Download Print this page
Bosch GOP 10,8 V-LI Professional Original Instructions Manual

Bosch GOP 10,8 V-LI Professional Original Instructions Manual

Cordless multi-cutter
Hide thumbs Also See for GOP 10,8 V-LI Professional:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5
OBJ_BUCH-775-004.book Page 1 Wednesday, February 6, 2013 9:42 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 013 (2013.02) T / 52 ASIA
GOP 10,8 V-LI Professional
en Original instructions
cn 正本使用说明书
tw 原始使用說明書
ko
사용 설명서 원본
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng

Advertisement

loading

Summary of Contents for Bosch GOP 10,8 V-LI Professional

 • Page 1 OBJ_BUCH-775-004.book Page 1 Wednesday, February 6, 2013 9:42 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen GOP 10,8 V-LI Professional Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 013 (2013.02) T / 52 ASIA en Original instructions cn 正本使用说明书 tw 原始使用說明書 사용 설명서 원본...
 • Page 2: Table Of Contents

  Tiếng Việt ........Trang 43 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-775-004.book Page 3 Wednesday, February 6, 2013 9:46 AM GOP 10,8 V-LI Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 4 OBJ_BUCH-775-004.book Page 4 Wednesday, February 6, 2013 9:46 AM GAS 25 GAS 50 GAS 50 M Ø 19 mm: 1 609 200 933 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 5: English

  Use of any other battery packs may create a non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used risk of injury and fire. for appropriate conditions will reduce personal injuries. Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 6: Specifications

  6 | English  When battery pack is not in use, keep it away from  Use only original Bosch batteries with the voltage list- other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, ed on the nameplate of your power tool. When using oth- screws or other small metal objects, that can make a er batteries, e.g.
 • Page 7 Delta 93 mm* condition when the machine is at a standstill. To indicate the charge condition, press and hold button 3 of * Optional accessory; for the complete accessories please see Bosch the switched off machine. accessory programme. Capacity Mounting/Replacing the Application Tool/Accessory 2/3...
 • Page 8 You can use all sanding sheets, fleece pads/polishing cloth faces flush against the application tool/accessory. pads of the Delta 93 mm series of Bosch accessory program.  Check the tight seating of the application tool/acces- Sanding accessories, such as fleece pads/polishing cloth sory.
 • Page 9 Starting Operation heat up excessively and become blocked. Inserting the battery  Use only original Bosch lithium ion batteries with the voltage listed on the nameplate of your power tool. Sawing Using other batteries can lead to injuries and pose a fire ...
 • Page 10 For precise on-the-spot sanding of edges, corners and hard to www.bosch-pt.com reach areas, it is also possible to work only with the tip or an Bosch’s application service team will gladly answer questions edge of the sanding plate. concerning our products and their accessories.
 • Page 11: 中文

  Fax: 02 2384783 Dispatch batteries only when the housing is undamaged. Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054 Tape or mask off open contacts and pack up the battery in Bangkok 10501, Thailand such a manner that it cannot move around in the packaging.
 • Page 12  在电动工具接通之前,拿掉所有调节钥匙或扳手。 件进行修理。 这样将确保所维修的电动工具的安全 遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人 性。 身伤害。  手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。 针对充电式多功能切割打磨机的安全规章 这样在意外情况下能很好地控制电动工具。  工作时如果安装在电动工具上的工具可能割断隐藏  着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的衣 的电线, 一定要握住绝缘手柄操作机器。 安装在电 服、手套和头发远离运动部件。 宽松衣服、佩饰或 动工具上的工具如果接触了带电的线路,电动工具 长发可能会卷入运动部件中。 上的金属部件会导电,可能造成操作者触电。  如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置,要确  只能使用本机器进行乾磨作业。 如果雨水渗入电动 保他们连接完好且使用得当。 使用这些装置可减少 机器中可能导致触电。 尘屑引起的危险。 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 13 3 601 H58 0.. 额定电压 伏特 = 10,8 产品和功率描述 无负载转速 n 次 / 分 5000 –20000 振荡角度 左 / 右 ° 阅读所有的警告提示和指示。 如未确实 遵循警告提示和指示,可能导致电击, 重量符合 火灾并且 / 或其他的严重伤害。 EPTA-Procedure 01/2003 公斤 Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 14 要安装在其它的位置则可以使用转接头 13 (附件) : 锯片 * 让转接头以平滑的一面卡牢在工具接头 8 的突起上 Bi-Metall 木材,塑料,非 (参考插图页上的解说图) 。根据需要,把工具安装 (双金属)扇形 铁金属 在转接头的喜好位置上。 锯片 * 使用螺丝 11 固定好工具。 以内六角扳手 12 拧紧螺 * 优化附件;在博世的附件目录中,您可以找到所有的附件。 丝, 并让螺丝上的盘形弹簧平靠在工具上。  检查工具是否已经安装牢固。 安装方式错误或者未 牢牢地固定好工具,工具会在操作中途松开并伤害 您。 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 15 上,或切除旧吸管的末端,把吸管转接头 21 (附件) – 工作场所要保持空气流通。 安装在经过切除处理的吸管末端,然后将转接头插在 – 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。 吸管接头 18 上。把吸管 20 安装在吸尘器 (附件) 请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。 上。插图上有将吸管连接在不同吸尘器上的总览。  避免让工作场所堆积过多的尘垢。 尘埃容易被点 根据工件的物料选择合适的吸尘装置。 燃。 吸集可能危害健康,可能导致癌症或干燥的废尘时, 务必使用特殊的吸尘装置。 安装吸尘装备 (参考插图 A) 研磨时一定得在机器上连接吸尘装置。 安装吸尘装置 19 (附件)时,必须先拆下安装在机 器上的工具。 Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 16 刮削时必须选择高振荡级。 操作准则 在软的底垫 (例如木材)上刮削时 得缩小刮铲和工 透过振荡传动,电动工具能够以 2,8 度的振幅每分钟 作表面的夹角, 并且只能在机器上轻轻施压。 否则刮 20000 的速度来回摆动。 因此可以在狭窄的空间执行 铲可能切入底垫中。 精确的工作。 温控的过载保护装置 使用轻微且均匀的下压力操作机器, 如果按照规定使用电动工具,机器不会过载。 在强烈 否则不仅会降低操作功率,也会让安 受载的状况下或者蓄电池的温度在许可温度范围 (摄 装在机器上的工具卡住。 氏 0–70 度)之外, 机器的转速会降低或者电动工具 会自动关闭。如果机器以低转速继续运作,必须等待 蓄电池的温度恢复到许可的温度范围内之后, 电动工 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 17: 中文

  中国大陆 中文 博世电动工具 (中国)有限公司 中国 浙江省 杭州市 安全規章 滨江区滨康路 567 号 邮政编码:310052 電動工具通用安全警告 免费服务热线: 4008268484 传真:(0571) 87774502 閱讀所有警告和所有說明。 不遵照以下警 电邮:contact.ptcn@cn.bosch.com 告和說明會導致電擊、著火和/或嚴重傷 www.bosch-pt.com.cn 害。 保存所有警告和說明書以備查閱。 在所有下列的警告中術語 " 電動工具 " 指市電驅動 (有線)電動工具或電池驅動 (無線)電動工具。 Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 18  在電動工具接通之前,拿掉所有調節鑰匙或扳手。 的備件進行更換。 這樣將確保所維修的電動工具的 遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人 安全性。 身傷害。  手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。 針對充電式多功能切割打磨機的安全規章 這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。  工作時如果安裝在電動工具上的工具可能割斷隱藏  著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓你的衣 的電線, 一定要握住絕緣手柄操作機器。 安裝在電 服、手套和頭髮遠離運動部件。 寬鬆衣服、佩飾或 動工具上的工具如果接觸了帶電的線路,電動工具 長髮可能會捲入運動部件中。 上的金屬部件會導電,可能造成操作者觸電。  如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置,要確  只能使用本機器進行乾磨作業。 如果雨水滲入電動 保他們連接完好且使用得當。 使用這些裝置可減少 機器中可能導致觸電。 塵屑引起的危險。 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 19 3 601 H58 0.. 額定電壓 10,8 伏特 = 產品和功率描述 無負載轉速 n 5000 –20000 次 / 分 閱讀所有的警告提示和指示。 如未確實 振蕩角度 左 / 右 ° 遵循警告提示和指示,可能導致電擊、 重量符合 火災並且 / 或其他的嚴重傷害。 EPTA-Procedure 01/2003 公斤 Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 20 要安裝在其它的位置則可以使用轉接頭 13(附件) : 鋸片 * 讓轉接頭以平滑的一面卡牢在工具接頭 8 的突起上 Bi-Metall 木材,塑料,非 (參考插圖頁上的解說圖) 。根據需要,把工具安裝 (雙金屬)扇形 鐵金屬 在轉接頭的喜好位置上。 鋸片 * 使用螺絲 11 固定好工具。 以內六角扳手 12 擰緊螺 * 優化附件;在博世的附件目錄中,您可以找到所有的附件。 絲, 並讓螺絲上的盤形彈簧平靠在工具上。  檢查工具是否已經安裝牢固。 安裝方式錯誤或者未 牢牢地固定好工具, 工具會在操作中途松開並傷害 您。 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 21 – 工作場所要保持空氣流通。 件)安裝在經過切除處理的吸管末端,然後將轉接頭 – 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。 插在吸管接頭 18 上。把吸管 20 安裝在吸塵器 (附 請留心並遵守貴國和加工物料有關的法規。 件)上。插圖上有將吸管連接在不同吸塵器上的總 覽。  避免讓工作場所堆積過多的塵垢。 塵埃容易被點 燃。 根據工件的物料選擇合適的吸塵裝置。 吸集可能危害健康,可能導致癌症或乾燥的廢塵時, 安裝吸塵裝備 (參考插圖 A) 務必使用特殊的吸塵裝置。 研磨時一定得在機器上連接吸塵裝置。 安裝吸塵裝置 19 (附件)時,必須先拆下安裝在機 器上的工具。 Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 22 刮削時必須選擇高振蕩級。 操作準則 在軟的底墊 (例如木材)上刮削時 得縮小刮鏟和工 透過振蕩傳動, 電動工具能夠以 2,8 度的振幅每分鐘 作表面的夾角, 並且只能在機器上輕輕施壓。 否則刮 20000 次的速度來回擺動。 因此可以在狹窄的空間執 鏟可能切入底墊中。 行精確的工作。 溫控的過載保護裝置 使用輕微且均勻的下壓力操作機器, 如果按照規定使用電動工具,機器不會過載。 在強烈 否則不僅會降低操作功率,也會讓安 受載的狀況下或者蓄電池的溫度在許可溫度範圍 (攝 裝在機器上的工具卡住。 氏 0–70 度)之外, 機器的轉速會降低或者電動工具 會自動關閉。 如果機器以低轉速繼續運作,必須等待 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 23: 한국어

   가연성 유체 , 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있 郵箱號碼 100156 는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오 . 전동공 70745 Leinfelden-Echterdingen (萊菲登 - 艾希德登) 구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 Deutschland (德國) 있습니다 . Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 24 리를 위하여 제조된 충전기에 적합하지 않은 다른 배 등을 빼 놓으십시오 . 회전하는 부위에 있는 툴이나 터리를 충전할 경우 화재 위험이 있습니다 . 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다 . 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 25 에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합 3 충전 상태 표시기용 버튼 니다 . 4 배터리 충전 상태 표시기  배터리를 분해하지 마십시오 . 단락이 발생할 위험이 5 진동수 선택 섬휠 있습니다 . Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 26 배터리 2 를 빼려면 해제 버튼 1 을 누른 상태로 배터리 를 전동공구 뒤쪽으로 잡아 당깁니다 . 이때 무리하게 * 옵션용 별매 액세서리 ; 전체 액세서리는 보쉬 액세서리 프로그램 힘을 가하지 마십시오 . 에 나와 있습니다 . 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 27 페인트에 연마작업할때 조도 – 니스 초벌칠 ( 브러시 자국 , 페인트 방울과 흐른 자국 등 중간 – 충전용 컴파운드 제거 ) 연마작업할 때 – 충전물 도장하기 전에 초벌칠에 최종 연마작업할 때 미세 Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 28 되는 것을 방지할 수 있습니다 .  반드시 귀하의 전동공구 타입 표시판에 나와 있는 전 압의 보쉬 순정 리튬이온 배터리만을 사용하십시오 . 다른 배터리를 사용하면 상해를 입거나 화재가 발생 할 위험이 있습니다 . 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 29 리의 접촉 단자면을 덮어 붙인 상태로 내부에서 움직이 는 배터리가 허용 온도에 이르게 되면 다시 완전한 성 지 않도록 배터리를 포장하십시오 . 능으로 작동합니다 . 자동으로 전동공구의 작동이 멈춘 또한 이와 관련한 국내 규정을 준수하십시오 . Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 30  หลี ก เลี ่ ย งไม่ ใ ห้ ร ่ า งกายสั ม ผั ส กั บ พื ้ น ผิ ว ของส ิ ่ ง ของที ่ ที ่ เ กิ ด จากฝุ ่ น ได้ ต่ อ สายดิ น ไว้ เช่ น ท่ อ เครื ่ อ งทํ า ความร้ อ น เตา และ 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 31 เกิ ด อั น ตรายทํ า ให้ ร ่ า งกายบาดเจ็ บ และทรั พ ย์ ส ิ น เสี ย หาย ผิ ว หนั ง ได้ จากการระเบิ ด ของแบตเตอรี ่ ไ ด้ Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 32 เมื ่ อ ต้ อ งการแสดงสภาวะการชาร์ จ ให้ ก ดปุ ่ ม 3 ของเครื ่ อ ง 15 กระดาษทราย* ที ่ ป ิ ด สวิ ท ช์ ท ํ า งาน และกดค้ า งไว้ 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 33 * อุ ป กรณ์ เ ผื ่ อ เลื อ ก; สํ า หรั บ อุ ป กรณ์ ป ระกอบทั ้ ง หมด กรุ ณ าดู รายการอุ ป กรณ์ ป ระกอบ บ๊ อ ช Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 34 ช่ อ งเว้ า ที ่ เ ข้ า ชุ ด กั น บนครอบเครื ่ อ ง ยึ ด ระบบดู ด ฝุ ่ น เข้ า กั บ ล็ อ คและแบตเตอรี ่ ป ระกบราบกั บ ด้ า มจั บ เครื ่ อ งด้ ว ยคลิ ป ยึ ด 17 ดั ง แสดงในภาพประกอบ 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 35 กํ า หนดทางกฎหมายและข้ อ แนะนํ า ของบริ ษ ั ท ผลิ ต วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง อ่ า นและปฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ สั ง เกตสํ า หรั บ การกํ า จั ด ขยะ Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 36: Bahasa Indonesia

  โทรศั พ ท์ 02 / 6 71 78 00 – 4 perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan โทรสาร 02 / 2 49 42 96 untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik). โทรสาร 02 / 2 49 52 99 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 37 Perkakas listrik bisa selalu kaca mata pelindung. Dengan memakai pakaian menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), tidak mengenalnya. Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)
 • Page 38  Gunakanlah hanya baterai asli yang bermerek Bosch Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dengan tegangan yang tercantum pada label tipe untuk Multi Cutter Nirkabel perkakas listrik.
 • Page 39 Pada termasuk pasokan standar. Semua aksesori yang ada bisa Anda waktu menyekrap, bahan yang dikerjakan menjadi panas lihat dalam program aksesori Bosch. dan bisa terjadi uap yang beracun.  Berhati-hatilah selalu jika bekerja dengan mata Data teknis sekrap.
 • Page 40 Aksesori untuk mengampelas, misalnya fleece/kain wol untuk Delta 93 mm* memolis dipasangkan pada alas ampelas seperti dijelaskan di atas. * aksesori pilihan; aksesori komplit ada dalam program aksesori Bosch. 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 41 Cara penggunaan Jika dilakukan pengampelasan, sambungkan selalu Memasang baterai penghisapan debu.  Gunakanlah hanya baterai ion-Li yang asli dari Bosch Untuk memasangkan sarana penghisap debu 19 (aksesori), dengan tegangan yang tercantum pada label tipe lepaskan alat kerja. perkakas listrik Anda. Penggunaan baterai-baterai...
 • Page 42 Setelkan tingkatan banyaknya getaran yang tinggi selama alat kerja dapat memblok. menyekrap. Jika bekerja pada alas yang lunak (misalnya kayu), bekerjalah dengan sudut rendah dan dengan daya tekan yang ringan. Jika tidak, sendok dempul bisa memotong alas. 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 43: Tiếng Việt

  Các Nguyên Tắc An Toàn pengoperasian Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda dụng cụ điện cầm tay terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang Đọc kỹ...
 • Page 44 điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay cho bản thân. người chưa được chỉ cách sử dụng. 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 45 đã bảo vệ cho pin không bị nguy hiểm do quá tải. Các Cảnh Báo An Toàn dành cho Máy Cắt  Chỉ sử dụng pin chính hãng Bosch có điện thế Đa Năng Không Dây được ghi trên nhãn máy dụng cụ điện của bạn.
 • Page 46 Vận hành dụng cụ điện với các hoàn toàn cho pin bằng bộ nạp điện pin trước khi bạn phụ kiện dành riêng cho máy của Bosch. sử dụng dụng cụ điện cho lần đầu tiên.
 • Page 47 Bạn có thể sử dụng tất cả mọi loại giấy nhám, đệm lông cừu/đệm vải đánh bóng của dòng Delta 93 mm Đế dĩa dùng Tùy theo loại trong chương trình phụ kiện Bosch. chà nhám, giấy nhám Phụ kiện chà nhám, như là đệm lông cừu/đệm vải dòng Delta...
 • Page 48 Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công. Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng. 1 609 92A 013 | (6.2.13) Bosch Power Tools...
 • Page 49 ở 2,8°. Điều này cho phép gia công chính Lắp Pin Vào xác trong một không gian hẹp.  Chỉ sử dụng pin Li-on của chính hãng Bosch Làm việc với lực ứng dụng đồng đều với điện thế được ghi trên nhãn máy của dụng và...
 • Page 50 Gia công trên một bề mặt mềm (vd. gỗ) đặt máy ở Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời góc không độ, chỉ áp một lực nhẹ lên máy. Nếu các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng không thì...
 • Page 51 2 608 661 629 (28 mm, 5x) 2 608 661 646 2 608 661 647 BIM: 2 608 661 645 (32 mm, 1x) 2 608 000 353 2 608 661 630 (32 mm, 5x) Bosch Power Tools 1 609 92A 013 | (6.2.13)