Download Print this page

Advertisement

GB Cordless Cleaner
F
Aspirateur sans fil
D
Akku-Staubsauger
I
Aspiratore a batteria
NL Accustofzuiger
E
Aspirador Inalámbrica
P
Aspirador de Pó a Bateria
DK Akku-støvsuger
GR Ηλεκτρικ σκουπάκι χωρίς καλώδιο
CL070D
CL100D
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

   Summary of Contents for Makita CL070D

 • Page 1

  Aspirateur sans fil Manuel d’instructions Akku-Staubsauger Betriebsanleitung Aspiratore a batteria Istruzioni per l’uso NL Accustofzuiger Gebruiksaanwijzing Aspirador Inalámbrica Manual de instrucciones Aspirador de Pó a Bateria Manual de instruções DK Akku-støvsuger Brugsanvisning GR Ηλεκτρικ σκουπάκι χωρίς καλώδιο Οδηγίες χρήσεως CL070D CL100D...

 • Page 2

  010015 010016 010022 010023 010024 010025 010026 010027...

 • Page 3

  010028 010029 010030 010031 010032 010033 010034 010028...

 • Page 4

  010036 010017 010018 010019 010020 010021 010061 015592...

 • Page 5

  015593 010038 010009...

 • Page 6

  Switch trigger Filter 13 Cleaner body Capsule Handle 14 Extension wand Suction inlet 10 Projection 15 Corner nozzle SPECIFICATIONS Model CL070D CL100D Capacity 600 mL Continuous use Approx. 8 min. Approx. 12 min. Overall length 966 mm Net weight 0.81 kg 0.88 kg...

 • Page 7

  17. When (the) battery pack is not in use, keep it (3) Do not expose battery cartridge to water or away from other metal objects, like paper clips, rain. coins, keys, nails, screws or other small metal A battery short can cause a large current flow, objects, that can make a connection from one overheating, possible burns and even a break- terminal to another.

 • Page 8

  ASSEMBLY OPERATION CAUTION: CAUTION: • Always be sure that the tool is switched off and the bat- • To connect attachments, such as nozzle, twist-insert tery cartridge is removed before carrying out any work attachment in direction of arrow to ensure secure con- on the tool.

 • Page 9

  OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

 • Page 10

  Filtre 13 Aspirateur Capsule Poignée 14 Tube prolongateur Entrée d’aspiration 10 Partie saillante 15 Buse pour coin SPÉCIFICATIONS Modèle CL070D CL100D Capacité 600 mL Utilisation continue Environ 8 min. Environ 12 min. Longueur totale 966 mm Poids net 0,81 kg...

 • Page 11

  11. Pour charger la batterie, utiliser uniquement le Ne pas bloquer les orifices d’entrée ou de sortie chargeur fourni par le fabricant. d’air. 12. Ne collecter aucune substance enflammée ou CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. qui dégage de la fumée, telles que cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.

 • Page 12

  DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT NOTE : • S’assurer que le filtre est posé bien droit et inséré à ATTENTION : fond. Si le filtre est mal posé, tel qu’illustré sur le • Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension et schéma, la poussière pénétrera dans le carter du que sa batterie est retirée avant de l’ajuster ou de véri- moteur et causera une panne du moteur.

 • Page 13

  • Ne pas essayer de réparer l’aspirateur soi-même. Pour maintenir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, autres travaux d’entretien et réglages doivent être effectués dans un centre de service Makita agréé, exclusivement avec des pièces de rechange Makita.

 • Page 14

  Sicherungslippe 12 Bürste Ein-Aus-Schalter Filter 13 Staubsauger Kapsel Griff 14 Verlängerungsrohr Saugstutzen 10 Vorsprung 15 Spitzdüse TECHNISCHE DATEN Modell CL070D CL100D Kapazität 600 mL Dauerbetrieb ca. 8 Min. ca. 12 Min. Gesamtlänge 966 mm Nettogewicht 0,81 kg 0,88 kg Akku(s)

 • Page 15

  10. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen Falls Sie den Staubsauger fallen lassen oder brennbaren oder feuergefährlichen anstoßen, überprüfen Sie ihn vor der Benutzung Flüssigkeiten, wie z. B. Benzin, und benutzen Sie sorgfältig auf Risse oder Beschädigung. es auch nicht in der Nähe solcher Flüssigkeiten. Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Öfen 11.

 • Page 16

  Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur zwi- Drehen Sie den Vorfilter in Pfeilrichtung, um die Siche- schen 10°C – 40°C. Lassen Sie einen heißen rungslippe von der Staubsaugereinheit zu lösen, und zie- Akku abkühlen, bevor Sie ihn laden. hen Sie dann den Vorfilter ab. (Abb. 6) Laden Sie den Akku bei längerer Nichtbenutzung Feinstaub aus dem Vorfilter entleeren.

 • Page 17

  Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und beschriebenen Makita-Gerät empfohlen. andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen Kundendienstzentren unter ausschließlicher kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt...

 • Page 18

  14 Prolunga Capsula 10 Sporgenza 15 Accessorio per fessure Ingresso aspirazione 11 Scanalatura alloggiamento Prefiltro aspiratore DATI TECNICI Modello CL070D CL100D Capacità 600 mL Utilizzo continuo 8 min. circa 12 min. circa Lunghezza totale 966 mm Peso netto 0,81 kg...

 • Page 19

  12. Questo elettrodomestico non deve essere usato ENC007-8 per aspirare oggetti che bruciano o fumanti, ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA come le sigarette, i fiammiferi o le ceneri calde. 13. Non usarlo senza i filtri in posizione. PER LA CARTUCCIA DELLA BATTERIA 14.

 • Page 20

  Installazione o rimozione della batteria (Fig. 1) Collegare il prefiltro. A questo punto, ruotare il prefiltro in modo che il labbro di fissaggio sia agganciato salda- • Spegnere sempre l’utensile prima di inserire o di rimuo- mente all’aspiratore. (Fig. 10 e 11) vere la batteria.

 • Page 21

  • Non si deve cercare di riparare l’aspiratore da soli. Per preservare la SICUREZZA e L’AFFIDABILITÀ del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o la regolazione devono essere eseguite da un centro assistenza Makita autorizzato usando sempre ricambi Makita. ACCESSORI OPZIONALI ATTENZIONE: •...

 • Page 22

  14 Verlengbuis Beker 10 Uitsteeksel 15 Hoekmondstuk Zuigmond 11 Gleuf in de behuizing van de Voorfilter stofzuiger TECHNISCHE GEGEVENS Model CL070D CL100D Inhoud 600 mL Ononderbroken gebruik Ong. 8 min. Ong. 12 min. Totale lengte 966 mm Netto gewicht 0,81 kg 0,88 kg Accu(’s)

 • Page 23

  11. Gebruik voor opladen uitsluitend Blokkeer inlaatopening acculader die door de fabrikant werd geleverd. ventilatieopeningen niet. 12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. sigaretten, lucifers of hete as. 13. Gebruik het apparaat niet zonder dat de filters ENC007-8 zijn aangebracht.

 • Page 24

  BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES In elkaar zetten Breng het filter aan tot deze volledig op zijn plaats zit op LET OP: de behuizing van de stofzuiger. (Fig. 8) • Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de OPMERKING: accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het •...

 • Page 25

  Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen product te handhaven, dienen alle reparaties en alle voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van...

 • Page 26

  14 Tubo de extensión Cápsula 10 Saliente 15 Boquilla para esquinas Boca de succión 11 Ranura de la carcasa del Prefiltro aspirador ESPECIFICACIONES Modelo CL070D CL100D Capacidad 600 mL Utilización continua Aprox. 8 min. Aprox. 12 min. Longitud total 966 mm Peso neto...

 • Page 27

  13. No utilice el aparato sin los filtros instalados. ENC007-8 14. No cargue la batería en exteriores. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES Utilización y cuidado de la herramienta a batería 15. Cargue la batería solamente con el cargador PARA EL CARTUCHO DE BATERÍA especificado por el fabricante.

 • Page 28

  DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Quite el polvo fino que quede en el prefiltro. A continua- ción, extraiga el filtro, y golpéelo ligeramente para des- PRECAUCIÓN: prender el polvo. (Fig. 7) • Asegúrese siempre de que la herramienta esté apa- gada y el cartucho de batería extraído antes de realizar Montaje cualquier ajuste o comprobación en la herramienta.

 • Page 29

  Makita ajuste deberán ser realizados por los centros de servicio especificada en este manual. La utilización de autorizado de Makita, siempre con piezas de repuesto cualquier otro accesorio o acoplamiento podrá suponer de Makita.

 • Page 30

  Filtro 13 Aspirador Cápsula Cabo 14 Tubo extensor Bocal de sucção 10 Saliência 15 Bocal para cantos ESPECIFICAÇÕES Modelo CL070D CL100D Capacidade 600 mL Utilização contínua Aprox. 8 min. Aprox. 12 min. Comprimento total 966 mm Peso líquido 0,81 kg...

