Download  Print this page

Advertisement

Naprawy urz¹dzenia mo¿na przeprowadzić tylko
w naszym autoryzowanym punkcie serwisowym.
Urz¹dzenia nie wolno chwytać mokrymi rêkoma
ani wł¹czać na biegu jałowym.
Urz¹dzenie u¿ywać tylko z oryginalnym
wyposa¿eniem.
Zakładać koñcówki tylko jednego rodzaju
(np.haki do zagniatania).
Nie wkładać równoczeœnie koñcówek do otworów
górnych i otworu dolnego. Zachować ostro¿noœć
w czasie miksowania gor¹cych płynów.
Płyny mog¹ siê rozpryskiwać w czasie
miksowania.
Nie wolno zanurzać urz¹dzenia w wodzie ani
innych cieczach.
W przypadku awarii w dopływie pr¹du urz¹dzenie
pozostaje w stanie wł¹czonym.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Koñcówki i koñcówkê do szybkiego miksowania
nakładać i zdejmować tylko wtedy, je¿eli
urz¹dzenie jest wył¹czone, a napêd nieruchomy -
po wył¹czeniu urz¹dzenie pracuje jeszcze krótk¹
chwilê. Nie chwytać rêkoma no¿y koñcówki do
szybkiego miksowania. Nie dotykać obracaj¹cych
siê koñcówek. Koñcówki do szybkiego
miksowania nie czyœcić gołymi rêkoma.
Do czyszczenia u¿yć szczotki.
Obsługa
Urz¹dzenie podstawowe z koñcówkami
Przed pierwszym u¿yciem wyczyœcić urz¹dzenie
i koñcówki.
Szczególnie dobre wyniki uzyskuje siê przy u¿yciu
poszczególnych koñcówek do nastêpuj¹cych
prac:
Koñcówki do ubijania ...
... do przygotowania sosów, piany z białek,
ziemniaków pure, kremów, majonezu, œmietany
i lekkich ciast, jak np. ciasto ucierane.
Koñcówki do ubijania nie nadaj¹ siê do
przygotowania ciê¿kich ciast.
Haki do zagniatania ...
... do przygotowania ciê¿kich mieszanek, jak np.
ciasto kruche, dro¿d¿owe, ziemniaczane, do
mieszania ciê¿kich ciast z mielonego miêsa, past
lub ciasta chlebowego.
Maksymalna iloœć obrabianych produktów
wynosi 500 g m¹ki i dodatków.
Wa¿na wskazówka
Je¿eli dolny otwór jest otwarty,
urz¹dzenie mo¿na eksploatować tylko
w trybie wł¹czenia chwilowego.
Wył¹cznik stopniowy 1–5 nie działa.
Zamkniêcie otworu dolnego przesuwać
tylko w pozycji wył¹cznika 0/Off.
Elektryczny przewód zasilaj¹cy rozwin¹ć
całkowicie.
Odpowiedni¹ koñcówkê wło¿yć do korpusu
urz¹dzenia i przycisn¹ć, a¿ do zatrzasku.
Zwracać uwagê na kształt elementów
z tworzywa sztucznego, aby unikn¹ć
pomyłek (patrz rysunek 3)!
Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
Produkty spo¿ywcze wło¿yć do
odpowiedniego naczynia.
Koñcówki zanurzyć w obrabianych
produktach i wł¹czyć urz¹dzenie na
odpowiedni zakres.
Zakres 1, 2:
do zarabiania i mieszania.
Zakres 3, 4, 5:
do zagniatania i ubijania.
Po wykonaniu pracy nastawić urz¹dzenie na
0/Off, zwolnić koñcówki przyciskiem
wyrzutowym i wyj¹ć.
Uwaga:
Przycisk wyrzutowy nie daje siê nacisn¹ć, je¿eli
wył¹cznik nie znajduje siê w pozycji 0/Off.
Wskazówka:
Urz¹dzenie podstawowe wył¹czyć zawsze
przed wyjêciem koñcówki z miksowanych
produktów.
Dla niektórych modeli
Koñcówka do szybkiego miksowania
Do miksowania majonezu, sosów, zup, napojów,
pokarmów dla niemowl¹t i rozdrabniania lodu,
gotowanych owoców i warzyw.
Wa¿na wskazówka
Je¿eli dolny otwór jest otwarty,
urz¹dzenie mo¿na eksploatować tylko
w trybie wł¹czenia chwilowego.
Wył¹cznik stopniowy 1–5 nie działa.
Zamkniêcie otworu dolnego przesuwać
tylko w pozycji wył¹cznika 0/Off.
Zamkniêcie otworu dolnego przesun¹ć do
góry, a¿ do zatrzasku.
pl
43

Advertisement

   Also See for Siemens MQ955 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: