Download Print this page
Morso S10 Instructions For Installation And Use Manual

Morso S10 Instructions For Installation And Use Manual

Advertisement

Available languages

Available languages

DK
UK
www.morsoe.com
Morsø S10
Opstillings- og betjeningsvejledning
Instructions for installation and use
S10-40
S10-45
D
1

Advertisement

Chapters

loading

Summary of Contents for Morso S10

 • Page 1 Morsø S10 Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S10-40 S10-45 www.morsoe.com...
 • Page 2: Table Of Contents

  InDhOlD · COnTEnTS Opstilling af Deres Morsø ovn ......5 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn ....10 Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen... . 14 Tekniske data..
 • Page 3 Opstillings- og betjeningsvejledning S10-40 S10-45 En 13240 · SInTEF 110-0346 MORSØ JERNSTØBERI A/S . DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com · Website: www.morsoe.com...
 • Page 4 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er den største udbyder på det danske marked, har siden 1853 fremstillet brændeovne af den højeste kvalitet. hvis De blot følger omstående instruktioner, er vi sikre på, at De også vil få nytte og glæde af Deres nye ovn i mange år.
 • Page 5: Opstilling Af Deres Morsø Ovn

  1.0 Opstilling af Deres Morsø Ovn 1.1 Udpakning af ovnen Morsø S10-40 ovnen vejer 98 kg. Morsø S10-45 ovnen vejer 140 kg. For at undgå skamferinger i forbindelse med udpakning og montering af ovnen anbefales det at være 2 personer til dette arbejde.
 • Page 6: Skorstenen

  Af hensyn til varmecirkulation, rengøring og evt. indvendig rensning af ovn, anbefales afstand til murværk at være 10-15 cm. Et lag tapet bliver normalt, når det er påsat murværk, betragtet som ikke-brændbart materiale. På gulvet Sker opstillingen på brændbart gulv, skal de nationale og lokale bestemmelser overholdes med hensyn til størrelsen på...
 • Page 7 1.6 Rørtilslutning Røgtuden er vendbar og har mulighed for ø150 (indenfor og udenfor røgtudskrave) og ø120 rørtilslutning. Skorstenstilslutning ovenud Ovnen er fra fabrikken monteret med røgtud (1) ovenud . Kuglefanget, der skal forhindre at skorstensfejeren ødelægger ovnens røgledeplader under rensning, er den 128 mm lange stang, der er vedlagt i ovnen. Kuglefanget monteres samtidig med montering af skorsten.
 • Page 8: Tilslutning Til Muret Skorsten

  1.7 Tilslutning til muret skorsten I væggen fastmures en røgrørsbøsning, og røgrøret føres ind i denne. Røret må ikke stikkes ind i selve skorstensåbningen, men kun gå til den indvendige side af skorstenslysningen. Samlin- gerne ved ovn/rør og rør/murbøsning skal tætnes med den vedlagte glassnor. Normalt behøver man ikke tætne mellem evt.
 • Page 9 1.9 Trækforhold Hvis der kommer røg ud af ovnen, når fyrdøren åbnes, skyldes det dårligt skorstenstræk. Der kræves, for denne ovntype, et skorstenstræk på mindst 12 pa. for at afgive tilfredsstillende for- brænding og forhindre røgudslip. Der vil dog være risiko for røgudslip, hvis ovndøren åbnes un- der meget kraftig fyring.
 • Page 10: Fyringsteknik/Brugen Af Deres Ovn

  2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn Deres ovn er konstrueret med lufttilførsel 2 steder. En forvarmet forbrændingsluft tilføres forbrændingen med stor hastighed over glasset og be- tjenes ved hjælp af grebet over døren. Forbrændingsluften tilføres, når grebet skydes til højre og lukkes når grebet skydes til venstre. En anden lufttilførsel er en konstant forvarmet lufttilførsel uden reguleringsmulighed, der til- føres forbrændingen lige over bålet, og sørger for at brænde de sidste gasser af, som træet af- giver under opvarmningen.
 • Page 11 2.1 Optænding og fyringsintervaller Under optænding er der behov for en stor luftmængde. Startes der op med en helt kold ovn, kan man med fordel lade døren stå på klem de første minutter og åbne forbræn- dingslufttilførsel på max. For at opbygge et isolerende askelag i bunden af ovnen, bør De ved første optænding afbrænde 1-1,5 kg tørt pindebrænde.
 • Page 12 5. Normal påfyring bør ske, mens der endnu er gløder tilba- ge. Gløderne fordeles i bunden, dog flest foran i ovnen. 6. Der lægges 2 stykker brænde à 0,5-0,7 kg og ca. 25-30 cm lange ind over gløderne i ét lag med en afstand på ca. 1 cm mellem træstykkerne.
 • Page 13 Normalt skal ovndøren altid åbnes roligt de første 2-3 centimeter, og man skal vente til tryk- ket er udlignet inden døren åbnes helt. På denne måde undgås eventuelle røggener specielt i forbindelse med dårlige trækforhold. Åbn aldrig ovndøren under voldsom fyring. Når træet er brændt ud, er det omdannet til glødende trækul.
 • Page 14: Udvendig Vedligeholdelse

  3.0 Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen 3.1. Udvendig vedligeholdelse Ovnens overflade er malet med en varmebestandig senotherm maling. Den holder sig pænest, hvis den blot støvsuges med et blødt mundstykke eller aftørres med en tør fnugfri klud. Den malede overflade kan med tiden, ved for kraftig fyring, få et gråligt skær; men ovnen kan let opfriskes med en Morsø...
 • Page 15: Rensning Af Ovnen

  Pakninger Med tiden vil pakningerne i lågerne blive slidte og bør, for at undgå løbsk forbrænding, udskif- tes efter behov. Brug Morsø pakningssæt Bemærk: normale sliddele er ikke omfattet af Morsøs udvidede garantiordning. Vedligeholdelsessortiment (Reservedele, Glasrens, Maling, Pakningssæt m.m.) findes hos De- res Morsø...
 • Page 16 2. Med den ene hånd løftes nederste røgledeplade. Dermed kan man med den anden løfte sidestenen nogle centimeter op. Dette gøres nemmest med en ligekærvet skruetræk- ker eller lignende. Når stenen er løftet, tippes mellembun- den på plads igen og sidestenen kan dernæst komme fri af mellembunden og løftes ud 3.
 • Page 17: Tekniske Data

  6. Hvis det er nødvendigt kan bagstenen nu udtages 7. Løft øverste røgledeplade fri af holderne og ned bag hol- dererne for at få den ud 8. Montering af vermiculite dele igen: modsat rækkefølge af udtagning. Vedligeholdelsesdele til S10 Beskrivelse Produktnr. Paksnor til dør 57100700...
 • Page 19 Instructions for installation and use Morsø S10 S10-40 S10-45 En 13240 · SInTEF 110-0346 MORSØ JERNSTØBERI A/S . DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com · Website: www.morsoe.com...
 • Page 20 Enjoy your new Morsø stove! Morsø, the biggest stove company in the Danish market, has been making wood-burning stoves of the highest quality since 1853. Just follow the instructions below, and we are certain that you will be able to use and enjoy your new stove for many years.
 • Page 21: Installing Your Morsø Stove

  1.0 Installing your Morsø stove 1.1 Unpacking the stove The Morsø S10-40 weigh 98 kg. The Morsø S10-45 weigh 140 kg. In order to avoid damage when unpacking and assembling the stove, we recommend that this job be undertaken by 2 people.
 • Page 22: The Chimney

  We recommend that the stove be installed at least 10-15 cm from masonry in order to allow heat to circulate and to facilitate the cleaning of the inside and outside of the stove. A layer of wallpaper on a brick wall is normally regarded as non-flammable material. The floor If the stove is installed on a flammable floor, national and local regulations must be observed with regard to the size of the non-flammable underlying surface that must cover the floor...
 • Page 23 The stove is fitted ex works with a branch piece under the stove for fresh air connection, if re- Material: Format: quired. Weight: Scale: Morsø S10-40 Rearwards: Model no. Itemno.: Drawing no.: Lift the top plate and convection back panel off the stove and remove the branch piece under...
 • Page 24: Connecting To A Brick Chimney

  1.7 Connecting to a brick chimney Brick a flue bushing securely into the wall, and insert the flue pipe into it. The pipe must not ex- tend into the actual chimney opening, but only to the inside of the chimney aperture. The joints between the stove/pipe and pipe/wall bushing must be sealed with the glass tape provided.
 • Page 25 1.9 Draught If smoke comes out of the stove when the fire door is opened, it will be due to the poor draught in the chimney. This type of stove requires at least 12 PA of chimney draught to achieve satis- factory combustion and to prevent smoke from escaping.
 • Page 26: Firing/Using The Stove

  2.0 Firing/using the stove Your stove is constructed with air inlets in two places. Pre-heated, fast-moving combustion air is added to the fire above the glass window, and is reg- ulated using the handle above the door. The combustion air is let in when the handle is pushed to the right, and shut off when the handle is pushed to the left.
 • Page 27 2.1 lighting instructions and fuelling intervals A lot of air is needed when lighting the stove. If you are starting with a cold stove, the door should be left ajar for the first few minutes and the combustion air supply opened to maximum. In order to build up an insulating layer of ash in the bottom of the stove, you should burn 1-1.5 kg of dry kindling when you light the stove the first time.
 • Page 28 5. Re-stoking should normally be carried out while embers still remain. Distribute the embers in the bottom, ensuring that most of them are at the front of the stove. 6. Place 2 pieces of wood of 0.5-0.7 kg each and approx. 25-30 cm long over the embers in a single layer, with a distance of approx.
 • Page 29 The stove door should normally be opened gently the first 2-3 cm, then you should wait un- til the pressure has equalised before opening the door all the way. This technique will prevent smoke from getting out, particularly when there is a poor draugt. The stove door should never be opened when the stove is being fired vigorously.
 • Page 30: Routine Stove Maintenance

  3.0 Routine stove maintenance 3.1 External maintenance The cast surface of the stove is painted with heat-resistant Senotherm paint. It is best maintained by simply vacuuming it with a soft brush attachment or wiping it down with a dry, dust-free cloth. If the stove is used too vigorously, the painted surface may assume a greyish tinge over time, but the stove can easily be freshened up with Morsø...
 • Page 31: Cleaning The Stove

  Please note that no unauthorised alterations of the design may be undertaken, and that any parts that are replaced must be replaced with original Morsø parts. Gaskets The gaskets in the doors will wear out over time and should be replaced as required in order to prevent runaway combustion.
 • Page 32 2. With one hand, lift the bottom baffle plate. With the other hand, lift the brick panel up a few centimetres. This is best done with a slotted screwdriver or similar. Once the brick has been lifted, tip the diaphragm back into place, so the brick panel is now released and can be lifted out.
 • Page 33 7. Lift the top baffle plate free of the brackets and down and back from the brackets to release it. 8. Re-installing vermiculite parts: as removal but in rever- se order. Spare parts for the S10 Description Product no. Door packing cord...
 • Page 36 Morsø Jernstøberi A/S - 2011.03.15 - 72104000 www.morsoe.com...

This manual is also suitable for:

S10-40S10-45