Download  Print this page

Bosch AL 1115 CV Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 L63 (2012.10) O / 63 UNI
AL 1115 CV
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr
Orijinal işletme talimatı
fr
Notice originale
pl Instrukcja oryginalna
es Manual original
cs Původní návod k používání
pt Manual original
sk Pôvodný návod na použitie
it
Istruzioni originali
hu Eredeti használati utasítás
nl Oorspronkelijke
ru Оригинальное руководство по
gebruiksaanwijzing
эксплуатации
da Original brugsanvisning
uk Оригінальна інструкція з
sv Bruksanvisning i original
експлуатації
no Original driftsinstruks
ro Instrucţiuni originale
fi
Alkuperäiset ohjeet
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija
ar
fa

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Bosch AL 1115 CV

 • Page 1 Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen AL 1115 CV Germany www.bosch-pt.com 1 619 929 L63 (2012.10) O / 63 UNI de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης sr Originalno uputstvo za rad en Original instructions Orijinal işletme talimatı Izvirna navodila...
 • Page 2: Table Of Contents

  ............1 619 929 L63 | (10.10.12) Bosch Power Tools...
 • Page 3 3,6 V 10,8 V AL 1115 CV Bosch Power Tools 1 619 929 L63 | (10.10.12)
 • Page 4: Deutsch

  Das Eindringen von Wasser in ein Ladegerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. – 1,3 –1,5 Ah (50)  Laden Sie nur Bosch Li-Ion-Akkus oder in Bosch-Pro- – 2,0 Ah (65) dukte eingebaute Li-Ion-Akkus. Die Akkuspannung Anzahl der Akkuzellen 1 –...
 • Page 5 Akku geladen. 37589 Kalefeld – Willershausen Ohne eingesteckten Akku signalisiert das Dauerlicht der Ak- Unter www.bosch-pt.com können Sie online Ersatzteile be- ku-Ladeanzeige 2, dass der Netzstecker in die Steckdose ein- stellen oder Reparaturen anmelden. gesteckt ist und das Ladegerät betriebsbereit ist.
 • Page 6: English

  Technical Data charger increases the risk of an electric shock. Battery Charger AL 1115 CV  Only charge Bosch lithium ion batteries or lithium ion Article number 2 607 225 5.. batteries installed in Bosch products. The battery volt- age must match the battery charging voltage of the Output voltage (automatic charger.
 • Page 7: Maintenance And Service

  Meaning of the Indication Elements so be found under: Flashing Battery Charge Indicator 2 www.bosch-pt.com Bosch’s application service team will gladly answer questions The charging procedure is signalled by a concerning our products and their accessories. flashing battery charge indicator 2.
 • Page 8: Français

  La pénétration d’eau dans un chargeur Pinetown augmente le risque d’un choc électrique. Tel.: (031) 7012120  Ne charger que des accumulateurs lithium-ion Bosch Fax: (031) 7012446 E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com ou des accumulateurs Lithium-ion montés dans des produits Bosch. La tension d’accumulateurs doit cor- Western Cape –...
 • Page 9 Français | 9 Caractéristiques techniques Voyant indiquant l’état de charge de l’accu allumé en permanence 2 Chargeur AL 1115 CV La lumière permanente du voyant in- N° d’article 2 607 225 5.. diquant l’état de charge de l’accu 2 si- gnale que l’accu est complètement...
 • Page 10: Español

  10 | Español Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre Español disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires. Pour toute demande de renseignement ou commande de Descripción y prestaciones del pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro producto d’article à...
 • Page 11 Los cargadores para Bosch para hacer revisar el 230 V pueden funcionar también a 220 V. cargador Proceso de carga Instrucciones para la operación...
 • Page 12: Português

   Só se deve carregar acumuladores de íons de lítio ou E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com acumuladores de íons de lítio incorporados em produ- Perú tos da Bosch. A tensão do acumulador deve coincidir Robert Bosch S.A.C. com a tensão de carga do acumulador do carregador. Av. Republica de Panama 4045 Caso contrário, há...
 • Page 13 Dados técnicos vel e, portanto, não pode ser carregado. O acumulador será Carregador AL 1115 CV carregado logo que a faixa de temperatura admissível for al- cançada. N° do produto 2 607 225 5..
 • Page 14: Italiano

   Ricaricare esclusivamente batterie ricaricabili agli ioni Portugal di litio Bosch oppure batterie ricaricabili agli ioni di litio Robert Bosch LDA montate nei prodotti Bosch. La tensione della batteria Avenida Infante D. Henrique ricaricabile deve essere adatta alla tensione di ricarica Lotes 2E –...
 • Page 15: Dati Tecnici

  Dati tecnici batteria ricaricabile è completamente carica oppure che la temperatura del- Stazione di ricarica AL 1115 CV la batteria ricaricabile si trova al di fuori del campo della tem- Codice prodotto 2 607 225 5.. peratura di ricarica ammesso e che per questo motivo non Tensione di ricarica della batte- può...
 • Page 16: Nederlands

  Het binnendringen van water in het www.bosch-pt.com oplaadapparaat vergroot het risico van een elektri- Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu- sche schok. terà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro ...
 • Page 17 Als de accu niet in het oplaadapparaat is gestoken, geeft de Technische gegevens permanent verlichte accuoplaadindicatie 2 aan dat de net- stekker in het stopcontact is gestoken en het oplaadapparaat Oplaadapparaat AL 1115 CV gereed is voor gebruik. Zaaknummer 2 607 225 5.. Oorzaken en oplossingen van fouten...
 • Page 18: Dansk

  Ellers er www.bosch-pt.com der fare for brand og eksplosion. Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-  Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk gen over onze producten en toebehoren. stød.
 • Page 19 Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når der: den opbevares i ladeaggregatet. www.bosch-pt.com Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at Bemærk: Opladningen er kun mulig, hvis akkumulatorens besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør. temperatur er i det tilladte ladetemperaturområde, se afsnit „Tekniske data“.
 • Page 20: Svenska

  Skydda laddaren mot regn och väta. Tränger vat- Antal battericeller 1 – 3 ten in i laddaren ökar risken för elektrisk stöt. Vikt enligt EPTA-Procedure  Ladda endast Bosch litiumjonbatterier eller litiumjon- 01/2003 batterier som monterats i Bosch-produkter. Batteriets / II Skyddsklass spänning måste passa till laddarens laddspänning.
 • Page 21: Norsk

  Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.  Lad bare opp Bosch li-ion-batterier eller li-ion batterier som er bygget inn i Bosch-produkter. Batterispennin- Underhåll och service gen må...
 • Page 22 Tekniske data te ladetemperaturområdet og derfor ikke kan lades opp. Så- Ladeapparat AL 1115 CV snart det godkjente temperaturområdet er nådd, lades batte- riet opp. Produktnummer 2 607 225 5..
 • Page 23: Suomi

   Pidä latauslaite puhtaana. Likaantuminen lisää sähköis- Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an- kun vaaraa. gående våre produkter og deres tilbehør.  Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må...
 • Page 24: Tekniset Tiedot

  2, että pistotulppa on liitetty pistorasiaan ja la- tamme. tauslaite on käyttövalmis. Tekniset tiedot Viat Syyt ja korjaus – Latauslaite AL 1115 CV Korjaus Tuotenumero 2 607 225 5.. Akun latauksen merkkivalo 2 palaa pysyvästi Akun latausjännite (automaattinen Lataus ei ole mahdollinen jännitteen tunnistus) 3,6 –...
 • Page 25: Ελληνικά

  υγρασία. Η διείσδυση νερού σ’ ένα φορτιστή αυξά- Αριθμός ευρετηρίου 2 607 225 5.. νει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  Να φορτίζετε μόνο μπαταρίες ιόντων λιθίου της Bosch ή Τάση φόρτισης μπαταρίας (αυτόματη αναγνώριση τάσης) 3,6 – 10,8 μπαταρίες ιόντων λιθίου ενσωματωμένες σε προϊόντα...
 • Page 26 Αναβόσβημα της ένδειξης φόρτισης μπαταρίας 2 ανταλλακτικά: www.bosch-pt.com Η φόρτιση σηματοδοτείται με αναβόσβημα Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως της ένδειξης φόρτισης μπαταρίας 2. στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλα- κτικά τους. Διαρκές άναμμα της ένδειξης φόρτισης μπαταρίας 2 Όταν...
 • Page 27: Türkçe

  Şarj cihazının içine su sızması elektrik çarpma teh- İlgili akü kapasitesindeki şarj likesini artırır. süresi, yaklaşık (80%) 100%  Sadece lityum iyon (Li-Ion) akuleri veya Bosch ürünleri – 1,3 –1,5 Ah (50) içine monte edilmiş lityum iyon aküleri şarj edin. Akü- – 2,0 Ah (65) nün gerilimi şarj cihazının akü...
 • Page 28 Bölüm “Teknik veriler”. da bulabilirsiniz: www.bosch-pt.com Gösterge elemanlarının anlamı Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse- suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur. Akü şarj göstergesinin yanıp sönmesi 2 Lütfen bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde şarj ci- Şarj işlemi akü...
 • Page 29: Polski

   Ładować wolno tylko akumulatory litowo-jonowe firmy İzmir Bosch względnie akumulatory litowo-jonowe wbudo- Tel.: 0232 4571465 wane w wyroby firmy Bosch. Napięcie akumulatora mu- Ankaralı Elektrik si być zgodne z napięciem ładowania akumulatora ła- Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43 dowarki.
 • Page 30 Dane techniczne lub, że temperatura akumulatora znaj- duje się poza dopuszczalnym zakresem i akumulator nie może Ładowarka AL 1115 CV być dlatego ładowany. Po osiągnięciu przez akumulator do- Numer katalogowy 2 607 225 5.. puszczalnej temperatury, ładowanie akumulatora będzie kon- Napięcie ładowania akumulato-...
 • Page 31: Česky

  Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem. Vnik- Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na nutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elek- wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich trickým proudem. osprzętem.  Nabíjejte pouze akumulátory Li-ion firmy Bosch nebo Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części zamien-...
 • Page 32 „Technická data“. Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství. Význam zobrazovaných prvků Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů uvádějte Blikající...
 • Page 33: Slovensky

  Nabíjačka AL 1115 CV zásahu elektrickým prúdom. Vecné číslo 2 607 225 5..  Nabíjajte len lítiovo-iónové akumulátory Bosch alebo lí- Nabíjacie napätie (automatické tiovo-iónové akumulátory zabudované do výrobkov rozpoznanie napätia) 3,6 – 10,8 Bosch. Napätie akumulátora musí byť vhodné pre napä- Nabíjací...
 • Page 34 Trvalé svietenie indikácie nabíjania www.bosch-pt.com akumulátora 2 signalizuje, že akumu- Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri látor je úplne nabitý, alebo že teplota otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva. akumulátora leží mimo prípustného Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok...
 • Page 35: Magyar

  Tartsa távol a töltőkészüléket az esőtől vagy tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban va- nedvességtől. Ha víz hatol be egy töltőkészülék- lamennyi tartozék megtalálható. be, ez megnöveli az áramütés veszélyét.  Csak Bosch gyártmányú Li-ion-akkumulátorokat vagy Műszaki adatok Bosch-termékekbe beépített Li-ion-akkumulátorokat Töltőkészülék AL 1115 CV töltsön.
 • Page 36 Akkumulátor töltéskijelző folytonos fény 2 www.bosch-pt.com A 2 akkumulátor töltéskijelző folya- A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé- matos fénye azt jelzi, hogy az akku- keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak. mulátor teljesen fel van töltve vagy Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni,...
 • Page 37: Русский

   Заряжайте только литиево-ионные аккумуляторы лежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей. Bosch или литиево-ионные аккумуляторы, исполь- Технические данные зуемые в инструментах Bosch. Напряжение аккуму- лятора должно подходить к зарядному напряжению Зарядное устройство AL 1115 CV зарядного устройства для аккумуляторов. В против- Товарный...
 • Page 38 Вы найдете также по адресу: Без аккумулятора непрерывный свет индикатора заряда www.bosch-pt.com 2 означает, что вилка шнура вставлена в штепсельную ро- Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий кон- зетку и зарядное устройство находится в рабочем состоя- сультации на предмет использования продукции, с удо- нии.
 • Page 39: Українська

  Факс: +375 (17) 254 78 75 збільшує ризик ураження електричним E-Mail: pt-service.by@bosch.com струмом. Официальный сайт: www.bosch-pt.by  Заряджайте лише літієво-іонні акумулятори Bosch Казахстан або літієво-іонні акумулятори, якими оснащені ТОО «Роберт Бош» інструменти Bosch. Напруга акумулятора повинна Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента...
 • Page 40 обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя. Мигання індикатора зарядження акумуляторної батареї 2 Технічні дані Процес заряджання сигналізується Зарядний пристрій AL 1115 CV миганням індикатора зарядження акумуляторної батареї 2. Товарний номер 2 607 225 5.. Зарядна напруга Постійне свічення індикатора зарядження...
 • Page 41: Română

  Pătrunderea apei în încărcător măreşte riscul de адміністративному і кримінальному порядку. electrocutare.  Încărcaţi numai acumulatori Li-Ion Bosch sau acumula- tori Li-Ion integraţi în produse Bosch. Tensiunea acu- mulatorului trebuie să se potrivească cu tensiunea de încărcare a încărcătorului. În caz contrar există pericol de incendiu şi explozie.
 • Page 42 42 | Română  Înainte de utilizare controlaţi întotdeauna încărcăto- Încărcător AL 1115 CV rul, cablul şi ştecherul. Nu folosiţi încărcătorul, în cazul Timp de încărcare la capacitatea în care constataţi deteriorarea acestuia. Nu deschideţi nominală a acumulatorului, singuri încărcătorul şi nu permiteţi repararea acestuia aprox.
 • Page 43: Български

  удар. www.bosch-pt.com  Зареждайте само литиево-йонни акумулаторни ба- Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între- терии на Бош или литиево-йонни акумулаторни бате- bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora. рии, вградени в продукти на Бош. Номиналното на- În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă...
 • Page 44 44 | Български  Не поставяйте зарядното устройство на леснозапа- Зарядно устройство AL 1115 CV лима повърхност (напр. хартия, текстил и др. п.) или Време за зареждане при капа- в леснозапалима среда. Съществува опасност от въз- цитет на батерията, прибл.
 • Page 45: Srpski

  продукти и допълнителните приспособления за тях. povećava rizik od električnog udara. Винаги, когато се обръщате с въпроси към представители-  Punite samo Bosch Li-jonske akumulatore ili Li-jonske те на Бош, посочвайте 10-цифрения каталожен номер, из- akumulatore ugradjene u Bosch-proizvode. Napon писан...
 • Page 46 2, da je mrežni utikač Tehnički podaci utaknut u utičnicu i da je uredjaj za punjenje spreman za rad. Uredjaj za punjenje AL 1115 CV Greške – uzroci i pomoć Broj predmeta 2 607 225 5.. Uzrok Pomoć...
 • Page 47: Slovensko

   Pred vsako uporabo je potrebno polnilnik, kabel in vti- Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako kač preizkusiti. Če ugotovite poškodbe, polnilnika ne imate pitanja o našim proizvodima i priboru. uporabljajte. Polnilnika ne odpirajte, popravila pa naj Kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova navedite...
 • Page 48 „Tehnični podatki“. Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z vese- ljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pri- Pomen prikazovalnih elementov bora.
 • Page 49: Hrvatski

  Vrijeme punjenja kod udara. kapaciteta aku-baterije cca. (80%) 100%  Punite samo Bosch Li-ionske aku-baterije ili u Bosch – 1,3 –1,5 Ah (50) proizvodima ugrađene Li-ionske au-baterije. Napon – 2,0 Ah (65) aku-baterije mora odgovarati naponu punjenja aku-ba- Broj aku-ćelija...
 • Page 50: Eesti

  Napomena: Proces punjenja je moguć samo ako je tempera- Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći od- tura aku-baterije u dopuštenom području temperature punje- govorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.
 • Page 51 Eesti | 51 Ohutusnõuded Tehnilised andmed Akulaadija AL 1115 CV Ärge jätke akulaadijat vihma ega niiskuse kät- te. Vee sissetungimine elektrilisse tööriista suu- Tootenumber 2 607 225 5.. rendab elektrilöögi ohtu. Aku laadimispinge (pinge auto-  Laadige üksnes Boschi liitium-ioon-akusid või Boschi maatne tuvastamine) 3,6 –...
 • Page 52: Latviešu

  Uzlādes ierīcē iekļūstot mitrumam, pieaug risks sa- ņemt elektrisko triecienu. Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine  Uzlādējiet vienīgi Bosch litija-jonu akumulatorus vai Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse Bosch izstrādājumos iebūvētos litija-jonu akumulato- ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe rus.
 • Page 53 Tehniskie parametri tiski atsākas no jauna. Uzlādes ierīce AL 1115 CV Ja akumulators nav pievienots uzlādes ierīcei, pastāvīgi de- Izstrādājuma numurs 2 607 225 5.. gošs akumulatora uzlādes indikators 2 norāda, ka uzlādes ie- rīces kontaktdakša ir pievienota elektrotīkla kontaktligzdai un...
 • Page 54: Lietuviškai

  Veicot saraksti un pasūtot rezerves daļas, lūdzam noteikti no-  Įkraukite tik Bosch ličio jonų akumuliatorius arba Bos- rādīt 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz uzlādes ch gaminiuose įmontuotus akumuliatorius. Akumulia- ierīces marķējuma plāksnītes.
 • Page 55 žr. skyrių „Techniniai duomenys“. sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie at- sargines dalis rasite čia: www.bosch-pt.com Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai at- sakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą. Bosch Power Tools 1 619 929 L63 | (10.10.12)
 • Page 56 56 | Lietuviškai Siunčiant užklausimą ar užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti kroviklio dešimtženklį numerį, esantį firminė- je lentelėje. Lietuva Bosch įrankių servisas Informacijos tarnyba: (037) 713350 ļrankių remontas: (037) 713352 Faksas: (037) 713354 El. paštas: service-pt@lv.bosch.com Šalinimas Krovikliai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.
 • Page 57 ‫الغيب صالحة لالستعمال يلی انفباد‬ ‫ليتم التخلص منها رطبيقة منصفة‬ ‫رالبيئة ين طبيق النفايات القارلة‬ ‫إليادة التصنيع حسب التوجيه‬ ‫رصدد األجهزة‬ ‫األورورع‬ 2002/96/EG ‫الكهبرائية وااللكتبونية القديمة وتطبيقه يلی‬ .‫األحكام المحلية‬ .‫نحتفظ بحق إدخال التعديالت‬ Bosch Power Tools 1 619 929 L63 | (10.10.12)
 • Page 58 ‫قارس الشبكة الكهبرائية رالمقبس وأن جهاز‬ ‫يعثب يلى البسوم الممددة ويلى المعلومات ين‬ .‫الشحن جاهز للتشغيل‬ :‫قطع الغيار رموقع‬ www.bosch-pt.com ‫سيكون من دوايع سبور فبقة مشورة االستخدام‬ ‫رشبكة روش أن تسايدكم رخصوص األسئلة ين‬ .‫منتجاتنا وتوارعها‬ 1 619 929 L63 | (10.10.12) Bosch Power Tools...
 • Page 59 ‫أو مراكم إيونات الليثيوم المركبة بمنتجات‬ ‫البيانات الفنية‬ ‫بوش. يجب أن يتوافق جهد المركم مع جهد‬ ‫شحن المركم بجهاز الشحن. يتشكل خطب اندالع‬ AL 1115 CV ‫جهاز الشحن‬ .‫الحبائق وخطب االنفجارات إن لم تتقيد رذلك‬ 2 607 225 5.. ‫رقم الصنف‬...
 • Page 60 ،‫الكترونیكی و تبدیل آن به حق ملی‬ ‫بسید شسرژرهسی غیر قسبل ااتفسده‬ ‫را جداگسنه جمع آوری نمود و نسبت به بسزیسىت‬ .‫منساب بس محیط زیست، اقدام بعمل آورد‬ .‫حق هرگونه تغییری محفوظ است‬ 1 619 929 L63 | (10.10.12) Bosch Power Tools...
 • Page 61 ‫ىسراف‬ | 61 ‫نمایشگر شارژ باتری، بطور‬ ‫روشن شدن چراغ‬ AL 1115 CV ‫دستگاه شارژ‬ ‫مداوم‬ ‫مدت زمسن شسرژ‬ ‫روشن شدن بطور مداوم چراغ‬ ‫برای بستری بس‬ ‫نمسیشگر شسرژ بستری، نشسن‬ 100 % (80 %) ‫ظرىیت تقریبًا‬ ‫میدهد که بستری بطور کسمل‬...
 • Page 62 ‫شارژ استفاده نکنید. هرگز دستگاه شارژ‬ ‫را خودتان باز نکنید و تعمیر آنرا منحصرًا به‬ ‫مشخصات فنی‬ ‫متخصصین حرفه ای تحت استفاده از لوازم‬ AL 1115 CV ‫دستگاه شارژ‬ ‫و قطعات یدکی اصل محول نمائید. داتگسه‬ ‫شسرژ، کسبل و دوشسخه اتصسل آن که دچسر اختالل‬...