Siemens ET475FYB1E Instruction Manual

Teppan yaki
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Teppan Yaki
ET475FYB1E
en Instruction manual ..........................3
ro Instrucţiuni de utilizare ..................16

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Siemens ET475FYB1E

 • Page 1 Teppan Yaki ET475FYB1E en Instruction manual ......3 ro Instrucţiuni de utilizare ....16...
 • Page 3: Table Of Contents

  Your new teppanyaki ......6 www.siemens-home.com and in the online shop Control panel ....... . 6 www.siemens-eshop.com...
 • Page 4: Intended Use

  Intended use 8Intended use (Important safety information Read these instructions carefully. Only then I n t e n d e d u s e will you be able to operate your appliance This appliance must be installed according to safely and correctly. Retain the instruction i n f o r m a t i o n I m p o r t a n t s a f e t y the installation instructions included.
 • Page 5: Causes Of Damage

  Causes of damage ]Causes of damage 7Environmental protection The stainless steel grilling surface is sturdy and smooth, In this section, you can find information about saving C a u s e s o f d a m a g e t e c t i o n E n v i r o n m e n t a l p r o but, like any good pan, will show signs of use over time.
 • Page 6: Getting To Know Your Appliance

  Getting to know your appliance *Getting to know your appliance In this section, we will explain the indicators and y o u r a p p l i a n c e G e t t i n g t o k n o w controls.
 • Page 7: Controls

  Before using for the first time KBefore using for the first Indicators Stopwatch þ time °C Temperature Rear heating zone switched off ù In this section, you can find out what you must do t h e f i r s t t i m e B e f o r e u s i n g f o r before using your appliance to prepare food for the first time.
 • Page 8: Operating The Appliance

  Operating the appliance Cleaning level 1Operating the appliance At the cleaning setting, the appliance heats to … 40 °C. This enables you to leave the dirt to soak once In this section, you can find out how to set your you have poured a little water and added a drop of p l i a n c e O p e r a t i n g t h e a p...
 • Page 9: Table Of Cooking Settings

  Operating the appliance Table of cooking settings The values in the tables are given as a guide and are based on a pre-heated appliance. The values may vary depending on the type and amount of food to be cooked. Do not place the food onto the frying surface until the pre-heating time has elapsed.
 • Page 10: Tips And Tricks

  Childproof lock Tips and tricks OTime-setting options When the heating up light goes off, place the food ■ on the appliance. This also applies when raising the There are 2 different time-setting options: temperature to fry a second item which requires a i o n s T i m e - s e t t i n g o p t higher setting.
 • Page 11: Automatic Safety Cut-Out

  Automatic safety cut-out bAutomatic safety cut-out [Energie consumption indicator If an appliance has been switched on for a long time c u t - o u t A u t o m a t i c s a f e t y without the setting being changed, the automatic switch- You can use this function to display the total energy off is activated.
 • Page 12: Basic Settings

  Basic settings Changing the basic settings QBasic settings The appliance must be switched off. Your appliance has various basic settings. You can Switch on the appliance. B a s i c s e t t i n g s adapt these settings to suit your own needs. Within the next 10 seconds, touch the symbol for „...
 • Page 13: Cleaning

  Cleaning DCleaning Appliance part/sur- Recommended cleaning face Stainless steel frame Clean using a soft, damp cloth and some With good care and cleaning, your appliance will retain washing-up liquid. C l e a n i n g its appearance and remain fully functioning for a long For heavy soiling, use our stainless-steel time to come.
 • Page 14: Trouble Shooting

  Trouble shooting The electronics of your appliance are underneath the 3Trouble shooting control panel. For various reasons, the temperature in this area may rise sharply. Warning – Risk of electric shock! So that the electronics do not overheat, the appliance is T r o u b l e s h o o t i n g Incorrect repairs are dangerous.
 • Page 15: Customer Service

  Customer service 4Customer service Our after-sales service is there for you if your appliance C u s t o m e r s e r v i c e needs to be repaired. We will always find an appropriate solution, also in order to avoid after-sales personnel having to make unnecessary visits.
 • Page 16 Noul dumneavoatră Teppan Yaki ....19 servicii: www.siemens-home.com şi la magazinul Panoul de comandă ......19 online: www.siemens-eshop.com...
 • Page 17: Folosire Conform Destinaţiei

