Download  Print this page

Canon PIXMA iX7000 Getting Started

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Getting Started

입문 가이드
คำแนะนำเริ ่ ม ต้ น
Make sure to read this manual before using the printer. Please keep it in hand for future reference.
프린터를 사용하기 전에 이 설명서를 읽도록 하십시오. 나중에 참고할 수 있도록 이를 가까운 곳에 보관해 두십시오.
กรุ ณ าอ่ า นคู ่ ม ื อ นี ้ ก ่ อ นใช้ ง านเครื ่ อ งพิ ม พ์ และเก็ บ รั ก ษาคู ่ ม ื อ ไว้ เ พื ่ อ การอ้ า งอิ ง ในภายหน้ า
ENGLISH
한국어
ภาษาไทย

Advertisement

loading

  Also See for Canon PIXMA iX7000

  Related Manuals for Canon PIXMA iX7000

  Summary of Contents for Canon PIXMA iX7000

 • Page 1: Getting Started

  ENGLISH 한국어 ภาษาไทย Getting Started 입문 가이드 คำแนะนำเริ ่ ม ต้ น Make sure to read this manual before using the printer. Please keep it in hand for future reference. 프린터를 사용하기 전에 이 설명서를 읽도록 하십시오. 나중에 참고할 수 있도록 이를 가까운 곳에 보관해 두십시오. กรุ...
 • Page 2: Symbols Used In This Document

  ■ ■ Symbols Used in This Document 이 문서에서 사용되는 기호 ■ เครื ่ อ งหมายที ่ ใ ช้ ใ นเอกสารนี ้ Instructions including important information. Be sure to คำแนะนำมี ข ้ อ มู ล สำคั ญ รวมอยู ่ ด ้ ว ย ตรวจสอบว่ า ได้ อ ่ า นเครื ่ อ งหมาย 중요한...
 • Page 3: Set Up The Printer

  Set Up the Printer Turn on the printer, then install the Print Head and ink tanks. 프린터 설치 프린터를 켠 다음 프린트 헤드 및 잉크 탱크를 설치합니다. ติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งพิ ม พ์ เปิ ด เครื ่ อ งพิ ม พ์ จากนั ้ น ติ ด ตั ้ ง หั ว พิ ม พ์ และ ตลั บ หมึ ก To Use the Printer by Connecting to a Computer Connect to a computer or network and install the software.
 • Page 4: Usb Connection

  ■ Available Connection Types ■ 사용 가능한 연결 유형 ชนิ ด การเชื ่ อ มต่ อ ที ่ ใ ช้ ง านได้ ■ The printer can be connected to the computer via USB or wired LAN. Prepare items according to the connection method. 프린터는...
 • Page 5 ■ Check the Included Items ■ 포함된 항목 점검하기 ■ ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ท ี ่ จ ั ด มาให้ • Manuals Before turning on the printer, remove all orange tapes and protective sheets. • Setup CD-ROM (containing the drivers, applications and on-screen manuals) •...
 • Page 6 ■ ■ Choosing a Location Cleaning Sheets ■ ■ 위치 선택 청소용 용지 ■ การเลื อ กตำแหน่ ง ที ่ ต ิ ด ตั ้ ง ■ แผ่ น ทำความสะอาด Cleaning sheets are used for Sheet Cleaning. 청소용 용지는 용지 청소에 사용됩니다. แผ่...
 • Page 7 Plug the power cord into the back right of the Turn on the printer (A). Make sure that the POWER lamp (B) lights printer, then connect the other end to the wall green. 프린터를 켭니다(A). outlet. 전원 램프(B)가 초록색으로 켜져 있는지 확인합 เปิ...
 • Page 8 Open the Paper Output Tray (A) and the Top Cover (B). 용지 출력 트레이(A)와 상단 커버(B)를 엽니다. เปิ ด เทรย์ จ ่ า ยกระดาษ (A) และ ฝาครอบด้ า นบน (B) • Handle the Print Head carefully. Do not drop or apply excessive pressure to it. •...
 • Page 9 Make sure that the Print Head Holder (C) moves to the installation position. Firmly raise the Print Head Lock Lever (D) of the Print Head Holder until it stops. 프린트 헤드 홀더(C)가 설치 위치로 이동하였는지 확인합니다. 프린트 헤드 홀더의 프린트 헤드 잠금 레버(D)를 이가 멈출 때까지 단단히 올립니다. ตรวจสอบว่...
 • Page 10 Remove the Print Head from the silver package. Remove the orange protective cap. 은색 패키지에서 프린트 헤드를 꺼냅니다. 오렌지색 보호 캡을 제거합니다. นำ หั ว พิ ม พ์ ออกจากบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ส ี เ งิ น นำฝาป้ อ งกั น สี ส ้ ม ออก •...
 • Page 11 Tilt the Print Head forward and set it in place as shown. Lower the Print Head Lock Lever completely. 보기와 같이 프린트 헤드를 앞으로 기울여 이를 제자리에 장착합니다. 프린트 헤드 잠금 레버를 완전히 내립니다. เอี ย ง หั ว พิ ม พ์ ไปข้ า งหน้ า และติ ด ตั ้ ง ในตำแหน่ ง ตามที ่ แ สดง กด คั...
 • Page 12 Remove the ink tank from its package. 패키지에서 잉크 탱크를 꺼냅니다. นำ ตลั บ หมึ ก ออกจากบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ • Handle the ink tanks carefully. Do not drop or apply excessive pressure to them. • If the Print Head Holder moves to the right, close and reopen the Top Cover.
 • Page 13 Remove and discard the orange protective cap (A) located on the bottom of the Tilt the ink tank, then insert it under the label and against the back end of the slot. ink tank. Make sure that the color of the label matches the ink tank. 잉크...
 • Page 14 Press the PUSH mark on the ink tank firmly until it clicks. Install all the other ink tanks in the same way. Install all the ink tanks. When the installation is completed properly, the Ink lamp lights red. Make sure all the Ink lamps light red. 모든...
 • Page 15 Close the Top Cover (D). 상단 커버(D)를 닫습니다. ปิ ด ฝาครอบด้ า นบน (D) • Wait for about 2 minutes until the POWER lamp (green) (E) stops flashing and stays lit then operating noise stops, and go to the next step. Do not open the Top Cover while the lamp is flashing.
 • Page 16 Remove the orange tape in the direction of the Open the Clear Ink Tank Cover (A). Open the Clear Ink Tank Locking Cover arrow from the clear ink tank. (B). Pinch the tab and push back to open. 클리어 잉크 탱크 커버(A)를 엽니다. 클리어...
 • Page 17 Insert the clear ink tank straight. Replace the Clear Ink Tank Locking Cover, then Close the Clear Ink Tank Cover. press the center firmly until it clicks. 클리어 잉크 탱크 커버를 닫습니다. 클리어 잉크 탱크를 곧게 삽입합니 ปิ ด ฝาครอบตลั บ หมึ ก โปร่ ง ใส 다.
 • Page 18: Preparation For Setup

  ■ Preparation for Setup ■ 설치 준비 ■ การจั ด เตรี ย มสำหรั บ การติ ด ตั ้ ง • Quit all running applications before installation. • Log on as the administrator (or a member of the Administrators group). □ Notes on Setup •...
 • Page 19 รู ป แบบการตั ้ ง ค่ า ฟั ง ก์ ช ั น เราเตอร์ ขั ้ น ตอนการติ ด ตั ้ ง และการตั ้ ง ค่ า ความปลอดภั ย ของอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยแตกต่ า งกั น ออกไปขึ ้ น อยู ่ ก ั บ สภาพแวดล้ อ มระบบของคุ ณ ดู ร ายละเอี ย ดได้ ใ นคู ่ ม ื อ แนะนำ • อาจปรากฏข้ อ ความเตื อ นระบุ ว ่ า ซอฟต์ แ วร์ Canon อุ ป กรณ์ ข องคุ ณ หรื อ ติ ด ต่ อ ผู ้ ผ ลิ ต...
 • Page 20 Select the method to connect the printer to the computer according to your system environment. 시스템 환경에 따라 방법을 선택하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다. เลื อ กวิ ธ ี ก ารเชื ่ อ มต่ อ เครื ่ อ งพิ ม พ์ เ ข้ า กั บ คอมพิ ว เตอร์ ต ามสภาพแวดล้ อ มระบบของคุ ณ USB Connection This is recommended when you use the printer on only one computer.
 • Page 21 □ If the Found New Hardware or Found New Hardware Remove the USB cable connected to your computer. Wizard dialog box appears: The dialog box may close. In this case, proceed from step . □ 새 하드웨어 발견(Found New Hardware) 또는 새 하드웨어 Click Cancel to quit the dialog box.
 • Page 22 □ For Windows Vista/XP If you are using Internet Explorer 7 or later, you can use the Web print software Easy-WebPrint EX. An internet connection is required for installation. (It is also possible to install this software later.) TURN OFF THE PRINTER (A). 프린터를...
 • Page 23 Turn on the computer, then insert the Setup CD-ROM into the CD-ROM drive. The setup program will start automatically. 컴퓨터를 켠 다음 Setup CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다. เปิ ด เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จากนั ้ น ใส่ Setup CD-ROM ไว้ ใ นไดรฟ์ CD-ROM โปรแกรมติ...
 • Page 24: Windows Vista

  Windows Vista Windows XP/2000 Click Run Msetup4.exe on the AutoPlay screen, then click Continue on the User Account Control dialog box. If the User Account Control dialog box reappears in following steps, click Continue. 자동 실행(AutoPlay) 화면에서 Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)을 클릭한 다음 사용자 계정 컨 트롤(User Account Control) 대화...
 • Page 25 Select your place of residence, then click Next. 사용자의 거주지를 선택한 다음 다음(Next)을 클릭합니다. เลื อ กสถานที ่ ท ี ่ ค ุ ณ อาศั ย อยู ่ จากนั ้ น คลิ ก ถั ด ไป (Next) • If the Select Language screen appears, select a language, then click Next. •...
 • Page 26 Select a country or region, then click Next. 국가 또는 지역을 선택한 다음 다음(Next)을 클릭합니다. เลื อ กประเทศหรื อ ภู ม ิ ภ าค จากนั ้ น คลิ ก ถั ด ไป (Next) • Displayed only when Europe, Middle East, Africa or Asia is selected on the screen in step •...
 • Page 27 Click Easy Install. The drivers, application software, and on-screen manuals are installed all together. 쉬운 설치(Easy Install)를 클릭합니다. 드라이버, 어플리케이션 소프트웨어 및 전자 안내서가 모두 함께 설치됩니다. คลิ ก ติ ด ตั ้ ง แบบง่ า ย (Easy Install) ไดร์ เ วอร์ แอพพลิ เ คชั ่ น ซอฟต์ แ วร์ และคู ่ ม ื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะถู ก ติ ด ตั ้ ง ด้ ว ยกั น ทั ้ ง หมด •...
 • Page 28: Click Install

  For Windows Vista/XP • If you are using Internet Explorer 7 or later, you can use the Web print software Easy-WebPrint EX. An internet connection is required for installation. (It is also possible to install this software later.) Windows Vista/XP의 경우 •...
 • Page 29 Select Use the printer via USB, then click Next. Follow any on-screen instructions to proceed with the installation. During installation, follow any on-screen instructions to install the software. USB를 통해 프린터 사용(Use the printer via USB)을 선택한 다음 다음(Next)을 클릭합니다. 화면의...
 • Page 30 □ Print Head Alignment □ 프린트 헤드 정렬 การจั ด ตำแหน่ ง หั ว พิ ม พ์ □ Load two sheets of A4 or Letter-sized plain paper into the Cassette (B) by referring to "Loading Paper" on page 76, then click Execute. Do not open the Top Cover (C) while printing.
 • Page 31 □ Print Head Alignment (continued...) □ 프린트 헤드 정렬(계속...) การจั ด ตำแหน่ ง หั ว พิ ม พ์ (ดำเนิ น ต่ อ ไป...) □ • If the Alarm lamp (orange) (E) flashes, press the RESUME/CANCEL button (F) on the printer to clear the When the pattern (D) shown is printed, Print Head Alignment is complete.
 • Page 32 □ □ Necessary Information for the User Registration About Extended Survey Program □ □ Extended Survey Program 정보 사용자 등록에 대한 필요 정보 ข้ อ มู ล ที ่ จ ำเป็ น สำหรั บ การลงทะเบี ย นผู ้ ใ ช้ เกี...
 • Page 33 Setup CD-ROM을 제거하고 이를 안전한 장소에 보관해 두십시오. คลิ ก Exit เพื ่ อ เสร็ จ สิ ้ น การติ ด ตั ้ ง Canon IJ Network Tool จะเริ ่ ม โดยอั ต โนมั ต ิ นำ Setup CD-ROM ออก และเก็ บ ไว้ ใ นที ่ ท ี ่ ป ลอดภั ย...
 • Page 34 Next, read "Loading Paper" on page 76! 다음 절차는 76페이지의 "용지 로드하기"를 보십시오! On the Canon IJ Network Tool screen, select USB connection, then click OK. จากนั ้ น อ่ า น 'การป้ อ นกระดาษ' ในหน้ า 76! Canon IJ Network Tool 화면에서 USB connection을 선택한 다음 OK를 클릭합니다.
 • Page 35 □ If the Found New Hardware or Found New Hardware Remove the USB cable connected to your computer. Wizard dialog box appears: The dialog box may close. In this case, proceed from step . □ 새 하드웨어 발견(Found New Hardware) 또는 새 하드웨 Click Cancel to quit the dialog box.
 • Page 36 □ For Windows Vista/XP If you are using Internet Explorer 7 or later, you can use the Web print software Easy- WebPrint EX. An internet connection is required for installation. (It is also possible to install this software later.) □ Windows Vista/XP의...
 • Page 37 Windows Vista Windows XP/2000 Click Run Msetup4.exe on the AutoPlay screen, then click Select your place of residence, then click Next. Select a country or region, then click Next. Continue on the User Account Control dialog box. 사용자의 거주지를 선택한 다음 다음(Next)을 클릭합 국가...
 • Page 38 Click Easy Install. Click Install. Select Use the printer on network, then click Next. The drivers, application software, and on-screen manuals are 설치(Install)를 클릭합니다. installed all together. 네트워크 연결을 통해 프린터 사용(Use the printer on คลิ ก ติ ด ตั ้ ง (Install) 쉬운...
 • Page 39: Setup Method

  Read the License Agreement screen carefully and When the Please Allow All Install Wizard On the Setup Method screen, select Connect printer click Yes. Processes screen appears, click Next. to the network for the first time, then click Next. Follow any on-screen instructions to proceed with the installation. 설치...
 • Page 40 Prepare Cables 케이블 준비하기 จั ด เตรี ย มสาย USB cable LAN cable USB 케이블 LAN 케이블 สาย USB สาย LAN When the Printer Connection screen appears, connect the printer to the computer with a USB cable. Have a USB and LAN cable ready. A USB cable is used to send the network settings to the printer.
 • Page 41: Turn On The Printer

  Turn on the printer. When the Setup Preparations dialog box appears, make sure that preparation is complete, then click Next. When the printer is recognized by the computer, a message appears on the screen. 설치 준비(Setup Preparations) 대화 상자가 나타나면 준비가 완료되었는지 확인한 프린터를...
 • Page 42 When the above screen appears, remove the Cap (B) of the printer, connect a network device with a LAN cable (C), then click Yes. 위의 화면이 나타나면 프린터의 캡(B)을 제거하고 LAN 케이블(C)로 네트워크 장치를 연결한 다음 예(Yes)를 클릭합니다. เมื ่ อ หน้ า จอข้ า งบนปรากฏขึ ้ น นำ ฝาครอบ (B) ของเครื ่ อ งพิ ม พ์ อ อก เชื ่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยด้ ว ย สาย LAN (C) จากนั ้ น คลิ ก ใช่ (Yes) Windows Macintosh...
 • Page 43 □ If the following dialog box appears □ 다음 대화 상자가 나타나는 경우 □ หากไดอะลอกบ็ อ กซ์ ต ่ อ ไปนี ้ ป รากฏขึ ้ น When the Set Printer IP Address dialog box appears, click Connect. If the printer is detected automatically, the Set Printer IP Address dialog box does not appear.
 • Page 44 □ Print Head Alignment □ 프린트 헤드 정렬 การจั ด ตำแหน่ ง หั ว พิ ม พ์ □ Load two sheets of A4 or Letter-sized plain paper into the Cassette (D) by referring to "Loading Paper" on page 76, then click Execute. Do not open the Top Cover (E) while printing.
 • Page 45 □ Print Head Alignment (continued...) □ 프린트 헤드 정렬(계속...) การจั ด ตำแหน่ ง หั ว พิ ม พ์ (ดำเนิ น ต่ อ ไป...) □ • If the Alarm lamp (orange) (G) flashes, press the RESUME/CANCEL button (H) on the printer to clear the error, then click Next.
 • Page 46 □ □ Necessary Information for the User Registration About Extended Survey Program □ □ 사용자 등록에 대한 필요 정보 Extended Survey Program 정보 ข้ อ มู ล ที ่ จ ำเป็ น สำหรั บ การลงทะเบี ย นผู ้ ใ ช้ □...
 • Page 47 Click Exit to complete the installation. If Restart is displayed, follow the instruction to restart the computer. After restarting the computer, remove the Setup CD-ROM and keep it in a safe place. Next, read "Loading Paper" on page 76! 종료(Exit)를 클릭하여 설치를 완료합니다. 다음...
 • Page 48 Connect the printer to the computer with a USB cable. Turn on the computer, then insert the Setup CD- ROM into the CD-ROM drive. Make sure the printer is turned on. A USB cable is used to send the network settings to the printer. USB 케이블로...
 • Page 49 Double-click the Setup icon of the CD-ROM folder to proceed to the following screen. Enter your Select your place of residence, then click Next. administrator name and password, then click OK. 사용자의 거주지를 선택한 다음 Next를 클릭합니다. If you do not know your administrator name or password, click Help, then follow the on-screen instructions. เลื...
 • Page 50 Select a country or region, then click Next. Click Easy Install. Click Install. The drivers, application software, and on-screen manuals are Install을 클릭합니다. installed all together. 국가 또는 지역을 선택한 다음 Next를 클릭합니다. คลิ ก Install Easy Install을 클릭합니다. 드라이버, 어플리케이션 소프트웨어 및 전자 안내서가 모두 함께 설치됩니 เลื...
 • Page 51 Read the License Agreement screen carefully When the Start Setup screen appears, click Execute. Click Restart. and click Yes. The Print Head Alignment screen appears after the computer has been restarted. Follow any on-screen instructions to proceed with the Start Setup 화면이 나타나면 Execute를 클릭합니다. installation.
 • Page 52 □ Print Head Alignment □ 프린트 헤드 정렬 □ การจั ด ตำแหน่ ง หั ว พิ ม พ์ Load two sheets of A4 or Letter-sized plain paper into the Cassette (A) by referring to "Loading Paper" on page 76, then click Execute. Do not open the Top Cover (B) while printing.
 • Page 53 □ Print Head Alignment (continued...) □ 프린트 헤드 정렬(계속...) การจั ด ตำแหน่ ง หั ว พิ ม พ์ (ดำเนิ น ต่ อ ไป...) □ • If the Alarm lamp (orange) (D) flashes, press the RESUME/CANCEL button (E) on the printer to clear the error, then click Next.
 • Page 54 □ □ Necessary Information for the User Registration About Extended Survey Program □ □ Extended Survey Program 정보 사용자 등록에 대한 필요 정보 ข้ อ มู ล ที ่ จ ำเป็ น สำหรั บ การลงทะเบี ย นผู ้ ใ ช้ เกี...
 • Page 55 Exit를 클릭하여 설치를 완료합니다. การจั ด เตรี ย มเสร็ จ สมบู ร ณ์ จากนั ้ น คลิ ก OK บนหน้ า จอ Canon IJ Network Tool เลื อ ก LAN connection แล้ ว คลิ ก Canon IJ Network Tool이 자동으로 시작됩니다. Setup CD-ROM을 제거하고 이를 안전한 장소에 보관해 두십시오.
 • Page 56 Select Setup in the pop-up menu, select iX7000 series in Printers, then click OK. 팝업 메뉴에서 Setup을 선택하고 Printers에서 iX7000 series를 선택한 다음 OK를 클릭합니다. เลื อ ก Setup ในเมนู ป ๊ อ ปอั พ เลื อ ก iX7000 series ใน Printers แล้ ว คลิ ก OK •...
 • Page 57 When the above screen appears, remove the Cap (G) of the printer, connect a network device with a LAN cable (H), then click Yes. 위의 화면이 나타나면 프린터의 캡(G)을 제거하고 LAN 케이블(H)로 네트워크 장치를 연결한 다음 Yes를 클릭합니다. เมื ่ อ หน้ า จอข้ า งบนปรากฏขึ ้ น นำ ฝาครอบ (G) ของเครื ่ อ งพิ ม พ์ อ อก เชื ่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยด้ ว ย สาย LAN (H) แล้ ว คลิ ก Yes Windows Macintosh...
 • Page 58 □ If the following screen appears □ 다음 화면이 나타나는 경우 หากหน้ า จอต่ อ ไปนี ้ ป รากฏขึ ้ น □ When the Set Printer IP Address screen appears, click Connect. When the Setup Completion screen appears, remove the USB cable, then click OK.
 • Page 59 เพื ่ อ ใช้ เ ครื ่ อ งพิ ม พ์ บ นคอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ เ พิ ่ ม เข้ า มา ดู 'การตั ้ ง ค่ า คอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ เ พิ ่ ม เข้ า มา' ในหน้ า 67 • กลุ ่ ม อั ก ษรและหมายเลขหลั ง Canon iX7000 series เป็ น ชื ่ อ บริ ก าร Bonjour ของเครื ่ อ งพิ ม พ์ ห รื อ ที ่ อ ยู ่ MAC •...
 • Page 60 선택한 다음 추가(Add)를 คลิ ก Add Browser 클릭합니다. เลื อ ก Canon IJ Network ในเมนู ป ๊ อ ปอั พ เลื อ ก iX7000 series ในรายชื ่ อ เครื ่ อ งพิ ม พ์ แล้ ว คลิ ก Add • To use the printer on additional computers, refer to "Setup Additional Computers"...
 • Page 61 ตรวจสอบว่ า ได้ เ พิ ่ ม iX7000 series ไปในรายชื ่ อ เครื ่ อ งพิ ม พ์ 목록에서 iX7000 series를 선택한 다음 추가(Add)를 클릭합니다. เลื อ ก Canon IJ Network ในเมนู ป ๊ อ ปอั พ เลื อ ก iX7000 series ใน รายชื ่ อ เครื ่ อ งพิ ม พ์ แล้ ว คลิ ก Add •...
 • Page 62 Make sure that the printer is turned on and that it Turn on the computer, then insert the Setup CD-ROM into the CD-ROM drive. is connected to the network with a LAN cable. The setup program will start automatically. 프린터가 켜져 있는지, 프린터가 LAN 케이블로 네트 컴퓨터를...
 • Page 63 Windows Vista Windows XP/2000 Click Run Msetup4.exe on the AutoPlay screen, then click Select your place of residence, then click Next. Select a country or region, then click Next. Continue on the User Account Control dialog box. 사용자의 거주지를 선택한 다음 다음(Next)을 클릭합 국가...
 • Page 64 Click Easy Install. Click Install. Select Use the printer on network, then click Next. The drivers, application software, and on-screen manuals are 설치(Install)를 클릭합니다. installed all together. 네트워크 연결을 통해 프린터 사용(Use the printer on คลิ ก ติ ด ตั ้ ง (Install) 쉬운...
 • Page 65 Read the License Agreement screen carefully and When the Please Allow All Install Wizard On the Setup Method screen, select Printer is already click Yes. Processes screen appears, click Next. connected to the network, then click Next. Follow any on-screen instructions to proceed with the installation. 설치...
 • Page 66 When the Printers dialog box appears, select the printer, then click Next. When the Setup Completion dialog box appears, click Finish. 설치 완료(Setup Completion) 대화 상자가 나타나면 마침(Finish)을 클 프린터(Printers) 대화 상자가 나타나는 경우 프린터를 선택한 다음 다음(Next)을 클릭합니다. 릭합니다. เมื...
 • Page 67: Print Head Alignment

  □ Necessary Information for the User Registration □ 사용자 등록에 대한 필요 정보 □ ข้ อ มู ล ที ่ จ ำเป็ น สำหรั บ การลงทะเบี ย นผู ้ ใ ช้ When the Print Head Alignment screen appears, click Next. Go to the next step without performing Print Head Alignment.
 • Page 68 □ About Extended Survey Program □ Extended Survey Program 정보 เกี ่ ย วกั บ Extended Survey Program □ Click Exit to complete the installation. If Restart is displayed, follow the instruction to restart the computer. After restarting the computer, remove the Setup CD-ROM and keep it in a safe place. 종료(Exit)를...
 • Page 69 Make sure that the printer is turned on and that it is connected to the Turn on the computer, then insert the Setup CD-ROM into network with a LAN cable. the CD-ROM drive. 프린터가 켜져 있는지, 프린터가 LAN 케이블로 네트워크에 연결되었는지 컴퓨터를...
 • Page 70 Double-click the Setup icon of the CD-ROM folder to proceed to the Select your place of residence, then click Next. Select a country or region, then click Next. following screen. Enter your administrator name and password, then click OK. 사용자의 거주지를 선택한 다음 Next를 클릭합니 국가...
 • Page 71 Click Easy Install. Click Install. Read the License Agreement screen carefully and click Yes. The drivers, application software, and on-screen manuals are Install을 클릭합니다. installed all together. Follow any on-screen instructions to proceed with the installation. Easy Install을 클릭합니다. คลิ ก Install During installation, follow any on-screen instructions to install the software.
 • Page 72 □ Necessary Information for the User Registration □ 사용자 등록에 대한 필요 정보 ข้ อ มู ล ที ่ จ ำเป็ น สำหรั บ การลงทะเบี ย นผู ้ ใ ช้ □ When the Start Setup screen appears, click Next. Go to the next step without performing Print Head Alignment. Follow any on-screen instructions to proceed with the installation.
 • Page 73 (이는 프린터의 기능에 아무 영향도 주지 않습니다.) คลิ ก Restart หลั ง จากรี ส ตาร์ ท คอมพิ ว เตอร์ Canon IJ Network Tool จะเริ ่ ม โดยอั ต โนมั ต ิ หากคุ ณ ตกลงสำหรั บ Extended Survey Program คลิ ก Agree นำ Setup CD-ROM ออก และเก็ บ ไว้ ใ นที ่ ท ี ่ ป ลอดภั ย...
 • Page 74 □ If the following screen appears □ 다음 화면이 나타나는 경우 □ หากหน้ า จอต่ อ ไปนี ้ ป รากฏขึ ้ น If the Setup Preparations screen appears, make sure that preparation is complete, then click OK. Select Setup in the pop-up menu, then click When the Cancel Setup screen appears, then click Register Printer.
 • Page 75 Now you can use the printer on additional computers! กลุ ่ ม อั ก ษรและหมายเลขหลั ง Canon iX7000 series เป็ น ชื ่ อ บริ ก าร Bonjour ของเครื ่ อ งพิ ม พ์ ห รื อ ที ่ อ ยู ่ MAC •...
 • Page 76 Add เครื ่ อ งพิ ม พ์ เลื อ ก Canon IJ Network ในเมนู ป ๊ อ ปอั พ เลื อ ก iX7000 series ในรายชื ่ อ เครื ่ อ งพิ ม พ์ แล้ ว คลิ ก Add Now you can use the printer on additional computers! 이제...
 • Page 77 ตรวจสอบว่ า ได้ เ พิ ่ ม iX7000 series ไปในรายชื ่ อ เครื ่ อ งพิ ม พ์ 합니다. เลื อ ก Canon IJ Network ในเมนู ป ๊ อ ปอั พ เลื อ ก iX7000 series ในรายชื ่ อ เครื ่ อ งพิ ม พ์ แล้ ว คลิ ก Add Now you can use the printer on additional computers! 이제...
 • Page 78 This section explains how to load paper in the Cassette (A) and the Rear Tray (B). Load in the Cassette 카세트에 로드하기 이 장에서는 카세트(A) 및 뒷면 트레이(B)에 용지를 로드 ป้ อ นใน กลั ก กระดาษ 하는 방법을 설명합니다. เนื ้ อ หาส่ ว นนี ้ อ ธิ บ ายวิ ธ ี ก ารป้ อ นกระดาษใน กลั ก กระดาษ (A) และ เทรย์...
 • Page 79 Pinch the Paper Guides (F) and (G), then Load plain paper. Pinch the Paper Guide, then align it with the paper size. move them to both edges. Load paper with the printing side facing down. The Paper Guide will stop when it aligns with the corresponding mark of paper size. 보통...
 • Page 80 Load paper in the Rear Tray 뒷면 트레이에 용지 로드하기 ป้ อ นกระดาษใน เทรย์ ด ้ า นหลั ง Pinch the Paper Guide on the right, then slide it Attach the Cassette Cover, then insert the Cassette against to set the Paper Guides against both edges of the the back end of the printer.
 • Page 81 Move the Paper Guides (K) to both Load paper in the center of the Rear Tray. Slide the left and right Paper Guides against both edges of the paper. edges. Load paper in portrait orientation with the printing side Make sure that the paper stack does not exceed the line (L). 용지...
 • Page 82 on-sc ree n man u als 전자 안내서 คู ่ ม ื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ For details on opening the on-screen manuals, refer to page 81. B as ic Gu id e A d va n ced Gu i d e Tr o u b lesh o o t in g G et t ing Sta rted ( th is m anu al)
 • Page 83: Solution Menu

  คุ ณ สามารถเรี ย กใช้ Solution Menu ได้ จ ากไอคอน Canon Solution Menu บน เดสก์ ท ็ อ ป (Windows) หรื อ Dock (Macintosh) หากพบปั ญ หาในการตั ้ ง ค่ า เครื ่ อ งพิ ม พ์ คลิ ก ที ่ เปลี ่ ย นการตั ้ ง ค่ า...
 • Page 84 Use applications supplied with the printer to easily enhance documents and photos, print on both sides of paper or print in A3 size. Also, it is useful to feed paper from the Cassette when printing a large number of copies (of conference materials, documents, etc.).
 • Page 85 098632 CANON HONGKONG CO.LTD. 19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC. The following ink tanks are compatible with this printer. 168-12 Samseong-Dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea www.canon-bs.co.kr 다음의 잉크 탱크는 이 프린터와 호환됩니다.