Silvercrest SKME 150 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SKME 150 A1 Operating Instructions Manual

Electric coffee grinder

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 A1
ELECTRIC COFFEE GRINDER
Operating instructions
MOULIN À CAFÉ ÉLECTRIQUE
Mode d'emploi
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ
Οδηγία χρήσης
IAN 282269
CPe282269_Kaffeemuehle_elektrisch_EDS_LB6.indd 2
ELEKTRISK KAFFEMØLLE
Betjeningsvejledning
ELEKTRISCHE KOFFIEMOLEN
Gebruiksaanwijzing
ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
Bedienungsanleitung
21.10.16 12:51

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKME 150 A1

 • Page 1 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 A1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ELEKTRISK KAFFEMØLLE Operating instructions Betjeningsvejledning MOULIN À CAFÉ ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE KOFFIEMOLEN Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Οδηγία χρήσης Bedienungsanleitung IAN 282269 CPe282269_Kaffeemuehle_elektrisch_EDS_LB6.indd 2 21.10.16 12:51...
 • Page 2 English ........... 2 Dansk ..........20 Français ..........36 Nederlands .......... 56 ..........74 Deutsch ..........92...
 • Page 3 Overview / Oversigt / Aperçu de l'appareil / Overzicht / / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  Contents 1. Overview ............2 2. Intended purpose ..........4 3. Safety instructions .........5 4. Items supplied ..........9 5. Operation .............9 Assembly............ 10 Tips on the degree of grinding and quality ..10 Operating the device ........11 6. Cleaning .............12 7. Storage ............13 8.
 • Page 5 Thank you for your trust! Congratulations on the purchase of your new coffee grinder. For a safe handling of the product and in order to get to know the entire scope of features: • Thoroughly read these operating instructions pri- or to initial use.
 • Page 6: Intended Purpose

  2. Intended purpose The coffee grinder is exclusively suited for grinding coffee and es- presso beans. The device is designed for private, domestic use. The device must only be used indoors. This device must not be used for commercial purposes. Foreseeable misuse We recommend the following maximum operating time:...
 • Page 7: Safety Instructions

  3. Safety instructions Warnings If necessary, the following warnings will be used in these operat- ing instructions: DANGER! High risk: failure to observe this warning may result in injury to life and limb. WARNING! Moderate risk: failure to observe this warning may result in injury or serious material damage.
 • Page 8 Disconnect the mains plug from the wall socket … … when it is not supervised, … before you assemble or disassemble the device, and … before you clean the device. Clean all parts and surfaces that will come into contact with food before using the device for the first time (see “Cleaning”...
 • Page 9 DANGER! Risk of electric shock due to moisture The device must never be operated in the vicinity of a bath- tub, a shower, a filled hand basin or similar. The motor unit, the power cable and the mains plug must not be immersed in water or other liquids.
 • Page 10 Disconnect the mains plug from the wall socket … … if there is a fault, … when you are not using the device, … prior to any cleaning, and … during thunderstorms. Do not use the device if there is visible damage to the device or the power cable.
 • Page 11: Items Supplied

  4. Items supplied 1 coffee grinder 1 operating instructions Unpacking 1. Remove all parts from the packaging. 2. Check that all parts are present and intact. 5. Operation DANGER! Risk of injury from cutting! Never reach into the rotating blades 3. Do not touch rotating parts with spoons or similar utensils.
 • Page 12: Assembly

  5.1 Assembly 1. Clean the device prior to its first use (see “Cleaning” on page 12). 2. Figure A: unwind a sufficient length of cable 4 from the ca- ble spool 9. 3. Feed the connector cable 4 through the small opening in the bottom of the motor unit 5.
 • Page 13: Operating The Device

  5.3 Operating the device 1. Open the lid 1 and remove it. For this purpose, turn it so that the attachment marking 8 is positioned above the symbol 2. Fill the desired amount of beans into the grinding space 2. Do not fill in more than 50 g of coffee- or espresso beans.
 • Page 14: Cleaning

  6. Cleaning Clean the device prior to its first use! DANGER! Risk of electric shock! Pull the mains plug 4 out of the wall socket before you clean the device. The motor unit 5, the connector cable 4 and the mains plug must not be immersed in water or other liquids.
 • Page 15: Storage

  7. Storage DANGER for children! Keep the device out of the reach of children. DANGER! In order to avoid accidents, the mains plug 4 must never be connected to a wall socket while in storage. • Select a location where neither high temperatures nor mois- ture can affect the device.
 • Page 16: Troubleshooting

  8. Troubleshooting If your device fails to function as required, please try this checklist first. Perhaps there is only a minor problem, and you can solve it yourself. DANGER! Risk of electric shock! Do not attempt to repair the device yourself under any circumstances. Fault Possible causes / Action •...
 • Page 17: Disposal

  Packaging When disposing of the packaging, make sure you comply with the environmental regulations applicable in your country. 10. Technical specifications Model: SKME 150 A1 Mains voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz Protection class: Power rating: 150 W max. capacity: 50 g Subject to technical modification.
 • Page 18: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  11. Warranty of the HOYER Handel GmbH Dear Customer, your device is provided with a 3 year warranty starting with the purchase date. In the event of product defects, you are entitled to statutory rights against the vendor. These statutory rights are not restricted by our warranty presented in the following.
 • Page 19 Warranty coverage The device was produced carefully according to strict quality guidelines and tested diligently prior to delivery. The warranty applies to material or factory defects. Excluded from the warranty are wear parts subject to normal wear and damages to fragile parts, e.g. switches, batteries, lamps or other parts manufac- tured from glass.
 • Page 20 • Then, you are able to send a product reported as defective free of charge to the service address specified to you, includ- ing the purchase receipt and the information on the defect and when it occurred. Please visit www.lidl-service.com to download this and many other manuals, product videos and software.
 • Page 22: Indhold 1. Oversigt

  Indhold 1. Oversigt ............20 2. Brug i overensstemmelse med formålet ..22 3. Sikkerhedsanvisninger ........23 4. Leveringsomfang ........26 5. Betjening ............27 Opbygning ..........27 Tips til malegrad og mængde ....... 28 Betjening af apparatet ........28 6. Rengøring ...........29 7. Opbevaring ..........30 8.
 • Page 23 Mange tak for din tillid! Tillykke med din nye kaffekværn. For en sikker brug af produktet og for at lære alle funktioner at kende: • Læs denne betjeningsvejledning grundigt igen- nem, før apparatet tages i brug første gang. • Følg frem for alt sikkerhedsanvisningerne! •...
 • Page 24: Brug I Overensstemmelse Med Formålet

  2. Brug i overensstemmelse med formålet Denne kaffekværn er udelukkende egnet til maling af kaffe- og espresso bønner. Apparatet er konstrueret til den private husholdning. Apparatet må kun benyttes indendørs. Dette apparat må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål. Forudseeligt misbrug Vi anbefaler dig følgende maksimale driftstid: Kaffebønner: 3 x 30 sekunder med 1 minut pause;...
 • Page 25: Sikkerhedsanvisninger

  3. Sikkerhedsanvisninger Advarselshenvisninger Hvor det er påkrævet, anvendes følgende advarselshenvisninger i denne betjeningsvejledning: FARE! Høj risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage skader på liv og lemmer. ADVARSEL! Moderat risiko: manglende overholdelse af advars- len kan forårsage kvæstelser eller alvorlige materielle skader. FORSIGTIG: lav risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage mindre kvæstelser eller alvorlige materielle skader.
 • Page 26 Rengør alle dele og flader, der kommer i forbin- delse med fødevarer, inden apparatet tages i brug første gang (se “Rengøring” på side 29). Hvis nettilslutningsledningen på dette apparat bliver beskadiget, skal den udskiftes af produ- centen eller hans kundeservice eller af en lig- nende kvalificeret person for at undgå...
 • Page 27 Skulle apparatet være faldet i vandet, skal netstikket straks trækkes ud. Tag først derefter apparatet op. FARE for elektrisk stød Sæt først netstikket i en stikkontakt, når motordelen er sat sammen med det ønskede tilbehør. Sæt kun netstikket i en korrekt installeret, let tilgængelig stik- kontakt, hvis spænding svarer til den på...
 • Page 28: Leveringsomfang

  FARE for at skære sig med kvæstelser til følge Knivbladene er skarpe. Udvis forsigtighed ved rengøring af disse. Rør aldrig den roterende kniv. Hold ikke skeer eller lignende på de drejende dele. Hold også langt hår eller løstsiddende tøj væk fra de roterende dele. Kniven kører stadigvæk, efter at apparatet er afbrudt.
 • Page 29: Betjening

  5. Betjening FARE for at skære sig med kvæstelser til følge! Rør aldrig den roterende kniv 3. Hold ikke skeer eller lignen- de på de drejende dele. Hold også langt hår eller løstsid- dende tøj væk fra de roterende dele. Tryk først på...
 • Page 30: Tips Til Malegrad Og Mængde

  5.2 Tips til malegrad og mængde • Malegraden er afhængig af kaffemængden i malekammeret og af maletiden. • Kort maling giver groft pulver. • Jo længere der males, jo finere bliver pulveret. • Espresso bønner skal males længere (45 sekunder), da der skal bruges et meget fint pulver til espresso.
 • Page 31: Rengøring

  ANVISNING: vær opmærksom på angivelserne vedrørende malegrad i vejledningen til din kaffe-/espressomaskine. 5. Slip kontakten 6, når den ønskede malegrad er nået. Vent til kniven 3 står stille. 6. Træk netstikket ud 4 og åbn låget 1. 7. Fjern pulveret med en ske. 6.
 • Page 32: Opbevaring

  Aftørring Tør motordelen 5 af med en let fugtet klud. Er den meget snavset kommer du lidt opvaskemiddel på kluden. Derefter fjerner du alle opvaskemiddelrester med en ren klud. Motordelen 5 skal være helt tør inden næste brug. Afvaskning • Låget 1 kan vaskes op i hånden i varmt vand med opvaske- middel.
 • Page 33: Problemløsning

  8. Problemløsning Hvis dit apparat ikke fungerer som ønsket, skal du først gå den føl- gende tjekliste igennem. Måske er der kun tale om et mindre pro- blem, som du selv kan løse. FARE for elektrisk stød! Forsøg under ingen omstæn- digheder selv at reparere apparatet.
 • Page 34: Bortskaffelse

  Emballage Når du vil bortskaffe emballagen, skal du være opmærksom på de tilsvarende miljøbestemmelser i landet. 10. Tekniske data Model: SKME 150 A1 Netspænding: 220-240 V ~ 50/60 Hz Beskyttelsesklasse: Effekt: 150 W maks.
 • Page 35: Hoyer Handel Gmbhs Garanti

  11. HOYER Handel GmbHs garanti Kære kunde. Du har 3 års garanti fra købsdatoen på dette apparat. I tilfælde af mangler på dette produkt gælder de lovpligtige rettigheder for dig i forhold til sælgeren af produktet. Disse lovpligtige rettighe- der bliver ikke begrænset af vores i efterfølgende nævnte stillede garanti.
 • Page 36 Garantidækning Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet efter strenge kvalitetsret- ningslinjer og kontrolleret samvittighedsfuldt inden leveringen. Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke sliddele, der er udsat for normalt slid og for skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter, batterier, lyskilder eller dele, der er frem- stillet af glas.
 • Page 37 • Et defekt produkt, der er dækket af garantien, kan du deref- ter portofrit fremsende til den oplyste service-adresse, med vedhæftning af købsbilaget (kvitteringen) og angivelse af, hvori fejlen består, samt hvornår denne er opstået. På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange flere håndbøger, produktvideoer og software.
 • Page 38: Aperçu De L'appareil

  Sommaire 1. Aperçu de l'appareil ........36 2. Utilisation conforme ........38 3. Consignes de sécurité ........39 4. Éléments livrés ..........43 5. Utilisation ............43 Montage ...............44 Conseils relatifs au degré de mouture et à la quantité 44 Utilisation de l'appareil ...........45 6.
 • Page 39 Merci beaucoup pour votre confiance ! Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouveau moulin à café. Pour manipuler le produit en toute sécurité et vous familiariser avec le volume de livraison : • Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.
 • Page 40: Utilisation Conforme

  2. Utilisation conforme Le moulin à café à café est conçu exclusivement pour moudre des grains de café et grains de café pour expresso. L'appareil est conçu pour un usage domestique. L'appareil doit être utilisé uniquement à l'intérieur. Cet appareil ne peut pas être utilisé à des fins professionnelles. Utilisation impropre prévisible Nous vous recommandons les durées de fonctionne- ment maximales suivantes :...
 • Page 41: Consignes De Sécurité

  3. Consignes de sécurité Avertissements Les avertissements suivants sont utilisés si nécessaire dans le pré- sent mode d'emploi : DANGER ! Risque élevé : le non-respect de l'avertisse- ment peut provoquer des blessures graves, voire la mort. AVERTISSEMENT ! Risque moyen : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures ou des dommages matériels graves.
 • Page 42 Débranchez la fiche secteur de la prise de courant … … lorsque l'appareil est sans surveillance, … avant d'assembler ou de démonter l'appa- reil et … avant de nettoyer l'appareil. Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces et surfaces qui seront en contact avec les aliments (voir «...
 • Page 43 DANGER ! Risque d'électrocution en raison de l'humidité L'appareil ne doit jamais être mis en marche à proximité, entre autres, d'une baignoire, d'une douche ou d'un lavabo rempli. Le bloc moteur, le câble de raccordement et la fiche secteur ne doivent pas être plongés dans l'eau ou dans un autre li- quide.
 • Page 44 Lors de l'utilisation de l'appareil, le câble de raccordement ne doit pas être coincé ou écrasé. Pour débrancher la fiche secteur de la prise, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble de raccordement. Débranchez la fiche secteur de la prise de courant … …...
 • Page 45: Éléments Livrés

  4. Éléments livrés 1 moulin à café 1 mode d'emploi Déballage de l'appareil 1. Sortez toutes les pièces de l'emballage. 2. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état. 5. Utilisation DANGER ! Risque de blessures par coupure ! N'approchez jamais les doigts de la lame rotative 3.
 • Page 46: Montage

  5.1 Montage 1. Nettoyez l'appareil avant la première utilisation (voir « Nettoyage » à la page 46). 2. Figure A : déroulez une longueur suffisante de câble 4 de l'enrouleur 9. 3. Faites passer le câble de raccordement 4 par le petit orifice dans le pied du bloc moteur 5.
 • Page 47: Utilisation De L'appareil

  5.3 Utilisation de l'appareil 1. Ouvrez et retirez le couvercle 1. Pour ce faire, tournez-le jusqu'à ce que le repère d'emboîtement 8 soit au-dessus du symbole 2. Versez la quantité de grains voulue dans le bol du moulin 2. Ne remplissez jamais avec plus de 50 g de grains de café ou de grains de café...
 • Page 48: Nettoyage

  6. Nettoyage Nettoyez l'appareil avant la première utilisation ! DANGER ! Risque d'électrocution ! Débranchez la fiche secteur 4 de la prise de cou- rant avant de nettoyer l'appareil. Le bloc moteur 5, le câble de raccordement 4 et la fiche sec- teur ne doivent pas être plongés dans l'eau ou dans un autre liquide.
 • Page 49: Rangement

  Laver • Le couvercle 1 peut être lavé à la main, avec de l'eau chaude et du produit vaisselle. • Ensuite, rincez le couvercle 1 à l'eau claire. • Séchez soigneusement le couvercle 1 avant de le remettre en place. 7.
 • Page 50: Dépannage

  8. Dépannage Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, procédez dans un premier temps aux tests de cette liste de contrôle. Il s'agit peut- être seulement d'un problème mineur que vous pouvez résoudre vous-même. DANGER ! Risque d'électrocution ! N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
 • Page 51: Élimination

  Emballage Si vous souhaitez mettre l’emballage au rebut, respectez les pres- criptions environnementales correspondantes de votre pays. 10. Caractéristiques techniques Modèle : SKME 150 A1 Tension secteur : 220-240 V ~ 50/60 Hz Classe de protection : Puissance : 150 W Quantité...
 • Page 52: Garantie De Hoyer Handel Gmbh

  11. Garantie de HOYER Handel GmbH Chère cliente, cher client, Vous obtenez pour cet appareil une garantie de 3 ans à compter de la date d’achat. En cas de défauts de ce produit, vous dispo- sez de droits légaux contre le vendeur de ce produit. Ces droits ne sont pas limités par notre garantie présentée par la suite.
 • Page 53 Article L211-5 du Code de la consommation Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1. Etre propre à l‘usage habituellement attendu d‘un bien sem- blable et, le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à...
 • Page 54 Conditions de garantie Le délai de garantie commence à la date d’achat. Conservez le ticket de caisse d’origine. Ce document sert de justificatif d’achat. Si au cours des trois années suivant la date d’achat, des défauts de matériel ou de fabrication apparaissent sur ce produit, celui- ci vous est, à...
 • Page 55 Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par des pièces fragiles, par ex. les interrupteurs, bat- teries, sources d'éclairage ou d'autres pièces en verre. Cette garantie est perdue si l’appareil n’a pas été utilisé ou entre- tenu de manière conforme.
 • Page 56 • Envoyez ensuite gratuitement à l’adresse de service qu’on vous a donnée le produit considéré comme défectueux en y joignant la preuve d’achat (ticket de caisse) et l’indication du défaut ainsi que du moment où il est survenu. Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger ce mode d’emploi ainsi que ceux d’autres produits, des vidéos sur les produits et des logiciels.
 • Page 58: Inhoud 1. Overzicht

  Inhoud 1. Overzicht ............56 2. Correct gebruik ...........58 3. Veiligheidsinstructies ........59 4. Levering ............63 5. Bediening ...........63 Plaatsing ............ 64 Tips voor de maalgraad en hoeveelheid..64 Apparaat bedienen ........65 6. Reinigen .............66 7. Opbergen ...........67 8. Problemen oplossen ........68 9.
 • Page 59 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe koffiemolen. Om het product veilig te gebruiken en om alle functies van het apparaat te leren kennen: • Dient u deze handleiding vóór de eerste inge- bruikname grondig door te lezen. •...
 • Page 60: Correct Gebruik

  2. Correct gebruik De koffiemolen is uitsluitend geschikt voor het malen van koffie- en espressobonen. Het apparaat is ontworpen voor particuliere huishoudens. Het apparaat mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Dit apparaat mag niet voor commerciële doeleinden worden ge- bruikt. Voorzienbaar misbruik Wij adviseren u de volgende maximale gebruiksduur aan te houden: Koffiebonen:...
 • Page 61: Veiligheidsinstructies

  3. Veiligheidsinstructies Waarschuwingen Indien nodig vindt u de volgende waarschuwingen in deze hand- leiding: GEVAAR! Hoog risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan tot letsel leiden. WAARSCHUWING! Matig risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan verwondingen of ernstige materiële scha- de veroorzaken.
 • Page 62 Trek de stekker uit het stopcontact, … … wanneer er geen toezicht is, … voordat u het apparaat in elkaar zet of uit elkaar neemt en … voordat u het apparaat reinigt. Maak alle onderdelen en vlakken die met le- vensmiddelen in contact komen schoon alvo- rens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken (zie “Reinigen”...
 • Page 63 GEVAAR van een elektrische schok door vocht Het apparaat mag nooit worden gebruikt in de buurt van een badkuip, een douche, een gevulde wasbak o.i.d. Het motorgedeelte, het aansluitsnoer en de stekker mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Bescherm het motorgedeelte tegen vocht, druppel- en spat- water.
 • Page 64 Om de stekker uit het stopcontact te trekken, moet u altijd aan de stekker trekken, nooit aan het aansluitsnoer. Trek de stekker uit het stopcontact, … … wanneer er zich een storing voordoet, … wanneer u het apparaat niet gebruikt, …...
 • Page 65: Levering

  4. Levering 1 koffiemolen 1 handleiding Uitpakken 1. Haal alle onderdelen uit de verpakking. 2. Controleer of alle onderdelen volledig zijn en of ze onbe- schadigd zijn. 5. Bediening GEVAAR van verwondingen door snijden! Grijp nooit in het ronddraaiende mes 3. Houd geen lepel of iets dergelijks tegen de ronddraaiende onderdelen aan.
 • Page 66: Plaatsing

  5.1 Plaatsing 1. Maak het apparaat schoon alvorens het voor de eerste keer te gebruiken (zie “Reinigen” op pagina 66). 2. Afbeelding A: wikkel voldoende snoer 4 van de snoerop- wikkeling 9 af. 3. Voer het aansluitsnoer 4 door de kleine opening in de bo- dem van het motorgedeelte 5.
 • Page 67: Apparaat Bedienen

  5.3 Apparaat bedienen 1. Open het deksel 1 en verwijder het. Daarvoor draait u het zoda- nig dat de opzetmarkering 8 boven het symbool 7 staat. 2. Doe de gewenste hoeveelheid bonen in de maalruimte 2. Vul het apparaat met niet meer dan 50 g koffie- of espresso- bonen.
 • Page 68: Reinigen

  6. Reinigen Maak het apparaat schoon alvorens het voor de eer- ste keer te gebruiken! GEVAAR door een elektrische schok! Trek de stekker 4 uit het stopcontact, voordat u het apparaat reinigt. Het motorgedeelte 5, het aansluitsnoer 4 en de stekker mo- gen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
 • Page 69: Opbergen

  Afwassen • Het deksel 1 kan met de hand in warm water met afwasmid- del worden afgewassen. • Spoel het deksel 1 vervolgens met schoon water af. • Droog het deksel 1 zorgvuldig af voordat u het weer op het apparaat plaatst.
 • Page 70: Problemen Oplossen

  8. Problemen oplossen Wanneer uw apparaat een keer niet functioneert zoals gewenst, doorloopt u eerst deze checklist. Misschien is het een klein pro- bleem dat u zelf kunt oplossen. GEVAAR door een elektrische schok! Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren. Storing Mogelijke oorzaken / maatregelen •...
 • Page 71: Weggooien

  Verpakking Als u de verpakking wilt weggooien, houdt u dan aan de betref- fende milieuvoorschriften in uw land. 10. Technische gegevens Model: SKME 150 A1 Netspanning: 220-240 V ~ 50/60 Hz Beschermingsklasse: Vermogen: 150 W Max. vulhoeveelheid: 50 g Technische wijzigingen voorbehouden.
 • Page 72: Garantie Van Hoyer Handel Gmbh

  11.Garantie van HOYER Handel GmbH Geachte klant, U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de koopdatum. Wanneer dit product onvolkomenheden vertoont, heeft u wettelij- ke rechten ten opzichte van de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze hiernavolgend beschreven garantie.
 • Page 73 ren, moeten direct na het uitpakken worden gemeld. Aan repara- ties die zich voordoen na het verstrijken van de garantieperiode zijn kosten verbonden. Omvang van de garantie Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwa- liteitsrichtlijnen en nauwgezet gecontroleerd vóór levering. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten.
 • Page 74 • Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, ingegraveerd, op de titelpagina van uw handleiding (linksonder) of als stic- ker op de achter- of onderkant van het apparaat. • Wanneer zich functiestoringen of andere onvolkomenheden voordoen, neemt u eerst telefonisch of per e-mail contact op met het hierna genoemde servicecenter.
 • Page 75 Leverancier Let erop, dat het onderstaande adres geen serviceadres is. Neem eerst contact op met het bovengenoemde servicecenter. HOYER Handel GmbH Tasköprüstraße 3 22761 Hamburg Duitsland...
 • Page 90 HOYER Handel GmbH...
 • Page 92 282269...
 • Page 93 282269...
 • Page 94: Übersicht

  Inhalt 1. Übersicht ............92 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ....94 3. Sicherheitshinweise ........95 4. Lieferumfang ..........99 5. Bedienung ..........99 Aufbau ............. 100 Tipps zu Mahlgrad und Menge ....100 Gerät bedienen ......... 101 6. Reinigen ...........102 7. Aufbewahren ..........103 8. Problemlösung ..........104 9.
 • Page 95 Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Kaffeemühle. Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt und um den ganzen Leistungsumfang kennenzulernen: • Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Be- dienungsanleitung gründlich durch. • Befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshin- weise! •...
 • Page 96: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Die Kaffeemühle ist ausschließlich zum Mahlen von Kaffee- und Espressobohnen geeignet. Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert. Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden. Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt wer- den. Vorhersehbarer Missbrauch Wir empfehlen Ihnen folgende maximale Betriebs- dauer:...
 • Page 97: Sicherheitshinweise

  3. Sicherheitshinweise Warnhinweise Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Be- dienungsanleitung verwendet: GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen. WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen. VORSICHT: geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
 • Page 98 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steck- dose, … … bei nicht vorhandener Aufsicht, … bevor Sie das Gerät zusammenbauen oder auseinandernehmen und … bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie alle Teile und Flächen, die mit Le- bensmitteln in Verbindung kommen, vor dem ers- ten Gebrauch (siehe “Reinigen”...
 • Page 99 GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit Das Gerät darf niemals in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines gefüllten Waschbeckens o. Ä. betrieben wer- den. Das Motorteil, die Anschlussleitung und der Netzstecker dür- fen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wer- den.
 • Page 100 Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass die An- schlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie an der Anschlussleitung ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, … …...
 • Page 101: Lieferumfang

  4. Lieferumfang 1 Kaffeemühle 1 Bedienungsanleitung Auspacken 1. Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. 2. Prüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit und darauf, ob alle Teile unversehrt sind. 5. Bedienung GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden! Greifen Sie niemals in das rotierende Messer 3. Halten Sie keine Löffel oder Ähnliches in die drehenden Teile.
 • Page 102: Aufbau

  5.1 Aufbau 1. Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung (siehe “Reinigen” auf Seite 102). 2. Bild A: Wickeln Sie ausreichend Kabel 4 von der Kabelauf- wicklung 9 ab. 3. Führen Sie das Anschlusskabel 4 durch die kleine Öffnung am Boden des Motorteils 5.
 • Page 103: Gerät Bedienen

  5.3 Gerät bedienen 1. Öffnen Sie den Deckel 1 und nehmen ihn ab. Dazu drehen Sie ihn so, dass die Aufsetzmarkierung 8 über dem Sym- 7 steht. 2. Geben Sie die gewünschte Menge Bohnen in den Mahl- raum 2. Füllen Sie nicht mehr als 50 g Kaffee- oder Espresso- bohnen ein.
 • Page 104: Reinigen

  6. Reinigen Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung! GEFAHR durch Stromschlag! Ziehen Sie den Netzstecker 4 aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Das Motorteil 5, die Anschlussleitung 4 und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
 • Page 105: Aufbewahren

  Abwaschen • Der Deckel 1 kann von Hand in warmem Wasser mit Spül- mittel gewaschen werden. • Spülen Sie den Deckel 1 anschließend mit klarem Wasser • Trocknen Sie den Deckel 1 sorgfältig ab, bevor Sie ihn wie- der aufsetzen. 7.
 • Page 106: Problemlösung

  8. Problemlösung Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können. GEFAHR durch Stromschlag! Versuchen Sie auf kei- nen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Fehler Mögliche Ursachen / Maßnahmen •...
 • Page 107: Entsorgen

  Gelben Seiten. Verpackung Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land. 10. Technische Daten Modell: SKME 150 A1 Netzspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz Schutzklasse: Leistung: 150 W max. Füllmenge: 50 g Technische Änderungen vorbehalten.
 • Page 108: Garantie Der Hoyer Handel Gmbh

  11. Garantie der HOYER Handel GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Ver- käufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 109 Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleiß- teile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Leuchtmittel oder andere Teile, die aus Glas gefertigt sind.
 • Page 110 • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kon- taktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service- Center telefonisch oder per E-Mail. • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifü- gung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie por- tofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.
 • Page 114 Tasköprüstraße 3 22761 Hamburg Germany Status of information · Informationernes stand · Version des informations · Stand van de informatie · Ημερομηνία έκδοσης πληροφοριών · Stand der Informationen: 10/2016 · Ident.-Nr.: SKME 150 A1 IAN 282269 CPe282269_Kaffeemuehle_elektrisch_EDS_LB6.indd 1 21.10.16 12:51...

This manual is also suitable for:

282269

Table of Contents