът е монтиран напълно и е налята вода: │ SDM 1500 C2    45 ■...
 • Page 49 катор POWER 0. – Натиснете отново бутона „Пара“ r, за да спрете производството на пара. – Поставете превключвателя за включване/изключване u на „О“. – Извадете резервоара за вода 8, напълнете го и поставете отново │ ■ 46    SDM 1500 C2...
 • Page 50: След Употреба

  За почистване на повърхностите не използвайте агресивни или хи- мични почистващи средства и остри или драскащи предмети. След всяка употреба изпразвайте резервоара за вода 8. ■ След всяка употреба сваляйте пада 6 от парната пета 5 и го изпирайте. ■ │ SDM 1500 C2    47 ■...
 • Page 51: Поддръжка/Смяна На Филтъра

  1) За отстраняване на филтъра 7 първо трябва да извадите резервоара за вода 8 от уреда. 2) Издърпайте филтъра 7 нагоре от уреда. 3) Поставете новия филтър 7. 4) Поставете резервоара за вода 8. │ ■ 48    SDM 1500 C2...
 • Page 52: Отстраняване На Неизправности

  лезникав ръб на Отложил се е малко котлен При необходимост използ- мястото, където камък. вайте малко препарат за уредът е задър- почистване на котлен камък жан за кратко по върху кърпата. време на работа. │ SDM 1500 C2    49 ■...
 • Page 53: Съхранение

  1370 – 1630 W IPX4 Степен на защита Защита срещу пръски вода от всички посоки Информация за падовете 6/o Състав на материала 100 % полиестер перете макс. на 60 °С не сушете в сушилня не гладете │ ■ 50    SDM 1500 C2...
 • Page 54: Гаранция От Kompernass Handels Gmbh

  Продуктът е предназначен само за лична, а не за професионална употреба. При неправилна и нецелесъобразна употреба, упражняване на сила или ремонтни дейности, които не са извършени от нашия оторизиран сервизен филиал, гаранцията отпада. │ SDM 1500 C2    51 ■...
 • Page 55: Сервиз

  Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 280641 Вносител Моля обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиз. Най- напред се свържете с посочения сервизен пункт. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 52    SDM 1500 C2...
 • Page 56: Поръчка На Резервни Части

  Поръчка на резервни части Към продукта SDM 1500 C2 можете да поръчате следните резервни части: ► 2 x Резервен пад ► 1 x Филтър Поръчайте резервните части чрез нашата гореща линия за сервиз (вж. глава „Сервиз″) или удобно на нашия уебсайт www.kompernass.com.
 • Page 57 │ ■ 54    SDM 1500 C2...
 • Page 58 Παραγγελία ανταλλακτικών ....... .71 GR │ CY │ SDM 1500 C2    55...
 • Page 59: Εισαγωγή

  Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους λόγω ζημιών από μη σύμφωνη με τους κανο- νισμούς χρήση, από ακατάλληλες επισκευές, μη επιτρεπόμενες διεξαχθείσες τροποποιήσεις ή από χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών, αποκλείονται. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. │ GR │ CY ■ 56    SDM 1500 C2...
 • Page 60: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά! ► Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό απευθείας σε ηλεκτρικές ► συσκευές ή διατάξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως για παράδειγμα στον εσωτερικό χώρο φούρνων. GR │ CY │ SDM 1500 C2    57 ■...
 • Page 61 ► Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυμα- τισμούς! Σε κάθε διακοπή ή μετά το τέλος χρήσης και πριν τον καθα- ► ρισμό, αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα. │ GR │ CY ■ 58    SDM 1500 C2...
 • Page 62 Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό ► τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη κατά τη διάρκεια ► της λειτουργίας. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. ► GR │ CY │ SDM 1500 C2    59 ■...
 • Page 63: Στοιχεία Χειρισμού

  Εικόνα B: t Εγκοπή z Άνω άγκιστρο καλωδίου u Διακόπτης on/off i Κάτω άγκιστρο καλωδίου Εικόνα C: o Εφεδρικό μαλακό τμήμα p Δακτυλίδι για χαλιά a Βοήθεια απασφάλισης δαχτυλιδιού για χαλιά │ GR │ CY ■ 60    SDM 1500 C2...
 • Page 64: Αποσυσκευασία Και Σύνδεση

  γραμμή εξυπηρέτησης (βλ. κεφάλαιο Σέρβις). Αποσυσκευασία ♦ Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής και τις οδηγίες χρήσης από το κουτί. ♦ Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας, ενδεχόμενες μεμβράνες και αυτοκόλλητα. GR │ CY │ SDM 1500 C2    61 ■...
 • Page 65: Απόρριψη Της Συσκευασίας

  1) Ωθήστε το πλήκτρο απασφάλισης «Δοχείο νερού» 9 προς τα κάτω και τραβήξτε ταυτόχρονα το δοχείο νερού 8 γέρνοντας προς τα πίσω και έξω από τη συσκευή. 2) Γυρίστε από την άλλη το δοχείο νερού 8 και ξεβιδώστε την ασφάλεια. │ GR │ CY ■ 62    SDM 1500 C2...
 • Page 66: Χειρισμός

  Αλλιώς η αντλία μπορεί να υπερθερμανθεί και να πάθει ζημιά! ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Προτού καθαρίσετε το δάπεδο με τη σφουγγαρίστρα ατμού, συστήνουμε προηγουμένως να καθαρίσετε το δάπεδο με ηλεκτρική σκούπα, ώστε να απομακρύνετε χαλαρά σωματίδια ρύπων. GR │ CY │ SDM 1500 C2    63 ■...
 • Page 67 Θέστε το διακόπτη on/off u στο "Ο". – Απομακρύνετε το δοχείο νερού 8, γεμίστε το και τοποθετήστε πάλι το δοχείο νερού 8, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Πλήρωση νερού". – Θέστε το διακόπτη on/off u στο "I". │ GR │ CY ■ 64    SDM 1500 C2...
 • Page 68: Μετά Τη Χρήση

  ή χημικά απορρυπαντικά, ούτε και μυτερά αντικείμενα ή αντικείμενα που γρατζουνάνε. Αδειάζετε μετά από κάθε χρήση το δοχείο νερού 8. ■ Μετά από κάθε χρήση απομακρύνετε το μαλακό τμήμα 6 από τη βάση ■ ατμού 5 και πλένετέ το. GR │ CY │ SDM 1500 C2    65 ■...
 • Page 69: Συντήρηση/Αλλαγή Φίλτρου

  νερού 8 από τη συσκευή. 2) Τραβήξτε το φίλτρο 7 προς τα επάνω και έξω από τη συσκευή. 3) Τοποθετήστε το νέο φίλτρο 7. 4) Τοποθετήστε το δοχείο νερού 8. │ GR │ CY ■ 66    SDM 1500 C2...
 • Page 70: Διόρθωση Σφαλμάτων

  εναποθέσεις αλάτων με ένα νωπό σημείο όπου η Έγινε μικρή εναπόθεση αλάτων. πανί. Εάν απαιτείται προσθέστε συσκευή σταμάτη- λίγο προϊόν αφαίρεσης αλάτων σε για λίγο κατά στο πανί. τη διάρκεια της λειτουργίας. GR │ CY │ SDM 1500 C2    67 ■...
 • Page 71: Φύλαξη

  Είδος προστασίας Προστασία από εκτοξευόμενο νερό από όλες τις κατευθύνσεις Πληροφορίες για τα μαλακά τμήματα 6/o Σύνθεση υλικού 100% πολυεστέρας πλένετε το μέγ. στους 60° μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο μη σιδερώνετε │ GR │ CY ■ 68    SDM 1500 C2...
 • Page 72: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. GR │ CY │ SDM 1500 C2    69 ■...
 • Page 73: Σέρβις

  Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 280641 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ GR │ CY ■ 70    SDM 1500 C2...
 • Page 74: Παραγγελία Ανταλλακτικών

  Παραγγείλτε τα ανταλλακτικά μέσω της ανοιχτής γραμμής σέρβις (βλ. Κεφάλαιο «Σέρβις») ή άνετα μέσω της ιστοσελίδας μας www.kompernass.com. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Για την παραγγελία σας να έχετε έτοιμο τον αριθμό ΙΑΝ που θα βρείτε στο κάλυμμα αυτών των οδηγιών χρήσης. GR │ CY │ SDM 1500 C2    71 ■...
 • Page 75 │ GR │ CY ■ 72    SDM 1500 C2...
 • Page 76 Ersatzteile bestellen ........89 DE │ AT │ CH │   SDM 1500 C2  73 ■...
 • Page 77: Einführung

  Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwen- dung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber. │ DE │ AT │ CH   ■ 74  SDM 1500 C2...
 • Page 78: Sicherheitshinweise

  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüs- ► sigkeiten ein! Richten Sie den Dampf niemals direkt auf elektrische Geräte ► oder Einrichtungen, die elektrische Bauteile enthalten, wie zum Beispiel den Innenraum von Öfen. DE │ AT │ CH │   SDM 1500 C2  75 ■...
 • Page 79 Richten Sie niemals den Dampf auf Menschen oder Tiere. ► Heißer Dampf kann erhebliche Verletzungen bewirken! Ziehen Sie bei jeder Unterbrechung sowie nach Beenden ► des Gebrauchs und vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. │ DE │ AT │ CH   ■ 76  SDM 1500 C2...
 • Page 80 Betreiben Sie das Gerät nicht mit leerem Wassertank. ► Ansonsten kann die Pumpe leerlaufen und überhitzen. Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates ► Fernwirksystem, um das Gerät zu betreiben. DE │ AT │ CH │   SDM 1500 C2  77 ■...
 • Page 81: Bedienelemente

  Kontrollleuchte „geringe Dampfstärke“ e Taste MODE r Taste „Dampf“ Abbildung B: t Einkerbung z oberer Kabelhaken u Ein-/Aus-Schalter i unterer Kabelhaken Abbildung C: o Ersatzpad p Teppichring a Teppichring-Entriegelungshilfe │ DE │ AT │ CH   ■ 78  SDM 1500 C2...
 • Page 82: Auspacken Und Anschließen

  Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). Auspacken ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton. ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Aufkleber. DE │ AT │ CH │   SDM 1500 C2  79 ■...
 • Page 83: Entsorgung Der Verpackung

  1) Schieben Sie die Entriegelungstaste „Wassertank“ 9 nach unten und ziehen Sie gleichzeitig den Wassertank 8 mit einer Kippbewegung nach hinten aus dem Gerät. 2) Drehen Sie den Wassertank 8 um und schrauben Sie den Verschluss ab. │ DE │ AT │ CH   ■ 80  SDM 1500 C2...
 • Page 84: Bedienen

  Bevor Sie den Fußboden mit dem Dampfmopp reinigen, empfehlen wir den Fußboden vorher zu saugen, um lose Schmutzpartikel zu beseitigen. Wenn das Gerät fertig montiert und Wasser eingefüllt ist: DE │ AT │ CH │   SDM 1500 C2  81 ■...
 • Page 85 Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter u auf „O“. – Entnehmen Sie den Wassertank 8, befüllen Sie diesen und setzen Sie den Wassertank 8 wieder ein, wie im Kapitel „Wasser auff üllen“ beschrieben. │ DE │ AT │ CH   ■ 82  SDM 1500 C2...
 • Page 86: Nach Dem Gebrauch

  Reinigungsmittel, noch spitze oder kratzende Gegenstände. Entleeren Sie nach jedem Gebrauch den Wassertank 8. ■ Nehmen Sie nach jedem Gebrauch das Pad 6 vom Dampff uß 5 und ■ waschen Sie es aus. DE │ AT │ CH │   SDM 1500 C2  83 ■...
 • Page 87: Wartung/Filter Wechseln

  Gerät. 2) Ziehen Sie den Filter 7 nach oben aus dem Gerät. 3) Setzen Sie den neuen Filter 7 ein. 4) Setzen Sie den Wassertank 8 ein. │ DE │ AT │ CH   ■ 84  SDM 1500 C2...
 • Page 88: Fehlerbehebung

  Wickeln Sie das Netzkabel um die beiden Kabel- haken z/i. Tragen Sie das Gerät am Tragegriff 2. ■ ■ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. DE │ AT │ CH │   SDM 1500 C2  85 ■...
 • Page 89: Entsorgung

  1370 - 1630 W IPX4 Schutzart Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen Informationen zu den Pads 6/o Materialzusammensetzung 100 % Polyester max. bei 60° waschen nicht im Trockner trocknen nicht bügeln │ DE │ AT │ CH   ■ 86  SDM 1500 C2...
 • Page 90: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwen- dung und bei Eingriff en, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. DE │ AT │ CH │   SDM 1500 C2  87 ■...
 • Page 91: Service

  IAN 280641 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontak- tieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH   ■ 88  SDM 1500 C2...
 • Page 92: Ersatzteile Bestellen

  Ersatzteile bestellen Folgende Ersatzteile können Sie zum Produkt SDM 1500 C2 bestellen: ► 2 x Ersatzpad ► 1 x Filter Bestellen Sie die Ersatzteile über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service″) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com. HINWEIS ► Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungs- anleitung fi...
 • Page 93 │ DE │ AT │ CH   ■ 90  SDM 1500 C2...
 • Page 94 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών 11 / 2016 · Ident.-No.: SDM1500C2-092016-3 IAN 280641...

This manual is also suitable for:

280641

Table of Contents