Download Print this page

Advertisement

Cordless Angle Grinder
GB
Batteridriven vinkelslipmaskin
S
Batteridrevet vinkelsliper
N
Akkukäyttöinen kulmahiomakone
FIN
Bezvada leņķa slīpmašīna
LV
Belaidis kampinis šlifuoklis
LT
Juhtmeta nurklihvija
EE
Аккумуляторная угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
DGA402
DGA450
DGA452
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
1

Advertisement

   Also See for Makita DGA402

   Related Manuals for Makita DGA402

   Summary of Contents for Makita DGA402

 • Page 1

  Cordless Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL Batteridriven vinkelslipmaskin BRUKSANVISNING Batteridrevet vinkelsliper BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE Bezvada leņķa slīpmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis kampinis šlifuoklis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta nurklihvija KASUTUSJUHEND Аккумуляторная угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DGA402 DGA450 DGA452...

 • Page 2

  013993 007224 012128 007216 007217 007225 007218 007219 007220 007221 010855 007222 007223 001145 007226...

 • Page 3: Specifications

  7-1. Wheel guard 11-2. Abrasive cut-off wheel/diamond 15-1. Brush holder cap 7-2. Bearing box wheel 15-2. Screwdriver 7-3. Screw 11-3. Inner flange SPECIFICATIONS Model DGA402 DGA450 DGA452 Wheel diameter 100 mm 115 mm Max. wheel thickness 6.4 mm 6.4 mm 6.4 mm Spindle thread M14 or 5/8"...

 • Page 4

  EC Declaration of Conformity power tool. Operations for which the power tool Makita declares that the following Machine(s): was not designed may create a hazard and cause Designation of Machine: personal injury. Cordless Angle Grinder Do not use accessories which are not Model No./ Type: DGA450,DGA452...

 • Page 5

  capable stopping small abrasive handle, if provided, for maximum control over workpiece fragments. The eye protection must kickback or torque reaction during start-up. be capable of stopping flying debris generated by The operator can control torque reactions or various operations . The dust mask or respirator kickback forces, if proper precautions are taken.

 • Page 6

  increases the loading and susceptibility to twisting types of wheels and the use of such a product or binding of the wheel in the cut and the may result in serious personal injury. possibility of kickback or wheel breakage. 18. Be careful not to damage the spindle, the b) Do not position your body in line with and flange (especially the installing surface) or the behind the rotating wheel.

 • Page 7: Functional Description

  ENC007-8 FUNCTIONAL DESCRIPTION IMPORTANT SAFETY CAUTION: INSTRUCTIONS Always be sure that the tool is switched off and the • FOR BATTERY CARTRIDGE battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool. Before using battery cartridge, read all Installing or removing battery cartridge instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product...

 • Page 8

  To start the tool, slide the slide switch toward the "I NOTE: (ON)" position. For continuous operation, press the front The overheat protection works only with a battery of the slide switch to lock it. cartridge with a star mark. To stop the tool, press the rear of the slide switch, then Fig.2 slide it toward the "O (OFF)"...

 • Page 9

  To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise. Fig.9 To remove the wheel, follow the installation procedure in reverse. WARNING: Only actuate the shaft lock when the spindle is not moving.

 • Page 10

  Operation with abrasive cut-off / diamond wheel (optional accessory) Fig.11 The direction for mounting the lock nut and the inner flange varies by wheel thickness. Refer to the table below. 100 mm (4") Abrasive cut-off wheel Diamond wheel Thickness: Less than 4 mm (5/32") Thickness: 4 mm (5/32") or more Thickness: Less than 4 mm (5/32") Thickness: 4 mm (5/32") or more...

 • Page 11: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Wheel guard (wheel cover) for depressed center • wheel / multi disc Wheel guard (wheel cover) for abrasive cut-off •...

 • Page 12

  11-1. Låsmutter 14-2. Skruvmejsel 7-1. Sprängskydd för sliprondell 11-2. Kap-/diamantskiva 15-1. Kolhållarlock 7-2. Lagerhus 11-3. Innerfläns 15-2. Skruvmejsel 7-3. Skruv SPECIFIKATIONER Modell DGA402 DGA450 DGA452 Skivdiameter 100 mm 115 mm Max. tjocklek för slipskiva 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm Spindelgänga M14 eller 5/8"...

