Download  Print this page

Clock Set; Clock Set (nastavení Hodin) - Samsung VP-D107 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G CLOCK SET
✤ CLOCK setup works in CAMERA, PLAYER, M.REC and
M.PLAY modes.
✤ The DATE/TIME is automatically recorded onto a tape.
Before recording, please set the DATE/TIME.
1. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
3. Use the MENU DIAL to select CLOCK SET from
the submenu.
4. Press the ENTER button to enter SETTING mode.
I
A blinking item indicates the item to be changed.
The year will blink first.
5. Using the MENU DIAL, change the year setting.
6. Press the ENTER button.
I
The month will blink.
7. Using the MENU DIAL, change the month setting.
8. Press the ENTER button.
I
The day will blink.
9. You can set the day, hour and minute following
the same procedure for setting the year and month.
10. Press the ENTER button after setting the minutes.
I
The word COMPLETE! will appear, and a few
seconds later, the menu screen will automatically
return to the sub menu.
11. To exit, press the MENU button.
Pokroãilé metody záznamu
G CLOCK SET (Nastavení hodin)
✤ Funkce nastavení hodin je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ Údaje datumu a ãasu se automaticky zaznamenávají na
kazetu. Pfied záznamem nastavte prosím DATE/TIME
(datum/ãas).
CAM MODE
INITIAL

CLOCK SET

CAMERA
WL. REMOTE
A/V
BEEP SOUND
MEMORY
SHUT. SOUND
VIEWER
LANGUAGE
DEMO
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
SET TIME!
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
ENGLISH
DEMONSTRATION
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
1 2 : 0 0
1 0 . J A N . 2 0 0 4
I
Zobrazí se slovo COMPLETE! (DOKONâENO!) a za nûkolik
sekund se automaticky obnoví vedlej‰í nabídka.
11. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte ENTER.
3. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z vedlej‰í
nabídky poloÏku CLOCK SET.
4. Stiskem ENTER vstupte do reÏimu SETTING
(nastavení).
I
Blikání poloÏky znamená, Ïe její nastavení
mÛÏe b˘t zmûnûno. Nejdfiíve bude blikat údaj
roku.
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zmûÀte nastavení
roku.
6. Stisknûte tlaãítko ENTER.
I
Bude blikat údaj mûsíce.
7. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zmûÀte nastavení
mûsíce.
8. Stisknûte tlaãítko ENTER.
I
Bude blikat údaj dne.
9. Den, hodinu a minutu mÛÏete nastavit stejn˘m
zpÛsobem jako rok a mûsíc.
10. Po nastavení minut stisknûte tlaãítko ENTER.
CZECH
39
39

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D107

This manual is also suitable for:

Vp-d107i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: