Download  Print this page

Siemens EH375CE11E Installation Instructions Manual Page 10

Hide thumbs

Advertisement

ÐñÝðåé íá óôïêÜñåôå ôéò
J
åðéöÜíåéåò êïðÞò þóôå íá åßíáé
áíèåêôéêÝò óôç èåñìüôçôá êáé íá ìçí
öïõóêþóïõí ëüãù õãñáóßáò.
Ôá Ýðéðëá ãéá íá åíôïé÷éóôïýí
J
ðñÝðåé íá åßíáé áíèåêôéêÜ óå
èåñìïêñáóßåò ìÝ÷ñé ôïõò 90 ºC.
J
ÅëÜ÷éóôç áðüóôáóç ôçò êïðÞò áðü
ôï ðëåõñéêü ôïß÷ùìá: 40 ÷éëéïóôÜ.
Äåí óõíéóôÜôáé íá ôïðïèåôåßôå ôçí
âÜóç åóôéþí áíÜìåóá óå äõï
ðëåõñéêÜ ôïé÷þìáôá, óå áíôßèåôç
ðåñßðôùóç ðñÝðåé åðßóçò íá áöÞóåôå
200 ÷éëéïóôÜ åëÜ÷éóôç áðüóôáóç óôç
ìéá ðëåõñÜ.
Ç ðëÜêá ìáãåéñÝìáôïò ïðïý
J
ôïðïèåôåßôå ç âÜóç åóôéþí ðñÝðåé íá
Ý÷åé ðÜ÷ïò ôïõëÜ÷éóôïí:
30 mm, åÜí åãêáèßóôáôáé ðÜíù óå
öïýñíï,
20 mm, åÜí åãêáèßóôáôáé ÷ùñßò
öïýñíï Þ ðÜíù óå óõñôÜñé.
ËáìâÜíïíôáò õðüøç ôïí áåñéóìü
J
ôçò âÜóçò åóôéþí, åßíáé áðáñáßôçôï:
- Ýíá Üíïéãìá ìå ðëÜôïò 300 mm
åðß ýøïò 45 mm óôï ðÜíù ôìÞìá
ôïõ ðßóù ôïé÷þìáôïò ôïõ åðßðëïõ.
- Ýíá äéá÷ùñéóôéêü ôùí 20 mm
áíÜìåóá óôï ðßóù ôïß÷ùìá ôïõ
åðßðëïõ êáé ôï ôïß÷ï ôçò êïõæßíáò.
- åÜí ç âÜóç åóôéþí åãêáèßóôáôáé
ðÜíù óå óõñôÜñé, ðñÝðåé íá áöÞóåôå
ìéá áðüóôáóç 65 mm áíÜìåóá óôï
óõñôÜñé êáé ðÜíù ôìÞìá ôçò ðëÜêáò
ìáãåéñÝìáôïò.
ÔïðïèÝôçóç êáé
óýíäåóç ôçò âÜóçò
åóôéþí - Ó÷Ýäéï 4
Ãéá ôçí ôÜóç âëÝðå ðéíáêßäá
J
ôýðïõ.
Óçìáíôéêü: ÓõíäÝóôå ìüíï óýìöùíá
J
ìå ôï ó÷Ýäéï óýíäåóçò.
Ôï êáëþäéï ôçò ãåßùóçò (ðñÜóéíïõ
J
êáé êßôñéíïõ ÷ñþìáôïò) èá ðñÝðåé íá
åßíáé ôï ðñþôï êáôÜ ôçí óýíäåóç êáé
ôï ôåëåõôáßï êáôÜ ôçí áðïóýíäåóç.
Åðßóçò, èá ðñÝðåé íá åßíáé ðéï ìáêñý
áðü ôá Üëëá, ìå áõôü ôï ôñüðï áí
êáé ç ðëÜêá ìáãåéñÝìáôïò,
ìåôáêéíåßôáé, ôá õðüëïéðá êáëþäéá èá
áðïóõíäåèïýí ðñéí áðü áõôü.
Ìç ìáãêþóåôå ôï êáëþäéï êáôÜ
J
ôçí ôïðïèÝôçóç.
Äåí ðñÝðåé íá óöñáãßóåôå ôçí
J
ðëÜêá ìáãåéñÝìáôïò êáé ôçí
åðéôñáðÝæéá óõóêåõÞ ìáãåéñéêÞò ìå
óéëéêüíç, ìéá êáé ç ðëÜêá
ìáãåéñÝìáôïò Þäç Ý÷åé ìéá åðáöÞ
óýíäåóçò ðïõ êÜíåé áõôÞ ôç
ëåéôïõñãßá.
Áöáßñåóç ôçò âÜóç åóôéþí
ÈÝóôå ôç óõóêåõÞ åêôüò ôÜóçò.
Óðñþîôå áðü êÜôù ôç âÜóç ôùí
åóôéþí ðñïò ôá Ýîù.
Ó÷Þìá óýíäåóçò
- Ó÷Ýäéï 5
1. ÊáöÝ
2. ÃáëÜæéï
3. Êßôñéíï êáé ðñÜóéíï
SV
Viktigt
Användarens säkerhet kan endast
J
garanteras om installationen har utförts
korrekt ur teknisk synpunkt och i enlighet
med denna monteringsanvisning.
Installatör skall hållas ansvarig för skador
orsakade av felaktig montering.
Endast behörig fackman får ansluta
J
apparaten. Den lokala elleverantörens
föreskrifter måste följas.
Apparaten är av skyddsklass I och den
J
måste anslutas till jord.
Användning av apparaten utan
J
jordanslutning kan i sällsynta fall orsaka
allvarlig skada.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
felaktig funktion och skador som orsakas
av felaktig elinstallation.
Säkring för anordningarna B eller C är
J
nödvändig.
Om apparaten inte är försedd med
J
tillgänglig stickkontakt skall fast
installation förses med strömbrytare, i
enlighet med föreskrifter för installationen.
Tilloppsslangen skall placeras så att
J
den inte kommer i kontakt med varma
delar på spishäll eller ugn.
Induktionhäll får endast installeras över
J
ugn med mekanisk ventilation och av
samma märke. Under spishäll får ej
installeras kylskåp, diskmaskin, ugn utan
ventilation eller tvättmaskin.
Om hällen monteras över en låda kan
J
metallföremål i lådan kan bli mycket
varma genom luften som cirkulerar från
hällen. Därför rekommenderas att ett
skydd används.
Kundtjänst tillhandahåller ett skydd som
tillbehör.
Artikelnummer för detta till detta tillbehör:
448964
Alla ingrepp i apparatens inre, även
J
byte av strömkabel, skall utföras av
Kundtjänst.
Förberedelse av skåp
- Bild 1-3
J
Bänkskivan skall vara jämn och
vågrät. Ursågningar i skåp skall göras
innan montering av apparaten.
Avlägna spån så att inte de elektriska
delarna påverkas. Det är viktigt att
skåpen är stabila efter ursågning.
Sågytorna skall tätas så att de motstår
J
värme och för att de inte ska svälla på
grund av fukt.
Inbyggnadskåp skall motstå
J
temperaturer upp till 90ºC.
Minsta avstånd till sidovägg: 40 mm.
J
Det rekommenderas inte att hällen
monteras mellan två sidoväggar, men om
detta görs skall det finnas minst 200 mm
på en av sidorna.
Bänkskivan där hällen monteras skall
J
ha en minsta tjocklek om:
30 mm, om den monteras över ugn
20 mm, om den monteras utan ugn eller
över låda
Med tanke på hällens ventilation är
J
följande nödvändigt:
- en öppning i övre delen av skåpets
bakvägg, 300 mm bred och 45 mm hög
- 20 mm avstånd mellan skåpets bakre
del och köksväggen
- om hällen monteras över en låda,
65 mm avstånd mellan lådan och
bänkskivans övre yta.
Sätt in och anslut hällen
- Bild 4
Spänning, se typskylten.
J
Viktigt: Anslut endast enligt
J
anslutningsschemat.
Jordkabeln (grön och gul) måste
J
anslutas först och dras ur sist. Dessutom
måste denna kabel vara längre än alla
andra kablar så att den inte av misstag
rycks ut innan de andra kablarna avskiljs
från elnätet, till exempel om någon skulle
råka putta till hällen.
Se till att ledningen inte kläms vid
J
montering.
Det är inte tillåtet att sammanfoga
J
hällen och bänkskivan med silikon. Hällen
är utrustad med en tätning för detta
ändamål.
Demontering av hällen
Koppla produkten spänningsfri.
Tryck ut hällen underifrån.
Kopplingsschemat
- Bild 5
1. Brunt
2. Blått
3. Gult och grönt
FI
Tärkeitä huomautuksia
Käyttöturvallisuus on taattu ainoastaan
J
silloin, jos asennus on suoritettu
teknisesti oikein ja näitä asennusohjeita
on noudatettu. Virheellisestä
asennuksesta johtuvat vahingot ovat
asentajan vastuulla.
Laitteen saa asentaa ainoastaan
J
valtuutettu teknikko. Paikallisen sähkön
toimittajan määräyksiä on noudatettava.
Laite vastaa suojaustyyppiä I ja sitä
J
voidaan käyttää ainoastaan maadoitetulla
virtapistokkeella.
Tämän laitteen käyttö
J
maadoittamattomalla pistokkeella tai
virheellisellä asennuksella voi aiheuttaa
vakavia vahinkoja, vaikkakin se on
epätodennäköistä.
Valmistaja ei ota vastuuta laitteen
virheellisestä toiminnasta ja mahdollisista
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisistä
sähköasennuksista.
Yksiköiden B tai C sulake on
J
välttämätön.
Jos laitteessa ei ole pistotulppaa, tulee
J
pysyvään asennukseen liittää
asennusmääräyksien mukaisesti
poiskytkentälaite.
Vedenottoletku on asetettava niin, ettei
J
se koske keittotason tai uunin kuumiin
osiin.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: