Download  Print this page

Advertisement

tr
6 Aletler
a Çýrpma/karýþtýrma teli
b Yoðurma kancasý
Bazý modellerde
c Hýzlý karýþtýrma çubuðu
d Karýþtýrma kabý
e Genel doðrayýcý
(ayrý kullanma kýlavuzu)
Eðer üniversal doðrayýcý veya hýzlý karýþtýrma
blenderi teslimat kapasmýnda deðilse, bu
üniteler yetkili servis üzerinden
ýsmarlanabilir.
Güvenlik bilgileri
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. Çocuklarýn
cihaz ile oynamamasýna dikkat ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
daima prizden çýkarýnýz. Elektrik kablosunu
keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir
hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazý ýslak eller ile kullanmayýnýz ve
rölantide, yani boþta çalýþtýrmayýnýz.
Cihazý sadece orijinal aksesuarlar ile
kullanýnýz. Sadece bir tip aksesuar takýnýz
(örn.Yoðurma kancasý).
Kesinlikle aletleri ve cihazýn arka boþluðuna
yerleþtirilmiþ aksesuarlarý ayný anda kullan-
mayýnýz. Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli
38
olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa
sýçrayabilir.
Cihazý suya veya baþka sývýya sokmayýnýz.
Elektrik kesilmesi halinde, cihaz açýk kalýr.
Yaralanma tehlikesi!
Sadece cihaz duruyorken alet ve hýzlý
karýþtýrma çubuðunu deðiþtiriniz — cihaz
kapatýldýktan sonra, kýsa bir süre çalýþmaya
devam eder. Kesinlikle hýzlý karýþtýrma
çubuðunun býçaðýný tutmayýnýz. Kesinlikle
dönen aletleri tutmayýnýz. Hýzlý karýþtýrma
çubuðu kesinlikle çýplak elleriniz ile
temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi için fýrça
kullanýnýz.
Kullanýlmasý
Ana cihaz ve aletler
Ýlk kez kullanmadan önce, cihazý ve aletleri
temizleyiniz.
Cihaza ait aletler ile, aþaðýdaki kullanýmlarda
özellikle iyi bir sonuç elde edilir:
Çýrpma/karýþtýrma teli ile ...
... Soslar, yumurta akýndan kremþanti,
patates püresi, kremalar, mayonez, kaymak
ve örn. basit hamur gibi hafif hamurlar.
Çýrpma/karýþtýrma telleri aðýr hamurlarýn
iþlenmesi için uygun deðildir.
Yoðurma kancasý ile ...
... Gevrek, mayalý ve patates hamuru gibi
katý hamurlar, aðýr kýymalý hamur, makarna
hamuru veya ekmek hamuru gibi hamurlarýn
karýþtýrýlmasý.
Azami iþleme miktarý 500 g un ve diðer
malzemelerdir.
Önemli not
Arka boþluk açýkken, cihaz sadece
tork devresinde çalýþtýrýlabilir.
Kademeli þalter 1—5 çalýþmaz.
Arka boþluðun kilitli kapaðýný sadece
0/Off þalter pozisyonunda açýnýz ve
kapatýnýz.
Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
Ýstediðiniz aleti ana cihaza takýnýz ve
yerine oturuncaya kadar içeri bastýrýnýz.
Aletlerin üzerindeki plastik parçalarýn
þekline dikkat ederek, yanlýþ alet
takýlmasýný önleyiniz
(bakýnýz Resim 3)!
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Besinleri uygun bir kaba doldurunuz.

Advertisement

   Also See for Siemens MQ955 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: