Download  Print this page

Inserting And Ejecting The Memory Card; Vkládání A Vyjímání PamûÈové Karty - Samsung VP-D107 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Inserting and ejecting the Memory Card

G Inserting the Memory Card
1. Turn the Power switch to OFF.
2. Insert the Memory Card in the direction
of the arrow into the Memory Card slot
located on the bottom of the camcorder.
G Ejecting the Memory Card
1. Turn the Power switch to OFF.
2. Push the Memory Card, then it comes
out of the camcorder automatically.
3. Pull out the Memory Card.
✤ Do not attempt to pull the Memory Card out
without first pushing it in.
Notes
I
Memory Stick Duo type or RS-MMC should be
inserted by using the ADAPTOR (not supplied).
I
If you set the camcorder to M.PLAY mode, the last recorded still
image appears.
-
If there are no recorded images on the Memory Card,
NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and
display on the screen.
I
While recording, loading, erasing or formatting, do not turn off the
power or change the mode.
I
Please turn the power off before you insert or eject the Memory Card.
You could lose data on the Memory Card.
I
Do not allow metal substances to come in contact with the
terminals of the Memory Card.
I
Do not bend, drop or apply strong shock to Memory Card.
I
After pulling the Memory Card out from the camcorder, please
keep the Memory Card in a soft case to prevent static shock.
I
The stored contents may be changed or lost as a result of misuse,
static electricity, electric noise or repair.
Save important images separately.
I
Samsung is not responsible for data loss due to misuse.
86
86
ReÏim digitálního fotoaparátu
Vkládání a vyjímání karty Memory Stick
Memory Stick
Memory Stick PRO
SD/MMC
(Usable MEMORY CARDs)
I
JestliÏe spínaã kamery nastavíte do polohy M.PLAY, zobrazí se
poslední zaznamenaná fotografie.
-
Pokud nejsou na kartû uloÏeny Ïádné fotografie, zobrazí se
nápis "NO STORED PHOTO!" nebo "NO STORED MPEG4!" a
will
symbol
I
Bûhem záznamu, otevírání a mazání nebo formátování karty
nevypínejte napájení kamery.
I
Pfied zasunutím nebo vysunutím pamûÈové karty kameru vÏdy
vypnûte. V opaãném pfiípadû mÛÏete dojít ke ztrátû dat na kartû.
I
NedopusÈte, aby s kontakty na kartû pfii‰ly do styku kovové souãásti.
I
PamûÈové kartu neoh˘bejte a nevystavujte nárazÛm.
I
Po vytaÏení z videokamery dejte prosím kartu dejte do pouzdra -
zabráníte tak jejímu po‰kození statick˘m nábojem.
I
Údaje uloÏené na kartû mohou b˘t následkem nesprávného
pouÏití, elektrostatického náboje, elektrického ru‰ení nebo zásahu
uÏivatele zmûnûny nebo ztraceny.
DÛleÏité fotografie ukládejte samostatnû.
I
Firma Samsung není odpovûdná za ztrátu dat z dÛvodu
nesprávného pouÏívání karty.
G VloÏení karty Memory Stick
1. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy OFF.
2. Kartu Memory Stick zasuÀte ve smûru ‰ipky
do ‰tûrbiny umístûné na spodní stranû
videokamery.
G Vyjmutí karty Memory Stick
1. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy OFF.
2. Na kartu Memory Stick zatlaãte – poté
vyskoãí z kamery automaticky.
3. Kartu vytáhnûte.
✤ Kartu se nepokou‰ejte vytáhnout, aniÏ byste
na ni pfiedtím zatlaãili.
Poznámky
I
Kartu Memory Stick typu Duo nebo RS-MMC je
nutno vkládat pomocí prostfiednictvím
pfiíslu‰ného adaptéru (není souãástí dodávky).
.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D107

This manual is also suitable for:

Vp-d107i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: