Download Print this page

Makita DC1414 Instruction Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

DANSK
FORSIGTIG:
1.
GEM DISSE ANVISNINGER – Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger om sikkerhedsforskrifter og anven-
delse af batteriopladeren.
2.
Inden du tager batteriopladeren i brug, bedes du læse alle anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne på (1) batterioplade-
ren, (2) batteriet, og (3) pruduktet, som betjener sig af batteriopladeren.
3.
FORSIGTIG – For at reducere risikoen for at komme til skade, må du kun anvende genopladelige batterier fra MAKITA.
Andre typer batterier kan eksplodere og derved være årsag til personskade og materiel skade.
4.
Ikke-genopladelige batterier kan ikke oplades med denne batterioplader.
5.
Anvend en strømkilde med den spænding, som er angivet på mærkepladen på opladeren.
6.
Oplad ikke batteripatronen på et sted, hvor der forefindes antændelige væsker eller gasser.
7.
Udsæt ikke batteriopladeren for regn eller sne.
8.
Bær aldrig batteriopladeren i remmen og lad være med at rykke i den, når du tager den ud af forbindelse.
9.
Tag batteriopladeren ud af forbindelse med strømkilden efter opladning eller inden vedligeholdelse eller rengøring påbe-
gyndes. Træk i stikket, ikke i ledningen, når du tager opladeren ud af forbindelse.
10. Kontroller, at ledningen er anbragt således, at man ikke træder på den, falder over den eller på anden måde udsætter den
for skade eller pres.
11. Anvend ikke batteriopladeren, hvis dens ledning eller stik er beskadiget – skift dem øjeblikkeligt ud.
12. Lad være med at betjene eller adskille batteriopladeren, hvis den har fået et kraftigt slag, er blevet tabt på gulvet eller på
anden måde har lidt skade. Indlever den til eftersyn hos en kvalificeret fagmand. Forkert anvendelse eller samling af batte-
riopladeren kan resultere i risiko for elektrisk stød og brand.
13. Batteriopladeren er ikke beregnet til at anvendes af børn eller handicappede personer uden opsyn.
14. Børn bør være under opsyn, så man sikrer sig, at de ikke leger med batteriopladeren.
15. Oplad ikke batteripatronen, hvis temperaturen er UNDER 10°C eller OVER 40°C.
16. Forsøg ikke at anvende en optransformer, en motorgenerator eller et jævnstrømsstik.
Opladning
1.
Sæt batteriopladeren i et passende vekselstrømsudtag. Opladelyset blinker grønt.
2.
Sæt batteripatronen i, således at plus- og minus-terminalerne på batteripatronen er på samme side som deres respektive
mærker på batteriopladeren.
3.
Når batteriopladeren er sat helt ind, vil opladelyset skifte fra grønt til rødt og opladningen begynder. Opladelyset vedbliver
at lyse konstant under opladningen.
4.
Nåt opladelyset er skiftet fra rødt til grønt lys, er opladecyklen fuldført.
5.
Tag batteriopladeren ud af forbindelse med strømkilden, når opladningen er færdig.
Se oversigten herunder angående opladetiden.
Spænding
Batteritype
Antal celler
Ni-cd-batteri
Ni-MH-batteri
Bemærk*1...18 V-batterier kan kun oplades med opladeren DC1804.
BEMÆRK:
• Batteriopladeren er kun beregnet til opladning af Makita batteripatroner. Den må aldrig anvendes til andre formål eller til
opladning af batterier af andre fabrikater.
• Når du oplader en batteripatron, som er ny eller som ikke har været anvendt i længere tid, er det ikke sikkert, at en fuld oplad-
ning er mulig, før batteriopladeren er helt afladet og opladet igen et par gange.
• Hvis du oplader en batteripatron fra et netop opladet værktøj eller en batteripatron, som har været udsat for direkte sol eller
varme i længere tid, kan det ske, at opladelampen blinker rødt. Vent et lille stykke tid, hvis dette sker. Opladningen vil
begynde, så snart batteripatronen er kølet af.
• Hvis opladelampen blinker grønt og rødt skiftevis, er opladning ikke mulig. Terminalerne på batteriopladeren eller batteripatro-
nen er tilstoppede af snavs eller batteripatronen er udtjent eller beskadiget.
Kompensationsladning (vedligeholdelsesladning)
Hvis De efterlade akkuen i opladeren for at forebygge spontan afladning efter en fuld opladning, skifter opladeren til dens "kom-
pensationsladning (vedligeholdelsesladning)" funktion, og holder derved akkuen frisk og fuldt opladet.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIG-
HED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun udføres
af et Makita Service Center med anvendelse af original Mak-
ita udskiftningsdele.
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i over-
ensstemmelse med de følgende standarder i de normsæt-
tende
dokumenter,
EN60335,
overensstemmelse med Rådets Direktiver 73/23/EEC og 89/
336/EEC.
10
7,2 V
9,6 V
6
8
9000, 9100/A, 9120,
7000, 7100
PA09
7001
9001, 9101/A
7002
9002, 9102/A, 9122
7033
9033, 9133
7034
9034, 9134
9135/A
ENH005-1
EN55014,
EN61000
12 V
14,4 V
10
12
1200/A, 1210,
1420,
1220, PA12
PA14
1201/A
1202/A, 1222
1422
1233
1433
1234
1434
1235/A/F
1435/F
Yasuhiko Kanzaki
i
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
18 V *1
Kapacitet
Opladetid
(Ah)
(minutter)
15
1,3
1,7
1822
2,0
1833
2,2
1834
2,6
1835/F
3,0
CE 2003
Direktør
30
40
45
50
60
70

Advertisement

loading

  Also See for Makita DC1414

  Related Manuals for Makita DC1414

This manual is also suitable for:

Dc1804