Download Print this page

Numatic TT 345 Operating Instructions Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

Numatic International Spare Parts
Model No:TT345/350/455 Chassis & Vac Pod Assembly
43
43
54
52
51
48
47
50
55
49
46
45
44
43
43
42
41
40
14
12
15
39
24
53
22
23
38
37
19
56
18
17
33
35
34
36
234002
DRAWING: EXP433 ISS:A03
13/12/99
28
29
28
8
5
7
5
2
4
9
29
30
13
5
32
31
21
20
30
WAARSCHUWING!
De handleiding lezen alvorens het toestel te gebruiken.
WAARSCHUWING:
Alle elektrische apparatuur dient tijdens gebruik te allen tijde met zorg en voorzichtigheid te worden behandeld. Daarnaast dient
regelmatig periodiek en preventief onderhoud te worden uitgevoerd om de veiligheid van de machine te garanderen. Indien wordt
nagelaten het noodzakelijke onderhoud uit te voeren of indien bij vervanging geen originele onderdelen worden gebruikt, kan dit tot
gevolg hebben dat de machine onveilig wordt. De fabrikant kan in dit geval geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
aanvaarden.
Gelieve bij het bestellen van onderdelen het op het typeplaatje aangegeven model-/serienummer vermelden.
NOOT:
Deze machine is ook geschikt voor commercieel gebruik, bijv. in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en gebouwen waar het
niet om een gewone huishoudelijke schoonmaak gaat.
WAARSCHUWING:
Deze machine is niet geschikt voor het zuigen van gezondheidsgevaarlijke stoffen.
WEL EN NIET
WEL
de machine door ter zake kundige personen laten uitpakken en assembleren.
WEL
de machine schoonhouden.
WEL
de borstel in goede staat houden.
WEL
eventueel versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk vervangen.
WEL
het elektrisch snoer regelmatig nagaan voor eventuele schade, zoals bijv. scheuren of slijtage. Indien men schade constateert,
het snoer onmiddellijk vervangen alvorens de machine terug in gebruik te nemen.
WEL
het snoer slechts vervangen met het juiste, door Numatic aanbevolen vervangstuk.
WEL
verzekeren dat het werkoppervlak vrij is van obstakels en/of personen.
WEL
verzekeren dat de werkruimte goed is verlicht.
11
NIET
de machine nooit met stoom- of drukreinigers schoonmaken en de machine ook nooit in de regen gebruiken.
NIET
onderhoud uitvoeren of reinigen als de machine nog is aangesloten op het elektriciteitsnet.
3
NIET
reparaties door ondeskundige personen laten uitvoeren; raadpleeg altijd een deskundige.
NIET
aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
NIET
borstel of pad onder de machine laten zitten als deze buiten gebruik is.
NIET
de machine nooit door onervaren of onbevoegd bedieningspersoneel of door personeel met onvoldoende opleiding laten
26
gebruiken.
25
NIET
de machine nooit gebruiken indien de vloeistofreservoirs niet correct op de machine bevestigd zijn. Voor de juiste wijze de
handleiding raadplegen.
27
NIET
verwachten dat de machine betrouwbaar en zonder storing werkt ingeval van achterstallig
onderhoud.
NIET
over het snoer rijden tijdens gebruik.
10
NIET
de machine optillen of voortslepen aan de bedieningshandels; altijd de handgreep gebruiken.
NIET
de handgreep van de machine verwijderen, behalve ingeval van onderhoud en reparatie.
6
7
WAARSCHUWING!
Slechts de borstels gebruiken die met de machine meegeleverd zijn of borstels van een type dat in de handleiding aangegeven is.
5
Andere typen borstels kunnen eventueel onveilig zijn. Voor dit product is een uitgebreid assortiment borstels en accessoires leverbaar.
12
Gebruik uitsluitend borstels of pads die geschikt zijn voor de machine of voor de specifieke taak die wordt uitgevoerd.
14
WAARSCHUWING:
1
Het is van groot belang dat deze machine wordt gemonteerd en bediend overeenkomstig de van kracht zijnde veiligheidsvoorschriften.
Controleer te allen tijde dat de vereiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid van de bediener of andere betrokken
personen te garanderen. Draag bij het schrobben antislip schoeisel. Gebruik in stoffige ruimtes een ademhalingsmasker.
De stroomtoevoer altijd afsluiten alvorens de machine te reinigen, te orderhouden of onderdelen te vervangen of alvorens op een
andere functie over te gaan. In geval van machines die aan het elektrisch net aangesloten zijn, moet men de stekker uit de contactdoos
16
verwijderen. Machines die op batterijen werken, moet men afkoppelen door de isoleerpin te verwijderen.
LAWAAI EN TRILLING
17
Geluidsniveau tijdens het gebruik (L
18
Gedurende de machinebediening kunnen de armen van de gebruiker trillingen van <2.5 m/s
19
OPM:
Bij sommige toepassingen kunnen lawaai- of trillingsniveaus de aangegeven waarden overschrijden. Bij lawaainiveaus van > 85dB(A)
Men moet steeds de geschikte gehoorbescherming dragen.
NL
) <78dB(A)
PA
2
19
voelen.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Tt 350Tt 455 t