Download  Print this page

Siemens MQ955 series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

de
Deutsch
en
English
fr
Français
it
Italiano
nl
Nederlands
da
Dansk
no
Norsk
sv
Svenska
fi
Suomi
es
Español
pt
Português
el
ÅëëçíéêÜ
Türkçe
tr
Polski
pl
Magyar
hu
uk
š®paï¸c¿®a
Pºcc®å¼
ru
ar
MQ955..
9000646735
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

Advertisement

loading

  Also See for Siemens MQ955 series

  Related Manuals for Siemens MQ955 series

No related manuals

  Summary of Contents for Siemens MQ955 series

 • Page 1 Deutsch English Français Italiano Nederlands Dansk Norsk Svenska Suomi Español Português ÅëëçíéêÜ Türkçe Polski Magyar š®paï¸c¿®a Pºcc®å¼ MQ955.. 9000646735 Gebrauchsanleitung Instruções de serviço Operating instructions Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Notice d’utilisation Kullanma talimatý Instrukcja obsługi Istruzioni per l’uso Használati utasítás Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning I¸c¹pº®ýiø...
 • Page 2: Auf Einen Blick

  ÄÉá=ÉáåáÖÉå=jçÇÉääÉå eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= c Schnellmixstab åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=pfbjbkpK d Mixbecher a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= e Universalzerkleinerer ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= (separate Gebrauchsanleitung) tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= Wenn Universalzerkleinerer oder Schnellmixstab mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= nicht im Lieferumfang enthalten sind, können fåíÉêåÉíëÉáíÉK diese über den Kundendienst bestellt werden. Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushalts- Sicherheitshinweise üblicher Mengen im Haushalt oder in haushalts- sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê...
 • Page 3: Nach Der Arbeit/Reinigen

  sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>  Nach der Arbeit Schalter auf 0/Off stellen und die Werkzeuge mit der Auswurftaste Werkzeug und Schnellmixstab nur bei Stillstand lösen und abnehmen. des Gerätes wechseln – nach dem Ausschalten ^ÅÜíìåÖW läuft das Gerät kurze Zeit nach. Nie in das Messer des Schnellmixstabs greifen.
 • Page 4: Abhilfe Bei Störungen

  Hinweis: Bei der Verarbeitung von z. B. Rotkohl 1 Päckchen Vanillezucker oder Schale von entstehen Verfärbungen an den ½ Zitrone 125 g Butter oder Margarine (Raumtemperatur) Kunststoffteilen, die mit einigen Tropfen Speiseöl entfernt werden können. 250 g Mehl  1 Päckchen Backpulver Zum Aufbewahren kann man das Kabel 60 ml Milch aufwickeln (Bild 7).
 • Page 5: Hinweise Zur Entsorgung

  Pizzateig Hinweise zur Entsorgung Grundrezept Dieses Gerät ist entsprechend der 250 g Mehl europäischen Richtlinie 2002/96/EG 1 Päckchen Trockenhefe über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 1 TL Zucker (waste electrical and electronic 1 Prise Salz equipment – WEEE) gekennzeichnet. 3 EL Öl Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und 125 ml warmes Wasser...
 • Page 6: Safety Information

  d Blender jug `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= e Universal cutter (separate operating åÉï=pfbjbkp=~ééäá~åÅÉK instructions) få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= If the universal cutter and high-speed hand ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= blender are not supplied as standard, they can vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= be ordered from customer service. éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK Safety Information This appliance is designed for processing oáëâ=çÑ=áåàìêó...
 • Page 7: After Using The Appliance/Cleaning

  ëçãÉ=ãçÇÉäëW Operating the appliance High-speed hand blender Base unit with tools For blending mayonnaises, sauces, soups, Before using the appliance for the first time, mixed drinks, baby food and for crushing ice clean the appliance and tools. and cutting cooked fruit and vegetables. An especially good result is achieved if the tools are used for the following applications: Important information...
 • Page 8: Troubleshooting

  Troubleshooting Short pastry Basic recipe Switch cannot be moved to settings 1 to 5. 125 g butter (room temperature) Remedial action: 100–125 g sugar When the rear aperture is open, selector switch 1 egg 1–5 will not function. The catch must be 1 pinch of salt completely closed.
 • Page 9: Vue D'ensemble

   Mix all ingredients with the kneading hook sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= for approx. ½ minute at setting 1, then pfbjbkp=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= for approx. 3–4 minutes at setting 5. ÅçêÇá~äÉãÉåíK Maximum quantity: 2 x basic recipe sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= Bread dough ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò= Basic recipe ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK 500 g flour 14 g sugar Cet appareil est destiné...
 • Page 10: Consignes De Sécurité

  5 Touches de déverrouillage N’utilisez que des accessoires d’un même type (crochets malaxeurs par exemple). Pour retirer un accessoire de l’orifice arrière. N’utilisez jamais des accessoires tandis que Appuyez en même temps sur les deux d’autres sont présents dans l’orifice arrière. touches.
 • Page 11: Après Le Travail/Nettoyage

    Déroulez complètement le cordon Versez les aliments dans le bol mixeur. d’alimentation électrique.  Tournez l’interrupteur à gauche, sur la  Posez l’accessoire voulu sur l’appareil de position de marche momentanée, base et poussez jusqu’à ce qu’il encoche. et maintenez-le en position.
 • Page 12: Mise Au Rebut

  Mise au rebut `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= Cet appareil a été labélisé en conformité åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=pfbjbkpK avec la directive communautaire `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= européenne 2002/96/CE visant les ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá= appareils électriques et électroniques áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç= usagés (waste electrical and electronic ëáíç=fåíÉêåÉíK equipment – WEEE). Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de Questo apparecchio è...
 • Page 13: Istruzioni Di Sicurezza

  få=~äÅìåá=ãçÇÉääá mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ> Sostituire l’utensile e l’asta frullatore rapido solo c Gomito di raccordo ad apparecchio fermo – dopo lo spegnimento d Bicchiere frullatore l’apparecchio continua brevemente a girare. e Mini tritatutto Non avvicinare mai le mani alla lama dell’asta (istruzioni per l’uso separate) frullatore rapido.
 • Page 14: Garanzia

   Dopo il lavoro disporre il selettore suo 0/Off Avvertenza: nella lavorazione per es. di cavolo e staccare gli utensili con il pulsante di rosso, sulle parti in plastica si formano macchie, espulsione e rimuoverli. che possono essere rimosse con qualche ^ííÉåòáçåÉW goccia di olio alimentare.
 • Page 15: In Één Oogopslag

  6 Hulpstukken e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= a garde î~å ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK b kneedhaak eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= Äáà=ëçããáÖÉ=ãçÇÉääÉå ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= c staafmixer jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK d mengbeker d allessnijder Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die (afzonderlijke gebruiksaanwijzing) gebruikelijk zijn in het huishouden en voor Wanneer er geen allessnijder of staafmixer zijn huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.
 • Page 16  De vloeistoffen kunnen spatten tijdens de De stekker in het stopcontact steken. verwerking.  Levensmiddelen in een geschikte kom Het apparaat niet in vloeistof dompelen. doen. Bij stroomstoring blijft het apparaat  Hulpstuk in de kom steken en het apparaat ingeschakeld.
 • Page 17: Verhelpen Van Storingen

  Na het werk/reinigen Afvoer van het oude apparaat ^ííÉåíáÉ> Dit apparaat is geclassificeerd volgens de eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå= Europese richtlijn 2002/96/EG over oude Éå åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK elektrische en elektronische apparatuur dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉå> (waste electrical and electronic equipment  Stekker uit het stopcontact trekken. – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de ...
 • Page 18 Hvis minihakkeren eller blenderstaven ikke følger qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= med leveringen, kan disse bestilles hos Ñê~ Ñáêã~Éí=pfbjbkpK serviceforhandleren. aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= Sikkerhedsanvisninger vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne Dette apparat er beregnet til brug i hushold- på typeskiltet. ningen eller husholdningslignende indretninger.
 • Page 19: Efter Arbejdet/Rengøring

  Betjening Blenderstav Apparatet er beregnet til at fremstille Grundmodel med redskab mayonnaise, sovs, suppe, blandede drinks, Apparat og redskaber skal rengøres grundigt før babymad ogsmåhakning af æg, kogt frugt ibrugtagning første gang. oggrønt. Med redskaberne opnås et særligt godt resultat til følgende anvendelser: Vigtige råd Piskeris til ...
 • Page 20 Garanti I denne bruksanvisningen blir forskjellige modeller beskrevet. På dette apparat yder SIEMENS 1 års garanti. Dersom tilbehøret ikke leveres med, kan det Købsnota skal altid vedlægges ved kjøpes hos kundeservice. indsendelse til reparation, hvis denne ønskes Bruksanvisningen må...
 • Page 21 îÉÇ=åçÉå=ãçÇÉääÉê Betjening c Stav for hurtigmiksing Basismaskin med verktøy d Mikserbeger Før første gangs bruk må apparatet og verktøyet e Universalkutter (separat bruksanvisning) rengjøres. Når universalkutteren eller hurtigmiksestaven Verktøyet er særlig godt egnet for følgende bruk: ikke følger med ved leveringen, kan disse Rørepinne for ...
 • Page 22: Hjelp Ved Feil

  îÉÇ=åçÉå=ãçÇÉääÉê Hjelp ved feil Hurtigmiksestav Bryteren kan ikke beveges på trinn 1 til 5. For miksing av majones, saus, supper, blandete Utbedring: drikker, babykost og forå knuse is og mosing av Når bakåpningen er åpen, er trinnkoplingen kokt frukt oggrønnsaker. 1 til 5 ikke i funksjon.
 • Page 23 m™=îáëë~=î~êá~åíÉê sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î= c Mixerstav Éå éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK d Mixerbägare aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= d Minihackare ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= (se separat bruksanvisning) jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK Säkerhetsanvisningar s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ Denna produkt är avsedd att bearbeta endast oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê sådana mängder som är normala för ett hushåll och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är användning.
 • Page 24: Efter Arbetet/Rengöring

  lÄëW Montering och start pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ãçíçêå=Ñ∏êëí=áåå~å=íáääÄÉÜ∏êÉå=äóÑíë= Motordelen och verktygen ìéé=ìê=ÇÉí=ëçã=Ää~åÇ~ëLîáëé~ë=ÉíÅK Torka ren motordelen med fuktig duk och diska m™=îáëë~=î~êá~åíÉê tillbehören grundligt före första användningen. Mixerstav Doppa aldrig motordelen i vatten och rengör För att blanda och mixa majonnäs, såser, den aldrig i diskmaskin. Tillbehören ger mycket soppor, drinkar, barnmat och för att krossa is, bra resultat i följande fall: puréa kokt frukt och kokta grönsaker.
 • Page 25: Råd Vid Fel

  Råd vid fel lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK Det går inte att skjuta strömbrytaren till hastighet rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= 1–5. áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK Gör så här: När locket över drivuttaget på elvispens baksida Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat står öppet fungerar inte hastigheterna 1–5. normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen Kontrollera att locket är ordentligt stängt.
 • Page 26 î~áå=àçáëë~áå=ã~ääÉáëë~ Älä tartu koskaan sauvasekoittimen terään. Älä tartu koskaan pyöriviin varusteisiin. c Sauvasekoitin Älä puhdista sauvasekoitinta paljain käsin. d Kulho Käytä pesemiseen harjaa. e Minileikkuri (erillinen käyttöohje) Jos minileikkuri tai sauvasekoitin ei kuulu laitteen Käyttö vakiovarusteisiin, voit tilata niitä Peruslaite ja sen varusteet asiakaspalvelusta.
 • Page 27: Ohjeita Käyttöhäiriöiden Varalle

  lÜàÉW Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle hóíâÉ=éÉêìëä~áíÉ=~áå~=éçáë=é®®äí®I=ÉååÉå=âìáå= Valitsinta ei voi siirtää asentoihin1–5. çí~í=~áåÉâëÉí=éçáë=âìäÜçëí~K Toimenpide: î~áå=àçáëë~áå=ã~ääÉáëë~ Nopeusasennot 1–5 eivät toimi, jos kantaosan Sauvasekoitin kiinnitysreikä on auki. Varmista, että suljin peittää aukon kokonaan. Sekoittaa majoneesin, kastikkeet, keitot, juomat ja vauvanruoan sekä hienontaa jäätelön, keitetyt Kierrätysohjeita hedelmät, marjat ja kasvikset.
 • Page 28: Vista General Del Aparato

  4 Boca posterior con bloqueo para båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= acoplar accesorios especiales, ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=pfbjbkpK 5 Teclas de desbloqueo `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ por ejemplo una varilla batidora adicional. Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK Pulsar ambas teclas simultáneamente. j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= 6 Accesorios éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= a Varilla mezcladora é•Öáå~=ïÉÄK b Garfio amasador aáëéçåáÄäÉ=ëμäç=Éå=~äÖìåçë=ãçÇÉäçë Este aparato ha sido diseñado para la elabora- ción de alimentos en cantidades usuales c Varilla batidora adiciona domésticas, quedando excluido su uso...
 • Page 29 Las reparaciones e intervenciones que debieran Advertencia importante efectuarse en el aparato sólo podrán ser ejecutadas por personal técnico cualificado del Estando la boca posterior para Servicio Técnico Oficial de la marca. accesorios desbloqueada, el aparato No accionar o manipular el aparato con las sólo trabaja con la función de acciona- manos húmedas ni hacerlo funcionar en vacío.
 • Page 30: Tras Concluir El Trabajo/Limpieza Del Aparato

  Garantía flkç ä~î~ê åìåÅ~=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ë>= flkç=ìíáäáò~ê=åìåÅ~=ìå~=äáãéá~Ççê~=ÇÉ=î~éçê> CONDICIONES DE GARANTIA PAE SIEMENS, se compromete a reparar o reponer  Extraer el cable de conexión de la toma de de forma gratuita durante el período de 24 meses, corriente. a partir de la fecha de compra por el usuario final, ...
 • Page 31: Panorâmica Do Aparelho

  Para la efectividad de esta garantía es jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç= imprescindible acreditar por parte del usuario ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=pfbjbkpK y ante el Servicio Autorizado de SIEMENS, léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç= la fecha de adquisición mediante la ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK= correspondiente FACTURA DE COMPRA o que k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•= el usuario acompañará...
 • Page 32: Indicações De Segurança

  5 Teclas de destravamento O aparelho só deve funcionar com acessórios originais. Para retirar os acessórios da abertura posterior. Premir, simultaneamente, as duas Só utilizar ferramentas de um tipo (por ex. varas teclas. para massas pesadas). Nunca utilizar uma ferramenta em simultâneo 6 Ferramenta com um acessório inserido na abertura a Varas para massas leves...
 • Page 33: Indicações Sobre Reciclagem

   Aplicar a ferramenta pretendida no aparelho Depois da utilização/Limpeza base, pressionando até que ela encaixe. ^íÉå´©ç> Dar atenção ao formato da peça de kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~I= plástico das ferramentas, para evitar åÉã ä~î~ê=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K enganos (ver Fig. 3)! k©ç=ìíáäáò~ê=~é~êÉäÜçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~=î~éçê>  Ligar a ficha à tomada. ...
 • Page 34: Ìå Ìéá Ìáôéü

  3 Áíïßãìáôá ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôùí Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò åñãáëåßùí óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï SIEMENS. 4 Këåßóôñï ôïõ ðßóù áíïßãìáôïò Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç åîáñôçìÜôùí ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. ð. ÷. ôá÷õìðëÝíôåñ ÷åñéïý.
 • Page 35 Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ, Åñãáëåßá æõìþìáôïò ãéá ... üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç, ... âáñéÝò ìÜæåò üðùò æýìç ôÜñôáò, æýìçò ìå åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí áðü ôïí ìáãéÜ êáé æýìç ðáôÜôáò êáèþò êáé ãéá ôçí êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá áíÜìéîç...
 • Page 36: Ïñïé Åããõçóçó

  Áíôéìåôþðéóç âëáâþí ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç Ï äéáêüðôçò äåí ìðïñåß íá ãõñéóôåß óôç Ìå áíïé÷ôü ôï ðßóù Üíïéãìá ç óõóêåõÞ âáèìßäá 1 Ýùò 5. ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ìüíï óôçí Áíôéìåôþðéóç: óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá. Ç æåýîç ôùí Ìå áíïé÷ôü ôï ðßóù Üíïéãìá ç æåýîç ôùí âáèìßäùí...
 • Page 37 EEE yönetmeliðine uygundur ç âëÜâç äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôé- Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz êüôçôÜ ôçò åêôüò áí ï ôåëéêüò için sizi candan kutluyoruz. êáôáíáëùôÞò áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï. Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ...
 • Page 38 6 Aletler olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa sýçrayabilir. a Çýrpma/karýþtýrma teli Cihazý suya veya baþka sývýya sokmayýnýz. b Yoðurma kancasý Elektrik kesilmesi halinde, cihaz açýk kalýr. Bazý modellerde Yaralanma tehlikesi! c Hýzlý karýþtýrma çubuðu Sadece cihaz duruyorken alet ve hýzlý d Karýþtýrma kabý karýþtýrma çubuðunu deðiþtiriniz —...
 • Page 39   Aletleri ilgili kabýn içine sokunuz ve cihazý Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz. istediðiniz kademeye ayarlayýnýz:  Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz ve Kademe 1, 2: ardýndan kurulayýnýz. Ýlk iþleme ve karýþtýrma iþlemi için.  Aletleri ve hýzlý karýþtýrma çubuðunu Kademe 3, 4, 5: bulaþýk yýkama makinesinde veya bir Yoðurmak ve çýrpmak için.
 • Page 42 5 Przyciski zwalniania blokady Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu do wyjmowania koñcówki z otworu dolnego. nowego urzadzenia firmy SIEMENS. Nacisn¹ć równoczeœnie oba przyciski Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo- zwalniania blokady. czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie 6 Koñcówki gospodarstwa domowego. a Koñcówka do mieszania...
 • Page 43 Naprawy urz¹dzenia mo¿na przeprowadzić tylko Wa¿na wskazówka w naszym autoryzowanym punkcie serwisowym. Urz¹dzenia nie wolno chwytać mokrymi rêkoma Je¿eli dolny otwór jest otwarty, ani wł¹czać na biegu jałowym. urz¹dzenie mo¿na eksploatować tylko w trybie wł¹czenia chwilowego. Urz¹dzenie u¿ywać tylko z oryginalnym Wył¹cznik stopniowy 1–5 nie działa.
 • Page 44 Wskazówki dotycz¹ce usuwania Wło¿yć koñcówkê do szybkiego miksowania  i zatrzasn¹ć. zu¿ytego urz¹dzenia Produkty spo¿ywcze wło¿yć do pojemnika  To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie do miksowania. z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE Wył¹cznik przesun¹ć w lewo na wł¹czanie oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca ...
 • Page 45 6 Szerszámok Szívbõl gratulálunk új SIEMENS készüléke a Keverõszár megvásárlásához. b Dagasztószár Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási egyes modelleknél készülék mellett döntött. c Botmixer A termékeinkkel kapcsolatos további d Keverõpohár információkat az internetes oldalunkon e Univerzális aprító (külön használati utasítás) talál.
 • Page 46 Sérülésveszély! Figyelem: A szerszámokat és a botmixert csak a készülék A kioldó-gomb nem mûködtethetõ, ha megállását követõen cserélje – kikapcsolás után a kapcsoló nem a 0/Off állásban van. a készülék még rövid ideig tovább mûködik. Megjegyzés: Soha ne nyúljon a botmixeren lévõ késhez. Az alapgépet mindig kapcsolja ki, mielõtt Soha ne nyúljon a forgó...
 • Page 47 Megjegyzés: Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o Spirálkábellel rendelkezõ készülékek esetén ÿpåæaªº íip¯å SIEMENS. (8. ábra): å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼ Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré! ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª. Hiba elhárítása zavar esetén ©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼...
 • Page 48 6 Hacaª®å He ¹op®a¼¹ecø ÿpåæaªº ¯o®på¯å pº®a¯å i ¸e ­¯å®a¼¹e ¼o¨o ¸a xoæoc¹o¯º xoªº. a i¸åño®-¯iòaæ®a Kopåc¹º­a¹åcø ÿpåæaªo¯ ¯o²¸a ¹iæ¿®å b ¦año® ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø ­ ®o¯ÿæe®¹i μ opå¨i¸aæ¿¸å¯ íip¯o­å¯ ­ ªeø®åx ¯oªeæøx ÿpåæaªªø¯. c ³a¸ºp÷­aæ¿¸å¼ ¢æe¸ªep ªæø c¹a­æø¼¹e æåòe ¸acaª®å oª¸o¨o ¹åÿº ò­åª®o¨o μ¯iòº­a¸¸ø...
 • Page 49 Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ ÿpoªº®¹i­ ªæø a²æå­a ­®aμi­®a ÿepepo¢®å c¹a¸o­å¹¿ 500 ¨ ¢opoò¸a i i¸òåx i¸¨peªiƒ¸¹i­. Ø®óo poμ¹aòo­a¸å¼ ¸a μaª¸¿o¯º ­iªci®º o¹­ip ­iª®på¹å¼, ¹o ÿpåæaª a²æå­a ­®aμi­®a ­¯å®aƒ¹¿cø æåòe ­ i¯ÿºæ¿c¸o¯º pe²å¯i. C¹ºÿe¸i ò­åª®oc¹i 1—5 ¸e Ø®óo poμ¹aòo­a¸å¼ ¸a μaª¸¿o¯º ­¯å®a÷¹¿cø. Kpåò®º poμ¹aòo­a- ­iªci®º...
 • Page 50 ®aμi­®a: ¥iª ñac ÿepepo¢®å ªeø®åx O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac ÿpoªº®¹i­, ¸aÿp., ñep­o¸a ®aÿºc¹a, ¸a c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ ÿæac¹¯aco­åx ªe¹aæøx ¯o²º¹¿ º¹­opå¹åcø SIEMENS. μa¢ap­æe¸¸ø, ø®i ¯o²¸a ºcº¸º¹å μa ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o- ªoÿo¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿ c¹oæo­oï ®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
 • Page 51 5 K¸oÿ®å paμ¢æo®åpo­®å Cæeªå¹e μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e Õ¹å ®¸oÿ®å c溲a¹ ªæø c¸ø¹åø ®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å. ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼, ÿpå®peÿæe¸¸¾x ® o¹­epc¹å÷ ­ μaª¸e¼ ñac¹å ÿpå¢opa. Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa Ha o¢e ®¸oÿ®å cæeªºe¹ ¸a²å¯a¹¿ ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åμ¢e²a¸åe oÿac¸o¼...
 • Page 52 ™ec¹o¯ecå濸¾e ¸acaª®å ªæø...  ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx: ... ÿepe¯eòå­a¸åø ¨ºc¹¾x ¯acc, ®a®, ¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ªæø ¢¾c¹po¨o ¸aÿpå¯ep, cªo¢¸o¨o ÿecoñ¸o¨o, c¯eòå­a¸åø ªpo²²e­o¨o å ®ap¹oíe濸o¨o ¹ec¹a, Õ¹a ÿpå¸aªæe²¸oc¹¿ åcÿoæ¿μºe¹cø ªæø a ¹a®²e ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø ¹ø²eæo¨o ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯a¼o¸eμo­, coºco­, cºÿo­- ¯øc¸o¨o íapòa, ÿac¹ åæå ¹ec¹a ªæø xæe¢a. ÿ÷pe, ®o®¹e¼æe¼, ªe¹c®o¨o ÿå¹a¸åø, a ¹a®²e ¥epe¯eòå­a¹¿...
 • Page 53 ¥ocæe pa¢o¹¾/Ñåc¹®a š¹åæåμaýåø Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸å¯a¸åe! å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ¹pe¢o­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾ EC 2002/ ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ 96/EG o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® ¯aòå¸e. õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯! ÿpå¢opax (waste electrical and ...
 • Page 54 ar-3...
 • Page 55 ar-2...
 • Page 56 ar-1...
 • Page 57 Online Auftragsstatus, Filterbeutel- Fax: 033 21 35 13 155 00 Praha 5 Konfigurator und viele weitere mailto:delicnanda@hotmail.com Tel.: 0251 095 546 Infos unter: www.siemens-home.de Fax: 0251 095 549 BE Belgique, België, Belgium www.siemens-home.com Reparaturservice* BSH Home Appliances S.A. (Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar)
 • Page 58 P.O. Box 90449 Accessoires: Kereskedelmi Kft. Jdeideh 1202 2040 0 892 698 009 Háztartási gépek márkaszervize (0,34 € TTC/mn) Tel.: 01 255 211 www.siemens-home.fr Királyhágó tér 8-9. Fax: 01 257 359 1126 Budapest GB Great Britain mailto:Info@Teheni-Hana.com Hibabejelentés BSH Home Appliances Ltd.
 • Page 59 Tel.: 02 6446 3643 Tel.: 021 480 590 Fax: 21 4250 701 Fax: 02 6446 3643 Fax: 021 480 598 mailto: mailto:lapap@aplan.com.mt siemens.electrodomesticos.pt@ TR Türkiye, Turkey bshg.com BSH Ev Aletleri Sanayi www.siemens-home.com NL Nederland, Netherlands ve Ticaret A.S. BSH Huishoudapparaten B.V.
 • Page 60 Siemens Info Line Garantiebedingungen (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten: DE-Tel.: 01805 54 74 36* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen oder unter und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen siemens-info-line@bshg.com die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus *) 0,14 €/Min.