Download Print this page

Tiøng Vi·t | 79 - Bosch GHO 10-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-447-001.book Page 79 Monday, October 8, 2007 11:18 AM
CΩnh b¯o tçng qu¯t c¯ch s¥
vn
dông an toμn dông cô {i·n c÷m
tay
[ãc kþ mãi cΩnh b¯o an toμn vμ
C~NH B|O
hõëng dÿn. Khäng tuÉn thò mãi
cΩnh b¯o vμ hõëng dÿn {õïc li·t k› dõëi {Éy cß thÚ
bÔ {i·n giút, gÉy ch¯y vμ/hay bÔ thõêng tŸt nghi›m
trãng.
H'y giù t`t cΩ tμi li·u vÖ cΩnh b¯o vμ hõëng dÿn
{Ú tham khΩo vÖ sau.
ThuŸt ngù "dông cô {i·n c÷m tay" trong ph÷n cΩnh
b¯o lμ {Ö cŸp {øn sú s¥ dông dông cô {i·n c÷m tay
còa b"n, lo"i s¥ dông {i·n ngu≥n (cß dÉy cÄm {i·n)
hay vŸn hμnh bÅng pin (khäng dÉy cÄm {i·n).
1) Khu vúc lμm vi·c an toμn
a) Giù nêi lμm vi·c s"ch vμ {ò ¯nh s¯ng. Nêi
lμm vi·c b»a bén vμ tåi tæm dÆ gÉy ra tai n"n.
b) Khäng vŸn hμnh dông cô {i·n c÷m tay
trong mäi trõìng dÆ gÉy nç, ch≠ng h"n nhõ
nêi cß ch`t láng dÆ ch¯y, khfl {åt hay r¯c.
Dông cô {i·n c÷m tay t"o ra c¯c tia l¥a n›n cß
thÚ lμm r¯c b⁄n ch¯y hay båc khßi.
c) Khäng {Ú trÑ em hay ngõìi {øn xem {öng
g÷n khi vŸn hμnh dông cô {i·n c÷m tay. Sú
phÉn tÉm cß thÚ gÉy ra sú m`t {iÖu khiÚn.
2) An toμn vÖ {i·n
a) Phflch cÄm còa dông cô {i·n c÷m tay phΩi
thflch hïp vëi ç cÄm. Khäng bao giì {õïc
cΩi biøn l"i phflch cÄm dõëi mãi h‡nh thöc.
Khäng {õïc s¥ dông phflch tiøp hïp nåi
tiøp {`t (dÉy m¯t). Phflch cÄm nguy›n bΩn vμ
ç cÄm {Ïng lo"i sfi lμm giΩm nguy cê bÔ {i·n
giút.
b) Tr¯nh khäng {Ú thÉn thÚ tiøp xÏc vëi {`t
hay c¯c vŸt cß bÖ m◊t tiøp {`t nhõ {õìng
ång, là sõíi, hμng rμo vμ tò l"nh. Cß nhiÖu
nguy cê bÔ {i·n giút hên nøu cê thÚ b"n bÔ tiøp
hay nåi {`t.
c) Khäng {õïc {Ú dông cô {i·n c÷m tay ngoμi
mõa hay í t‡nh tr"ng ¤m õët. Nõëc vμo m¯y
sfi lμm tæng nguy cê bÔ {i·n giút.
Bosch Power Tools
d) Khäng {õïc l"m dông dÉy dÿn {i·n. Khäng
bao giì {õïc nÄm dÉy dÿn {Ú x¯ch, k⁄o
hay rÏt phflch cÄm dông cô {i·n c÷m tay.
Khäng {Ú dÉy g÷n nêi cß nhi·t {é cao, d÷u
nhët, vŸt nhãn b⁄n hay bé phŸn chuyÚn
{éng. Lμm háng hay cuén råi dÉy dÿn lμm
tæng nguy cê bÔ {i·n giút.
e) Khi s¥ dông dông cô {i·n c÷m tay ngoμi
trìi, dñng dÉy nåi thflch hïp cho vi·c s¥
dông ngoμi trìi. S¥ dông dÉy nåi thflch hïp
cho vi·c s¥ dông ngoμi trìi lμm giΩm nguy cê
bÔ {i·n giút.
f) Nøu vi·c s¥ dông dông cô {i·n c÷m tay í
nêi ¤m õët lμ khäng thÚ tr¯nh {õïc, dñng
thiøt bÔ ngÄt m"ch tú {éng (RCD) bΩo v·
ngu≥n. S¥ dông thiøt bÔ thiøt bÔ ngÄt m"ch tú
{éng RCD lμm giΩm nguy cê bÔ {i·n giút.
3) An toμn c¯ nhÉn
a) H'y tÜnh t¯o, biøt râ m‡nh {ang lμm g‡ vμ h'y
s¥ dông û thöc khi vŸn hμnh dông cô {i·n
c÷m tay. Khäng s¥ dông dông cô {i·n c÷m
tay khi {ang m·t mái hay {ang bÔ t¯c {éng
do ch`t gÉy nghi·n, rõïu hay dõïc ph¤m
gÉy ra. Mét tho¯ng m`t tŸp trung khi {ang vŸn
hμnh dông cô {i·n c÷m tay cß thÚ gÉy thõêng
tflch nghi›m trãng cho bΩn thÉn.
b) S¥ dông trang bÔ bΩo hé c¯ nhÉn. Luän luän
{eo kflnh bΩo v· mÄt. Trang bÔ bΩo hé nhõ
kh¤u trang, giμy chång trït, nßn bΩo hé, hay
dông cô bΩo v· tai khi {õïc s¥ dông {Ïng nêi
{Ïng chè sfi lμm giΩm nguy cê thõêng tŸt cho
bΩn thÉn.
c) Phàng tr¯nh m¯y khíi {éng b`t ngì. BΩo
{Ωm cäng tÄc m¯y í vÔ trfl tÄt trõëc khi cÄm
vμo ngu≥n {i·n vμ/hay lÄp pin vμo, khi nh`c
m¯y l›n hay khi mang x¯ch m¯y. Ng¯ng
ngßn tay vμo cäng tÄc m¯y {Ú x¯ch hay kflch
ho"t dông cô {i·n c÷m tay khi cäng tÄc í vÔ trfl
mí dÆ dÿn {øn tai n"n.
d) L`y mãi ch‡a hay khßa {iÖu chÜnh ra trõëc
khi mí {i·n dông cô {i·n c÷m tay. Khßa hay
ch‡a càn gÄn dflnh vμo bé phŸn quay còa dông
cô {i·n c÷m tay cß thÚ gÉy thõêng tflch cho
bΩn thÉn.
Tiøng Vi·t | 79
1 609 929 M02 | (8.10.07)

Hide quick links:

Advertisement

loading