Download  Print this page

Makita LS1212 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

GB Slide Compound Saw
ID
Gergaji Kombinasi Geser
Maù y cöa ña goù c
VI
TH
LS1212
Instruction manual
Petunjuk penggunaan
Taø i lieä u höôù n g daã n
005263

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS1212

  Summary of Contents for Makita LS1212

 • Page 1 GB Slide Compound Saw Instruction manual Gergaji Kombinasi Geser Petunjuk penggunaan Maù y cöa ña goù c Taø i lieä u höôù n g daã n LS1212 005263...
 • Page 2 001564 004064 001535 004065 001538 002226...
 • Page 3 001540 001562 004067 004056 001543 001551 002228 001532...
 • Page 4 001533 004058 001536 002260 002261 002229 004068 004069...
 • Page 5 002230 002247 002246 005264 005265 005266 001844 004073...
 • Page 6 105 mm 115 mm 115 mm 105 mm 004074 001846 001563 001565 002235 002236 002237...
 • Page 7 001569 001570 001571 001572 001573 001145 001576...
 • Page 8: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view Stopper pin 26. Handle 51. Vise plate Bolts 27. Switch trigger 52. Base Blade guard 28. Wrench holder 53. Vise nut Kerf board 29. Socket wrench 54. Vise knob Knob 30. Center cover 55.
 • Page 9: Safety Instructions

  Symbols If devices are provided for the connection of dust END201-1 The following show the symbols used for the tool. Be sure extraction and collection facilities ensure these are that you understand their meaning before use. connected and properly used. 11.
 • Page 10: Additional Safety Rules For Tool

  ADDITIONAL SAFETY RULES 28. Connect miter saws to a dust collecting device when sawing. FOR TOOL ENB034-2 29. Select saw blades in relation to the material to be cut. 1. Wear eye protection. 30. Take care when slotting. 2. Keep hands out of path of saw blade. Avoid contact 31.
 • Page 11 Loosen the grip by turning counterclockwise. Turn the turn • Use only the Makita socket wrench provided to install base while pressing down the lock pin. When you have or remove the blade. Failure to do so may result in moved the grip to the position where the pointer indicates overtightening or insufficient tightening of the hex bolt.
 • Page 12: Securing Workpiece

  center cover. Release the handle from the raised position pulling or pushing the carriage all the way. If some part by pulling the stopper pin. Lower the handle to make sure contacts the vise, re-position the vise. that the blade guard moves properly. Make sure shaft lock Press the workpiece flat against the guide fence and the has released spindle before making cut.
 • Page 13 applied, the blade will vibrate and leave a mark (saw Loosen the lever and tilt the saw blade to set the bevel mark) in the workpiece and the precision of the cut will angle. Be sure to re-tighten the lever firmly to secure be impaired.
 • Page 14: Maintenance

  7. Wood facing you fully. Lower the handle fully and lock it in the lowered Use of wood facing helps to assure splinter-free cuts in position by pushing in the stopper pin. workpieces. Attach a wood facing to the guide fence Carry the tool by holding both sides of the tool base as using the holes in the guide fence and 6 mm screws.
 • Page 15: After Use

  OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 16 BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli) Penjelasan tampilan keseluruhan Pasak penghenti 27. Picu sakelar 53. Mur ragum Baut 28. Penahan kunci 54. Kenop ragum Pelindung roda gergaji 29. Kunci soket 55. Penahan Papan kerf 30. Penutup tengah 56. Batang 12 Kenop 31. Baut hex 57.
 • Page 17: Petunjuk Keselamatan

  Simbol-simbol Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau END201-1 Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada perhiasan, karena dapat tersangkut pada bagian mesin ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing bergerak. Sarung tangan karet dan alas kaki anti-selip simbol sebelum menggunakan mesin ini. disarankan saat bekerja di luar ruangan.
 • Page 18 dalam petunjuk penggunaan ini. Saklar rusak harus 14. Pastikan bahwa alas putar dikencangkan dengan baik diganti oleh fasilitas servis resmi. Jangan gunakan sehingga tidak akan bergerak selama mesin mesin jika saklar tidak bisa menghidupkan atau digunakan. mematikannya. 15. Demi keselamatan Anda, bersihkan tatahan, 21.
 • Page 19 DESKRIPSI FUNGSI Dorong kereta ke arah pagar pemandu sepenuhnya dan turunkan gagang sepenuhnya. Gunakan kunci soket PERHATIAN: untuk memutar baut penyetelan sampai tepi luar roda • Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya gergaji berada sedikit di bawah permukaan atas alas dicabut sebelum menyetel atau memeriksa fungsi putar di titik di mana muka depan pagar pemandu mesin.
 • Page 20 Namun, saat melakukan pemotongan miring kiri, aturlah melepas roda gergaji. sub-pagar ke posisi kiri seperti terlihat dalam gambar. • Gunakan hanya kunci soket Makita yang disediakan untuk memasang atau melepas roda gergaji. Jika tidak, PERHATIAN: pengencangan baut hex dapat terlalu kuat atau kurang •...
 • Page 21 Posisikan lengan ragum sesuai dengan ketebalan dan putar untuk mendapatkan pemotongan yang akurat bentuk benda kerja dan kencangkan lengan ragum dan untuk mencegah bahaya hilangnya kendali atas dengan mengencangkan sekrupnya. Jika sekrup untuk mesin. mengencangkan lengan ragum bersentuhan dengan PENGOPERASIAN pagar pemandu, pasanglah sekrup di sisi yang berlawanan dengan lengan ragum.
 • Page 22 sebelum mengembalikannya ke posisi terangkat Sudut adu manis Sudut kemiringan sepenuhnya. Kiri dan Kanan 45° Kiri dan Kanan 0° - 45° PERHATIAN: Kanan 50° Kiri 0° - 40° dan Kanan 0° - 45° • Setiap kali melakukan pemotongan geser, PERTAMA, TARIKLAH KERETA KE ARAH ANDA SEPENUHNYA Kanan 55°...
 • Page 23 Menyetel sudut pemotongan penggunaan pelat pengatur (aksesori tambahan) akan membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan ini. Mesin ini telah dengan teliti disetel dan diluruskan di Pasang pelat pengatur pada penahannya (aksesori pabriknya, tetapi penanganan yang kasar mungkin telah tambahan) seperti terlihat dalam gambar. mengubah kelurusannya.
 • Page 24 Untuk menjaga KEAMANAN dan KEHANDALAN, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Makita dan gunakan selalu suku cadang Makita. AKSESORI TAMBAHAN PERHATIAN: • Aksesori atau alat tambahan ini dianjurkan untuk digunakan dengan alat Makita milik Anda yang disebutkan dalam buku petunjuk ini.
 • Page 25 TIEÁ N G VIEÄ T (Höôù n g daã n Goá c ) Giaû i thích veà hình veõ toå n g theå Choá t chaë n 27. Boä khôû i ñoä n g coâ n g taé c 53. Ñai oá c keï p Bu loâ...
 • Page 26 Kyù hieä u Khoâ n g maë c quaà n aù o roä n g hoaë c ñeo trang söù c , END201-1 Phaà n döôù i ñaâ y cho bieá t caù c kyù hieä u ñöôï c duø n g cho chuù...
 • Page 27 trong taø i lieä u höôù n g daã n naø y . Thay theá caù c coâ n g taé c 18. Ñaû m baû o raè n g löôõ i cöa khoâ n g tieá p xuù c vôù i ñeá xoay hoû...
 • Page 28 Ñònh vò ñeå ñieà u chænh goù c cheù o (Hình 9) khoâ n g coø n deã nhìn, haê y thaù o maù y cöa vaø lau saï c h phaà n baû o veä thaä t caå n thaä n baè n g vaû i aå m . Khoâ n g söû Ñeá...
 • Page 29 • Chæ söû duï n g côø leâ ñaà u oá n g Makita ñöôï c cung caá p ñeå cho ngöôø i vaä n haø n h. (Hình 19) laé...
 • Page 30 laø m hoû n g taá m chaé n phuï cuû a löôõ i cöa hoaë c gaâ y ra söï xuù c vôù i baá t kyø vaä t gì vaø chôø cho ñeá n khi löôõ i cöa ñaï t maá...
 • Page 31 chaë n leâ n giaù ñôõ (phuï tuø n g tuyø choï n ) nhö trong hình Goù c cheù o Goù c xieâ n veõ . 45° sang traù i vaø Ñaë t thaú n g ñöôø n g caé t leâ n phoâ i gia coâ n g vôù i caï n h traù i 0°...
 • Page 32 ñoà n g hoà . Xoay bu veà caù c phuï tuø n g naø y , haõ y hoû i Trung taâ m Baû o trì Makita loâ n g saù u caï n h ôû beâ n phaû i cuû a caà n gaï t hai hoaë c taï...
 • Page 33 ° ° ............................290 - 305 ................................25.4 ( x ) ° ° ° * 69 . x 230 * 120 . x 230 * 49 . x 230 . x 298 . x 298 . x 298 . ° . x 310 .
 • Page 34 ° ° ° ).............................3,200 ( x x ).............................800 . x 590 . x 690 ..................................... 22.0 . • • END201-1 ......ENA001-2...
 • Page 35 ENB034-2...
 • Page 36 • •...
 • Page 37 • "OFF" • • • • ° ° • • • • Makita ° • • • " "...
 • Page 38 • • • ° • " R" •...
 • Page 39 ( ) ( • • • • • • " " • - 45 ° ° ° ° • • •...
 • Page 40 • ° ° ° C00010 - 45 ° ° ° - 40 - 45 ° ° ° ° ° - 35 - 45 ° ° ° ° ° - 35 - 45 ° ° ° ° ° C00009 ° ° 55 .
 • Page 41 • ° ° ° ° ° • ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° • " " ° ° • ° Makita Makita...
 • Page 42 • Makita Makita • • • • • • • • • • • • (2 ) • •...
 • Page 44 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884108-373...