Download Print this page

Eg-Deklaration Om Överensstämmelse - Makita DC1414 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
VARNING:
1.
SPARA DESSA ANVISNINGAR – Bruksanvisningen innehåller viktiga säkerhets- och driftsanvisningar för batteriladdaren.
2.
Innan du börjar använda batteriladdaren bör du läsa alla anvisningar för och varningstexter på (1) batteriladdaren, (2) bat-
teriet och (3) den produkt till vilken batteriet används.
3.
VARNING – För att minska risken för skador bör du endast ladda MAKITA uppladdningsbara batterier. Det finns risk för att
andra batterityper exploderar och orsakar personskador och andra skador.
4.
Icke uppladdningsbara batterier får inte laddas med batteriladdaren.
5.
Använd en strömkälla som levererar den spänning som anges på laddarens typplåt.
6.
Ladda inte upp batterikassetter i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
7.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
8.
Bär aldrig laddaren i sladden, och dra inte ut nätkontakten ur eluttaget genom att dra till i sladden.
9.
Dra ut kontakten ur eluttaget efter laddningen och innan du utför något underhållnings- eller rengöringsarbete. Dra i kon-
takten, snarare än själva sladden, när du kopplar ut laddaren ur eluttaget.
10. Se till att sladden dras så att ingen trampar eller snubblar på den, eller på annat sätt utsätts för skador eller yttre påverkan.
11. Använd inte laddaren om sladden eller kontakten har skadats – byt genast ut de skadade delarna.
12. Använd inte laddaren, och ta inte isär den, om den har drabbats av ett kraftigt slag, har tappats, eller på annat sätt skadats;
ta i dessa fall laddaren till en kvalificerad servicetekniker. Felaktig användning eller isärtagning kan leda till att det uppstår
risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
13. Batteriladdaren är inte avsedd för att användas av små barn eller svaga personer utan övervakning.
14. Små barn bör övervakas, så att de inte leker med batteriladdaren.
15. Ladda inte upp batterikassetter vid temperaturer UNDER 10°C eller ÖVER 40°C.
16. Använd inte en spänningsomvandlare, motorgenerator eller likströmskälla.
Laddning
1.
Sätt i laddaren i ett eluttag med rätt spänning. Laddningslampan blinkar med grönt ljus.
2.
Sätt i batterikassetten så att plus- och minuspolerna på batterikassetten är inriktade mot motsvarande markeringar på lad-
daren.
3.
När batterikassetten är helt isatt ändrar laddningslampan färg från grönt till rött, och laddningen börjar. Laddningslampan
lyser med fast sken under laddningen.
4.
När laddningslampan ändrar färg från rött till grönt är laddningen avslutad.
5.
Drag ut laddaren ur strömkällan efter laddningen.
Se tabellen nedan för laddningstider.
Spänning
Batterityp
Antal
celler
7000, 7100
Ni-Cd batterikassett
Ni-MH batterikassett
(Observera) *1...18 V batterier kan endast laddas med laddaren DC1804.
OBSERVERA:
• Batteriladdaren är avsedd för uppladdning av Makita batterikassetter. Använd den aldrig för andra ändamål, eller för att ladda
batterier från andra tillverkare.
• Vid uppladdning av en ny batterikassett, eller en batterikassett som inte har använts under en längre tidsperiod, kan det
inträffa att batterikassetten inte kan laddas upp helt; ladda ur batterikassetten helt och ladda upp den igen några gånger.
• Om du laddar en batterikassett från en maskin som just har använts, eller en batterikassett som har varit utsatt för direkt sol-
ljus eller annan värme under en längre tid, kan det inträffa att laddningslampan blinkar med rött sken. Vänta i så fall ett litet
tag. Laddningen börjar så snart batterikassetten har svalnat.
• Om laddningslampan blinkar med omväxlande grönt och rött ljus går det inte att genomföra laddning. Kontakterna på ladda-
ren eller batterikassetten kan vara igensatta med damm eller smuts, eller så är batterikassetten utsliten eller skadad.
Ströladdning (underhållsladdning)
Laddaren övergår till läget för "ströladdning (underhållsladdning)" om du lämnar kvar batteripaketet i laddaren, för att förhindra
att batteriet laddas ur spontant efter en fulladdning, och batteripaketet kan därmed hållas fräscht och fulladdat.
För att upprättahålla produktens SÄKERHET och PÅLITLIGHET bör alla reparationer, och allt annat underhålls- eller juste-
ringsarbete utföras av en av Makita auktoriserad serviceverkstad, och Makita reservdelar bör alltid användas.
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna produkt
överensstämmer med följande standardiseringar för standar-
diserade dokument, EN60335, EN55014, EN61000 i enlighet
med EG-direktiven 73/23/EEC och 89/336/EEC.
7,2 V
9,6 V
6
8
9000, 9100/A, 9120,
PA09
7001
9001, 9101/A
7002
9002, 9102/A, 9122
7033
9033, 9133
7034
9034, 9134
9135/A
12 V
10
1200/A, 1210,
1220, PA12
1201/A
1202/A, 1222
1233
1234
1235/A/F
ENH005-1
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
14,4 V
18 V *1
Kapacitet
(Ah)
12
15
1420,
1,3
PA14
1,7
1422
1822
2,0
1433
1833
2,2
1434
1834
2,6
1435/F
1835/F
3,0
Yasuhiko Kanzaki
CE 2003
Direktör
Laddningstid
(minuter)
30
40
45
50
60
70
11

Advertisement

loading

  Also See for Makita DC1414

  Related Manuals for Makita DC1414

  Related Content for Makita DC1414

This manual is also suitable for:

Dc1804