  Folosire conform destinaţiei 8Folosire conform (Instrucţiuni de siguranţă destinaţiei importante Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Numai Acest aparat trebuie instalat conform d e s t i n a ţ i e i F o l o s i r e c o n f o r m a n t e s i g u r a n ţ...
 • Page 18: Cauzele Avariilor

  Cauzele avariilor ]Cauzele avariilor 7Protecţia mediului Suprafaţa de prăjire din inox este robustă şi netedă, În acest capitol veţi găsi informaţii despre economisirea C a u z e l e a v a r i i l o P r o t e c ţ i a m e d i u l însă...
 • Page 19: Familiarizarea Cu Aparatul

  Familiarizarea cu aparatul *Familiarizarea cu aparatul În acest capitol vă explicăm displayurile și elementele u a p a r a t u l F a m i l i a r i z a r e a c de operare. În afară de aceasta, vă veți familiariza cu diversele funcții ale aparatului dvs.
 • Page 20: Panourile De Comandă

  Înainte de prima utilizare KÎnainte de prima utilizare Panourile de comandă Conectarea aparatului Aici aflaţi ce trebuie să faceţi înainte de a prepara Activarea protecţiei la ştergere / siguranţei pentru copii „ u t i l i z a r e Î...
 • Page 21: Utilizarea Aparatului

  Utilizarea aparatului Treapta de curăţare 1Utilizarea aparatului La treapta de curăţare , aparatul se încălzeşte la … 40 °C. Puteţi lăsa murdăriile să se înmoaie, turnând În acest capitol veţi afla cum să setaţi aparatul dvs. În puţină apă şi detergent de vase pe suprafaţa de prăjire t u l u i U t i l i z a r e a a p a r a tabel găsiţi setări pentru diferite preparate.
 • Page 22: Tabel De Setări

  Utilizarea aparatului Tabel de setări Specificaţiile din tabele sunt valori orientative şi sunt valabile pentru aparatul preîncălzit. Valorile pot varia în funcţie de tipul şi cantitatea alimentului pentru prăjit. Aşezaţi alimentul pentru prăjit doar atunci când timpul de preîncălzire a expirat. Carne/pasăre Alimentul pentru prăjit Temperatura...
 • Page 23: Sugestii Şi Indicaţii

  Sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor Sugestii şi indicaţii OFuncţii de timp Aşezaţi alimentul de preparat abia după ce ■ indicatorul de încălzire s-a stins. Acest lucru este de Există 2 funcţii de timp diferite: asemenea valabil şi la mărirea temperaturii între F u n c ţ...
 • Page 24: Deconectarea Automată De Siguranţă

  Deconectarea automată de siguranţă Oprire [Afişajul consumului de Atingeţi simbolul energie Se afişează temporizatorul. Atingeţi domeniul de setări. Se deconectează cronometrul. Se stinge afişajul Cu această funcţie puteţi solicita afişarea consumului u i d e e n e r g i e A f i ş...
 • Page 25: Setări De Bază

  Setări de bază Modificarea reglajelor de bază QSetări de bază Aparatul trebuie să fie deconectat. Aparatul dvs. dispune de diverse setări de bază. Puteţi Porniţi aparatul. S e t ă r i d e b a z ă adapta aceste setări la propriile obiceiuri. În următoarele 10 secunde atingeţi simbolul timp „...
 • Page 26: Curăţarea

  Curăţarea DCurăţarea Parte a aparatului/su- Curăţare recomandată prafaţa Rama din inox Curăţaţi cu un burete moale, umed şi puţin La o întreținere și curățare minuțioase, aparatul dvs. va detergent de vase. C u r ă ţ a r e a arăta bine și va fi funcţional un timp îndelungat.
 • Page 27: Ce-I De Făcut În Caz De Defecţiune

  Ce-i de făcut în caz de defecţiune? Sistemul electronic al aparatului dumneavoastră se află 3Ce-i de făcut în caz de sub panoul de comandă. Din diverse cauze, defecţiune? temperatura din această zonă poate creşte puternic. Pentru ca sistemul electronic să nu se supraîncălzească, aparatul se deconectează...
 • Page 28: Serviciul Pentru Clienţi

  Serviciul pentru clienţi 4Serviciul pentru clienţi Dacă aparatul necesită reparaţii, unităţile noastre de c l i e n ţ i S e r v i c i u l p e n t r u service vă stau la dispoziţie. Noi găsim întotdeauna o soluţie potrivită, chiar şi pentru a evita o vizită...
 • Page 32 *9001044517* 9001044517 950601...