Download  Print this page

Osd (on Screen Display In M.rec And M.play Modes); Turning The Osd On/off (on Screen Display); Osd (údaje V Hledáãku V ReÏimech M.rec A M.play); Zapnutí A Vypnutí Zobrazení údajÛ V Hledáãku (osd) - Samsung VP-D107 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Getting to Know Your Camcorder
OSD (On Screen Display in M.REC/M.PLAY modes)
A. Folder number-file number (see page 87)
B. Image counter
- Current still image/Total number of
recordable still images.
C. CARD (MEMORY CARD) indicator
D. Image recording and loading indicator
E. Quality
F. ERASE PROTECTION indicator
(see page 96)
G. Print Mark (see page 95)
H. SLIDE SHOW
I. MPEG4 SCREEN SIZE

Turning the OSD on/off (On Screen Display)

G
Turning OSD on/off
Press the DISPLAY button on the left side panel.
- Each press of the button toggles the OSD
function on and off.
- When you turn the OSD off,
In CAMERA mode: The STBY, REC, EASY.Q
modes are always displayed on the OSD,
even when the OSD is turned OFF and
the key input is displayed for 3 seconds
then turned off.
In PLAYER mode: When you press any
Function button, the function is displayed
on the OSD for 3 seconds before it turns off.
G
Turning the DATE/TIME on/off
- The DATE/TIME is not affected when the OSD function is switched
ON or OFF.
- To turn the DATE/TIME on or off, access the menu and change the
DATE/TIME mode. (see page 55)
- You may also use the Quick Menu to turn the DATE/TIME ON or
OFF. (see page 57) (only in CAMERA/M.REC mode)
Seznámení s va‰í videokamerou
OSD (Údaje zobrazované v reÏimech M.REC/M.PLAY)
OSD in M.REC mode
E
D
C
SF
2 2 / 2 4 0
3 5 2
2 min
1 2 : 0 0
1 0 . J A N . 2 0 0 4
OSD in M.PLAY mode
H
F
G
SLIDE
0 0 1
2 2 / 2 4 0
MEMORY CARD !
1 2 : 0 0
A
1 0 0 - 0 0 0 1
1 0 . J A N . 2 0 0 4
G
Zapínání a vypínání DATUMU/âASU
- Funkce zobrazení DATE/TIME není ovlivnûna zapnutím nebo
vypnutím funkce OSD.
- Chcete-li funkci DATE/TIME zapnout ãi vypnout, musíte vstoupit do
nabídky a reÏim této funkce zmûnit (viz str. 55).
- K zapnutí nebo vypnutí funkce DATE/TIME mÛÏete také pouÏít
rychlou nabídku Quick Menu (viz str. 57) — (pouze v reÏimech
CAMERA/M.REC).
A. âíslo sloÏky - souboru (viz str. 87)
B. Poãítadlo obrázkÛ
-
Aktuální fotografie/celkov˘ poãet fotografii,
které je moÏno zaznamenat.
C. Indikátor CARD (MEMORY CARD)
D. Indikátor záznamu obrázku a naãítání
B
E. Kvalita
I
F. Indikátor ERASE PROTECTION (ochrana proti
neÏádoucímu vymazání) (viz str. 96)
G. Oznaãování pro tisk (viz str. 95)
H. SLIDE SHOW (prohlíÏení statick˘ch snímkÛ)
I. Rozmûr obrazu ve formátu MPEG4
Zapínání a vypínání údajÛ OSD
G
Zapínání/vypínání OSD
Stisknûte tlaãítko DISPLAY na panelu na levé
stranû kamery.
- KaÏd˘m stiskem tohoto tlaãítka se funkce OSD
zapíná a vypíná.
- Pokud funkci OSD vypnete:
V reÏimu CAMERA: Údaje STBY a REC,
EASY.Q v hledáãku budou stále zobrazovány, i
kdyÏ je funkce OSD vypnuta (OFF). Stisknuté
funkãní tlaãítko bude zobrazováno po dobu 3
sekund a potom jeho zobrazení zmizí.
V reÏimu PLAYER: Pokud stisknete jakékoli
funkãní tlaãítko, symbol funkce bude v hledáãku
zobrazen po dobu 3 sekund a potom zobrazení
zmizí.
CZECH
19
19

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D107

This manual is also suitable for:

Vp-d107i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: