Download Print this page

Silvercrest SKME 150 B1 Operating Instructions Manual

Electric coffee grinder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1
ELECTRIC COFFEE GRINDER
Operating instructions
ELEKTRIČNI KAVNI MLINČEK
Navodila za uporabo
ELEKTRICKÝ MLYNČEK NA KÁVU
Návod na obsluhu
IAN 277010
ELEKTROMOS KÁVÉDARÁLÓ
Használati utasítás
ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA KÁVU
Návod k obsluze
ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SKME 150 B1

 • Page 1 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ELEKTROMOS KÁVÉDARÁLÓ Operating instructions Használati utasítás ELEKTRIČNI KAVNI MLINČEK ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA KÁVU Navodila za uporabo Návod k obsluze ELEKTRICKÝ MLYNČEK NA KÁVU ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 277010...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ................7   │  1 ■ SKME 150 B1...
 • Page 5: Introduction

  (2 x 45 seconds with 1 minute pause Operating instructions in between) in succession, we recommend pausing for around 60 minutes so that the Appliance description appliance can cool down. Switch Motor unit Blade   ■ 2  │ SKME 150 B1...
 • Page 6: Safety Instructions

  The appliance is completely free of electrical power ONLY when unplugged. Never immerse the motor unit of the appliance in liquid and do not allow any liquids to enter the casing of the motor unit.   │  3 ■ SKME 150 B1...
 • Page 7 The appliance should always be disconnected from the mains when ► unattended and before assembly, disassembly or cleaning. ATTENTION! DAMAGE TO PROPERTY! Do not use the appliance to fragmentise ice cubes! ► This will irreparably damage the appliance!   ■ 4  │ SKME 150 B1...
 • Page 8: Setup / Initial Start-Up

  – 18 g of espresso beans for 2 cups of espresso. (around 20 - 30 seconds). – 36 g of espresso beans for 4 cups of espresso.   │  5 ■ SKME 150 B1...
 • Page 9: Cleaning And Care

  If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.   ■ 6  │ SKME 150 B1...
 • Page 10: Service

  Please note that the following address is not the Service centres. service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com   │  7 ■ SKME 150 B1...
 • Page 11   ■ 8  │ SKME 150 B1...
 • Page 12 Gyártja ................15   │  9 ■ SKME 150 B1...
 • Page 13: Bevezető

  Kétszeri eszpresszó-kávé-darálást követően kereskedelmi célra. (2 x 45 másodperc, közötte 1-1 perc szünettel) a készülék lehűlése érdekében tartson A csomag tartalma 60 perc szünetet. Elektromos kávédaráló használati útmutató A készülék leírása Kapcsoló Fedél Motorblokk Kés   ■ 10  │ SKME 150 B1...
 • Page 14: Biztonsági Utasítások

  Használat után rögtön kapcsolja le a hálózatról a készüléket. A ► készülék csak akkor teljesen árammentes, ha a csatlakozót kihúzta a hálózati aljzatból. A készülék motoregységét semmiképpen sem szabad folyadékba meríteni és nem szabad hagyni, hogy folyadék kerüljön a motor- blokk házába.   │  11 ■ SKME 150 B1...
 • Page 15 A készüléket mindig válassza le a hálózatról, ha felügyelet nélkül ► hagyja, valamint az összeszerelés, a szétszedés vagy tisztítás előtt. FIGYELEM! ANYAGI KÁR VESZÉLYE! Ne aprítson jégkockát a készülékkel! Ez kárt tehet a készülékben! ►   ■ 12  │ SKME 150 B1...
 • Page 16: Felállítás / Üzembe Helyezés

  filteres kávé készítéséhez“ fejezetben leírtak szerint nem darálta a gép (kb. 20 - 30 másodperc). darálja meg, ennek során az alábbi irányértékeket kell betartani: – 18 g eszpresszóbab 2 csésze eszpresszóhoz. – 36 g eszpresszóbab 4 csésze eszpresszóhoz.   │  13 ■ SKME 150 B1...
 • Page 17: Tisztítás És Ápolás

  (pénztári blokk) és röviden le kell írni, hogy miben nyilvánul meg a hiba és mikor történt. Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik elölről.   ■ 14  │ SKME 150 B1...
 • Page 18: Szerviz

  Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez. végeztek el. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com   │  15 ■ SKME 150 B1...
 • Page 19   ■ 16  │ SKME 150 B1...
 • Page 20 Garancijski list ............22   │  17 ■ SKME 150 B1...
 • Page 21: Uvod

  (2 x 45 sekund s po električni kavni mlinček 1 minuto vmesnega odmora) priporočamo odmor 60 minut, da se naprava lahko ohladi. navodila za uporabo Opis naprave stikalo pokrov blok motorja rezilo   ■ 18  │ SKME 150 B1...
 • Page 22: Varnostni Napotki

  ► je v celoti brez elektrike samo, če električni vtič potegnete iz električne vtičnice. Bloka motorja naprave nikakor ne smete potopiti v tekočino ali dovoliti, da v ohišje bloka motorja zaide kakšna tekočina.   │  19 ■ SKME 150 B1...
 • Page 23 Kadar naprava ni pod nadzorom in preden jo začnete sestavljati, ► razstavljati ali čistiti, jo vedno ločite od omrežja. POZOR! MATERIALNA ŠKODA! Ne poskušajte drobiti ledenih kock s to napravo! ► To bi privedlo do škode na napravi!   ■ 20  │ SKME 150 B1...
 • Page 24: Postavitev/Zagon

  , dokler kavna zrna niso zmleta tako, kot si želite (pribl. – 18 g kavnih zrn za espresso za 2 skodelici 20–30 sekund). espressa. – 36 g kavnih zrn za espresso za 4 skodelice espressa.   │  21 ■ SKME 150 B1...
 • Page 25: Čiščenje In Vzdrževanje

    ■ 22  │ SKME 150 B1...
 • Page 26 (garancijski list, račun). 17) Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda   │  23 ■ SKME 150 B1...
 • Page 27   ■ 24  │ SKME 150 B1...
 • Page 28 Dovozce ............... . . 31   │  25 ■ SKME 150 B1...
 • Page 29: Úvod

  Elektrický mlýnek na kávu prášku (2 x 45 sekund s přestavkou mezitím Návod k obsluze o á 1 minuta), doporučujeme přestávku 60 minut, aby přístroj mohl vychladnout. Popis přístroje spínač víko motorový blok nůž   ■ 26  │ SKME 150 B1...
 • Page 30: Bezpečnostní Pokyny

  Motorový blok přístroje se nesmí v žádném případě namáčet do tekutin a také se nesmí dostat žádné kapaliny do krytu motorového bloku.   │  27 ■ SKME 150 B1...
 • Page 31 Přístroj se při chybějícím dohledu a před montáží, demontáží nebo ► čištěním musí vždy odpojit od sítě. POZOR! VĚCNÉ ŠKODY! Nesnažte se rozdrtit kostky ledu tímto přístrojem! ► Vedlo by to k poškození přístroje!   ■ 28  │ SKME 150 B1...
 • Page 32: Postavení / Uvedení Do Provozu

  18 g zrnkové kávy na espreso na 2 šálky zrnková káva nedosáhne stupeň mletí, který si espressa. přejete (cca 20 - 30 sekund). – 36 g zrnkové kávy na espreso na 4 šálky espressa.   │  29 ■ SKME 150 B1...
 • Page 33: Čištění A Údržba

  Uchovávejte přístroj na suchém a čistém místě. se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla. Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.   ■ 30  │ SKME 150 B1...
 • Page 34: Servis

  Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není ad- resou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com   │  31 ■ SKME 150 B1...
 • Page 35   ■ 32  │ SKME 150 B1...
 • Page 36 Dovozca ............... . . 39   │  33 ■ SKME 150 B1...
 • Page 37: Úvod

  (2 x 45 sekúnd, s prestávkami po Elektrický mlynček na kávu 1 minúte) za sebou, odporúčame prestávku v Návod na obsluhu trvaní 60 minút, aby spotrebič vychladol. Popis spotrebiča Srepinač Veko Blok motora Nôž   ■ 34  │ SKME 150 B1...
 • Page 38: Bezpečnostné Upozornenia

  Po použití spotrebič ihneď odpojte od elektrickej siete. Len keď vytiah- ► nete zástrčku z elektrickej zásuvky, je spotrebič úplne odpojený od prúdu. Blok motora spotrebiča v žiadnom prípade neponárajte do tekutín a zabráňte vniknutiu atekutín do telesa bloku motora.   │  35 ■ SKME 150 B1...
 • Page 39 Pokiaľ nie je zariadenie pod dohľadom a pred zložením, rozložením ► alebo čistením ho vždy odpojte od siete. POZOR! VECNÉ ŠKODY! Nikdy sa nepokušajte v mlynčeku na kávu drviť ľadove kocky. To má ► za následok poškodenie spotrebiča.   ■ 36  │ SKME 150 B1...
 • Page 40: Umiestnenie/Uvedenie Do Prevádzky

  – 36 g zŕn pre espresso pre 4 šálky espressa. 4) Stlačte a podržte spínač až kým kávové zrná dosiahnú požadovaný stupeň mletia (cca. 20 - 30 sekúnd).   │  37 ■ SKME 150 B1...
 • Page 41: Čistenie A Údržba

  čom spočíva chyba prístroja a kedy k nej došlo. ♦ Spotrebič uskladnite na čistom a suchom mieste. Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.   ■ 38  │ SKME 150 B1...
 • Page 42: Servis

  IAN 277010 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com   │  39 ■ SKME 150 B1...
 • Page 43   ■ 40  │ SKME 150 B1...
 • Page 44 Importeur ............... . . 47 DE │ AT │ CH   │  41 ■ SKME 150 B1...
 • Page 45: Einleitung

  Espressopulver (2 x 45 Sekunden mit je 1 Minute Pause dazwischen) hintereinander, Lieferumfang empfehlen wir eine Pause von 60 Minuten, Elektrische Kaffeemühle damit das Gerät abkühlen kann. Bedienungsanleitung Gerätebeschreibung Schalter Deckel Motorblock Messer DE │ AT │ CH   ■ 42  │ SKME 150 B1...
 • Page 46: Sicherheitshinweise

  Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist es vollstän- dig stromfrei. Sie dürfen den Motorblock des Gerätes keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks gelangen lassen. DE │ AT │ CH   │  43 ■ SKME 150 B1...
 • Page 47 Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen. ACHTUNG! SACHSCHADEN! Versuchen Sie nicht, Eiswürfel mit diesem Gerät zu zerkleinern! ► Das führt zu Schäden am Gerät! DE │ AT │ CH   ■ 44  │ SKME 150 B1...
 • Page 48: Aufstellen / Inbetriebnahme

  18 g Espressobohnen für 2 Tassen Espresso. Kaffeebohnen den Mahlgrad erreicht haben, – den Sie wünschen (ca. 20 - 30 Sekunden). 36 g Espressobohnen für 4 Tassen Espresso. DE │ AT │ CH   │  45 ■ SKME 150 B1...
 • Page 49: Reinigen Und Pflegen

  Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. DE │ AT │ CH   ■ 46  │ SKME 150 B1...
 • Page 50: Service

  Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon KOMPERNASS HANDELS GMBH und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als BURGSTRASSE 21 Nachweis für den Kauf bereit. 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH   │  47 ■ SKME 150 B1...
 • Page 51 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2016 · Ident.-No.: SKME150B1-042016-1 IAN 277010...