Download Print this page

Eg-Verklaring Van Conformiteit - Makita DC1414 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
LET OP:
1. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING – In deze gebruiksaanwijzing staan belangrijke veiligheids- en bedieningsvoor-
schriften voor de acculader.
2. Lees alle instructies en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waarvoor de accu wordt
gebruikt, alvorens de accu in gebruik te nemen.
3. LET OP – Om het gevaar voor verwonding te beperken mogen alleen MAKITA oplaadbare accu's worden opgeladen.
Andere soorten accu's kunnen gaan barsten en verwonding of beschadiging veroorzaken.
4. Niet-oplaadbare accu's kunnen met deze acculader niet worden geladen.
5. Gebruik een stroombron van het voltage dat op de naamplaat van de acculader staat aangegeven.
6. Laad de accu niet op in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
7. Stel de acculader niet bloot aan regen of sneeuw.
8. Draag de acculader nooit bij het snoer en trek nooit aan het snoer om de aansluiting op het stopcontact te verbreken.
9. Haal de stekker van de acculader uit het stopcontact nadat het laden is voltooid of alvorens met onderhoud of reiniging te
beginnen. Trek daarbij aan de stekker en niet aan het snoer zelf.
10. Zorg dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen, en dat het niet aan
beschadiging of druk is blootgesteld.
11. Gebruik de acculader niet met een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker – vervang deze onmiddellijk.
12. Gebruik de acculader niet indien deze een sterke schok heeft ondergaan, op de grond is gevallen, of beschadigd is geraakt;
breng hem naar een bevoegde monteur. Verkeerd gebruik of het onjuist opnieuw ineenzetten kan gevaar voor elektrische
schok of brand opleveren.
13. De acculader is niet bedoeld voor gebruik door kleine kinderen of geestelijk gestoorden waarop geen toezicht wordt gehou-
den.
14. Houd toezicht op kleine kinderen om te voorkomen dat deze met de acculader gaan spelen.
15. Laad de accu niet op bij temperaturen BENEDEN 10°C of BOVEN 40°C.
16. Gebruik voor het opladen nooit een verhogingstransformator, een dynamo of een gelijkstroombron.
Opladen
1. Steek de stekker van de acculader in een stopcontact van de juiste spanning. Het oplaadlampje zal in groene kleur knippe-
ren.
2. Schuif de accu in de acculader zodat de plus en min aansluitklemmen van de accu overeenkomen met de plus en min mar-
keringen op de acculader.
3. Wanneer de accu volledig erin zit, zal de kleur van het oplaadlampje veranderen van groen naar rood en zal het opladen
beginnen. Tijdens het opladen zal het oplaadlampje blijven branden.
4. Wanneer de kleur van het oplaadlampje verandert van rood naar groen, is het opladen voltooid.
5. Trek de stekker van de acculader uit het stopcontact nadat het opladen is voltooid.
Voor de oplaadtijden, raadpleeg de onderstaande tabel.
Spanning
Accutype
Aantal
cellen
7000, 7100
Ni-Cd accu
Ni-MH accu
(Opmerking)*1 ... 18 V accu's kunnen alleen met de acculader DC1804 worden opgeladen.
OPMERKING:
• De acculader is uitsluitend bestemd voor het opladen van Makita accu's. Gebruik hem nooit voor andere doeleinden of voor
het opladen van accu's van andere fabrikanten.
• Een nieuwe accu of een accu die gedurende lange tijd niet werd gebruikt kan soms niet volledig worden opgeladen totdat u
hem een paar keer volledig hebt ontladen en herladen.
• Wanneer u de accu van een zojuist gebruikt gereedschap oplaadt, of een accu die voor lange tijd aan direct zonlicht of hitte
werd blootgesteld, gebeurt het wel eens dat het oplaadlampje in rode kleur knippert. Wacht in zo'n geval een tijdje. Het opla-
den zal beginnen nadat de accu is afgekoeld.
• Indien het oplaadlampje beurtelings in groene en rode kleur knippert, is opladen niet mogelijk. De klemmen op de accu of
acculader zijn met stof of vuil verstopt, of de accu is versleten of beschadigd.
Bijladen (Handhaven van de lading)
Wanneer u een volledig opgeladen accu in de lader laat zitten om spontaan ontladen te voorkomen, zal de lader overschakelen
naar de "Bijladen (Handhaven van de lading)" stand waardoor de accu vers en in volledig opgeladen toestand wordt gehouden.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het pro-
duct te handhaven, dienen alle reparaties en alle andere
onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden uitge-
voerd door een erkend Makita Servicecentrum, en dat uitslui-
tend met gebruik van Makita vervangingsonderdelen.

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij verklaren hierbij uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid
dat dit produkt voldoet aan de volgende normen van genor-
maliseerde documenten, EN60335, EN55014, EN61000 in
overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/EEC
en 89/336/EEC.
7,2 V
9,6 V
6
8
9000, 9100/A, 9120,
PA09
7001
9001, 9101/A
7002
9002, 9102/A, 9122
7033
9033, 9133
7034
9034, 9134
9135/A
ENH005-1
12 V
14,4 V
10
12
1200/A, 1210, 1220,
1420,
PA12
PA14
1201/A
1202/A, 1222
1422
1233
1433
1234
1434
1235/A/F
1435/F
Yasuhiko Kanzaki
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
18 V *1
Capaciteit
Oplaadtijd
(A/uur)
(minuten)
15
1,3
1,7
1822
2,0
1833
2,2
1834
2,6
1835/F
3,0
CE 2003
Directeur
30
40
45
50
60
70
7

Advertisement

loading

  Also See for Makita DC1414

  Related Manuals for Makita DC1414

  Related Content for Makita DC1414

This manual is also suitable for:

Dc1804