 • Page 13

  Gängorna på tillbehör som monteras måste 2006/42/EG finns tillgänglig från: stämma överens med spindelgängorna på Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium slipmaskinen. För tillbehör som monteras med flänsar måste centrumhålet på tillbehöret 31.12.2013 passa på flänsens styrdiameter. Tillbehör som...

 • Page 14

  Håll personer omgivningen på säkert b) Håll aldrig handen i närheten av det avstånd från arbetsområdet. De som befinner roterande tillbehöret. Tillbehöret kan kastas sig i arbetsområdet ska bära personlig bakåt över din hand. skyddsutrustning. Delar av arbetsstycket eller c) Ställ dig inte dit maskinen kommer att flytta i defekta tillbehör kan flyga iväg och orsaka skador händelse av bakåtkast.

 • Page 15

  c) När skivan kärvar eller om en skärning avbryts, 21. Slipa endast med den del av rondellen som är stäng av maskinen och håll maskinen stilla tills avsedd för slipning. skivan har stannat helt. Försök aldrig att ta ut 22. Lämna inte maskinen igång. Använd endast kapskivan ur skäret när skivan är i rörelse, för att maskinen när du håller den i händerna.

 • Page 16

  ENC007-8 FUNKTIONSBESKRIVNING VIKTIGA FÖRSIKTIGT! SÄKERHETSANVISNINGAR Se alltid till att maskinen är avstängd och • FÖR BATTERIKASSETT batterikassetten borttagen innan du justerar eller kontrollerar maskinens funktioner. Innan batterikassetten används alla Montera eller demontera batterikassetten instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten Fig.1 läsas.

 • Page 17

  MONTERING OBS! Överhettningsskyddet fungerar endast stjärnmärkt batterikassett. FÖRSIKTIGT! Fig.2 Se alltid till att maskinen är avstängd och • batterikassetten borttagen innan du underhåller Indikatorlampa med flera funktioner maskinen. Fig.3 Montera sidohandtaget Det finns två indikatorpositioner. Fig.6 Indikatorlampan blinkar snabbt under cirka en sekund när sätter fast batterikassetten...

 • Page 18

  ANVÄNDNING VARNING! Tänk på att aldrig tvinga maskinen. Maskinens vikt • ska utgöra ett tillräckligt tryck. Tvång eller överdrivet tryck kan resultera i farliga rondellbrott. Byt ALLTID ut rondellen om den har tappats under • slipning. Slå ALDRIG med rondellen eller skivan på •...

 • Page 19

  Användning av kap-/diamantskiva (valfritt tillbehör) Fig.11 Riktningen för att montera låsmuttern och innerflänsen varierar beroende på skivans tjocklek. Se tabellen nedan. 100 mm (4") Slipande kapskiva Diamantkapskiva Tjocklek: mindre än 4 mm (5/32") Tjocklek: 4 mm (5/32") eller mer Tjocklek: mindre än 4 mm (5/32") Tjocklek: 4 mm (5/32") eller mer 16 mm (5/8") 16 mm (5/8")

 • Page 20

  Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Sprängskydd (skydd för rondell) för rondell med •...

 • Page 21

  14-2. Skrutrekker 7-1. Beskyttelseskappe 11-2. Slipende 15-1. Børsteholderhette 7-2. Lagerboks kappeskive/diamantskive 15-2. Skrutrekker 7-3. Skrue 11-3. Indre flens TEKNISKE DATA Modell DGA402 DGA450 DGA452 Skivediameter 100 mm 115 mm Maks. Skivetykkelse 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm Spindelgjenge M14 eller 5/8" (varierer I henhold til land)

 • Page 22

  Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er må ligge innenfor den angitte kapasiteten for tilgjengelig fra: elektroverktøyet. Tilbehør med feil dimensjoner Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia kan ikke sikres eller kontrolleres fullgodt. Gjenget montering av tilbehør må samsvare 31.12.2013 med gjengen på...

 • Page 23

  arbeidsstykket. Beskyttelsesbrillene må kunne mulig kontroll over tilbakeslag eller stoppe flygende deler fra bruken av verktøyet. dreiemomentreaksjonen oppstart. Støvmasken eller pustemasken må kunne filtrere Operatøren kontrollere partikler som dannes ved bruken av verktøyet. dreiemomentreaksjonen eller tilbakeslagskreftene Kraftig lyd over lengre tid kan forårsake redusert hvis de riktige forholdsreglene tas.

 • Page 24

  fra deg ved bruksstedet, kan et mulig tilbakeslag 19. Forviss deg om at skiven ikke har kontakt drive den roterende skiven og verktøyet rett mot med arbeidsstykket før startbryteren er slått deg. på. c) Når skiven setter seg fast eller når du av en 20.

 • Page 25

  ENC007-8 FUNKSJONSBESKRIVELSE VIKTIGE FORSIKTIG: SIKKERHETSINSTRUKSJONER Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • FOR BATTERIET batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese Sette inn eller ta ut batteri alle anvisninger og forsiktighetsregler på...

 • Page 26

  Start verktøyet ved å skyve skyvebryteren mot "I"- MERK: stillingen (PÅ). For kontinuerlig drift må du trykke på Overopphetingsvernet fungerer bare med et batteri med fremre del av skyvebryteren for å låse denne. stjernemerke. Stopp verktøyet ved å trykke på bakre del av Fig.2 skyvebryteren, og skyv den deretter mot "O (AV)"- Indikatorlampe med flere funksjoner...

 • Page 27

  Monter indre flensen på spindelen. Sett skiven/disken på indre flensen skru låsemutteren på spindelen. Stram låsemutteren ved å trykke så kraftig på spindellåsen at spindelen ikke kan rotere, og bruk låsemutternøkkelen til å stramme mutteren godt med klokken. Fig.9 Fjern skiven ved å følge installeringsfremgangsmåten i motsatt rekkefølge.

 • Page 28

  Bruke kappeskive/diamantskive (valgfritt tilbehør) Fig.11 Monteringsretningen for låsemutteren og den indre flensen varierer med tykkelsen på skiven. Se tabellen nedenfor. 100 mm (4") Kappeskiver for pussing Diamanthjul Tykkelse: Mindre enn 4 mm (5/32") Tykkelse: 4 mm (5/32") eller mer Tykkelse: Mindre enn 4 mm (5/32") Tykkelse: 4 mm (5/32") eller mer 16 mm (5/8") 16 mm (5/8")

 • Page 29

  SIKKERHET PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller • verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader.

 • Page 30

  14-2. Ruuvitaltta 7-1. Laikan suojus 11-2. Hiova katkaisulaikka/timanttilaikka 15-1. Harjanpitimen kansi 7-2. Vaihdekotelo 11-3. Sisälaippa 15-2. Ruuvitaltta 7-3. Ruuvi TEKNISET TIEDOT Malli DGA402 DGA450 DGA452 Laikan halkaisija 100 mm 115 mm Laikan enimmäispaksuus 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm Karan kierre M14 tai 5/8"...

 • Page 31

  Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat Lisävarusteen määrätyn nopeuden täytyy olla saatavissa seuraavasta osoitteesta: ainakin samanvertainen tehokoneessa Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium osoitetun enimmäisnopeuden kanssa. Sellaiset lisävarusteet, jotka menevät nopeammin, 31.12.2013 kuin määrätty nopeus, voivat rikkoutua ja lentää...

 • Page 32

  Pukeudu henkilökohtaisiin suojavarusteisiin. siirtymässä juuttumiskohdassa. Hiomalaikka voi tällöin Käytöstä riippuen käytä kasvosuojaa, rikkoutua. suojalaseja varmuuslaseja. Käytä Takapotku johtuu laitteen virheellisestä käytöstä ja/tai pölynaamaria, kuulosuojaimia, käsineitä ja käyttötavasta tai olosuhteista. Takapotku voidaan välttää sellaista työpajan esiliinaa, joka pystyy seuraavien varotoimien avulla. pysäyttämään pieniä...

 • Page 33

  Älä käytä isommista sähkötyökaluista Turvallisuutta koskevat lisävaroitukset: otettuja kuluneita laikkoja. Isoihin 16. Jos käytät hiomalaikkaa, jossa on upotettu sähkötyökaluihin tarkoitetut laikat eivät sovi keskiö, varmista, että laikka suuremmalla nopeudella toimiviin pienempiin lasikuituvahvisteinen. työkaluihin ja voivat siksi hajota. 17. ÄLÄ KOSKAAN käytä tässä hiomakoneessa Katkaisua koskevat lisävaroitukset: kiven hiontaan tarkoitettuja kuppilaikkoja.

 • Page 34

  TOIMINTOJEN KUVAUS VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden HUOMIO: tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. tämän käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi Akun asentaminen tai irrottaminen johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

 • Page 35

  Monitoiminen merkkivalo KOKOONPANO Kuva3 Merkkivaloja on kahdessa paikassa. HUOMIO: Merkkivalo vilkkuu nopeassa tahdissa noin sekunnin Varmista aina ennen mitään työkalulle tehtäviä • ajan, kun akku kiinnitetään työkaluun liukukytkimen toimenpiteitä, että se on sammutettu ja akku irrotettu. ollessa "O (OFF)" -asennossa. Jos valo ei vilku Sivukahvan asentaminen (kahva) kuvatulla tavalla, akku tai merkkivalo voi olla rikkoutunut.

 • Page 36

  TYÖSKENTELY VAROITUS: Älä koskaan pakota konetta. Koneen oma paino • riittää. Pakottaminen ja liiallinen painaminen voi aiheuttaa vaarallisen laikan rikkoutumisen. Vaihda laikka AINA, jos kone pääsee putoamaan • hionnan aikana. ÄLÄ KOSKAAN iske kolhi laikkaa • työkappaleeseen. Vältä laikan pomppimista ja jumittumista varsinkin •...

 • Page 37

  Hiovan katkaisulaikan/timanttilaikan käyttäminen (lisävaruste) Kuva11 Sisälaipan ja lukkomutterin kiinnityssuunta vaihtelee laikan paksuuden mukaan. Katso lisätietoja oheisesta taulukosta. 100 mm (4") Hiova katkaisulaikka Timanttilaikka Paksuus: Alle 4 mm (5/32") Paksuus: 4 mm (5/32") tai enemmän Paksuus: Alle 4 mm (5/32") Paksuus: 4 mm (5/32") tai enemmän 16 mm (5/8") 16 mm (5/8") 20 mm (13/16")

 • Page 38

  KUNNOSSAPITO Keskeltä ohennetun laikan/hiovan • katkaisulaikan/monilaikan/timanttilaikan lukkomutteri HUOMIO: Hiomalaikan lukkomutteri • Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että • Lukkomutteriavain • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Sivukahva • Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia • Aito Makitan akku ja laturi •...

 • Page 39

  14-2. Skrūvgriezis 7-1. Slīpripas aizsargs dimanta ripa 15-1. Sukas turekļa vāks 7-2. Gultņa ieliktnis 11-3. Iekšējais atloks 15-2. Skrūvgriezis 7-3. Skrūve SPECIFIKĀCIJAS Modelis DGA402 DGA450 DGA452 Ripas diametrs 100 mm 115 mm Maks. ripas biezums 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm Vārpstas vītne...

 • Page 40

  EN60745 Lietojiet tikai darbarīka ražotāja īpaši Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama: izgatavotos un ieteiktos piederumus. Kaut arī Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija piederumu ir iespējams piestiprināt pie darbarīka, tā lietošana nav droša. 31.12.2013 Piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz mehanizētā...

 • Page 41

  Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu. prom no viņa, atkarībā no ripas kustības virziena. Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas Abrazīvās ripas šādos apstākļos var arī salūzt. aizsargu, aizsargbrilles brilles. Atsitiens rodas darbarīka nepareizas lietošanas un/vai vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu nepareizas darbības vai apstākļu rezultātā, un no tā var aizsargus, cimdus un darba priekšautu, kas izvairīties, veicot piemērotus drošības pasākumus, kā...

 • Page 42

  Atbilstoši ripas atloki atbalsta ripu, tādējādi Drošības brīdinājumi, specifiski apstrādei ar stiepļu samazinot tās salūšanas iespēju. Atgriešanas ripu suku: atloki var atšķirties no slīpripu atlokiem. a) Ņemiet vērā, ka stiepļu sari veic gājienu pat f) Neizmantojiet nolietotas ripas no lielākiem parastas darbības laikā.

 • Page 43

  vadītspējīgiem putekļiem, izmantojiet Uzmanieties, lai neļautu akumulatoram nokrist īssavienojuma pārtraucēju mA), un nepakļautu to sitienam. garantētu operatora drošību. Neizmantojiet bojātu akumulatoru. 31. Neizmantojiet instrumentu darbam 10. Ievērojiet vietējos noteikumus jebkādiem materiāliem, kuri satur azbestu. akumulatora likvidēšanu. 32. Griezējripas lietošanas gadījumā vienmēr SAGLABĀJIET ŠOS izmantojiet ripas aizsargu ar putekļu savācēju,...

 • Page 44

  FUNKCIJU APRAKSTS PIEZĪME: Aizsardzība pret pārkaršanu darbojas tikai akumulatoru, kam ir zvaigznes marķējums. UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības Att.2 • pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir Daudzfunkciju indikatora lampiņa izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. Att.3 Akumulatora kasetnes uzstādīšana un Indikatora lampiņas atrodas divos stāvokļos.

 • Page 45

  Lai iedarbinātu darbarīku, pārvietojiet slīdslēdzi "I (ON)" Uzstādiet uz vārpstas iekšējo atloku. Novietojiet slīpripu (ieslēgts) pozīcijas virzienā. Lai darbarīks darbotos virs iekšējā atloka un pieskrūvējiet kontruzgriezni uz nepārtraukti, nospiediet slīdslēdža priekšējo daļu, lai to vārpstas. nobloķētu. Lai pievilktu kontruzgriezni, stingri nospiediet vārpstas apturētu darbarīku, nospiediet...

 • Page 46

  Darbība ar abrazīvu atgriešanas/dimanta ripu (papildpiederums) Att.11 Kontruzgriežņa un iekšējā atloka uzstādīšanas virziens ir atšķirīgs atkarībā no ripas biezuma. Skatiet tabulu turpmāk. 100 mm (4") Abrazīvā griezējripa Dimanta ripa Biezums: mazāk kā 4 mm (5/32 collas) Biezums: 4 mm (5/32 collas) vai vairāk Biezums: mazāk kā...

 • Page 47

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Ripas aizsargierīce (ripas aizsargs) slīpripai ar •...

 • Page 48

  11-2. Šlifuojamasis pjovimo 14-2. Atsuktuvas 7-2. Guoliai diskas/deimantinis diskas 15-1. Šepetėlio laikiklio dangtelis 7-3. Sraigtas 11-3. Vidinis kraštas 15-2. Atsuktuvas SPECIFIKACIJOS Modelis DGA402 DGA450 DGA452 Disko skersmuo 100 mm 115 mm Maks. disko storis 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm Veleno sriegis M14 arba 5/8"...

 • Page 49

  žemiau pateiktų instrukcijų nesilaikymo gali kilti elektros smūgio, gaisro ir / arba sužeidimo pavojus. ES atitikties deklaracija Su šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis atlikti tokių darbų kaip poliravimas. įrenginys (-iai): elektrinis įrankis naudojamas ne pagal paskirtį, Mechanizmo paskirtis: gali kilti pavojus ir galima susižeisti.

 • Page 50

  apsauginius akinius. Kaip pridera, dėvėkite metu galėtumėte maksimaliai valdyti atatranką priešdulkinę puskaukę, klausos apsaugą, ar sukamojo momento reakcijas. Operatorius gali pirštines ir dirbtuvės prijuostę, sulaikančią valdyti sukamojo momento reakciją bei atatrankos smulkius abrazyvus ar ruošinio skeveldras. Akių jėgą, jei imasi atitinkamų atsargumo priemonių. apsauga turi sulaikyti...

 • Page 51

  Papildomi specialūs saugos įspėjimai atliekant 17. Su šiuo šlifuokliu NIEKADA NENAUDOKITE abrazyvinio pjaustymo darbus: taurelės formos akmeninio šlifavimo disko. a) Nesukelkite pjovimo disko strigties ir Šis šlifuoklis nėra skirtas naudoti su šio tipo nenaudokite didelio spaudimo. diskais, todėl naudojant tokį gaminį galima Nesistenkite padaryti itin gilaus pjûvio.

 • Page 52

  ENC007-8 VEIKIMO APRAŠYMAS SVARBIOS SAUGOS DĖMESIO: INSTRUKCIJOS Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • AKUMULIATORIAUS KASETEI veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė - nuimta. Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus nuėmimas ant (1) akumuliatorių...

 • Page 53

  Jungiklio veikimas PASTABA: Apsaugos nuo perkaitimo sistema veikia tik tada, jei Pav.5 naudojamas akumuliatorius su žvaigždutės ženklu. DĖMESIO: Pav.2 Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą, visuomet • patikrinkite, ar stumdomas jungiklis tinkamai Daugiafunkcinė indikatoriaus lemputė įsijungia ir grįžta į išjungimo padėtį „OFF" Pav.3 (Išjungta), kai nuspaudžiamas jungiklio galas.

 • Page 54

  Nuspausto centrinio šlifavimo disko / Multi Naujo disko apšilimo laikotarpiu nedirbkite šlifuotuvu kryptimi B arba jis įpjaus ruošinį. Kai disko kraštas disko uždėjimas ir nuėmimas suapvalėja nuo naudojimo, disku galima dirbti abiem - A Pav.8 ir B - kryptimis. ĮSPĖJIMAS: Visuomet naudokite pateiktą...

 • Page 55

  Šlifuojamojo pjovimo disko/deimantinio disko (pasirenkamo priedo) naudojimas Pav.11 Antveržlės ir vidinių jungių montavimo kryptis priklauso nuo disko storio. Žr. toliau pateiktą lentelę. 100 mm (4") Šlifuojantis pjovimo diskas Deimantinis diskas Storis: mažesnis nei 4 mm (5/32") Storis: 4 mm (5/32") arba didesnis Storis: mažesnis nei 4 mm (5/32") Storis: 4 mm (5/32") arba didesnis 16 mm (5/8")

 • Page 56

  šepetėlius, įdėkite naujus ir įtvirtinkite šepetėlį laikiklio dangtelį. Pav.15 Atgal uždėkite dangtelį ant įrankio. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti kompanijos „Makita"...

 • Page 57

  9-2. Võllilukk 14-2. Kruvikeeraja 7-1. Kettapiire 11-1. Fiksaatormutter 15-1. Harjahoidiku kate 7-2. Laagriümbris 11-2. Lihvketas/teemantketas 15-2. Kruvikeeraja TEHNILISED ANDMED Mudel DGA402 DGA450 DGA452 Ketta läbimõõt 100 mm 115 mm Maksimaalne ketta paksus 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm Võlli keermestus M14 või 5/8"...

 • Page 58

  Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, töötatud. Tarviku elektritööriistale kinnitamise on saadaval ettevõttes: võimalus ei taga veel selle ohutut tööd. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Tarviku nimikiirus peab olema vähemalt võrdne elektritööriistale märgitud maksimaalse kiirusega. 31.12.2013 Tarvikud, mis töötavad nimikiirusest suuremal kiirusel, võivad katki minna ja laiali lennata.

 • Page 59

  prügi eest, mis erinevate töödega kaasneb. tööriista käivitamisel tagasilöögi Tolmumask või respiraator peab filtreerima töö pöördemomendi vastumõju üle kontrolli käigus eralduvaid materjaliosakesi. Pikaajaline saavutada. Asjakohaste ettevaatusabinõude kokkupuude müraga võib põhjustada kuulmiskadu. rakendamisel saab operaator tagasilöögi Hoidke kõrvalseisjad tööalast turvalises pöördemomendi vastumõju kontrollida. kauguses.

 • Page 60

  Lisanduvad turvahoiatused abrasiivseteks Lisaturvahoiatused: lõikeoperatsioonideks. 16. Kui kasutate nõgusa keskosaga lihvkettaid, a) Ärge „kiiluge” lõikeketast ega rakendage veenduge, kasutate ainult klaaskiuga liigset survet. Ärge püüdke teha ülemäärase tugevdatud kettad. sügavusega lõiget. Ketta ülesurvestamine 17. ÄRGE KUNAGI kasutage selle lihvijaga koos suurendab koormust ja ketta väände või ühenduse kausslihvkettaid.

 • Page 61

  ENC007-8 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS TÄHTSAD OHUTUSALASED HOIATUS: JUHISED Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • AKUKASSETI KOHTA reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. Enne akukasseti kasutamist lugege Akukasseti paigaldamine või eemaldamine akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad kõik juhised ja hoiatused läbi.

 • Page 62

  Tööriista seiskamiseks vajutage liugurlüliti tagaosale, MÄRKUS: seejärel libistage seda asendi "O (OFF)" suunas. Ülekuumenemise vastane kaitse töötab ainult koos tähekese märgiga akukassetiga. KOKKUPANEK Joon.2 Mitmefunktsiooniline märgutuli HOIATUS: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne Joon.3 • igasuguseid hooldustöid välja lülitatud Märgutuled paiknevad kahes kohas.

 • Page 63

  Joon.9 Ketta eemaldamiseks, järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras. HOIATUS: Käivitage võllilukk üksnes siis, kui võll ei liigu. TÖÖRIISTA KASUTAMINE HOIATUS: Ärge kasutage tööriista suhtes kunagi jõudu. • Tööriista enda raskus annab piisava surve. Ülemäärane surumine ja surve võivad põhjustada ohtliku ketta purunemise. Vahetage ALATI ketas välja siis, kui tööriist on •...

 • Page 64

  Lihvketta/teemantketta (täiendav lisavarustus) käitamine Joon.11 Kontramutri ja sisemise flanši paigaldussuund sõltub ketta paksusest. Täpsemad andmed leiate alltoodud tabelist. 100 mm (4") Abrasiivlõikeketas Teemantketas Paksus: alla 4 mm (5/32") Paksus: 4 mm (5/32") või enam Paksus: alla 4 mm (5/32") Paksus: 4 mm (5/32") või enam 16 mm (5/8") 16 mm (5/8") 20 mm (13/16")

 • Page 65

  Pange hoidiku kaane kate tagasi tööriista külge. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.

 • Page 66

  7-2. Узел подшипника диск/алмазный диск 14-2. Отвертка 7-3. Винт 11-3. Внутренний фланец 15-1. Колпачок держателя щетки 8-1. Контргайка 15-2. Отвертка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DGA402 DGA450 DGA452 Диаметр диска 100 мм 115 мм Макс. толщина круга 6,4 мм 6,4 мм 6,4 мм...

 • Page 67

  операций, как полировка. Использование EN60745 инструмента не по назначению может создать Технический файл в соответствии с документом опасную ситуацию и стать причиной травмы. 2006/42/EC доступен по адресу: Не используйте принадлежности других Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium производителей, не рекомендованные производителем данного инструмента.

 • Page 68

  обеспечивают безопасность работы. скрытой электропроводкой, держите Резьбовые отверстия дополнительных электроинструмент только за специально принадлежностей должны совпадать с предназначенные изолированные резьбой шпинделя шлифовальной машины. поверхности. Контакт с проводом под Для принадлежностей, устанавливаемых с напряжением приведет к тому, что помощью фланцев, отверстие для...

 • Page 69

  Оператор способен справиться с крутящим для отрезных дисков могут отличаться от моментом и силами отдачи при условии фланцев для шлифовальных дисков. соблюдения соответствующих мер безопасности. f) Не используйте изношенные диски от b) Не подносите руки к вращающейся более крупных электроинструментов. Диски, принадлежности.

 • Page 70

  бумаги, выступающей за края подложки, могут 26. Используйте только фланцы, указанные привести к разрыву бумаги, застреванию, для данного инструмента. разрушению диска или отдаче. 27. Для инструментов, предназначенных для Специфические инструкции по технике использования дисков с резьбовым безопасности, относящиеся к операциям очистки отверстием, убедитесь, что...

 • Page 71

  ОПИСАНИЕ Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае попадания электролита в глаза, Перед регулировкой или проверкой • промойте их...

 • Page 72

  В этом случае выключите инструмент и сработала функция блокировки прекратите использование, повлекшее случайного включения. перегрузку инструмента. Затем снова − Для включения инструмента сначала включите инструмент, чтобы возобновить подайте ползунковый переключатель в работу. положение "O (OFF)", а затем - снова в Если...

 • Page 73

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ Установка или снятие кожуха круга (для кругов с вогнутым центром, многофункциональных кругов/абразивных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: отрезных кругов, алмазных кругов) Никогда не прилагайте к инструменту усилий. • Для инструмента с кожухом диска со стопорным Вес инструмента обеспечивает достаточное болтом давление. Чрезмерное усилие и давление могут...

 • Page 74

  Выполнение работ с абразивным отрезным диском/алмазным диском (дополнительная принадлежность) Рис.11 Направление установки контргайки и внутреннего фланца зависит от толщины диска. См. таблицу ниже. 100 мм (4") Абразивный отрезной круг Алмазный диск Толщина: Менее 4 мм (5/32") Толщина: 4 мм (5/32") или более Толщина: Менее...

 • Page 75

  на комплект инструмента в качестве стандартных инструмент. приспособлений. Они могут отличаться в Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и зависимости от страны. НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.

 • Page 76

  Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885268B982...

This manual also for:

Dga452, Dga450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: