Önemli Notlar - Siemens EH375CE11E Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Schéma pøipojení
– Obrázek 5
1. Hnìdý/Kaštanový
2. Modrý
ž
3.
lutozelený
PL
Wa¿ne uwagi
Bezpieczeñstwo podczas u¿ytku jest
J
zapewnione wy³¹cznie jeœli instalacja
zosta³a wykonana poprawnie pod
wzglêdem technicznym i w zgodzie z
niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u. Za
uszkodzeniaspowodowane
nieprawid³owymmonta¿em
odpowiedzialnoϾ ponosi osoba
instaluj¹ca urz¹dzenie.
Pod³¹czenie urz¹dzenia mo¿e
J
wykonaæ wy³¹cznie upowa¿niony
technik specjalista. Nale¿y przestrzegaæ
zaleceñ dostawcy energii elektrycznej w
miejscuzamieszkania.
Urz¹dzenie odpowiada
J
zabezpieczeniu typu I i mo¿e byæ
u¿ywane wy³¹cznie z uziemieniem.
U¿ytkowanie urz¹dzenia bez
J
uziemienia lub niepoprawnie
zamontowanego mo¿e spowodowaæ
powa¿ne szkody (aczkolwiek jest to
bardzo ma³o prawdopodobne).
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci
za nieodpowiednie funkcjonowanie
urz¹dzenia i za ewentualne szkody
spowodowane przez wadliw¹ instalacjê
elektryczn¹.
Konieczny jest bezpiecznik dla
J
wy³¹czników B lub C.
Jeœli urz¹dzenie nie jest zaopatrzone
J
w odpowiedni¹ wtyczkê, nale¿y
zastosowaæ od³¹czniki od instalacji
sta³ej odpowiednio do wymogów
instalacji.
Przewód zasilaj¹cy nale¿y umieœciæ w
J
taki sposób, ¿eby nie dotyka³
rozgrzanych elementów p³yty grzejnej
ani piekarnika.
P³yty indukcyjne mog¹ byæ
J
zainstalowane jedynie z piekarnikami z
wentylacj¹ wymuszon¹ tej samej marki.
Pod p³yt¹ grzejn¹ nie wolno umieszczaæ
lodówek, zmywarek, piekarników bez
wentylacji ani pralek.
Jeœli p³yta zosta³a zainstalowana na
J
szafce, przedmioty metalowe znajduj¹ce
siê w szafce mog¹ zostaæ nagrzane do
wysokiej temperatury przez powietrze
wyp³ywaj¹ce z systemu wentylacji p³yty.
Z tego wzglêdu zaleca siê zastosowanie
bezpoœredniej podpory.
Jako bezpoœredniej podpory mo¿na
u¿yæ specjalnej konstrukcji dostêpnej w
naszych punktach serwisowych.
Kod referencyjny opisywanego sprzêtu:
448964.
Jakiekolwiek czynnoœci wykonywane
J
wewn¹trz urz¹dzenia, w³¹cznie z
wymian¹ kabla zasilaj¹cego, powinny
byæ przeprowadzane przez pracownika
serwisu technicznego.
Przygotowanie mebli
- Rysunek 1/2/3
Blat powinien byæ równy i
J
poziomy. Wyciêcia w meblu powinny
zostaæ wykonane przed monta¿em
urz¹dzenia. Zaleca siê usuniêcie
wiórów, gdy¿ mog¹ one
przeszkadzaæ w prawid³owym
funkcjonowaniuelementów
elektrycznych. Po wykonaniu wyciêæ
nale¿y zadbaæ o stabilnoœæ mebla.
Powierzchnie wyciêæ powinny zostaæ
J
zabezpieczone w ten sposób, aby by³y
odporne na wysok¹ temperaturê i nie
pêcznia³y pod wp³ywem wilgoci.
Blat do osadzenia p³yty powinien byæ
J
wytrzyma³y na temperaturê do 90 ºC.
Minimalna odleg³oœæ wyciêcia od
J
œcianki bocznej: 40 mm.
Nie jest wskazane umieszczanie p³yty
grzejnej pomiêdzy dwiema œciankami
bocznymi. Jeœli jednak jest to konieczne,
wówczas nale¿y pozostawiæ
przynajmniej 200 mm odstêpu z
dowolnej strony.
Blat, w którym zostanie zamontowana
J
p³yta, powinien mieæ gruboœæ co
najmniej:
30 mm, w przypadku instalacji nad
piekarnikiem;
20 mm, w przypadku instalacji nad
szafk¹ lub bez piekarnika.
Z uwagi na system wentylacyjny p³yty,
J
nale¿y:
- pozostawiæ otwór o wymiarach 300 mm
szerokoœci na 45 mm wysokoœci w tylnej
œciance mebla
- zachowaæ odstêp 20 mm miêdzy tyln¹
œciank¹ mebla a œcian¹ pomieszczenia
- jeœli p³yta jest instalowana na szafce,
pozostawiæ odstêp 65 mm miêdzy
szafk¹ a górn¹ powierzchni¹ blatu.
Osadziæ i pod³¹czyæ
pole gotowania -
Rysunek 4
Napiêcie, patrz tabliczka
J
znamionowa.
Wa¿ne: Pod³¹czaæ tylko wed³ug
J
nastêpnego rysunku.
Przewód uziemienia (zielono-¿ó³ty)
J
powinno pod³¹czyæ siê jako pierwszy i
od³¹czyæ jako ostatni. Powinien byæ
tak¿e d³u¿szy ni¿ inne przewody. Dziêki
temu, nawet jeœli p³yta by siê rusza³a,
reszta przewodów od³¹czy siê najpierw.
Przy monta¿u uwa¿aæ, ¿eby nie
J
zakleszczyæ przewodu.
Nie nale¿y uszczelniaæ p³yty grzejnej
J
ani blatu silikonem. P³yta posiada
uszczelkê, która spe³nia tê funkcjê.
Rozbudowa pola gotowania
Zlikwidowaæ w urz¹dzeniu napiêcie.
Pole gotowania wysun¹æ naciskaj¹c od
do³u.
Schemat po³¹czeñ
- Rysunek 5
1. Br¹zowy
2. Niebieski
3. ¯ó³ty i zielony
TR
Önemli notlar
Kullanžm garantisi, ancak kurulum
J
doru ve montaj talimatžna uygun
åekilde yapžlmžåsa geçerlidir. Doru
yapžlmamžå kurulumdan kaynaklanan
zararlardan kurulumu yapan kiåi
sorumludur.
Cihazžn balantžsž sadece yetkili bir
J
teknik uzman tarafžndan yapžlabilir.
Balantž, bölgeye elektrik tedarik eden
åirketin öngördüü nizama göre
yapžlmalždžr.
Cihaz l tipi muhafazaya uygundur ve
J
sadece toprak balantžlž kullanžlabilir.
Cihazžn toprak balantžsž haricinde
J
veya uygun olmayan bir biçimde
kullanžlmasž, çok küçük ihtimal
dahilinde de olsa ciddi zararlara yol
açabilir.
Uygun olmayan kullanžmdan ve uygun
olmayan elektrik tesisatžndan
kaynaklanan olasž zararlardan üretici
sorumlu deildir.
Elektrik düzeneinde B veya C
J
mekanizmalaržnžn olmasž zorunludur.
Cihaz donanžmžnda çivi yoksa
J
balantž kesme araçlarž sabit montaj
ile cihaz kurulum talimatlaržna uygun
åekilde birleåtirilmelidir.
Balantž hortumu, piåirme
J
tezgâhžnžn veya kasanžn sžcak
kžsžmlaržna temas etmeyecek åekilde
yerleåtirilmelidir.
Žndüksiyon plakalarž sadece aynž
J
markanžn ürünü olan havalandžrmalž
fžržnlar üzerine kurulabilir. Piåirme
tezgâhžnžn altžna buzdolabž, bulaåžk
makinesi, havalandžrmasžz fžržn veya
çamaåžr makinesi kurulamaz.
Tezgâh çekmece üzerine
J
kurulmuåsa çekmecenin içerdii metal
objeler, tezgâh havalandžrmasžndan
kaynaklanan hava deveranžndan dolayž
yüksek žsžya maruz kalabilir. Bu
nedenle bir ara destek kullanžlmasž
tavsiye edilir.
Ara destek olarak kullanmak için
uygun aksesuarž Teknik Destek
Servis'imizden talep edebilirsiniz
Bu aksesuaržn referans kodu:448964
Besleme kablosunun deiåimi de
J
dâhil olmak üzere cihaz üzerinde
yapžlacak her türlü iålem, Teknik
Destek Servisi tarafžndan yapžlmalždžr.
Mobilyanžn
hazžrlanmasž
- Resim 1/2/3
Yüzey düz ve yatay olmalždžr.
J
Mobilya cihazžn kurulumundan
sonra kesilmelidir. Talaålaržn
bžrakžlmasž elektrik aletlerin
iåleyiåini etkileyebilir. Mobilyalaržn
sabitlendii tüm kesme iålemi
bittikten sonra garanti altžna
alžnmalždžr.
Kesim yüzeyleri žsžya dayanžklž
J
olduunu belirtecek åekilde
damgalanmalždžr ve böylece nem
yüzünden kabarmasž önlenmelidir.

Advertisement

loading

Table of Contents