 • Page 31

  13. Não utilize filtros devidamente ENC007-8 instalados. IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE 14. Não carregue a bateria ao ar livre. SEGURANÇA Utilização e cuidados da ferramenta a bateria PARA A BATERIA 15. Recarregável apenas com o carregador especifi- cado pelo fabricante. Um carregador adequado Antes de utilizar a bateria, leia todas as instru- para um tipo de pacote de bateria pode criar um ções e etiquetas de precaução no (1) carregador...

 • Page 32

  • Para retirar a bateria, tire-a da ferramenta enquanto NOTA: pressiona os botões em ambos os lados da bateria. • Limpe o pó frequentemente, pois a capacidade de suc- • Para instalar a bateria, segure-a de forma que a sua ção será...

 • Page 33

  ACESSÓRIOS OPCIONAIS PRECAUÇÃO: • Estes acessórios ou conectores são recomendados para a utilização com o seu aspirador Makita especifi- cado neste manual. A utilização de qualquer outro acessório ou conector pode apresentar riscos de feri- mentos pessoais. Utilize o acessório ou conector ape- nas para o fim a que se destina.

 • Page 34

  12 Mundstykke Afbryderknap Filter 13 Støvsuger Kapsel Håndtag 14 Forlængerstav Indsugning 10 Fremspring 15 Hjørnemundstykke SPECIFIKATIONER Model CL070D CL100D Kapacitet 600 mL Kontinuerlig anvendelse Ca. 8 min. Ca. 12 min. Længde i alt 966 mm Nettovægt 0,81 kg 0,88 kg...

 • Page 35

  12. Opsug ikke noget, som brænder eller ryger, som ENC007-8 for eksempel cigaretter, tændstikker eller varm VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER aske. 13. Anvend ikke støvsugeren uden at filtrene er sat FOR AKKU på plads. Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på 14. Oplad ikke batteriet uden døre. (1) akku opladeren, (2) akku og (3) produktet, Brug og vedligeholdelse af akku-værktøj som anvender akku.

 • Page 36

  • Akkuen sættes i ved at man holder den, så akkuens • Sørg altid for at kontrollere, at både filter og forfilter er forreste del passer ind i batteri-installationens åbning sat korrekt i inden støvsugeren anvendes. Hvis filtrene og derefter skubber den ind. Sæt den altid helt ind, så ikke er sat korrekt i, vil der trænge støv ind i motorhu- den låses på...

 • Page 37

  BEMÆRK: • Forsøg ikke selv at reparere støvsugeren. For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE- LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun udføres af et Makita Service Center med anvendelse af originale Makita udskiftningsdele. EKSTRAUDSTYR FORSIGTIG: • Dette ekstraudstyr eller tilbehør anbefales til brug med Deres Makita-maskine, som specificeret i denne manual.

 • Page 38

  Λαβή 14 Ράβδος προέκτασης Κάψουλα 10 Προεξοχή 15 Ακροφύσιο γωνιών Εισαγωγή αναρρ φησης 11 Αύλακα περιβλήματος Προφίλτρο σκούπας ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CL070D CL100D Μοντέλο 600 mL Χωρητικ τητα Συνεχής χρήση Περίπου 8 λεπτά Περίπου 12 λεπτά Συνολικ μήκος 966 mm Καθαρ βάρος...

 • Page 39

  Φροντίστε ώστε να μην πλησιάζετε τις οπές και – Σκ νη η οποία σβωλιάζει πως το τσιμέντο τα κινούμενα εξαρτήματα της συσκευής σε ή το τ νερ μαλλιά, χαλαρά είδη ρουχισμού, δάχτυλα και – Αγώγιμη σκ νη πως μετάλλου ή άνθρακα λα...

 • Page 40

  10. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς που Απ ρριψη σκ νης σχετίζονται με τη διάθεση της μπαταρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: • Να αδειάζετε το ηλεκτρικ σκουπάκι πριν γεμίσει ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. πλήρως, ή εξασθενήσει η δύναμη αναρρ φησης. Συμβουλές για διατήρηση μέγιστης ζωής •...

 • Page 41

  Για την διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ • Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη σκούπα του προι ντος, επισκευές, οποιαδήποτε άλλη μ νοι σας. συντήρηση ή ρύθμιση πρέπει να εκτελούνται απ τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης της Makita, με χρήση πάντοτε ανταλλακτικών Makita.

 • Page 42

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: • Αυτά τα παρελκ μενα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο της Makita που περιγράφεται στο παρ ν εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου παρελκ μενου ή προσαρτήματος ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ατ μων. Το παρελκ μενο ή προσάρτημα να...

 • Page 44

  Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884898C998...

This manual also for:

Cl100d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: