Download Table of Contents Print this page

Bosch GSR 10,8 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GSR 10,8 V-LI Professional:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 14
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
2 609 932 590 (2007.06) O / 223
GSR 10,8 V-LI Professional
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr Orijinal işletme talimat
fr Notice originale
pl Instrukcją oryginalną
es Manual original
cs Původním návodem k
pt Manual original
používání
it
Istruzioni originali
sk Pôvodný návod na použitie
nl Oorspronkelijke
hu Eredeti használati utasítás
gebruiksaanwijzing
ru Одлинник руководства по
da Original brugsanvisning
эксплуатации
sv Bruksanvisning i original
uk Оригінальна інструкція з
no Original driftsinstruks
експлуатації
fi
Alkuperäiset ohjeet
ro Instrucţiuni de folosire
originale
bg Оригинално ръководство
за експлоатация
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijām
oriģinālvalodā
lt
Originali
instrukcija

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch GSR 10,8 V-LI Professional

 • Page 1 Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen GSR 10,8 V-LI Professional www.bosch-pt.com 2 609 932 590 (2007.06) O / 223 de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ro Instrucţiuni de folosire en Original instructions tr Orijinal işletme talimat originale fr Notice originale pl Instrukcją...
 • Page 2: Table Of Contents

  Latviešu ......Lappuse 206 Lietuviškai ......Puslapis 215 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 3 Ø 6 mm 2 608 595 522 Ø 8 mm 2 608 595 523 Ø 10 mm 2 608 595 524 Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm 2 608 595 525 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 4 GSR 10,8 V-LI Professional 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 5 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 6: Deutsch

  Risiko von Verletzun- ten Oberflächen wie von Rohren, Heizun- gen. gen, Herden und Kühlschränken. Es be- steht erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geer- det ist. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 7 Sie für Ihre Arbeit das dafür be- brauch von Elektrowerkzeugen für andere stimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas- als die vorgesehenen Anwendungen kann senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie zu gefährlichen Situationen führen. besser und sicherer im angegebenen Leis- tungsbereich. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 8 Sie die örtliche Versor- Elektrowerkzeug führen. gungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit Elek- troleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gaslei- tung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschä- digung. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 9: Technische Daten

  Lösen von Schrauben sowie zum Boh- EPTA-Procedure ren in Holz, Metall und Kunststoff. 01/2003 Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Elektrowerkzeugs. Die Handelsbezeichnungen einzelner Elek- trowerkzeuge können variieren. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 10 Certification Der A-bewertete Schalldruckpegel des Gerätes ist typischerweise kleiner als 70 dB(A). Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) überschreiten. 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Gehörschutz tragen! D-70745 Leinfelden-Echterdingen Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745: Bohren in Metall: Schwingungsemissionswert Montage <2,5 m/s...
 • Page 11 Ein-/Ausschalter 7 und ermöglicht das Ausleuchten der Schraubstelle bei ungünstigen Akku einsetzen Lichtverhältnissen. Verwenden Sie nur original Bosch Li-Ionen- Um das Elektrowerkzeug auszuschalten lassen Akkus mit der auf dem Typschild Ihres Elek- Sie den Ein-/Ausschalter 7 los. trowerkzeugs angegebenen Spannung. Der...
 • Page 12: Wartung Und Reinigung

  12 aufgehängt werden. Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Infor- mationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: Tipps www.bosch-pt.com Verwenden Sie beim Bohren in Metall nur ein- Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen ger- wandfreie, geschärfte HSS-Bohrer ne bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstel- (HSS=Hochleistungs-Schnellschnittstahl). Ent- lung von Produkten und Zubehören.
 • Page 13 Deutsch | 13 Deutschland B. bei der Verpackung) einzuhalten. Näheres können Sie einem englischsprachigen Merkblatt Robert Bosch GmbH unter folgender Internetadresse entnehmen: Servicezentrum Elektrowerkzeuge http://purchasing.bosch.com/en/start/ Zur Luhne 2 Allgemeines/Download/index.htm. 37589 Kalefeld – Willershausen Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10...
 • Page 14: English

  Keep your hair, clothing Damaged or entangled cords increase the and gloves away from moving parts. risk of electric shock. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 15: Safety Warnings

  The tool insert jams when: operations different from those intended — the power tool is subject to overload or could result in a hazardous situation. — it becomes wedged in the workpiece. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 16: Functional Description

  *The accessories illustrated or described are not in- battery, vapours may be emitted. Provide cluded as standard delivery. for fresh air and seek medical help in case of complaints. The vapours can irritate the respiratory system. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 17: Technical Data

  EPTA-Procedure 01/2003 Please observe the article number on the type plate of your ma- chine. The trade names of the individual machines may vary. 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Noise/Vibration Information Assembly Measured values determined according to EN 60745.
 • Page 18 7. Inserting the Battery Adjusting the Speed Use only original Bosch lithium ion batter- The speed of the switched on power tool can be ies with the voltage listed on the nameplate variably adjusted, depending on how far the of your power tool.
 • Page 19: Maintenance And Service

  For drilling in metal, use only perfectly sharp- www.bosch-pt.com ened HSS drill bits (HSS=high-speed steel). The Our customer consultants answer your ques- appropriate quality is guaranteed by the Bosch tions concerning best buy, application and ad- accessories program. justment of products and accessories.
 • Page 20 Australia, New Zealand and Pacific Islands right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in Robert Bosch Australia Pty. Ltd. an environmentally correct manner. Power Tools Locked Bag 66 Battery packs/batteries:...
 • Page 21 English | 21 Great Britain Robert Bosch Ltd. (B.S.C.) P.O. Box 98 Broadwater Park North Orbital Road Denham Uxbridge UB 9 5HJ Tel. Service: +44 (0844) 736 0109 Fax: +44 (0844) 736 0146 E-Mail: SPT-Technical.de@de.bosch.com Subject to change without notice.
 • Page 22: Français

  à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque ac- cru de choc électrique si votre corps est relié à la terre. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 23 N’utiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spécifiquement désignés. L’uti- lisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 24 Marche/Arrêt ou de mettre en place – lorsqu’il coince dans la pièce à travailler. l’accu dans l’outil électroportatif lorsque ce- lui-ci est en marche peut entraîner des acci- dents. Ne pas ouvrir l’accu. Risque de court-circuit. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 25 Le niveau sonore en fonctionnement peut dé- 4 Bague de réglage de présélection du couple passer 80 dB(A). 5 Poignée avec surface softgrip Porter une protection acoustique ! 6 Commutateur du sens de rotation 7 Interrupteur Marche/Arrêt Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 26 (p. ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et avant de le transporter ou stocker, toujours mettre le commutateur de 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division sens de rotation en position médiane. Il y a D-70745 Leinfelden-Echterdingen risque de blessure lorsqu’on appuie par mé- garde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.
 • Page 27 N’utiliser que des accus à ions lithium d’ori- La LED 10 s’allume lorsque l’interrupteur Mar- gine Bosch dont la tension correspond à che/Arrêt 7 est enfoncé à moitié ou complète- cette indiquée sur la plaque signalétique de ment et permet d’éclairer l’endroit de vissage l’outil électroportatif.
 • Page 28 Pour percer dans le métal, n’utiliser que des fo- clients rets HSS aiguisés et en parfait état (HSS = aciers super rapides). La gamme d’accessoires Bosch Notre service après-vente répond à vos ques- vous assure la qualité nécessaire. tions concernant la réparation et l’entretien de votre produit et les pièces de rechange.
 • Page 29 Français | 29 www.bosch-pt.com Elimination des déchets Les conseillers techniques Bosch sont à votre Les outils électroportatifs, ainsi que leurs acces- disposition pour répondre à vos questions con- soires et emballages, doivent pouvoir suivre cernant l’achat, l’utilisation et le réglage de vos chacun une voie de recyclage appropriée.
 • Page 30: Español

  No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Los en- chufes sin modificar adecuados a las res- pectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 31 éstos estén monta- Los útiles mantenidos correctamente se dos y que sean utilizados correctamente. dejan guiar y controlar mejor. El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 32: Instrucciones De Seguridad

  Mantenga limpio su puesto de trabajo. La mezcla de diversos materiales es especial- mente peligrosa. Las aleaciones ligeras en polvo pueden arder o explotar. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 33 Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato, ya que las denominaciones comerciales de algu- jar tornillos, así como para taladrar madera, me- nos aparatos pueden variar. tal y plástico. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 34 EN 60745. El nivel de presión sonora del aparato, determi- nado con un filtro A, es normalmente inferior a 70 dB(A). 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division El nivel de ruido al trabajar puede sobrepasar D-70745 Leinfelden-Echterdingen los 80 dB(A).
 • Page 35 Para desconectar la herramienta eléctrica soltar Solamente utilice acumuladores de iones el interruptor de conexión/desconexión 7. de litio originales Bosch de la tensión indi- cada en la placa de características de su he- Ajuste de las revoluciones rramienta eléctrica. El uso de otro tipo de Variando la presión ejercida sobre el interruptor...
 • Page 36: Mantenimiento Y Servicio

  Bro- cas con la calidad correspondiente las encontra- Esto permite enroscar tornillos a mano si el acu- rá en el programa de accesorios Bosch. mulador estuviese descargado o emplear la he- rramienta eléctrica como destornillador.
 • Page 37 En este caso puede que sea im- México perativo cumplir ciertas exigencias (p. ej. en el Robert Bosch S.A. de C.V. embalaje). Para más detalles le remitimos a la fi- Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286 cha técnica redactada en inglés que puede con- Tel.
 • Page 38 Los acumuladores/pilas agotados pueden en- tregarse directamente a su distribuidor habitual de Bosch: España Servicio Central de Bosch Servilotec, S.L. Polig. Ind. II, 27 Cabanillas del Campo Tel.: +34 9 01 11 66 97 Reservado el derecho de modificación.
 • Page 39: Português | 39

  Há um risco elevado devido a de conectá-la à alimentação de rede e/ou choque eléctrico, se o corpo estiver liga- ao acumulador, antes de levantá-la ou de do à terra. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 40 Esta medida de segu- sões e perigo de incêndio. rança evita o arranque involuntário da fer- ramenta eléctrica. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 41 — se for emperrada na peça a ser trabalhada. Não abrir o acumulador. Há risco de um cur- to-circuito. Proteger o acumulador contra calor, p. ex. também contra uma permanen- te radiação solar, e fogo. Há risco de explosão. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 42 8 Tecla de destravamento do acumulador <2,5 m/s , incerteza K=1,5 m/s 9 Acumulador* Aparafusar: Valor de emissão de vibrações 10 LED <2,5 m/s , incerteza K=1,5 m/s 11 Broca com haste sextavada* 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 43 (p. ex. manu- tenção, troca de ferramenta etc.), assim co- mo o transporte e arrecadação. Há perigo 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division de lesões se o interruptor de ligar-desligar D-70745 Leinfelden-Echterdingen for accionado involuntariamente.
 • Page 44 7 está premido e ilumina o local de Só utilizar acumuladores de iões de lítio aparafusamento se a luz ambiente não for sufici- Bosch com a tensão indicada no logotipo da ente. sua ferramenta eléctrica. A utilização de ou- tros acumuladores pode levar a lesões e pe-...
 • Page 45 Bosch garante a respectiva qualida- www.bosch-pt.com A nossa equipa de consultores Bosch esclare- Antes de atarraxar parafusos, mais longos e mai- cem com prazer todas as suas dúvidas a respei- ores, em materiais duros, deveria furar com o di- to da compra, aplicação e ajuste dos produtos e...
 • Page 46 Acumuladores/pilhas: Iões de lítio: Observar as indicações no ca- pítulo “Transporte”, Página 46. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 47: Italiano | 47

  Sussiste un maggior rischio di scosse elet- triche nel momento in cui il corpo è messo a massa. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 48 L’impiego di migliore e più sicuro nell’ambito della sua elettroutensili per usi diversi da quelli potenza di prestazione. consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 49 In tale maniera potrà essere sal- Non lavorare mai materiali contenenti vaguardata la sicurezza dell’elettroutensi- amianto. L’amianto è ritenuto materiale can- cerogeno. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 50 *L’accessorio illustrato o descritto nelle istruzioni per tare oggetti vicini. Controllare le relative l’uso non è compreso nella fornitura standard. parti. Pulire queste parti e, se il caso, sosti- tuirle. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 51 70 dB(A). Il livello di rumore durante il lavoro può superare 80 dB(A). 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Usare la protezione acustica! D-70745 Leinfelden-Echterdingen Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori...
 • Page 52 Utilizzare esclusivamente batterie agli ioni Per togliere la batteria 9 premere i tasti di sbloc- di litio originali Bosch dotate della tensione caggio 8 ed estrarre verso il basso la batteria riportata sulla targhetta di costruzione dall’elettroutensile.
 • Page 53 Esercitando una leggera pressione sull’interrut- sori opzionali. La valigetta 13 può essere appesa tore di avvio/arresto 7 si ha una velocità bassa. tramite la staffa di sospensione 12. Aumentando la pressione si aumenta la velocità. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 54 In difetto, Fax: +39 (02) 36 96 26 62 sussisterà il pericolo di lesioni in caso di azio- Tel.: Filo diretto con Bosch: +39 (02) 36 96 23 namento accidentale dell’interruttore di av- vio/di arresto. www.Bosch.it...
 • Page 55 Solo per i Paesi della CE: Ogni tipo di batteria difettosa oppure consuma- ta deve essere riciclata secondo la direttiva CEE 91/157. Le batterie ricaricabili/le batterie non funzio- nanti potranno essere consegnate direttamente presso: Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (27.6.07)
 • Page 56: Nederlands

  Onveran- derde stekkers en passende stopcontac- ten beperken het risico van een elektri- sche schok. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 57 Het gebruik van een stofaf- scherpe snijkanten klemmen minder snel zuiging beperkt het gevaar door stof. vast en zijn gemakkelijker te geleiden. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 58 Draag een stofmasker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als deze kan worden aangesloten. Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng- sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte metalen kan ontvlammen of exploderen. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 59 Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische Het elektrische gereedschap is bestemd voor gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische het in- en losdraaien van schroeven en voor het gereedschappen kunnen afwijken. boren in hout, metaal en kunststof. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 60 Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het ge- reedschap is kenmerkend lager dan 70 dB(A). Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A) overschrijden. 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Draag een gehoorbescherming. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745:...
 • Page 61 Met de LED kan de schroefplaats bij ongunstige lichtomstandighe- Accu plaatsen den worden verlicht. Gebruik alleen originele Bosch-lithiumion- Als u het elektrische gereedschap wilt uitscha- accu’s met de op het typeplaatje van het kelen laat u de aan-/uitschakelaar 7 los.
 • Page 62 Gebruik bij boorwerkzaamheden in metaal al- reedschap ook als schroevendraaier worden ge- leen onbeschadigde en scherpe HSS-boren bruikt. (HSS = hogecapaciteit-snelstaal). De vereiste kwaliteit wordt gewaarborgd door het Bosch- Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen toebehorenprogramma. overbelasting...
 • Page 63 (bijvoorbeeld bij de verpakking) in acht te nemen. Meer informatie vindt u in een infor- matieblad in het Engels onder het volgende in- ternetadres: http://purchasing.bosch.com/en/ start/Allgemeines/Download/index.htm. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 64: Dansk

  Maskinen må ikke udsættes for regn el- øger risikoen for personskader. ler fugt. Indtrængning af vand i et el-værk- tøj øger risikoen for elektrisk stød. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 65 Søg læge, hvis væsken kommer i ikke har gennemlæst disse instrukser, øjnene. Akku-væske kan give hudirritati- benytte maskinen. El-værktøj er farligt, on eller forbrændinger. hvis det benyttes af ukyndige personer. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 66 F.eks.: Noget støv kan være kræftfremkaldende. Brug en støvbeskyttelsesmaske samt en støv- /spåneopsugning, hvis en sådan kan tilslut- tes. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 67 Head of Product Engineering Certification Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnel- serne for de enkelte el-værktøjer kan variere. 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 68 Brug kun de ladeaggregater, der findes på Isæt akku tilbehørssiden. Kun disse ladeaggregater er Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, afstemt i forhold til den Li-ion-akku, der bru- der skal have den spænding, der er angivet ges på dit el-værktøj.
 • Page 69 „Electronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen af- Når akkuen ikke fungerer mere, bedes du kon- ladet, slukkes el-værktøjet med en beskyttelses- takte et autoriseret serviceværksted for Bosch kontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig ikke me- el-værktøj. Sørg altid for, at værktøjsholderen 2 og indsats- værktøjet er rent for at sikre låsekappens låse-...
 • Page 70 Reservedelstegninger og informati- Gælder kun i EU-lande: oner om reservedele findes også under: Smid ikke el-værktøj ud sammen www.bosch-pt.com med det almindelige hushold- Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig ningsaffald! med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel- Iht. europæiske direktiv se og indstilling af produkter og tilbehør.
 • Page 71: Svenska | 71

  Tränger vatten in i ett elverktyg ökar ris- skruvnycklar innan du kopplar på elverk- ken för elstöt. tyget. Ett verktyg eller en nyckel i en rote- rande komponent kan medföra kropps- skada. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 72 Låt skadade delar repa- reras innan elverktyget tas i bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 73 3 Spärrhylsa lägger bort det. Insatsverktyget kan haka 4 Ställring för vridmomentsförval upp sig och leda till att du kan förlora kon- trollen över elverktyget. 5 Mjukhandtag 6 Riktningsomkopplare 7 Strömställare Till/Från Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 74: Tekniska Data

  Head of Product – Stål Engineering Certification – Trä Vikt enligt EPTA- Proce- dure 01/2003 Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handels- 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division beteckningarna för enskilda elverktyg kan variera. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Buller-/vibrationsdata Montage Mätvärdena bestämts baserande på...
 • Page 75 Varvtalet på inkopplat elverktyg kan justeras Insättning av batterimodul steglöst genom att mer eller mindre trycka ned Använd endast original Bosch litiumjonbat- strömställaren Till/Från 7. terier med den spänning som anges på el- Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från 7 ger ett verktygets typskylt.
 • Page 76 0–70 °C över- eller underskrids reduceras varvtalet. Elverkty- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för get fungerar med fullt varvtal först sedan tillåten Bosch-elverktyg när batterimodulen inte längre batteritemperatur uppnåtts. är funktionsduglig. Verktygsfästet 2 och insatsverktyget måste hål- Djupurladdningsskydd las rena för att låshylsan 3 ska kunna låsas och...
 • Page 77 Batterier- na ska samlas för återvinning eller omhändertas på miljövänligt sätt. Endast för EU-länder: Defekta eller förbrukade batterier måste enligt direktivet 91/157/EEG omhändertas för återvin- ning. Ändringar förbehålles. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 78: Norsk

  Hold elektroverktøyet unna regn eller tøy eller en nøkkel som befinner seg i en fuktighet. Dersom det kommer vann i et roterende verktøydel, kan føre til skader. elektroverktøy, øker risikoen for elektris- ke støt. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 79 La disse skade- delene repareres før elektroverktøyet brukes. Dårlig vedlike- holdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 80 Vent til elektroverktøyet er stanset helt før sjonssiden. du legger det ned. Innsatsverktøyet kan kile 1 Skrubits* seg fast og føre til at du mister kontrollen 2 Verktøyfeste over elektroverktøyet. 3 Låsehylse 4 Innstillingsring for dreiemomentforvalg 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 81 Vekt tilsvarende EPTA- Procedure 01/2003 Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elektroverk- tøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte elektroverktøy- ene kan variere. 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Støy-/vibrasjonsinformasjon Måleverdier funnet i henhold til EN 60745. Montering Det typiske A-bedømte lydtrykknivået for elek-...
 • Page 82 Innsatsverktøyet beve- ger seg ikke lenger. Innsetting av batteriet Trykk etter automatisk utkobling Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier av elektroverktøyet ikke videre på med en spenning som er angitt på typeskil- på-/ av-bryteren. Batteriet kan ta skade. tet til elektroverktøyet ditt. Bruk av andre Batteriet leveres delvis oppladet.
 • Page 83 I håndverkervesken 13 er det plass til el-verktøy- Bosch-kunderådgiver-teamet er gjerne til hjelp et, det tilsvarende ladeapparatet, et ekstra bat- ved spørsmål om kjøp, bruk og innstilling av pro- teri og ytterligere tilbehør. Håndverkervesken dukter og tilbehør.
 • Page 84 84 | Norsk Norsk Batterier/oppladbare batterier: Robert Bosch A/S Li-ion: Trollaasveien 8 Ta hensyn til informasjonene i Postboks 10 avsnittet «Transport», side 1414 Trollaasen Tel. Kundekonsulent: +47 (6681) 70 00 Fax: +47 (6681) 70 97 Ikke kast batterier i vanlig søppel, ild eller vann.
 • Page 85: Suomi | 85

  Veden tunkeutuminen d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvital- sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköis- tat, ennen kuin käynnistät sähkötyöka- kun riskiä. lun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee lait- teen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 86 Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä vahingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tä- män lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palo- vammoja. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 87 Laite on tarkoitettu ruuvinvääntöön ja poraami- vaa tai räjähdysaltista pölyä. Esimerkiksi: seen puuhun, metalliin ja muoviin. Monia pölyjä pidetään karsinogeenisina. Käy- tä pölynsuojanaamaria ja pölyn-/lastunimua, jos se on liitettävissä. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 88 Engineering Certification – Teräs – Puu Paino vastaa EPTA- Procedure 01/2003 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenumero. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 89 Akun lataus (katso kuva A) Käyttöönotto Käytä vain tarvikesivulla mainittuja lataus- Akun asennus laitteita. Vain nämä latauslaitteet on sovitet- Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniak- tu sähkötyökalussasi käytettävälle litiumioni- kuja, joiden jännite vastaa sähkötyökalusi akulle. tyyppikilvessä olevaa jännitettä. Jonkun Li-ioni-akku on suojattu syväpurkausta vastaan muun akun käyttö...
 • Page 90 Vaihtotyökalu ei enää liiku. Jos akku ei enää toimi, käänny Bosch-sopimus- Työskentelyohjeita huollon puoleen. Pidä aina työkalunpidin 2 ja vaihtotyökalu puh- Laske työkalu ruuvin päälle, ennen kuin kyt- taana, lukkoholkin 3 vapautus- ja lukitustoimin- ket virran.
 • Page 91 2002/96/EY ja sen kansal- www.bosch-pt.com listen lakien muunnosten mukaan, Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt- erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu- töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä. siokäyttöön.
 • Page 92 οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του εργαλεία. Μη μεταποιημένα φις και ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο σε σοβαρούς τραυματισμούς. ηλεκτροπληξίας. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 93 Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να και καθαρά. Προσεκτικά συντηρημένα ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκο- από τη σκόνη. λότερα και οδηγούνται ευκολότερα. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 94 επίσης και ιατρική βοήθεια. Διαρρέοντα ηλεκτροπληξία. υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα. Κρατάτε καλά το ηλεκτρικό εργαλείο. Όταν βιδώνετε ή λύνετε βίδες μπορεί να εμφανιστούν πρόσκαιρα αντιδραστικές ροπές (κλοτσήματα). 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 95 μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα 13 Τσάντα τεχνίτη* γιατρό αν αισθανθείτε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις *Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. αναπνευστικές οδούς. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 96 είναι μικρότερη από 70 dB(A). Η στάθμη θορύβου κατά την εργασία μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB(A. Φοράτε ωτασπίδες! 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Οι ολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα D-70745 Leinfelden-Echterdingen ανυσμάτων τριών διευθύνσεων) εξακριβώθηκαν σύμφωνα με EN 60745: Τρύπημα...
 • Page 97 Για να αφαιρέσετε την μπαταρία 9 πατήστε τα Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες πλήκτρα απομανδάλωσης 8 και αφαιρέστε την ιόντων από της Bosch με τάση ίδια μ’ αυτήν μπαταρία τραβώντας την από το κάτω μέρος του που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα...
 • Page 98 ηλεκτρικού εργαλείου, ανάλογα με την πίεση που κραδασμών. ασκείτε στο διακόπτη ON/OFF 7. Ελαφριά πίεση του διακόπτη ON/OFF 7 έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλό αριθμό στροφών. Ο αριθμός στροφών αυξάνει ανάλογα με την αύξηση της πίεσης. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 99 τήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του συσκευή. Όμως, οι διατάξεις περί επικίνδυνων πρέπει να ανατεθεί σ’ ένα εξουσιοδοτημένο εμπορευμάτων μπορεί να αποκτήσουν σημασία συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 100 ρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μόνο για χώρες της ΕΕ: Σύμφωνα με την Οδηγία 91/157/EΟΚ οι χαλασ- μένες ή αναλωμένες μπαταρίες/οι επαναφορτι- ζόμενες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται. Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 101: Türkçe | 101

  Suyun elektrikli el aleti içine ç kar n. Aletin dönen parçalar içinde s zmas elektrik çarpma tehlikesini bulunabilecek bir yard mc alet yükseltir. yaralanmalara neden olabilir. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 102 Bu sayede parçalar n kusursuz olarak işlev görüp aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz. görmediklerini ve s k ş p s k şmad klar n , parçalar n hasarl olup 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 103 Elinizden b rakmadan önce elektrikli el ale- 1 Vidalama ucu* tinin tam olarak durmas n bekleyin. Alete tak lan uç s k şabilir ve elektrikli el aletinin 2 Uç kovan kontrolünü kaybedebilirsiniz. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 104 01/2003’e göre Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik olabilir. Gürültü/Titreşim bilgisi 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Ölçüm değerleri EN 60745’e göre tespit edilmiştir. Aletin A olarak değerlendirilen ses bas nc seviyesi tipik olarak 70 dB(A)’dan düşüktür.
 • Page 105 LED 10 açma/kapama şalteri 7 yar yar ya veya Ucun ç kar lmas tam olarak bas l iken yanar ve elverişsiz Kilitleme kovan n 3 öne çekin ve ucu ç kar n. koşullarda vidalama yerini ayd nlat r. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 106 Elektrikli el aleti art k hareket etmez. Akü art k işlev görmüyorsa lütfen Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir servise başvurun. Çal ş rken dikkat edilecek hususlar Uç...
 • Page 107 Elektrikli el aletini evsel çöplerin www.bosch-pt.com içine atmay n! Bosch müşteri servisi timi sat n alacağ n z Elektrikli el aletleri ve eski ürünün özellikleri, bu ürünün kullan m ve ayar elektronik aletlere ilişkin işlemleri hakk ndaki sorular n z ile yedek 2002/96/AT say l Avrupa Birliği...
 • Page 108: Polski

  Niezmienione wtyczki i zmęczonym lub będąc pod wpływem pasujące gniazda zmniejszają ryzyko narkotyków, alkoholu lub lekarstw. porażenia prądem. Moment nieuwagi przy użyciu elektrona- rzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 109 że są one podłączone i będą prawidłowo utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się użyte. Użycie urządzenia odsysającego też prowadzi. pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 110 Na przykład niektóre pyły są rakotwórcze. nych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo Zaleca się używanie maski przeciwpyłowej, a urządzenia zostanie zachowane. po zakończeniu pracy odsysanie pyłu i wiórów. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 111 Sprawdzić elementy narażone na ryzyko 12 Uchwyt do zawieszania* zamoczenia. Osuszyć zamoczone części lub 13 Torba narzędziowa* wymienić je w razie potrzeby. *Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 112 A są mniejsze niż 70 dB(A). Poziom mocy akustycznej może podczas pracy 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division przekroczyć 80 dB(A). D-70745 Leinfelden-Echterdingen Należy stosować środki ochrony słuchu! Wartości łączne drgań (suma wektorowa dla trzech składowych kierunkowych) określone...
 • Page 113 Włożenie akumulatora sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora. Stosować należy wyłącznie oryginalne W celu wyjęcia akumulatora 9 wcisnąć przycisk akumulatory litowo-jonowe firmy Bosch o odblokowujący 8 i wyciągnąć akumulator z napięciu podanym na tabliczce elektronarzędzia ruchem do dołu. Nie należy znamionowej elektronarzędzia.
 • Page 114 Do torby narzędziowej 13 mieści się niską prędkość obrotową. Wraz ze elektronarzędzie, należąca do kompletu zwiększającym się naciskiem prędkość ładowarka, dodatkowy akumulator i pozostały obrotowa rośnie. osprzęt. Torbę 13 można powiesić na specjalnym haczyku 12. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 115 Odpowiednią jakość gwarantuje punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne program części zamiennych firmy Bosch. oraz informacje o częściach zamiennych można Przed wkręcaniem większych, dłuższych śrub do znaleźć pod adresem: twardego materiału, zaleca się dokonanie www.bosch-pt.com...
 • Page 116 środowiska. Tylko dla państw należących do UE: Zgodnie z europejską wytyczną 91/157/EWG uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie muszą zostać poddane utylizacji. Zastrzega się prawo dokonywania zmian. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 117: Česky | 117

  šroubováky. c) Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Nástroj nebo klíč, který se nachází v Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje otáčivém dílu stroje, může vést k poranění. nebezpečí úderu elektrickým proudem. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 118 že bezpečnost stroje díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, zůstane zachována. že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 119 Než jej odložíte, počkejte až se 1 Šroubovací bit* elektronářadí zastaví. Nasazovací nástroj se 2 Nástrojový držák může vzpříčit a vést ke ztrátě kontroly nad elektronářadím. 3 Uzamykací pouzdro Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 120 – Ocel Engineering Certification – Dřevo Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku D-70745 Leinfelden-Echterdingen Vašeho elektronářadí. Obchodní označení jednotlivých elektronářadí se mohou měnit. Montáž Informace o hluku a vibracích Měřené...
 • Page 121 Po automatickém vypnutí POZOR Používejte pouze originální akumulátory elektronářadí už spínač dál Li-ion firmy Bosch s napětím uvedeným na nestlačujte. Akumulátor se může poškodit. typovém štítku Vašeho elektronářadí. Akumulátor se expeduje částečně nabitý. Před Používání jiných akumulátorů může vést ke prvním použitím Vašeho elektronářadí...
 • Page 122 Pokud už akumulátor není schopný funkce, Pracovní pokyny obraťte se prosím na autorizované servisní Na šroub nasaďte pouze vypnuté středisko pro elektronářadí Bosch. elektronářadí. Otáčející se nasazovací Nástrojový držák 2 a nasazovací nástroj udržujte nástroje mohou sklouznout. neustále čistý, aby byla zaručena funkce zajištění...
 • Page 123 životní prostředí. náhradním dílům naleznete i na: Pouze pro země EU: www.bosch-pt.com Nevyhazujte elektronářadí do Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže domovního odpadu! při otázkách ke koupi, používání a nastavení Podle evropské směrnice výrobků a příslušenství. 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických...
 • Page 124: Slovensky

  žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené liekov. Malý okamih nepozornosti môže zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko mať pri používaní náradia za následok zásahu elektrickým prúdom. vážne poranenia. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 125 či sú dobre pripojené a tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú správne používané. Používanie viesť. odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 126 Unikajúca kvapalina z akumulátora môže momenty. mať za následok podráždenie pokožky Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý alebo popáleniny. pomocou upínacieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší ako obrobok pridržiavaný rukou. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 127 Z poškodeného akumulátora môže vytekať kvapalina a zamoriť predmety, ktorú sa nachádzajú v jeho blízkosti. Prekontrolujte postihnuté súčiastky. Vyčistite ich, alebo ich v prípade potreby zameňte za nové. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 128 Procedure 01/2003 Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho ručného elektrického náradia. Obchodné názvy jednotlivých produktov sa môžu odlišovať. 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Informácia o hlučnosti/vibráciách Namerané hodnoty zisťované na základe normy EN 60745.
 • Page 129 Vloženie akumulátora prvým použitím Vášho ručného elektrického Používajte len originálne lítiovo-iónové náradia nechajte akumulátor úplne nabiť. akumulátory Bosch s napätím, ktoré je Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek uvedené na štítku Vášho ručného dobíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich elektrického náradia. Používanie iných životnosť.
 • Page 130 Keď akumulátor prestane správne fungovať, Ručné elektrické náradie prikladajte na obráťte sa láskavo na autorizované servisné skrutku iba vo vypnutom stave. Otáčajúce stredisko ručného elektrického náradia Bosch. sa pracovné nástroje by sa mohli zošmyknúť. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 131 Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch elektrické produkty zbierať separovane a dať na Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva.
 • Page 132: Magyar

  Védőföldeléssel pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használata közben komoly sérülésekhez használjon csatlakozó adaptert. vezethet. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 133 Sok olyan baleset történik, amelyet az kapcsolva a készülékhez és rendel- elektromos kéziszerszám nem kielégítő tetésüknek megfelelően működnek. A karbantartására lehet visszavezetni. porgyűjtő berendezések használata csök- kenti a munka során keletkező por veszélyes hatását. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 134 öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 135 és ha panaszai 12 Akasztókengyel* vannak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légzőutakat. 13 Barkácstáska* *A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 136 A készülék (A)-kiértékelt zajszintjének tipikus értéke alacsonyabb, mint 70 dB(A). A zajszint munka közben meghaladhatja a 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 80 dB(A) értéket. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Viseljen fülvédőt! A rezgési összérték (a három irányban mért rezgés vektorösszege) az EN 60745...
 • Page 137 Vegye figyelembe a hulladékba való helyzetbe, hogy elkerülje a készülék akaratlan eltávolítással kapcsolatos előírásokat. bekapcsolását. Tegye be a feltöltött 9 akkumulátort a fogantyúba, amíg az érezhetően bepattan a helyére és egy síkba kerül a fogantyúval. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 138 A nyomás kéziszerszám, a megfelelő töltőkészülék, egy növelésekor a fordulatszám is megnövekszik. tartalék akkumulátor és további tartozékok is. A 13 barkácstáskát a 12 akasztó kengyellel fel lehet akasztani. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 139 Ha nagyobb, hosszabb csavarokat akar kemény találhatók: anyagba becsavarozni, akkor célszerű a menet www.bosch-pt.com magátmérőjének megfelelő, a csavar A Bosch Vevőtanácsadó Csoport szívesen segít hosszúságának -át kitevő megfelelő Önnek, ha a termékek és tartozékok hosszúságú furatot előfúrni. vásárlásával, alkalmazásával és beállításával kapcsolatos kérdései vannak.
 • Page 140 Csak az EU-tagországok számára: A 91/157/EGK irányelv értelmében a meghibáso- dott vagy elhasznált akkumulátorokat/elemeket újrafelhasználásra kell leadni. A változtatások joga fenntartva. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 141: Русский | 141

  электроинструментом. токов повреждения снижает риск элек- трического поражения. 2) Электробезопасность а) Штепсельная вилка электроинструмен- та должна подходить к штепсельной розетке. Никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 142 всегда равновесие. Благодаря этому Вы неопытных лиц. можете лучше контролировать электро- инструмент в неожиданных ситуациях. д) Тщательно ухаживайте за электроин- струментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поло- мок или повреждений, отрицательно 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 143 – при перекашивании обрабатываемой аккумулятора может привести к ожогам детали. или пожару. Держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток, если Вы выполняете работы, при которых рабочий инструмент может попасть на скрытую электропроводку или на Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 144 Нумерация составных частей выполнена по несчастным случаям. изображению на странице с иллюстрациями. Не открывайте аккумулятор. При этом 1 Бит-насадка* возникает опасность короткого 2 Патрон замыкания. 3 Фиксирующая гильза 4 Установочное кольцо крутящего момента 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 145 Пожалуйста, учитывайте предметный номер на типовой соответствует нижеследующим стандартам или табличке Вашего электроинструмента. Торговые нормативным документам: EН 60745 согласно обозначения отдельных электроинструментов могут положениям Директив 89/336/ЕЭС, 98/37/EС изменяться. (до 28.12.2009), 2006/42/EС (начиная с 29.12.2009). Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 146 Certification температуры от 0 °C до 45 °C. Благодаря этому достигается продолжительный срок службы аккумулятора. Учитывайте указания по утилизации. 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Замена рабочего инструмента (см. рис. В) Сборка До начала работ по техобслуживанию, смене...
 • Page 147 наполовину или полностью вжатом шуруп только в выключенном состоянии. выключателе 7 и освещает место Вращающиеся рабочие инструменты могут расположения винта/шурупа при соскользнуть. недостаточном общем освещении. Для выключения электроинструмента отпустить выключатель 7. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 148 продукта и также по запчастям. Монтажные внутренним диаметром резьбы прибл. на чертежи и информации по запчастям Вы длины шурупа. найдете также по адресу: www.bosch-pt.com Коллектив консультантов Bosch охотно поможет Вам в вопросах покупки, Техобслуживание и сервис применения и настройки продуктов и принадлежностей. Техобслуживание и очистка...
 • Page 149 аккумулятор, как отдельную часть, так и во встроенном в инструмент состоянии, не распространяются правила для опасных Оставляем за собой право на изменения. веществ. Однако, предписания для опасных веществ могут приобрести свое значение при транспортировке нескольких аккумуляторов. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 150: Українська

  трубами, батареями опалення, плитами електромережу або встромляти аку- та холодильниками. Коли Ваше тіло муляторну батарею, брати його в руки заземлене, існує збільшена небезпека або переносити, впевніться в тому, що удару електричним струмом. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 151 роботи, якщо будете працювати в дити до небезпечних ситуацій. зазначеному діапазоні потужності. б) Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим вимикачем. Електро- прилад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 152 Не обробляйте матеріали, що містять а) Віддавайте свій прилад на ремонт лише асбест. Асбест вважається канцерогенним. кваліфікованим фахівцям та лише з ви- користанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність приладу на довгий час. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 153 При несправній акумуляторній батареї може виступати рідина і забруднювати 13 Портфель* сусідні предмети. Перевірте затронуті *Зображене чи описане приладдя не належить до частини. Прочистіть їх або за необхідністю стандартного обсягу поставки. поміняйте. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 154 Certification назва деяких приладів може розрізнятися. Інформація щодо шуму і вібрації Результати вимірювання визначені відповідно 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division до EN 60745. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Рівень звукового тиску від приладу за класом А, як правило, нижчий за 70 дБ(A).
 • Page 155 завдяки схемі захисту вимикається. Робочий Встромляння акумуляторної батареї інструмент більше не рухається. Використовуйте лише оригінальні літієво- Після автоматичного вимикання іонні акумулятори Bosch з напругою, що електроприладу більше не відповідає зазначеній на заводській натискуйте на вимикач. Це може пошкодити табличці Вашого електроприладу.
 • Page 156 або при виході за межі допустимого довжини гвинта. температурного діапазону акумуляторної батареї 0–70 °C кількість обертів зменшується. Електроприлад знову працює на повній кількості обертів лише після досягнення допустимої температури акумуляторної батареї. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 157 Українська | 157 Технічне обслуговування і www.bosch-pt.com Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам сервіс при запитаннях стосовно купівлі, застосування і налагодження продуктів і приладдя до них. Технічне обслуговування і очищення Перед будь-якими роботами з Україна обслуговування електроприладу (напр., Бош Сервіс Центр Електроінструментів...
 • Page 158 здаватися окремо на повторну переробку або видалятися іншим екологічно чистим способом. Лише для країн ЄС: Відповідно до директиви 91/157/EWG пошкод- жені або відпрацьовані акумулятори/батарейки повинні здаватися на повторну переробку. Можливі зміни. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 159: Română

  ţineţi degetul pe Pătrunderea apei într-o sculă electrică întrerupător sau dacă porniţi scula măreşte riscul de electrocutare. electrică înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 160 Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experienţă. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 161 În cazul în care acumulatorul este defect, înşurubării şi deşurubării de şuruburi pentru din acesta se scurge lichidul care umezeşte scurt timp pot apărea reacţii puternice. obiectele învecinate. Verificaţi componentele afectate. Curăţaţi-le sau, dacă este necesar, schimbaţi-le. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 162 <2,5 m/s , incertitudine K=1,5 m/s Nivelul vibraţiilor menţionat AVERTISMENT în prezentele instrucţiuni a fost măsurat conform procedurii de măsurare standardizate în EN 60745 şi poate fi folosit la compararea maşinilor. 2 609 932 590 | (27.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 163 între 0 ˚C şi 45 ˚C. Astfel se obţine o durată de viaţă mai îndelungată a acumulatorilor. Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea. Schimbarea accesoriilor (vezi figura B) 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) cât şi în timpul...
 • Page 164 „ “. Montarea acumulatorului Pornire/oprire Folosiţi numai acumulatori cu tehnologie litiu-ion originali Bosch având aceeaşi Apăsaţi pentru punerea în funcţiune a sculei tensiune cu cea specificată pe plăcuţa electrice întrerupătorul pornit/oprit 7 şi ţineţi-l indicatoare a sculei dumneavoastră...
 • Page 165 şi privitor la piesele de schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cât şi informaţii privind piesele de schimb găsiţi şi la: www.bosch-pt.com Echipa de consultanţă clienţi Bosch răspunde cu plăcere la întrebările privind cumpărarea, utilizarea şi reglarea produselor şi accesoriior lor. Bosch Power Tools...
 • Page 166 166 | Română România Eliminare Robert Bosch SRL Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele Bosch Service Center trebuie direcţionate către o staţie de Str. Horia Măcelariu Nr. 30-34, revalorificare ecologică. 013937 Bucureşti Numai pentru ţările UE: Tel. Service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40 Fax: +40 (021) 4 05 75 66 Nu aruncaţi sculele electrice în...
 • Page 167: Български | 167

  облекло и винаги с предпазни очила. оригинални щепсели и контакти Носенето на подходящи за ползвания намалява риска от възникване на токов електроинструмент и извършваната дей- удар. ност лични предпазни средства, като Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 168 които нарушават или изменят уверявайте, че тя е включена и функ- функциите на електроинструмента. ционира изправно. Използването на Преди да използвате аспирационна система намалява риско- вете, дължащи се на отделящата се при работа прах. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 169 пирони, винтове и др.п., тъй като те – бъде претоварен или могат да предизвикат късо – се заклини в обработвания детайл. съединение. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 170 върху пусковия прекъсвач или поставянето инструмента се отнася до изображенията на на акумулаторна батерия във включен страниците с фигурите. електроинструмент може да доведе до трудови злополуки. 1 Накрайник за завиване/развиване (бит)* 2 Гнездо 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 171 Моля, обърнете внимание на каталожния номер на Вашия електроинструмент, написан на табелката му. Търговските на Директиви 89/336/EWG, 98/37/EG (до наименования на някои електроинструменти могат да бъдат 28.12.2009), 2006/42/EG (от 29.12.2009). променяни. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 172 Certification между 0 °C и 45 °C. По този начин се увеличава дълготрайността на акумулаторната батерия. Спазвайте указанията за бракуване. 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Смяна на работния инструмент (вижте фиг. В) Монтиране Преди извършване на каквито и да е...
 • Page 173 изцяло натиснат пусков прекъсвач 7 и само когато е изключен. Въртящият се позволява осветяването на мястото на работен инструмент може да се изметне. завиване при неблагоприятни светлинни условия. За изключване на електроинструмента отпуснете пусковия прекъсвач 7. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 174 превключвателя за посоката на въртене в средна позиция. При задействане на пусковия прекъсвач по невнимание съществува опасност от нараняване. За да работите качествено и безопасно, поддържайте електроинструмента и вентилационните отвори чисти. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 175 като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (27.6.07)
 • Page 176: Srpski

  što Prodor vode u električni alat povećava uključite električni alat. Neki alat ili ključ rizik od električnog udara. koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 177 Popravite ove oštećene delove pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 178 Sačekajte da se električni alat umiri, pre strani. nego što ga ostavite. Upotrebljeni alat se 1 Umetak uvrtača* može zakačiti i gubitkom kontrole voditi 2 Prihvat za alat preko električnog alata. 3 Čaura za blokadu 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 179 Težina prema EPTA- Procedure 01/2003 Molimo da obratite pažnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vašeg električnog alata. Trgovačke oznake pojedinih električnih 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division alata mogu varirati. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Informacije o šumovima/vibracijama Merne vrednosti su dobijene prema EN 60745.
 • Page 180 Vašem električnom alatu. Ubacivanje baterije Li-jonski akumulator je zaštićen od prevelikog pražnjenja sa „Electronic Cell Protection (ECP)“. Koristite samo originalne Bosch Li-jonske Kod ispražnjenog akumulatora isključuje se akumulatore sa naponom koji je naznačen električni alat preko zaštitne veze. Upotrebljeni na tipskoj tablici Vašeg električnog alata.
 • Page 181 HSS-burgije (Auto-Lock) (HSS=Brzorežući čelik visokog učinka). Kod ne pritisnutog prekidača za Odgovarajući kvalitet garantuje Bosch-Pribor. uključivanje-isključivanje 7 se blokira vreteno za Pre uvrtanja većih, dužih zavrtanja u tvrde radne bušenje a time i prihvat za alat. komade trebali bi najpre probušiti sa presekom Ovo omogućava uvrtanje zavrtanja i pri praznom...
 • Page 182 čaure za blokadu 3. Ako bi električni alat i pored brižljivog postupka Uklanjanje djubreta izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki autorizovani servis za Bosch- Električni pribori, pribor i pakovanja treba da se električne alate. odvoze regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove sredine.
 • Page 183: Slovensko | 183

  štedilniki in hladilniki. nošenjem se prepričajte, če je električno Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemljeno. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 184 Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 185 – če je električno orodje preobremenjeno ali Nevarnost kratkega stika! – če se zagozdi v obdelovanec. Zavarujte akumulator pred vročino, na primer tudi pred trajnim sončnim sevanjem in pred ognjem. Nevarnost eksplozije. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 186 EN 60745. Podatek se lahko uporablja za 11 Vrtalnik s šestrobnim vratom* primerjavo med napravami. 12 Zanka za obešanje. * 13 Torba za orodje in pribor. * *Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg dobave. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 187 Zamenjava orodja (glejte sliko B) Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division transportiranju in shranjevanju premaknite D-70745 Leinfelden-Echterdingen stikalo za preklop smeri vrtenja v sredino.
 • Page 188 7 in omogoča osvetlitev vijačnega mesta pri neugodnih Uporabljajte samo originalne litijevo-ionske svetlobnih razmerah. akumulatorje znamke Bosch z napetostjo, ki je navedena na tipski ploščici Vašega Za izklop električnega orodja vklopno/izklopno električnega orodja. V primeru uporabe stikalo 7 spustite.
 • Page 189 Pri vrtanju v kovino uporabljajte samo www.bosch-pt.com brezhibne, nabrušene HSS-svedre (HSS = Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z visokozmogljivo hitrorezljivo jeklo). Ustrezno veseljem na voljo pri vprašanjih glede nakupa, kakovost zagotavlja program pribora Bosch.
 • Page 190 Akumulatorje/baterije je treba zbirati, reciklirati ali jih odlagati na okolju prijazen način. Samo za države EU: V skladu s smernico 91/157/EWG je treba defektne ali izrabljene akumulatorje/baterije reciklirati. Pridržujemo si pravico do sprememb. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 191: Hrvatski | 191

  Alat ili ključ koji se nalazi u c) Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. rotirajućem dijelu uređaja može dovesti Prodiranje vode u električni alat povećava do nezgoda. opasnost od strujnog udara. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 192 Na taj će se način osigurati da ostane funkcija električnog alata. Prije primjene sačuvana sigurnost uređaja. ove oštećene dijelove treba popraviti. Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim alatima. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 193 Posebno su opasne mješavine materijala. Prašina od lakog metala može se zapaliti ili Električni alat predviđen je za uvijanje i eksplodirati. otpuštanje vijaka, kao i za bušenje drva, metala i plastike. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 194 – Drvo Težina odgovara EPTA- Procedure 01/2003 Molimo pridržavajte se kataloškog broja sa tipske pločice vašeg 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division električnog alata. Trgovačke oznake pojedinih električnih alata D-70745 Leinfelden-Echterdingen mogu varirati. 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 195 Stavljanje aku-baterije Aku-baterija bi se mogla oštetiti. Koristite samo originalne Bosch Li-ionske Aku-baterija se isporučuje djelomično aku-baterije, sa naponom navedenim na napunjena. Prije prve uporabe vašeg električnog tipskoj pločici vašeg električnog alata.
 • Page 196 HSS-svrdla stezač alata. (HSS=brzorezni čelik). Odgovarajuću kvalitetu To omogućava uvijanje vijaka i kod ispražnjene jamči program Bosch pribora. aku-baterije, odnosno korištenje električnog Prije uvijanja većih, duljih vijaka u tvrde alata kao odvijača. materijale, trebate sa promjerom jezgre navoja predbušiti na cca.
 • Page 197 Tim Bosch savjetnika za kupce rado će položaj. Kod nehotičnog aktiviranja odgovoriti na vaša pitanja o kupnji, primjeni i prekidača za uključivanje/isključivanje podešavanju proizvoda i pribora.
 • Page 198 Aku-baterije/baterije trebaju se sakupiti, reciklirati ili zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Samo za zemlje EU: Prema smjernicama 91/157/EWG, neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se reciklirati. Zadržavamo pravo na promjene. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 199: Eesti | 199

  Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. hoiate elektrilise tööriista kandmisel Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku on elektrilöögi oht suurem. sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 200 Juhusliku kokkupuute juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute korral loputage kahjustatud kohta veega. käes on elektrilised tööriistad ohtlikud. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 201 Rakendage kaitsemeetmeid, kui töötamisel plastmaterjalide puurimiseks. võib tekkida tervistkahjustavat, süttimis- või plahvatusohtlikku tolmu. Näiteks: mõned tolmuliigid on vähkitekitava toimega. Kandke tolmukaitsemaski ja võimaluse korral kasutage tolmu-/laastueemaldusseadist. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 202 Head of Product Engineering Certification Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi Pöörake palun tähelepanu oma tööriista andmesildil toodud tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik tähistus võib olla erinev. 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 203 2. Tarvik lukustub osaliselt või täielikult alla vajutatud, ja valgustab automaatselt. kruvikeeramiskohta pimedas või hämaras töötamisel. Tarviku eemaldamine Seadme väljalülitamiseks vabastage lüliti Tõmmake lukustushülss 3 ette ja eemaldage (sisse/välja) 7. tarvik. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 204 Kotti 13 saab mahutada seadme, akulaadija, Boschi müügiesindajad nõustavad Teid toodete lisaaku ja teisi tarvikuid. Kotti 13 saab ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja riputuskaare 12 abil üles riputada. seadistamisega seotud küsimustes. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 205 Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liik- mesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 206: Latviešu

  Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontakt- dakšas salāgotājus, ja elektroinstru- ments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 207 ļauj strādāt daudz ražīgāk sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi un ir vieglāk vadāmi. darbotos. Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās personas veselību. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 208 ādas iekaisumu vai pat apdegumu. Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Ie- stiprinot apstrādājamo priekšmetu skrūvspīlēs vai citā stiprinājuma ierīcē, strādāt ir drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 209 Ja akumulators ir bojāts, no tā var izplūst šķidrais elektrolīts, saslapinot tuvumā esošos priekšmetus. Pārbaudiet daļas, ko ir skāris elektrolīts. Attīriet elektrolīta skartās elektroinstrumenta daļas vai, ja nepieciešams, nomainiet tās. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 210 Mērījumi ir veikti atbilstoši standartam EN 60745. Instrumenta radītā trokšņa spiediena pēc raksturlīknes A izsvērtā tipiskā vērtība nepārsniedz 70 dB(A). 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt D-70745 Leinfelden-Echterdingen 80 dB(A). Nēsājiet ausu aizsargus! Kopējā...
 • Page 211 Uzsākot lietošanu ieslēdzēju. Šādas rīcības dēļ var tikt bojāts Akumulatora ievietošana akumulators. Lietojiet tikai oriģinālos Bosch litija-jonu Akumulators tiek piegādāts daļēji uzlādētā akumulatorus, kuru spriegums atbilst uz stāvoklī. Pirms elektroinstrumenta pirmās elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes lietošanas pilnīgi uzlādējiet akumulatoru.
 • Page 212 (HSS=Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl). parastu skrūvgriezi. Vēlamo darbinstrumentu kvalitāti var Termoatkarīga aizsardzība pret pārslodzi nodrošināt, iegādājoties urbjus no Bosch papildpiederumu klāsta. Pareizi lietojot elektroinstrumentu, tas netiek pārslogots. Taču pie paaugstinātas slodzes, kā Ieskrūvējot liela izmēra garas skrūves cietā...
 • Page 213 2002/96/ES par nolieto- www.bosch-pt.com tajām elektriskajām un elektronis- Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums kajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem palīdzēt vislabākajā veidā, atbildot uz nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie jautājumiem par izstrādājumu un to piederumu elektroinstrumenti jāsavāc, jāizjauc un jānodod...
 • Page 214 Tikai ES valstīm Saskaņā ar direktīvu 91/157/EES, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jānodod otrreizējai pārstrādei. Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 215: Lietuviškai

  įrankį, sumažėja lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų. rizika susižeisti. b) Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildy- tuvų, viryklių ar šaldytuvų. Kai Jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 216 Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, jam skirtą akumuliatorių. Naudojant kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra kitokius akumuliatorius iškyla pavojingas ir jį reikia remontuoti. susižalojimo ir gaisro pavojus. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 217 – jis yra perkreipiamas apdirbamame ruoši- nyje. Neardykite akumuliatoriaus. Galimas trumpojo sujungimo pavojus. Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., nepalikite jo ilgą laiką tiesioginio saulės spindulių poveikio zonoje, ir ugnies. Gali kilti sprogimo pavojus. Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 218 10 Šviesos diodas metodiką ir gali būti naudojamas lyginant prie- 11 Grąžtas su šešiabriauniu kotu* taisus. 12 Kabliukas prietaisui pakabinti. * 13 Įrankių krepšys. * *Pavaizduoti ar aprašyti priedai į standartinį komplektą neįeina. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...
 • Page 219 Įrankių keitimas (žiūr. pav. B) Prieš atliekant prietaiso aptarnavimo darbus (pvz., techninę priežiūrą, keičiant įrankius ir t.t.), o taip pat transportuojant ir 19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division sandėliuojant prietaisą, būtina nustatyti D-70745 Leinfelden-Echterdingen sukimosi krypties perjungiklį į vidurinę...
 • Page 220 Paruošimas naudoti apšviesta. Norėdami išjungti prietaisą, atleiskite įjungimo- Akumuliatoriaus įdėjimas išjungimo jungiklį 7. Naudokite tik originalius Bosch ličio jonų akumuliatorius, kurių įtampa atitinka Jūsų Sūkių reguliavimas elektrinio prietaiso firminėje lentelėje Įjungto elektrinio prietaiso sūkių skaičių tolygiai nurodytą įtampą. Naudojant kitokius akumu- galite reguliuoti atitinkamai spausdami liatorius iškyla pavojus susižeisti arba sukelti...
 • Page 221 Jei akumuliatorius nebeveikia, prašome kreiptis vežimo taisyklių subjektas. Tačiau pavojingų į Bosch įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą. krovinių vežimo taisyklės galėtų būti taikomos, jei vienu metu būtų gabenamas didelis akumuliatorių kiekis. Tokiu atveju gali tekti Bosch Power Tools 2 609 932 590 | (26.6.07)
 • Page 222 Akumuliatoriai ar baterijos turi būti surenkami ir perdirbami arba sunaikinami nekenksmingu aplinkai būdu. Tik ES šalims: Susidėvėję akumuliatoriai ir akumuliatoriai su defektais turi būti perdirbti pagal Direktyvos 91/157/EEB reikalavimus. Galimi pakeitimai. 2 609 932 590 | (26.6.07) Bosch Power Tools...

Table of Contents