Download Print this page

Silvercrest SKME 150 B1 Operating Instructions Manual

Electric coffee grinder
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1
ELECTRIC COFFEE GRINDER
Operating instructions
ELEKTROMOS KÁVÉDARÁLÓ
Használati utasítás
ELEKTRICKÝ MLYNČEK NA KÁVU
Návod na obsluhu
IAN 114266
ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY
Instrukcja obsługi
ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA KÁVU
Návod k obsluze
ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SKME 150 B1

 • Page 1 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY Operating instructions Instrukcja obsługi ELEKTROMOS KÁVÉDARÁLÓ ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA KÁVU Használati utasítás Návod k obsluze ELEKTRICKÝ MLYNČEK NA KÁVU ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 114266...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............7 SKME 150 B1...
 • Page 5: Introduction

  (2 x 45 seconds with 1 minute pause be used for commercial purposes. in between) in succession, we recommend pausing for around 60 minutes so that the Package contents appliance can cool down. Electric Coffee Grinder Operating instructions Appliance description Switch Motor unit Blade SKME 150 B1...
 • Page 6: Safety Instructions

  ► use. The appliance is completely free of electrical power ONLY when unplugged. Never immerse the motor unit of the appliance in liquid and do not allow any liquids to enter the casing of the motor unit. SKME 150 B1...
 • Page 7 The appliance should always be disconnected from the mains when ► unattended and before assembly, disassembly or cleaning. ATTENTION! DAMAGE TO PROPERTY! Do not use the appliance to fragmentise ice cubes! ► This will irreparably damage the appliance! SKME 150 B1...
 • Page 8: Setup / Initial Start-Up

  – 18 g of espresso beans for 2 cups of espresso. (around 20 - 30 seconds). – 36 g of espresso beans for 4 cups of espresso. SKME 150 B1...
 • Page 9: Cleaning And Care

  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk ♦ Always wipe the appliance down thoroughly IAN 114266 before storing. Hotline availability: ♦ Store the appliance in a clean and dry location. Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SKME 150 B1...
 • Page 10: Disposal

  Please contact your waste disposal centre should you be in any doubt. The packaging is made from environ- mentally-friendly material and can be disposed off at your local recycling plant. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKME 150 B1...
 • Page 11 SKME 150 B1...
 • Page 12 Importer ............15 SKME 150 B1...
 • Page 13: Wstęp

  / ziaren kawy na kawę espresso. mogło się schłodzić. Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych. Nie należy go używać do celów komercyjnych. Zakres dostawy Elektryczny młynek do kawy Instrukcja obsługi Opis urządzenia Przełącznik Pokrywa Blok silnika Nóż SKME 150 B1...
 • Page 14: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Bezpośrednio po użyciu odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Jedynie ► po wyciągnięciu wtyku z gniazda sieciowego uzyskujemy pewność, że urządzenie nie znajduje się pod napięciem. Bloku silnika młynka do kawy nie wolno zanurzać w żadnej cieczy ani dopuszczać do przedostania się cieczy do jego obudowy. SKME 150 B1...
 • Page 15 Przy braku nadzoru oraz przed montażem, złożeniem, rozłożeniem lub ► czyszczeniem należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania sieciowego. UWAGA! SZKODY MATERIALNE! Nigdy nie należy próbować rozdrabniać kostek lodu za pomocą tego ► urządzenia! Następstwem jest nieodwracalne uszkodzenie urządzenia! SKME 150 B1...
 • Page 16: Ustawienie / Uruchomienie

  4) Naciśnij i przytrzymaj przełącznik , aż ziar- na kawy zostaną zmielone w żądanym stopniu – 18 g ziaren kawy na 2 filiżanki espresso (ok. 20 - 30 sekund). – 36 g ziaren kawy na 4 filiżanki espresso SKME 150 B1...
 • Page 17: Czyszczenie I Konserwacja

  Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl Składowanie IAN 114266 ♦ Przed składowaniem gruntownie wyczyść Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, urządzenie. w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeu- ♦ Urządzenie należy przechowywać w chłodnym ropejskiego i suchym miejscu. SKME 150 B1...
 • Page 18: Utylizacja

  Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego, które można przekazać do utylizacji za pośrednictwem miejscowych punktów recyklingu. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKME 150 B1...
 • Page 19 SKME 150 B1...
 • Page 20 Gyártja ............23 SKME 150 B1...
 • Page 21: Bevezető

  (2 x 45 másodperc, közötte 1-1 perc szünettel) darálására használható. A készülék kizárólag a készülék lehűlése érdekében tartson magánháztartásokban használható. Ne használja 60 perc szünetet. kereskedelmi célra. A csomag tartalma Elektromos kávédaráló használati útmutató A készülék leírása Kapcsoló Fedél Motorblokk Kés SKME 150 B1...
 • Page 22: Biztonsági Utasítások

  Használat után rögtön kapcsolja le a hálózatról a készüléket. A készülék ► csak akkor teljesen árammentes, ha a csatlakozót kihúzta a hálózati aljzatból. A készülék motoregységét semmiképpen sem szabad folyadékba meríteni és nem szabad hagyni, hogy folyadék kerüljön a motorblokk házába. SKME 150 B1...
 • Page 23 A készüléket és csatlakozóvezetékét gyermekektől távol kell tartani. ► A készüléket mindig válassza le a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, ► valamint az összeszerelés, a szétszedés vagy tisztítás előtt. FIGYELEM! ANYAGI KÁR VESZÉLYE! Ne aprítson jégkockát a készülékkel! Ez kárt tehet a készülékben! ► SKME 150 B1...
 • Page 24: Felállítás / Üzembe Helyezés

  filteres kávé készítéséhez“ fejezetben leírtak szerint nem darálta a gép (kb. 20 - 30 másodperc). darálja meg, ennek során az alábbi irányértékeket kell betartani: – 18 g eszpresszóbab 2 csésze eszpresszóhoz. – 36 g eszpresszóbab 4 csésze eszpresszóhoz. SKME 150 B1...
 • Page 25: Tisztítás És Ápolás

  Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu Tárolás IAN 114266 ♦ Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket. Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: ♦ A készüléket száraz és tiszta helyen tárolja. hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép- európai idő szerint) SKME 150 B1...
 • Page 26: Ártalmatlanítás

  Vegye figyelembe az érvényben lévő előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulla- dékkezelővel. A csomagolás környezetbarát anyagok- ból van, amelyeket a helyi hulladékhasz- nosítónál adhat le. Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKME 150 B1...
 • Page 27 SKME 150 B1...
 • Page 28 Dovozce ............31 SKME 150 B1...
 • Page 29: Úvod

  (2 x 45 sekund s přestavkou mezitím o kromé účely. Není určen k profesionálnímu použití. á 1 minuta), doporučujeme přestávku 60 minut, aby přístroj mohl vychladnout. Rozsah dodávky Elektrický mlýnek na kávu Návod k obsluze Popis přístroje spínač víko motorový blok nůž SKME 150 B1...
 • Page 30: Bezpečnostní Pokyny

  Ihned po použití odpojte přístroj od elektrické sítě. Pouze tehdy, je-li síťová ► zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, je přístroj plně odpojen od proudu. Motorový blok přístroje se nesmí v žádném případě namáčet do tekutin a také se nesmí dostat žádné kapaliny do krytu motorového bloku. SKME 150 B1...
 • Page 31 Přístroj a jeho přívodní kabel se musí uchovávat mimo dosah dětí. ► Přístroj se při chybějícím dohledu a před montáží, demontáží nebo čištěním ► musí vždy odpojit od sítě. POZOR! VĚCNÉ ŠKODY! Nesnažte se rozdrtit kostky ledu tímto přístrojem! ► Vedlo by to k poškození přístroje! SKME 150 B1...
 • Page 32: Postavení / Uvedení Do Provozu

  4) Stiskněte a podržte stisknutý spínač dokud – 18 g zrnkové kávy na espreso na 2 šálky zrnková káva nedosáhne stupeň mletí, který si espressa. přejete (cca 20 - 30 sekund). – 36 g zrnkové kávy na espreso na 4 šálky espressa. SKME 150 B1...
 • Page 33: Čištění A Údržba

  E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 114266 Skladování ♦ Před uložením přístroj důkladně vyčistěte. Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) ♦ Uchovávejte přístroj na suchém a čistém místě. SKME 150 B1...
 • Page 34: Likvidace

  Dodržuj- te aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře. Balení se skládá z ekologických materi- álů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných dvorech. Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKME 150 B1...
 • Page 35 SKME 150 B1...
 • Page 36 Dovozca ............39 SKME 150 B1...
 • Page 37: Úvod

  Tento spotrebič je určený trvaní 60 minút, aby spotrebič vychladol. výlučne na používanie v domácnosti. Nepoužívajte ho komerčne. Rozsah dodávky Elektrický mlynček na kávu Návod na obsluhu Popis spotrebiča Srepinač Veko Blok motora Nôž SKME 150 B1...
 • Page 38: Bezpečnostné Upozornenia

  Po použití spotrebič ihneď odpojte od elektrickej siete. Len keď vytiahnete ► zástrčku z elektrickej zásuvky, je spotrebič úplne odpojený od prúdu. Blok motora spotrebiča v žiadnom prípade neponárajte do tekutín a zabráňte vniknutiu tekutín do telesa bloku motora. SKME 150 B1...
 • Page 39 Pokiaľ nie je zariadenie pod dohľadom a pred zložením, rozložením alebo ► čistením ho vždy odpojte od siete. POZOR! VECNÉ ŠKODY! Nikdy sa nepokušajte v mlynčeku na kávu drviť ľadove kocky. To má za ► následok poškodenie spotrebiča. SKME 150 B1...
 • Page 40: Umiestnenie/Uvedenie Do Prevádzky

  18 g zŕn pre espresso pre 2 šálky espressa. prehĺbeninou na kraji krytu bloku motora – 36 g zŕn pre espresso pre 4 šálky espressa. 4) Stlačte a podržte spínač až kým kávové zrná dosiahnú požadovaný stupeň mletia (cca. 20 - 30 sekúnd). SKME 150 B1...
 • Page 41: Čistenie A Údržba

  Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 úplne suché skôr, než spotrebič znovu uvediete hod. – 20:00 hod. (SEČ) do prevádzky. Skladovanie ♦ Pred odložením spotrebič dôkladne vyčistite. ♦ Spotrebič uskladnite na čistom a suchom mieste. SKME 150 B1...
 • Page 42: Zneškodnenie

  Dodržte pri- tom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností kontaktujte inštitúciu na zneškodňovanie odpadov. Obal sa skladá z ekologických materiá- lov, ktoré môžete zneškodniť v miestnych recyklačných strediskách. Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKME 150 B1...
 • Page 43 SKME 150 B1...
 • Page 44 Importeur ............47 SKME 150 B1...
 • Page 45: Einleitung

  Kaffee-/Espressobohnen. Dieses Gerät ist aus- empfehlen wir eine Pause von 60 Minuten, schließlich für die Benutzung in privaten Haushalten damit das Gerät abkühlen kann. bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich. Lieferumfang Elektrische Kaffeemühle Bedienungsanleitung Gerätebeschreibung Schalter Deckel Motorblock Messer SKME 150 B1...
 • Page 46: Sicherheitshinweise

  Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn ► Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist es vollständig stromfrei. Sie dürfen den Motorblock des Gerätes keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks gelangen lassen. SKME 150 B1...
 • Page 47 Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, ► dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen. ACHTUNG! SACHSCHADEN! Versuchen Sie nicht, Eiswürfel mit diesem Gerät zu zerkleinern! Das führt zu ► Schäden am Gerät! SKME 150 B1...
 • Page 48: Aufstellen / Inbetriebnahme

  4) Drücken und halten Sie den Schalter bis die – 18 g Espressobohnen für 2 Tassen Espresso. Kaffeebohnen den Mahlgrad erreicht haben, – den Sie wünschen (ca. 20 - 30 Sekunden). 36 g Espressobohnen für 4 Tassen Espresso. SKME 150 B1...
 • Page 49: Reinigen Und Pflegen

  Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen IAN 114266 und trockenen Ort auf. Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 114266 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) SKME 150 B1...
 • Page 50: Entsorgung

  Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels- fall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKME 150 B1...
 • Page 51 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2015 · Ident.-No.: SKME150B1-022015-2 IAN 114266...