Sharp DK-E7P Operation Manual

Music system for iphone

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 112

Quick Links

ZESTAW MUZYCZNY DLA APARATU iPhone
HUDEBNÍ SYSTÉM PRO ZAŘÍZENÍ iPhone
AUDIÓRENDSZER iPhone KÉSZÜLÉKEKHEZ
HUDOBNÝ SYSTÉM PRE ZARIADENIE iPhone
МУЗИЧНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ АПАРАТУ iPhone
SISTEM MUZICAL PENTRU iPhone
iPhone MUZIKOS SISTEMA
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ iPhone
MUSIC SYSTEM FOR iPhone
MODEL
MODEL
MODELIS
MODEL
МОДЕЛЬ
ΜΟΝΤΕΛΟ
MODELL
MODEL
MODEL
DK-E7P
INSTUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD NA POUŽITÍ
VARTOJIMO VADOVAS
HASZNÁLATII ÚTMUTATÓ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
OPERATION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
iPod is a trademark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other
countries.
iPhone is a trademark
of Apple Inc.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Sharp DK-E7P

 • Page 1 U.S. and other countries. MODEL MODEL MODELIS MODEL МОДЕЛЬ ΜΟΝΤΕΛΟ MODELL MODEL MODEL DK-E7P iPhone is a trademark of Apple Inc. INSTUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE UTILIZARE NÁVOD NA POUŽITÍ VARTOJIMO VADOVAS HASZNÁLATII ÚTMUTATÓ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NÁVOD NA POUŽÍVANIE OPERATION MANUAL...
 • Page 2 To obtain the best performance from this product, please read Aby ste z tohto výrobku získali čo najlepší výkon, prečítajte si, this manual carefully. It will guide you in operating your SHARP prosím, pozorne tento návod na používanie. Dozviete sa v ňom, product.
 • Page 3 Nie wolno używać zasilacza innego niż dostarczony. W przeciwnym ra- Adaptér AC/DC dodaný se zařízením DK-E7P nesmíte používat s jiným zie może dojść do usterek lub sytuacji niebezpiecznych. zařízením.
 • Page 4 Soha se használjon a mellékelt hálózati adapteren kívül másik adaptert. výrobok nebudete dlhšie používať) vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky. Ellenkező esetben problémák vagy veszélyek merülhetnek fel. Adaptér AC/DC dodaný so zariadením DK-E7P nesmiete používať s iným A “Made for iPod” jelölés azt jelenti, hogy egy elektronikus berendezést zariadením.
 • Page 5 Блок живлення, який входить у комплект з пристроєм DK- o perioadă mai lungă de timp. E7P, не можна використовувати з іншими пристроями. Adaptorul AC/DC furnizat împreună cu DK-E7P nu poate fi Не користуйтесь іншим блоком живлення, ніж той, що utilizat cu alt echipament.
 • Page 6 įrenginio ilgą laiką, visada ištraukite kištuką δε χρησιμοποιείται η μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. iš pagrindinio lizdo. Ο προσαρμογέας AC/DC που προμηθεύεται με το DK-E7P δεν AC/DC maitinimo adapteris, pateiktas su DK-E7P negali būti πρέπει να χρησιμοποιείται με διαφορετικό εξοπλισμό.
 • Page 7 The AC/DC adaptor supplied with the DK-E7P must not be used with other equipment. Never use an AC/DC adaptor other than the one specified.
 • Page 8 W przypadku gdy produkt u ywany jest do celów handlowych i zamierzaj go Pa stwo usun Nale y skontaktowa si z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o mo liwo ci zwrotu wyrobu. By mo e b d Pa stwo musieli ponie koszty zwrotu i recyklingu produktu.
 • Page 9 1. V zemích Evropské unie Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro ponikatelské ú ely: Obrat’te se na prodejce SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatn ny. Malé výrobky (a malá množství) mohou odebírat místní sb rny odpadu.
 • Page 10 Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni: Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételér l. Lehetséges, hogy a visszavételb l és újrahasznosításból ered költségeket felszámítják. El fordulhat, hogy a helyi hulladékbegy jt létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).
 • Page 11 Ak sa výrobok používa na komer né ú ely a chcete ho znehodnotit’: Obrát’te sa na vášho predajcu SHARP, ktorý vás informuje o spätnom odobratí výrobku. Môžu vám byt’ ú tované náklady vyplývajúce zo spätného odobratia a recyklácie. Malé výrobky (a malé množstvá) môžu spätne odobrat’ vaše lokálne zberné...
 • Page 12 Dac produsul a fost utilizat în eluri de afaceri i dori i s -l arunca i: V rug m s contacta i reprezentan a SHARP, care v va informa despre preluarea produsului. Pute i fi obliga i la plata serviciului de preluare i reciclare.
 • Page 13 Jei norite išmesti gamin , naudot verslo tikslais: sistema. Kreipkit s savo SHARP atstov , kuris informuos jus apie gaminio gr žinim . Jums gali tekti padengti išlaidas, susijusias su produkto gr žinimu ir perdirbimu. Nedidelius gaminius (nedidelius j kiekius) gali priimti vietin surinkimo mon .
 • Page 14 DK-E7P GR - SHARP, xiii 2009 September 25...
 • Page 15 If the product is used for business purposes and you want to discard it: Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities.
 • Page 16: Table Of Contents

  POLSKI DK-E7P POLSKI Akcesoria Spis treści W zestawie dostarczane wyłącznie są następujące akcesoria: Strona Informacje ogólne Ostrzeżenia .......2 Elementy sterujące i wskaźniki .
 • Page 17: Ostrzeżenia

  LT (7) uszkodzenie urządzenia. Zaleca się unikania słuchania dźwięków o dużym natężeniu, czyli ustawiania regulatora na wartość maksymalną oraz Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne włączania urządzenia przy ustawionym maksymalnym poziomie zniszczenia spowodowane nieprawidłową obsługą. Wszelkie głośności. naprawy należy zlecać autoryzowanym punktom serwisowym firmy SHARP.
 • Page 18: Elementy Sterujące I Wskaźniki

  Elementy sterujące i wskaźniki DK-E7P POLSKI Widok z przodu Patrz strona Gniazdo do podłączania urządzeń iPod i iPhone . 8 Przycisk E /TV OUT ....6 SOUND Przycisk obniżania poziomu głośności .
 • Page 19: Podłączenia

  Podłączenia DK-E7P POLSKI Odtwarzacz iPod lub iPhone należy ustawić w systemie Przed przystąpieniem do dokonywania podłączeń należy NTSC lub PAL, żeby dopasować go do systemu telewizora. odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej. PL (1) Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www firmy Apple.
 • Page 20: Podłączenia

  Podłączenia (ciąg dalszy) DK-E7P POLSKI Korzystanie z baterii Ostrzeżenia dotyczące korzystania z baterii: Nieprawidłowe włożenie baterii może spowodować Należy kupić cztery baterie „AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 lub podobne). uszkodzenie urządzenia. Baterie nie są częścią zestawu. Włóż do pojemnika baterie zgodnie z oznaczeniami w pojemniku.
 • Page 21: Najprostsze Czynności

  Najprostsze czynności DK-E7P POLSKI Regulacja głośności Naciśnij przycisk VOL (+ lub –), żeby zwiększyć lub zmniejszyć PL (1) głośność. Wskaźnik POWER zacznie pulsować, jeśli poziom głośności osiągnie maksymalny lub minimalny poziom. STEREO SPEAKER BUILT-IN SUBWOOFER HU (2) Funkcja E SOUND Naciśnięcie przycisku ON/STAND-BY powoduje, że wskaźnik...
 • Page 22: Odtwarzanie Sygnału Z Odtwarzacza Ipod Lub Aparatu Iphone

  Odtwarzanie sygnału z odtwarzacza iPod lub aparatu iPhone DK-E7P POLSKI Obsługiwane modele odtwarzaczy iPod i aparatów iPhone: Podłączenie odpowiedniej przejściówki iPod lub iPhone iPod nano (wersja 1.2 lub nowsza) Wybierz odpowiednią przejściówkę do swojego odtwarzacza iPod lub aparatu iPod mini (wersja 1.2 lub nowsza) iPhone;...
 • Page 23 DK-E7P POLSKI Instalacja przejściówki iPod lub iPhone Odtwarzanie sygnału z urządzenia iPod lub iPhone 1. Zainstaluj przejściówkę iPod lub iPhone w urządzeniu PL (1) Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, żeby włączyć i podłącz urządzenie iPod lub iPhone. opisywane urządzenie. Wstaw urządzenie iPod lub iPhone do gniazda iPhone (widok z dołu)
 • Page 24: Podłączenie Dodatkowych Urządzeń

  Podłączenie dodatkowych urządzeń DK-E7P POLSKI Kabel audio nie jest częścią zestawu. Kup osobny kabel, tak jak Odtwarzanie nagrań audio/wideo pokazano poniżej. z przenośnego odtwarzacza audio, komputera/notebooka itp. Przenośny odtwarzacz audio Podłącz przenośny odtwarzacz audio komputer/notebook itp. do gniazda AUX IN.
 • Page 25: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów DK-E7P POLSKI iPod i iPhone Wiele ewentualnych problemów można rozwiązać samodzielnie, bez konieczności wzywania serwisu. PL (1) Objawy Możliwa przyczyna W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Brak dźwięku. Odtwarzanie w urządzeniu urządzenia, należy się zapoznać z poniższą tabelą przed...
 • Page 26: Konserwacja

  Konserwacja Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy) DK-E7P POLSKI Skraplanie się pary wodnej Czyszczenie urządzenia Gwałtowne zmiany temperatury oraz przechowywanie lub Urządzenie należy od czasu do czasu wycierać czystą miękką eksploatacja urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności ściereczką. mogą powodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz Ostrzeżenie:...
 • Page 27: Dane Techniczne

  Dane techniczne DK-E7P POLSKI Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów, Gniazda Wejście AUX (sygnał audio): firma SHARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wejściowe 250 mV/47 kiloomów PL (1) w parametrach konstrukcyjnych danych technicznych Wymiary Szerokość: 198 mm urządzenia bez powiadamiania nabywcy.
 • Page 28 ČESKY DK-E7P ČESKY Příslušenství Obsah Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Strana Obecné informace Bezpečnostní opatření .....2 Ovládací prvky a indikátory ....3 Příprava k používání...
 • Page 29 UA (5) Pokud systém nefunguje správně, odpojte napájecí kabel nehodu nebo škodu. Společnost SHARP nenese žádnou z elektrické zásuvky, připojte adaptér AC/DC zpět do odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou používáním elektrické zásuvky a znovu zapněte systém.
 • Page 30 Ovládací prvky a indikátory DK-E7P ČESKY Pohled zpředu Referenční stránka Konektor pro připojení zařízení iPod a iPhone ..8 Tlačítko výstupu E /TV ..... . . 6 SOUND Tlačítko snížení...
 • Page 31 Připojení systémů DK-E7P ČESKY Ujistěte se, že máte zařízení iPod nebo iPhone nastavené jak Před prováděním jakýchkoli připojení odpojte adaptér AC/DC. na systém NTSC, tak PAL, dle signálu TV. Pro další PL (1) informace si prohlédněte domovskou stránku společnosti Připojení zařízení iPod nebo iPhone k TV Apple.
 • Page 32: Připojení Systémů

  Připojení systémů (pokračování) DK-E7P ČESKY Používání baterií Bezpečnostní opatření používání baterií: V případě nesprávného vložení baterií můžete způsobit Používejte 4 baterie velikosti “AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 nebo poruchu přístroje. podobný typ). Vložte baterie podle směru označeného v přihrádce na Baterie nejsou součástí balení.
 • Page 33: Základní Ovládání

  Základní ovládání DK-E7P ČESKY Nastavení hlasitosti Stlačte tlačítko VOL (+ nebo –) pro zvýšení nebo snížení PL (1) hlasitosti. Když se hlasitost dostane na maximální nebo minimální hodnotu, indikátor napájení začne blikat. STEREO SPEAKER BUILT-IN SUBWOOFER CZ (2) Ovládání E SOUND Při stlačení...
 • Page 34: Poslech Zařízení Ipod Nebo Iphone

  Poslech zařízení iPod nebo iPhone DK-E7P ČESKY Podporované modely zařízení iPod nebo iPhone: Připojení adaptéru iPod nebo iPhone iPod nano (software verze 1.2 a vyšší) Vyberte si adaptér, který náleží k vašemu zařízení iPod nebo iPhone. iPod mini (software verze 1.2 a vyšší) Vaše zařízení...
 • Page 35 DK-E7P ČESKY Připojení adaptéru zařízení iPod nebo iPhone. Přehrávání zařízení iPod nebo iPhone 1. Vložte adaptér iPod nebo iPhone do přístroje a připojte svoje PL (1) Stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (ZAP./ zařízení iPod nebo iPhone. POHOTOVOSTNÍ REŽIM) zapnete tento přístroj. iPhone Vložte přístroj iPod nebo iPhone do konektoru hlavní...
 • Page 36: Vylepšování Systému

  Vylepšování systému DK-E7P ČESKY Audio kabel není součástí balení. Kupte si níže vyobrazený Poslech audia/zvuků videa z přenosného audio samostatný audio kabel. přehrávače, počítače/notebooku a pod. Přenosný audio Pro připojení přenosného přehrávače, počítače/ přehrávač notebooku a pod. připojte audio kabel do konektoru AUX IN.
 • Page 37: Tabulka Řešení Problémů

  Pokud s tímto přístrojem není něco v pořádku, předtím, než Není slyšet žádný zvuk. Zařízení iPod nebo iPhone budete kontaktovat autorizovaného prodejce SHARP nebo Na TV/monitoru není nepřehrává. servisní středisko společnosti SHARP, si projděte následující vidět žádný obraz. Zařízení iPod nebo iPhone body. není správně připojeno do CZ (2) přístroje.
 • Page 38 Údržba Tabulka řešení problémů (pokračování) DK-E7P ČESKY Kondenzace Čištění přístroje Náhlé změny teploty a uskladnění nebo provoz v mimořádně Přístroj pravidelně čistěte jemnou čistou látkou. vlhkém prostředí mohou způsobit kondenzaci v kabinetu. Upozornění: Kondenzace může přístroj vyřadit z funkce. Pokud se tak stane, K čištění...
 • Page 39 DK-E7P ČESKY V rámci trvalého vývoje a zlepšování výrobků si společnost Rozměry Šířka: 198 mm SHARP vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit Výška: 69,8 mm PL (1) design a specifikace výrobku. Uvedené hodnoty výkonových Hloubka: 77 mm specifikací jsou nominální hodnoty vyráběných jednotek.
 • Page 40: September

  MAGYAR DK-E7P MAGYAR Tartozékok Tartalomjegyzék Kérjük ellenőrizze az alábbi, mellékelt tartozékok meglétét. Oldal Általános információk Biztonsági előírások ..... . .2 Kezelőszervek és kijelzők .
 • Page 41 LT (7) energiaforrást, mivel az sérült lehet! és tüzet, vagy más, sérüléssel járó balesetet okozhat. A SHARP A SHARP nem felelős a helytelen használatból eredő nem vállalja a felelősséget semmilyen kárért, amely a balesetekért. Bízzon minden javítási és szervizelési munkát a készüléknek...
 • Page 42 Kezelőszervek és kijelzők DK-E7P MAGYAR Előnézet Referencia oldal iPod és iPhone Dokkoló ..... 8 /TV kimenet gomb ....6 SOUND Hangerő...
 • Page 43 A rendszer csatlakoztatása DK-E7P MAGYAR Kérjük győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone Csatlakoztatások előtt győződjön meg róla, hogy kihúzta készülékét TV-jével megegyező, PAL vagy NTSC rendszerbe az adaptert a fali csatlakozóaljzatból! PL (1) állította. További információért kérjük látogasson el az Apple honlapjára.
 • Page 44 A rendszer csatlakoztatása (folytatás) DK-E7P MAGYAR Elemeket használva Az elemek használatához kapcsolódó biztonsági előírások: Az elemek nem megfelelő behelyezése hibás működéshez Használjon 4 db "AA" méretű elemet (UM/SUM-3, R6, HP-7 vezethet. vagy hasonló). Az elemtartóban jelzett iránynak megfelelően helyezze be az Az elemek nem mellékeltek.
 • Page 45 Általános beállítások DK-E7P MAGYAR Hangerő szabályozás Nyomja meg a VOL (+ vagy –) gombot a hangerő növeléséhez PL (1) vagy csökkentéséhez. POWER kijelző villog, ha a készülék eléri a maximális vagy minimális hangerőt. STEREO SPEAKER BUILT-IN SUBWOOFER CZ (2) vezérlése SOUND Az ON/STAND-BY gomb megnyomásakor az E...
 • Page 46 Műsor hallgatás iPod és iPhone készülékről DK-E7P MAGYAR Támogatott iPod és iPhone modellek: iPod vagy iPhone adapter csatlakoztatása iPod nano (szoftver 1.2 és frissebb) Válassza ki az Ön iPod vagy iPhone készülékéhez illő adaptert. iPod iPod mini (szoftver 1.2 és frissebb) vagy iPhone készüléke pontosan beleillik a helyes adapterbe.
 • Page 47 DK-E7P MAGYAR Az iPod vagy iPhone adapter beillesztése Lejátszás az iPod vagy iPhone készülékről Illessze az iPod vagy iPhone adaptert az egységbe és PL (1) Kapcsolja készüléket ON/STAND-BY csatlakoztassa hozzá iPod vagy iPhone készülékét. gombbal. Illessze be az iPod vagy iPhone készüléket a iPhone (alsó...
 • Page 48 A rendszer bővítése DK-E7P MAGYAR Az audió kábelt nem mellékelték a készülékhez. Szerezzen be Hordozható zenelejátszó, számítógép egy, az ábrán látható audió kábelt. /notebook, stb. zenéjének/videóhangjának hallgatása Hordozható zenelejátszó hordozható zenelejátszót, számítógépet/ notebookot, illetve egyéb készüléket egy audió kábel segítségével csatlakoztassa az AUX IN aljzathoz.
 • Page 49 Hibakeresési segédlet DK-E7P MAGYAR iPod és iPhone Számos lehetséges probléma szakember kihívása nélkül is megoldható. PL (1) Hibajelenség A hiba lehetséges oka Ha valamilyen hibát észlel a készülékkel kapcsolatban, kérjük Nincs hang. Az iPod vagy iPhone nem nézze át következőket, mielőtt...
 • Page 50 Karbantartás Hibakeresési segédlet (folytatás) DK-E7P MAGYAR Páralecsapódás A készülék tisztítása hirtelen hőmérsékletváltozás, szélsőségesen magas Rendszeresen törölje át az egységet egy tiszta, puha kendővel. páratartalmú környezetben való tárolás vagy működtetés a Figyelmeztetés: készülék belsejében páralecsapódást okozhat. Ne használjon vegyszereket (benzint, hígítót, alkoholok stb.) A páralecsapódás a készülék hibás működését vonhatja maga...
 • Page 51 DK-E7P Műszaki adatok MAGYAR Folyamatos fejlesztési stratégiája részeként a SHARP fenntartja Kimeneti Videó bemenet: 1Vp-p PL (1) a jogot, hogy a termékek tervezésén, valamint műszaki csatlakozók jellemzőin előzetes bejelentés nélkül változtasson. Bemeneti AUX bemenet (audió jel): 250 mV/47 k ohm teljesítményjellemzők...
 • Page 52 SLOVENSKY DK-E7P SLOVENSKY Príslušenstvo Obsah Overte, či balenie obsahuje len nasledujúce príslušenstvo. Strana Všeobecné informácie Bezpečnostné opatrenia ....2 Ovládanie a indikátory ..... .3 Príprava na použitie...
 • Page 53 UA (5) Zapojte adaptér AC/DC späť do zásuvky a potom zapnite systém. iný typ nehody spôsobujúcej škodu. Spoločnosť SHARP Ak je búrka s bleskami, nebude niesť zodpovednosť za poškodenie spôsobené odpojte z dôvodu bezpečnosti používaním jednotky s iným ako špecifikovaným napätím.
 • Page 54 Ovládanie a indikátory DK-E7P SLOVENSKY Pohľad spredu Referenčná stránka Konektor na pripojenie zariadení iPod a iPhone ..8 Tlačidlo výstupu E /TV OUT ....6 SOUND Tlačidlo zníženia hlasitosti .
 • Page 55 Prepojenia systému DK-E7P SLOVENSKY Počas prehrávania videa na zariadení iPod alebo iPhone Pred ľubovoľným pripájaním nezabudnite odpojiť adaptér AD/DC. stláčajte tlačidlo E (TV OUT), až kým kontrolka LED SOUND PL (1) dvakrát nezabliká a neprepne videovýstup medzi SOUND Pripojenie zariadenia iPod alebo iPhone k TV zariadením iPod a televízorom.
 • Page 56 Prepojenia systému (pokračovanie) DK-E7P SLOVENSKY Používanie batérií Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií: Nesprávnym vložením batérií môžete spôsobiť poruchu Používajte 4 batérie veľkosti „AA“ (UM/SUM-3, R6, HP-7 alebo prístroja. podobné). Vložte batérie podľa smeru označeného v priehradke na Batérie nie sú súčasťou balenia.
 • Page 57 Všeobecné ovládanie DK-E7P SLOVENSKY Ovládanie hlasitosti Stlačte tlačidlo VOL (+ alebo –) na zvýšenie alebo zníženie PL (1) hlasitosti. Keď sa hlasitosť dostane na maximálnu alebo minimálnu hodnotu, indikátor napájania začne blikať. STEREO SPEAKER BUILT-IN SUBWOOFER HU (2) Ovládanie E SOUND Keď...
 • Page 58 Počúvanie zariadenia iPod alebo iPhone DK-E7P SLOVENSKY Podporované modely zariadení iPod alebo iPhone: Pripojenie adaptéra iPod alebo iPhone iPod nano (softvér verzie 1.2 a vyššej) Vyberte si adaptér, ktorý prislúcha k vášmu zariadeniu iPod alebo iPod mini (softvér verzie 1.2 a vyššej) iPhone.
 • Page 59 DK-E7P SLOVENSKY Pripojenie adaptéra zariadenia iPod alebo iPhone Prehrávanie zariadenia iPod alebo iPhone 1. Vložte adaptér iPod alebo iPhone do prístroja a pripojte svoje PL (1) Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo ON/STAND-BY zariadenie iPod alebo iPhone. (ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM). Vložte prístroj iPod alebo iPhone do konektora...
 • Page 60 Vylepšenie systému DK-E7P SLOVENSKY Audiokábel nie je súčasťou balenia. Kúpte si nižšie zobrazený Počúvanie zvukov audia/videa z prenosného samostatný audiokábel. audioprehrávača, počítača/notebooku a pod. Prenosný pripojenie prenosného audioprehrávača, audioprehrávač počítača/notebooku a pod. pripojte audio kábel do konektora AUX IN. Keď používate zariadenie s možnosťou prehrávania videa, pripojte audiovýstup do tohto zariadenia a...
 • Page 61 Ak s týmto výrobkom nie je niečo v poriadku, skontrolujte pred Nie je počuť žiadny zvuk. Zariadenie iPod alebo zavolaním autorizovanému predajcovi alebo servisnému centru Na TV/monitor nie je iPhone nehrá. spoločnosti SHARP nasledujúcu tabuľku. vidieť žiadny obraz. Zariadenie iPod alebo iPhone nie je správne Všeobecne HU (2) pripojené...
 • Page 62 Údržba Tabuľka riešenia problémov (pokračovanie) DK-E7P SLOVENSKY Kondenzácia Čistenie prístroja Náhle zmeny teploty a uskladnenie alebo prevádzka v Prístroj pravidelne čistite jemnou čistou handričkou. mimoriadne vlhkom prostredí môžu spôsobiť kondenzáciu v Upozornenie: kabinete. Na čistenie nepoužívajte chemikálie (benzín, riedidlo, a Kondenzácia môže prístroj znefunkčniť.
 • Page 63 Technické údaje DK-E7P SLOVENSKY Keďže naše výrobky neustále vylepšujeme, vyhradzuje si Rozmery Šírka: 198 mm spoločnosť SHARP právo na zmenu dizajnu a technických Výška: 69,8 mm PL (1) údajov týkajúcich vylepšenia produktu, Hĺbka: 77 mm predchádzajúceho upozornenia. Uvedené obrázky Hmotnosť...
 • Page 64 УКРАЇНСЬКА DK-E7P УКРАЇНСЬКА Комплектуюче обладнання Зміст У комплект входить тільки таке комплектуюче обладнання: Сторінки Загальна інформація Застережні заходи ......2 Елементи...
 • Page 65: Застережні Заходи

  Під час грози відключіть пристрій від пристрою до джерела вищої напруги, ніж допускається, або джерела живлення. до джерела неозначеної напруги може стати причиною Забороняється користуватись іншим пожежі або іншого нещасного випадку. Фірма SHARP не несе блоком живлення, ніж 6 V, який відповідальності за шкоди, які...
 • Page 66: Елементи Керування Та Індикатори

  Елементи керування та індикатори DK-E7P УКРАЇНСЬКА Вигляд спереду Сторінки для довідок Гніздо для під’єднання iPod i iPhone ..8 Кнопка E /TV OUT ..... 6 SOUND Кнопка...
 • Page 67: Під'єднання Пристрою

  Під’єднання пристрою DK-E7P УКРАЇНСЬКА Програвач iPod або iPhone слід налаштувати на систему Перед під'єднанням пристрою відключіть обладнання NTSC або PAL, щоб пристосувати його до системи від джерела живлення. PL (1) телевізора. Додаткову інформацію можна знайти на інтернетній сторінці фірми Apple.
 • Page 68 Під’єднання пристрою (продовження) DK-E7P УКРАЇНСЬКА Користування батарейками Застережні заходи при користуванні батарейками: Неправильне встановлення батарейок може призвести Батарейки типу „AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 або схожі) 4 до пошкодження обладнання. Батарейки не входять у комплект. Вставте батарейки згідно із позначками на дні відділення.
 • Page 69: Прості Функції

  Прості функції DK-E7P УКРАЇНСЬКА Регулювання рівня гучності Натисніть кнопку VOL (+ або –), щоб зменшити або PL (1) збільшити рівень гучності. Індикатор POWER почне блимати, якщо рівень гучності сягне максимального рівня. STEREO SPEAKER BUILT-IN SUBWOOFER HU (2) Функція E SOUND Якщо...
 • Page 70: Відтворення Сигналу З Програвача Ipod I Апарата Iphone

  Відтворення сигналу з програвача iPod i апарата iPhone DK-E7P УКРАЇНСЬКА Під'єднайте відповідні перехідники iPod або iPhone Моделі програвачів iPod або iPhone, які обслуговуються: iPod nano (версія 1.2 або новіша) Виберіть відповідний перехідник до свого програвача iPod або iPod mini (версія 1.2 або новіша) апарата...
 • Page 71 DK-E7P УКРАЇНСЬКА Під'єднання перехідника iPod або iPhone Відтворення сигналу з iPod або iPhone 1. Вставте перехідник iPod або iPhone у пристрій PL (1) Щоб увімкнути описуваний пристрій, натисніть і підключіть iPod або iPhone. кнопку ON/STAND-BY. Вставте iPod або iPhone у роз'єм для док-станції.
 • Page 72: Підключення Додаткового Обладнання

  Підключення додаткового обладнання DK-E7P УКРАЇНСЬКА Аудіокабель не входить у комплект. Придбайте окремий Відтворення записів аудіо/відео з переносного кабель, як це показано нижче. програвача, комп'ютера/ноутбукa і так далі Переносний Під'єднайте переносний програвач або аудіопрогравач комп'ютер/ноутбук і т.д. до гнізда AUX IN.
 • Page 73: Можливі Проблеми

  сервісний центр. Відсутність звучання. iPod або iPhone не Якщо з’являться перебої в роботі цього пристрою, перед тим На екрані телевізора відтворюють. як звертатися в сервісну службу фірми SHARP, ознайомтеся або монітора відсутнє iPod або iPhone із цією таблицею. зображення. неправильно під'єднані.
 • Page 74: Догляд

  Догляд Mожливі проблеми (продовження) Ì DK-E7P УКРАЇНСЬКА Конденсація вологи Чищення пристрою Різка зміна температури або зберігання і експлуатація Пристрій слід час від часу витирати чистою м'якою пристрою в умовах високої вологи може бути причиною тканиною. конденсації вологи на внутрішніх частинах пристрою.
 • Page 75: Технічні Дані

  своїй діяльності політикою постійного Вихідні гнізда Вихід відео: 1 Vp-p вдосконалення продуктів, фірма SHARP залишає за собою PL (1) Вхідні гнізда Вихід AUX (аудіосигнал): право змінювати конструкційні параметри і технічні дані 250 мВ/47 кілоОм виробів без попереднього повідомлення клієнтів. Вказані в...
 • Page 76 ROMÂNĂ DK-E7P ROMÂNĂ Accesorii Conţinut Vă rugăm să confirmaţi că următoarele accesorii sunt incluse. Pagina Informaţii generale Precauţii ....... . .2 Dispozitive de control şi indicatoare .
 • Page 77 Conectaţi cablul din nou şi porniţi sistemul. este periculoasă şi poate duce la producerea unui incendiu sau unui alt accident, care poate cauza pagube. SHARP nu este În caz de furtună electrică, scoateţi responsabil pentru nicio pagubă rezultată din utilizarea acestui cablul aparatului din priză.
 • Page 78 Dispozitive de control şi indicatoare DK-E7P ROMÂNĂ Vedere frontală Pagină de referinţă Doc iPod şi iPhone ......8 Buton E /TV Out.
 • Page 79 Conexiunile sistemului DK-E7P ROMÂNĂ Unităţile iPod sau iPhone trebuie setate la NTSC sau PAL Asiguraţi-vă că aţi deconectat adaptorul AC/DC înainte de pentru a corespunde semnalului televizorului. Pentru mai PL (1) a face orice alte conexiuni. multe informaţii vizitaţi pagina de web Apple.
 • Page 80: Precauţii

  Conexiunile sistemului (continuare) DK-E7P ROMÂNĂ Utilizarea cu baterii Precauţii pentru utilizarea bateriei: Plasarea incorectă a bateriilor poate provoca defecţiuni. Utilizaţi 4 baterii de mărime “AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 sau Introduceţi bateria conform direcţiei indicate în similare). compartimentul pentru baterie. Bateriile nu sunt incluse.
 • Page 81 Controlul general DK-E7P ROMÂNĂ Controlul volumului Apăsaţi butonul VOL (+ sau –) pentru a creşte sau a micşora PL (1) volumul sunetului. Indicatorul POWER va pâlpâi la atingerea nivelului minim sau maxim. STEREO SPEAKER BUILT-IN SUBWOOFER HU (2) - utilizare SOUND La apăsarea butonului ON/STAND-BY, indicatorul E...
 • Page 82: Ascultaţi Ipod Sau Iphone

  Ascultaţi iPod sau iPhone DK-E7P ROMÂNĂ Conectarea prin cablu a unităţii iPod sau iPhone Modele iPod sau iPod suportate: iPod nano (software 1.2 şi peste) Alegeţi adaptorul pentru iPod sau iPhone, care se va potrivi cel mai iPod mini (software 1.2 şi peste) bine.
 • Page 83 DK-E7P ROMÂNĂ Conectarea adaptorului iPod sau iPhone Derularea fişierelor pe iPod sau iPhone 1. Introduceţi adaptorul iPod iPhone în unitate şi conectaţi PL (1) Apăsaţi butonul ON/STAND-BY pentru a aprinde unitatea iPod sau iPhone. unitatea. Introduceţi unitatea iPod sau iPhone în docul unităţii iPhone (partea inferioară)
 • Page 84: Îmbunătăţirea Sistemului

  Îmbunătăţirea sistemului DK-E7P ROMÂNĂ Cablul audio nu este inclus. Achiziţionaţi un cablu audio separat Audierea fişierelor audio/video de pe player-ul ca cel arătat mai jos. audio portabil sau de pe computer/laptop etc. Audio player Utilizaţi cablul audio pentru a conecta player-ul portabil audio portabil, calculatorul/laptopul etc.
 • Page 85: Probleme Care Pot Apărea

  Dacă ceva nu este în ordine cu produsul, verificaţi următoarele Nu se aude nici un sunet. Unitatea iPod sau iPhone nu lucruri înainte de a suna dealerul autorizat SHARP sau centrul Nu se vede nicio imagine derulează nimic. de servis.
 • Page 86: Întreţinere

  Întreţinere Probleme care pot apărea (continuare) DK-E7P ROMÂNĂ Condens Curăţarea unităţii Schimbările bruşte de temperatură, păstrarea sau operarea Ştergeţi periodic unitatea cu o lavetă curată. într-un mediu extrem de umed pot duce la formarea de condens Atenţie: în interiorul aparatului.
 • Page 87 Specificaţii tehnice DK-E7P ROMÂNĂ Ca parte a politicii de îmbunătăţire continuă, SHARP îşi rezervă Dimensiuni Lăţime: 198 mm dreptul la shimbarea designului şi a specificaţiilor produsului PL (1) Înălţime: 69,8 mm fără un anunţ prealabil. Numerele care caracterizează Adâncime: 77 mm performanţa reprezintă...
 • Page 88 LIETUVIŠKAI DK-E7P LIETUVIŠKAI Priedai Turinys Prašome patikrinti, kad įtraukti yra tik šie priedai. Puslapis Bendra informacija Atsargumo priemonės ..... .2 Valdymo priemonės ir indikatoriai .
 • Page 89 Įkiškite AC maitinimo kištuką dar įtampa, yra pavojingas, gali sukelti gaisrą ar kitaip sužaloti. UA (5) kartą ir tada įjunkite sistemą. SHARP nebus atsakingas už bet kokią žalą, padarytą dėl naudojimosi šiuo prietaisu su kitokia įtampa, nei nurodyta Perkūnijos atveju, saugumo specifikacijoje.
 • Page 90 Valdymo priemonės ir indikatoriai DK-E7P LIETUVIŠKAI Priekinis Vaizdas Žr. puslapį iPod ir iPhone Stovas ..... . . 8 Mygtukas E /TV Out .
 • Page 91 Sistemos jungtys DK-E7P LIETUVIŠKAI Įsitikinkite, kad nustėte iPod arba iPhone prietaisą į NTSC, Prieš atliekant bet kokias jungtis, įsitikinkite, kad arba į PAL, atitinkantį Jūsų TV signalą. Daugiau informacijos išjungėte AC/DC maitinimo adapterį. PL (1) rasite Apple interneto svetainėje. Prieš atliekant video išvedimo nustatymus, vartotojas taip pat iPod arba iPhone prijungimas prie TV turėtų...
 • Page 92: Sistemos Jungtys

  Sistemos jungtys (tęsinys) DK-E7P LIETUVIŠKAI Baterijų naudojimas Atsargumo priemonės naudojant bateriją: Neteisingas baterijos įdiegimas gali sutrikdyti prietaiso Naudokite 4 “AA” dydžio baterijas (UM/SUM-3, R6, HP-7 arba panašias). veikimą. Baterijos nepateiktos. Įdėkite bateriją kryptimi, nurodyta baterijos skyriuje. Pašalinkite bateriją, jei nesinaudosite prietaisu ilgą laiko tarpą.
 • Page 93 Bendrasis valdymas DK-E7P LIETUVIŠKAI Garso stiprumo valdymas Paspauskite mygtuką VOL (+ arba –), kad pagarsintumėte arba PL (1) patylintumėte garsą. Pasiekus maksimalų arba minimalų garso lygį, sumirksi POWER indikatorius. STEREO SPEAKER BUILT-IN SUBWOOFER HU (2) valdymas SOUND Paspaudus mygtuką ON/STAND-BY, indikatorius E SOUND tampa gelsvai oranžinės spalvos.
 • Page 94: Ipod Arba Iphone Klausymasis

  DK-E7P LIETUVIŠKAI iPod arba iPhone adapterio jungimas Palaikomi iPod arba iPhone modeliai: iPod nano (1.2 programinė įranga arba vėlesnė) Pasirinkite adapterį, atitinkantį Jūsų iPod arba iPhone. iPod arba iPod mini (1.2 programinė įranga arba vėlesnė) iPhone lengvai tiks į teisingai parinktą adapterį. Jei Jūsų iPod nėra iPod (5 karta) (1.3 programinė...
 • Page 95 DK-E7P LIETUVIŠKAI iPod arba iPhone adapterio įkišimas iPod arba iPhone grojimas 1. Įkiškite iPod iPhone adapterį į prietaisą ir prijunkite prie savo PL (1) Paspauskite mygtuką ON/STAND-BY, iPod arba iPhone. įjungtumėte maitinimą. iPhone (apačia) Įdėkite iPod arba iPhone prietaisą į pagrindinio iPhone prietaiso stovą.
 • Page 96: Sistemos Veiksmingumo Didinimas

  Sistemos veiksmingumo didinimas DK-E7P LIETUVIŠKAI Garso laidas nėra įtrauktas. Įsigykite atskirą garso laidą, kaip Garso/vaizdo failų klausymas/peržiūra parodyta žemiau. naudojantis nešiojamą garso grotuvą, kompiuterį/knyginį kompiuterį ir pan. Nešiojamas garso grotuvas Nešiojamą garso grotuvą, kompiuterį/knyginį kompiuterį ir pan. garso laidu prijunkite prie AUX IN lizdo.
 • Page 97: Trikdžių Pašalinimas

  Daugumą iškilusių problemų gali pašalinti pats savininkas, be iPod ir iPhone kreipimosi į kvalifikuotą specialistą. PL (1) Požymis Galima priežastis Prieš susisiekdami su autorizuotu SHARP platintoju arba Nėra garso. iPod arba iPhone negroja. aptarnavimo centru, patikrinkite: TV/monitorius nerodo iPod arba iPhone yra Bendrai vaizdo.
 • Page 98: Priežiūra

  Trikdžių pašalinimas (tęsinys) Priežiūra DK-E7P LIETUVIŠKAI Kondensacija Prietaiso valymas Staigūs temperatūros pokyčiai, prietaiso laikymas ir naudojimas Reguliariai valykite prietaisą sausu, minkštu audiniu. prietaiso ypač drėgnoje aplinkoje gali sukelti kondensaciją Įspėjimas: viduje. Valymui nenaudokite stiprių cheminių tirpiklių (benzino, dažų Kondensacija gali sutrikdyti prietaiso veiklą. Taip nutikus, skiediklio, alkoholis ir t.t.).
 • Page 99: Specifikacijos

  Specifikacijos DK-E7P LIETUVIŠKAI Kadangi mūsų politikos dalis yra nuolatinis tobulėjimas, SHARP Matmenys Plotis: 198 mm pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo atlikti dizaino ir PL (1) Aukštis: 69,8 mm specifikacijų pakeitimus dėl gaminio tobulinimo. Nurodyta Gylis: 77 mm technine charakteristika yra nominali prietaiso verte. Tam tikri...
 • Page 100 EΛΛΗΝΙΚΑ DK-E7P ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αξεσουάρ Περιεχόμενα Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι περιέχονται μόνο τα παρακάτω Σελίδα αξεσουάρ. Γενικές πληροφορίες Προφυλάξεις ......2 Χειριστήρια...
 • Page 101 μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα φωτιά ή άλλου είδους ατύχημα και προκληθεί βλάβη. πρόκληση ζημιών. Η SHARP δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση αυτού του συγκροτήματος σε τάση Η SHARP δεν ευθύνεται για βλάβες που προκλήθηκαν από...
 • Page 102 Χειριστήρια και δείκτες DK-E7P ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μπροστινή πλευρά Σελίδα παραπομπής Υποδοχή iPod και iPhone ......8 Πλήκτρο...
 • Page 103 Συνδέσεις του συστήματος DK-E7P ΕΛΛΗΝΙΚΑ αναβοσβήσει δύο φορές δεν θα τροποποιηθεί η ένδειξη video out Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την παροχή ανάμεσα στο iPod και την τηλεόραση. PL (1) εναλλασσόμενου ρεύματος πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε τη μονάδα iPod ή...
 • Page 104 Συνδέσεις του συστήματος (συνέχεια) DK-E7P ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χρήση με μπαταρίες Προφυλάξεις για τη χρήση της μπαταρίας: Λανθασμένη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει Χρησιμοποιήστε 4 μπαταρίες μεγέθους “AA” (UM/SUM-3, R6, δυσλειτουργία του συγκροτήματος. HP-7 ή παρόμοιες). Εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες που...
 • Page 105 Γενικός έλεγχος DK-E7P ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χειριστήριο ήχου Πιέστε το πλήκτρο VOL (+ ή –) για να αυξήσετε ή να μειώσετε PL (1) την ένταση του ήχου. Η ένδειξη POWER θα αναβοσβήνει όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο ή το ελάχιστο επίπεδο.
 • Page 106 Ακρόαση από iPod ή iPhone DK-E7P ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύνδεση προσαρμογέα iPod ή iPhone Μοντέλα iPod ή iPhone που υποστηρίζονται: iPod nano (λογισμικό 1.2 παραπάνω) Επιλέξτε τον προσαρμογέα που ταιριάζει στο iPod ή το iPhone iPod mini (λογισμικό 1.2 παραπάνω) σας. Το iPod ή iPhone θα εφαρμόσει απόλυτα στο σωστό...
 • Page 107 DK-E7P ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για να εισάγετε iPod ή iPhone προσαρμογέα iPod ή iPhone αναπαραγωγή 1. Εισάγετε τον προσαρμογέα iPod ή iPhone στη μονάδα και PL (1) Πιέστε το κομβίον ON/STAND-BY (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΣΕ συνδέστε το iPod ή iPhone. ΑΝΑΜΟΝΗ) για να ρευματοδοτηθεί το σύστημα.
 • Page 108 Βελτιώνοντας το σύστημα DK-E7P ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το καλώδιο ήχου δεν περιλαμβάνεται. Προμηθευτείτε ξεχωριστό Ακούγοντας τους ήχους audio/video από καλώδιο όπως φαίνεται παρακάτω. φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικό/φορητό υπολογιστή, κτλ. Φορητό ηλεκτρόφωνο Χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο Audio για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής...
 • Page 109 Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό το προϊόν, ελέγξτε τα Δεν παράγεται ήχος. Το iPod ή iPhone δεν παρακάτω πριν καλέσετε τον εξουσιοδοτημένο πωλητή της Δεν εμφανίζεται εικόνα αναπαράγει. SHARP ή το κέντρο συντήρησης. στην οθόνη της Το iPod ή iPhone δεν είναι τηλεόρασης. σωστά συνδεμένο στο HU (2) Γενικά...
 • Page 110 Συντήρηση Χάρτης επιδιόρθωσης βλαβών (συνέχεια) DK-E7P ΕΛΛΗΝΙΚΑ Συμπύκνωση Καθαρισμός της μονάδας Απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, αποθήκευση ή λειτουργία σε Σκουπίζετε περιοδικά τη μονάδα με καθαρό μαλακό ύφασμα. υπερβολικά υγρό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει Προσοχή: συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε χημικά για τον καθαρισμό (πετρέλαιο, Η...
 • Page 111 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ως μέρος της πολιτικής μας της συνεχόμενης βελτίωσης, η Διαστάσεις Φάρδος: 198 μμ SHARP διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα σχέδια και Ύψος: 69,8 μμ PL (1) στις προδιαγραφές για την βελτίωση των προϊόντων χωρίς Βάθος: 77 μμ...
 • Page 112 ENGLISH DK-E7P ENGLISH Accessories Contents Please confirm that only the following accessories are included. Page General Information Precautions ......2 Controls and indicators .
 • Page 113: Dk-E7P_A6_En_Scee.mif

  It is advisable to avoid exposure to high volume levels. Do not turn the volume on SHARP is not responsible for damage due to improper use. to full at switch on. Listen to music at moderate levels.
 • Page 114: Controls And Indicators

  Controls and indicators DK-E7P ENGLISH Front View Reference page iPod and iPhone Dock ..... . . 8 /TV Out Button ..... . . 6 SOUND Volume Down Button .
 • Page 115: System Connections

  System connections DK-E7P ENGLISH Please make sure to set iPod or iPhone unit to either NTSC Make sure to unplug the AC/DC adaptor before making or PAL to match your TV signal. Please visit Apple’s home any connections. page for further information.
 • Page 116 System connections (continued) DK-E7P ENGLISH Using with the batteries Precautions for battery use: Installing the batteries incorrectly may cause the unit to Use 4 “AA” size batteries (UM/SUM-3, R6, HP-7 or similar). malfunction. Batteries are not included. Insert the batteries according to the direction indicated in the battery compartment.
 • Page 117: General Control

  General control DK-E7P ENGLISH Volume control Press the VOL (+ or –) button to increase or decrease the volume. POWER indicator will be blinking when the volume reaches maximum or minimum level. STEREO SPEAKER BUILT-IN SUBWOOFER control SOUND When ON/STAND-BY button is pressed, the E...
 • Page 118: Ipod And Iphone

  Listening to the iPod or iPhone DK-E7P ENGLISH iPod or iPhone adaptor connection Supported iPod and iPhone models: iPod nano (software 1.2 above) Choose the adaptor that fits your iPod or iPhone. Your iPod or iPod mini (software 1.2 above) iPhone will fit snuggly into the correct adaptor.
 • Page 119 DK-E7P ENGLISH To insert iPod or iPhone adaptor iPod or iPhone playback 1. Insert the iPod or iPhone adaptor into unit and connect your Press the ON/STAND-BY button to turn the power on. iPod or iPhone. Insert iPod or iPhone unit in the dock of main unit.
 • Page 120: Enhancing Your System

  Enhancing your system DK-E7P ENGLISH The audio cable is not included. Purchase a separate audio Listening to the audio/video sounds from por- cable as shown below. table audio player, computer/notebook, etc. Portable audio Use Audio cable to connect the portable audio player player, computer/notebook etc.
 • Page 121: Troubleshooting Chart

  Symptom Possible cause If something is wrong with this product, check the following No sound is produced. The iPod or iPhone is not before calling your authorized SHARP dealer or service center. No image appears on the playing. General TV/monitor.
 • Page 122: Maintenance

  Maintenance Troubleshooting chart (continued) DK-E7P ENGLISH Condensation Cleaning the unit Sudden temperature changes, storage or operation in an Periodically wipe the unit with a clean soft cloth. extremely humid environment may cause condensation inside Caution: the cabinet. Do not use chemicals for cleaning (gasoline, paint thinner, Condensation can cause the unit to malfunction.
 • Page 123: Specifications

  Specifications DK-E7P ENGLISH As part of our policy of continuous improvement, SHARP Dimensions Width: 198 mm (7-4/5") reserves the right to make design and specification changes for Height: 69.8 mm (2-7/10") product improvement without prior notice. The performance Depth: 77 mm (3")
 • Page 124 *TINSZA488AWZZ^-*| TINSZA488AWZZ 09F R KI 1...

Table of Contents