AEG PW 5644 FA Manuals

Manuals and User Guides for AEG PW 5644 FA. We have 1 AEG PW 5644 FA manual available for free PDF download: Instruction Manual

AEG PW 5644 FA Instruction Manual

AEG PW 5644 FA Instruction Manual (70 pages)

Glass Body Analysis Scale  
Brand: AEG | Category: Scales | Size: 4.91 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Übersicht Der Bedienelemente3................................................................................................................................................................
Bedienungsanleitung4................................................................................................................................................................
Technische Daten5................................................................................................................................................................
Garantie9................................................................................................................................................................
Entsorgung10................................................................................................................................................................
Nederlands11................................................................................................................................................................
Gebruiksaanwijzing11................................................................................................................................................................
Algemene Opmerkingen11................................................................................................................................................................
Symbolen In Deze Bedieningshandleiding11................................................................................................................................................................
Kinderen11................................................................................................................................................................
Speciale Veiligheidsinstructies Voor Dit Apparaat11................................................................................................................................................................
Locatie Van Bedieningselementen12................................................................................................................................................................
Technische Specificaties12................................................................................................................................................................
Omgaan Met Batterijen12................................................................................................................................................................
Plaatsen Van De Batterijen12................................................................................................................................................................
Informatie Over De Analyseweegschaal13................................................................................................................................................................
Gebruik13................................................................................................................................................................
Weegfunctie13................................................................................................................................................................
Persoonlijke Gegevens Opslaan13................................................................................................................................................................
Meten En Analyseren14................................................................................................................................................................
Beoordeling Van De Resultaten14................................................................................................................................................................
Lichaamsvet14................................................................................................................................................................
Het Belang Van Water Voor Onze Gezondheid14................................................................................................................................................................
Richtwaarden Voor Lichaamsvet En Lichaamsvochtgehalte Als Een Percentage15................................................................................................................................................................
Bmr (basal Metabolic Rate / Energieverbruik)15................................................................................................................................................................
Referentiewaarden Voor De Dagelijkse Inname Van Kilocalorieën Zonder Fysieke Activiteiten15................................................................................................................................................................
Bmi (body Mass Index)15................................................................................................................................................................
Referentiewaarden Voor De Bmi15................................................................................................................................................................
Foutmeldingen Op Het Scherm15................................................................................................................................................................
Reiniging15................................................................................................................................................................
Verwijdering16................................................................................................................................................................
Batterijen Weggooien16................................................................................................................................................................
Betekenis Van Het "vuilnisbak"-symbool16................................................................................................................................................................
Français17................................................................................................................................................................
Mode D'emploi17................................................................................................................................................................
Notes Générales17................................................................................................................................................................
Symboles De Ce Mode D'emploi17................................................................................................................................................................
Enfants17................................................................................................................................................................
Conseils De Sécurité Spécifiques à Cet Appareil17................................................................................................................................................................
Caractéristiques Techniques18................................................................................................................................................................
Manipulation Des Piles18................................................................................................................................................................
Installez Les Piles18................................................................................................................................................................
Situation Des Commandes18................................................................................................................................................................
Informations Sur Le Pèse-personne Impédancemètre19................................................................................................................................................................
Utilisation19................................................................................................................................................................
La Pesée19................................................................................................................................................................
Enregistrement Des Données Personnelles19................................................................................................................................................................
Mesure Et Analyse20................................................................................................................................................................
Évaluation Des Résultats20................................................................................................................................................................
Graisses Corporelles20................................................................................................................................................................
L'importance De L'eau Pour Notre Santé20................................................................................................................................................................
Recommandations En Chiffres21................................................................................................................................................................
Bmr (basal Metabolic Rate /dépense énergétique)21................................................................................................................................................................
Valeurs De Référence De L'apport Calorique Quotidien Sans Activité Physique21................................................................................................................................................................
Valeurs De Référence Pour Le Bmi21................................................................................................................................................................
Messages D'erreur à L'écran21................................................................................................................................................................
Nettoyage21................................................................................................................................................................
Élimination22................................................................................................................................................................
Élimination Des Piles22................................................................................................................................................................
Signification Du Symbole "elimination22................................................................................................................................................................
Instrucciones De Servicio23................................................................................................................................................................
Notas Generales23................................................................................................................................................................
Símbolos En Este Manual De Instrucciones23................................................................................................................................................................
Niños23................................................................................................................................................................
Indicaciones Especiales De Seguridad Para Este Aparato23................................................................................................................................................................
Especificaciones Técnicas24................................................................................................................................................................
Manipulación De Baterías24................................................................................................................................................................
Introducir Baterías24................................................................................................................................................................
Ubicación De Los Controles24................................................................................................................................................................
Información Sobre La Báscula De Baño25................................................................................................................................................................
Uso25................................................................................................................................................................
Función De Peso25................................................................................................................................................................
Memorización De Datos Personales25................................................................................................................................................................
Cálculo Y Análisis26................................................................................................................................................................
Evaluación De Los Resultados26................................................................................................................................................................
Grasa Corporal26................................................................................................................................................................
Importancia Del Agua Para La Salud26................................................................................................................................................................
Valores Orientativos Par A El Contenido De27................................................................................................................................................................
Grasa Corporal Y Agua Corporal27................................................................................................................................................................
Bmr (basal Metabolic Rate/consumo De Energía)27................................................................................................................................................................
Valores De Referencia Del Consumo Diario De Kilocalorías Sin Actividades Físicas27................................................................................................................................................................
Valores De Referencia Del Bmi27................................................................................................................................................................
Mensajes De Error De Pantalla27................................................................................................................................................................
Limpieza27................................................................................................................................................................
Eliminación28................................................................................................................................................................
Eliminación De Baterías28................................................................................................................................................................
Significado Del Símbolo "cubo De Basura28................................................................................................................................................................
Istruzioni Per L'uso29................................................................................................................................................................
Note Generali29................................................................................................................................................................
Simboli Per Questo Manuale Di Istruzioni Per L' Uso29................................................................................................................................................................
Bambini29................................................................................................................................................................
Speciali Norme Di Sicurezza Relative A Questo Apparecchio29................................................................................................................................................................
Specifiche Tecniche30................................................................................................................................................................
Gestione Delle Batterie30................................................................................................................................................................
Inserimento Delle Batterie30................................................................................................................................................................
Posizione Dei Comandi30................................................................................................................................................................
Informazioni Sulla Bilancia Analitica31................................................................................................................................................................
Funzione Di Pesatura31................................................................................................................................................................
Salvataggio Dati Personali31................................................................................................................................................................
Misurazione E Analisi31................................................................................................................................................................
Valutazione Dei Risultati32................................................................................................................................................................
Grasso Corporeo32................................................................................................................................................................
L'importanza Dell'acqua Per La Nostra Salute32................................................................................................................................................................
Valori Guida Per Massa Grassa Corporea E Acqua Corporea32................................................................................................................................................................
Smaltimento33................................................................................................................................................................
Bmr (basal Metabolic Rate / Dispendio Energetico)33................................................................................................................................................................
Valori Di Riferimento Del Fabbisogno Calorico Quotidiano In Kilocalorie Senza Attività Fisica33................................................................................................................................................................
Valori Di Riferimento Bmi33................................................................................................................................................................
Messaggi Di Errore Del Display33................................................................................................................................................................
Pulizia33................................................................................................................................................................
Smaltimento Delle Batterie33................................................................................................................................................................
Significato Del Simbolo "eliminazione34................................................................................................................................................................
Instruction Manual35................................................................................................................................................................
General Notes35................................................................................................................................................................
Symbols In These Instructions For Use35................................................................................................................................................................
Children35................................................................................................................................................................
Special Safety Instructions For This Machine35................................................................................................................................................................
Technical Specifications36................................................................................................................................................................
Handling Batteries36................................................................................................................................................................
Inserting The Batteries36................................................................................................................................................................
Location Of Controls36................................................................................................................................................................
Information About The Analysis Scale37................................................................................................................................................................
Use37................................................................................................................................................................
Weighing Function37................................................................................................................................................................
Saving Personal Data37................................................................................................................................................................
Measurement And Analysis37................................................................................................................................................................
Assessment Of The Results38................................................................................................................................................................
Body Fat38................................................................................................................................................................
The Importance Of Water For Our Health38................................................................................................................................................................
Disposal39................................................................................................................................................................
Bmr (basal Metabolic Rate / Energy Expenditure)39................................................................................................................................................................
Reference Values Of The Daily Intake Of Kilocalories Without Physical Activities39................................................................................................................................................................
Reference Values For The Bmi39................................................................................................................................................................
Display Error Messages39................................................................................................................................................................
Cleaning39................................................................................................................................................................
Disposal Of Batteries39................................................................................................................................................................
Meaning Of The "dustbin" Symbol40................................................................................................................................................................
Instrukcja Obsługi41................................................................................................................................................................
Uwagi Ogólne41................................................................................................................................................................
Symbole Użyte W Tej Instrukcji Obsługi41................................................................................................................................................................
Dzieci41................................................................................................................................................................
Specjalne Wskazówki Dotyczące Bezpiecznego Użytkowania Urządzenia41................................................................................................................................................................
Techniczne Specyfikacje42................................................................................................................................................................
Obsługa Baterii42................................................................................................................................................................
Założenie Baterii42................................................................................................................................................................
Lokalizacja Kontrolek42................................................................................................................................................................
Informacje Dotyczące Wagi Analizującej43................................................................................................................................................................
Użytkowanie43................................................................................................................................................................
Ważenie43................................................................................................................................................................
Zapisywanie Danych Personalnych43................................................................................................................................................................
Pomiar I Analiza44................................................................................................................................................................
Ocena Wyników44................................................................................................................................................................
Tkanka Tłuszczowa44................................................................................................................................................................
Znaczenie Wody Dla Naszego Zdrowia44................................................................................................................................................................
Wartości Wzorcowe Zawartości Tkanki Tłuszczowej Oraz Wody W Ciele45................................................................................................................................................................
Bmr (basal Metabolic Rate / Wydatek Energii)45................................................................................................................................................................
Wartości Odniesienia Dzienne Dziennej Dawki Kilokalorii Bez Aktywności Fizycznej45................................................................................................................................................................
Wartości Odniesienia Dla Wskaźnika Bmi45................................................................................................................................................................
Komunikaty O Błędach45................................................................................................................................................................
Czyszczenie45................................................................................................................................................................
Ogólne Warunki Gwarancji46................................................................................................................................................................
Usuwanie46................................................................................................................................................................
Usuwanie Baterii46................................................................................................................................................................
Znaczenie Symbolu „pojemnik Na śmieci46................................................................................................................................................................
Használati útmutató47................................................................................................................................................................
Általános Megjegyzések47................................................................................................................................................................
A Használati útmutatóban Található Szimbólumok47................................................................................................................................................................
Gyermekek47................................................................................................................................................................
Speciális Biztonsági útmutatások A Készülék Számára47................................................................................................................................................................
Műszaki Adatok48................................................................................................................................................................
Az Elemek Kezelése48................................................................................................................................................................
Tegye Bele Az Elemeket48................................................................................................................................................................
A Kezelőszervek Elhelyezkedése48................................................................................................................................................................
Az Elemző Mérleg Bemutatása49................................................................................................................................................................
Használat49................................................................................................................................................................
Mérési Funkció49................................................................................................................................................................
Személyes Adatok Mentése49................................................................................................................................................................
Mérés és Elemzés49................................................................................................................................................................
Az Eredmények értékelése50................................................................................................................................................................
Testzsír50................................................................................................................................................................
A Víz Fontossága Az Egészség Szempontjából50................................................................................................................................................................
Útmutató ábrák50................................................................................................................................................................
Hulladékkezelés51................................................................................................................................................................
Bmr (basal Metabolic Rate / Energialeadás)51................................................................................................................................................................
A Fizikai Tevékenység Nélküli Napi Kalóriabevitel Referenciaértékei51................................................................................................................................................................
Bmi Referenciaértékek51................................................................................................................................................................
A Kijelző Hibaüzenetei51................................................................................................................................................................
Tisztítás51................................................................................................................................................................
Az Elemek Megsemmisítése51................................................................................................................................................................
A „kuka" Piktogram Jelentése52................................................................................................................................................................
Загальні вказівки53................................................................................................................................................................
Символи в цій інструкції з експлуатації53................................................................................................................................................................
Діти53................................................................................................................................................................
Спеціальна інструкція з техніки безпеки для цього приладу53................................................................................................................................................................
Користування батареями54................................................................................................................................................................
Вставлення батарейок54................................................................................................................................................................
Розташування органів керування54................................................................................................................................................................
Технічні характеристики55................................................................................................................................................................
Інформація про спортивні ваги55................................................................................................................................................................
Використання55................................................................................................................................................................
Функція зважування55................................................................................................................................................................
Збереження ваших даних55................................................................................................................................................................
Вимірювання та аналіз56................................................................................................................................................................
Оцінка результатів56................................................................................................................................................................
Вміст жиру в тілі56................................................................................................................................................................
Важливість води для здоров'я56................................................................................................................................................................
Рекомендований вміст жиру та води в тілі у відсотках57................................................................................................................................................................
Bmr (basal Metabolic Rate / швидкість основного обміну)57................................................................................................................................................................
Приблизні значення щоденного використання ккалорій без фізичних навантажень57................................................................................................................................................................
Bmi (body Mass Index) - ІМТ (індекс маси тіла)57................................................................................................................................................................
Приблизні значення для ІМТ (bmi)57................................................................................................................................................................
Відображення повідомлень про помилку57................................................................................................................................................................
Очищення57................................................................................................................................................................
Общая информация58................................................................................................................................................................
Символы применяемые в данном руководстве пользователя58................................................................................................................................................................
Дети58................................................................................................................................................................
Специальные инструкции по технике безопасности для этого устройства58................................................................................................................................................................
Батарейки59................................................................................................................................................................
Вставка батареек59................................................................................................................................................................
Расположение элементов59................................................................................................................................................................
Технические характеристики59................................................................................................................................................................
Информация о шкале анализа60................................................................................................................................................................
Использование60................................................................................................................................................................
Функция взвешивания60................................................................................................................................................................
Сохранение личных данных60................................................................................................................................................................
Измерение и анализ61................................................................................................................................................................
Оценка результатов61................................................................................................................................................................
Содержание жира в теле61................................................................................................................................................................
Значение воды для вашего здоровья61................................................................................................................................................................
Информационные иллюстрации62................................................................................................................................................................
Bmr (basal Metabolic Rate / Основной обмен веществ)62................................................................................................................................................................
Справочные значения суточного приема килокалорий без физической активности62................................................................................................................................................................
Bmi (body Mass Index) - ИМТ (Индекс массы тела)62................................................................................................................................................................
Справочные значения ИМТ (bmi)62................................................................................................................................................................
Сообщения об ошибках на дисплее62................................................................................................................................................................
Чистка62................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement