Download Print this page

Electrolux ZCX 6201 Operating Manual

Electrolux vacuum cleaner
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Operating Manual
操作說明書
Manual Operasi
Hướng dẫn Vận hành
คู ่ ม ื อ ประกอบการใช้ ง าน

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux ZCX 6201

  Summary of Contents for Electrolux ZCX 6201

 • Page 1 Operating Manual 操作說明書 Manual Operasi Hướng dẫn Vận hành คู ่ ม ื อ ประกอบการใช้ ง าน...
 • Page 2: Tiếng Việt

  ไทย Tiếng Việt 5-17 ขอขอบคุ ณ ที ่ เ ลื อ กใช เ ครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น รุ  น Electrolux Cám ơn quý vị đã chọn máy hút bụi CycloneXL của Electrolux. Các Hướng dẫn Sử dụng này CycloneXL ของอิ...
 • Page 3 Nhữ n g lưu ý về an toà n 安全措施 Máy hút bụi CycloneXL của Electrolux chỉ nên CycloneXL 僅供成人操作使用,而且僅適用於一般 เฉพาะผู  ใ หญ เ ท า นั ้ น ที ่ ค วรใช เ ครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น CycloneXL được người lớn sử...
 • Page 4 ไทย Tiếng Việt 繁體中文 ก อ นเริ ่ ม ใช ง าน Kiể m tra má y trướ c khi sử dụ n g 開始使用前 Mở nắp đậy phía trước máy và kiểm tra túi 打開機器前蓋,檢查馬達隔塵網和吸塵槽隔塵 เป ด ฝาครอบด า นหน า ของเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น และตรวจสอบ 網是否在正確的位置。(另請參閱「清潔/更換...
 • Page 5 ไทย Tiếng Việt 繁體中文 คำแนะนำเพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ง านสู ง สุ ด Để đạ t kế t quả tố t nhấ t 獲得最佳的使用效果 Cá c h sử dụ n g cá c loạ i đầ u hú t khá c nhau: 按照以下說明使用吸嘴:...
 • Page 6 ไทย Tiếng Việt 繁體中文 การเทฝุ ่ น และการทำความสะอาดกล อ ง Đổ bụi và lau chùi ngăn chứa bụi 清空及清潔吸塵槽 เก็ บ ฝุ ่ น Ngăn chứa bụi CycloneXL’s phải được đổ bụi CycloneXL 的吸塵槽滿的時候必須清空。 拉出吸塵機後面的釋放按鈕, khi đã đầy. ต อ งเทฝุ ่ น ในกล อ งเก็ บ ฝุ ่ น CycloneXL ทิ ้ ง เมื ่ อ ฝุ ่ น เต็ ม Kéo nút nhả...
 • Page 7 ไทย Tiếng Việt 繁體中文 การทำความสะอาดแผ น กรองมอเตอร แ ละ Lau chùi phin lọc mô-tơ và phin lọc 清潔馬達隔塵網和吸塵槽隔塵網 แผ น กรองสำหรั บ กล อ งเก็ บ ฝุ ่ น ngăn chứa bụi CycloneXL 的馬達隔塵網和吸塵槽隔塵網每隔一段 時間就要清潔一次。 CycloneXL có một phin lọc mô-tơ và phin lọc CycloneXL มี...
 • Page 8 ไทย Tiếng Việt 繁體中文 การทำความสะอาดสายดู ด กั บ หั ว ดู ด Là m sạ c h ố n g hút mềm và đầ u hú t 清潔軟管與吸頭 Máy hút bụi sẽ tự động dừng nếu đầu hút, ống 如果吸嘴、軟管、隔塵網堵塞或吸塵槽已滿,吸塵 เครื...
 • Page 9 ข อ คิ ด เห็ น จากผู  บ ริ โ ภค Electrolux 拒絕承擔所有因為不當使用或更動裝置 quyề n củ a Electrolux. Hư hỏ n g đố i vớ i mô-tơ 而使裝置受損的任何責任。如果內附的電線損壞, อิ เ ลคโทรลั ก ซ ไ ม ข อรั บ ผิ ด ชอบต อ ความเสี ย หายทั ้ ง หมด...
 • Page 10 THAI English ไทย Tiếng Việt 5-17 ขอขอบคุ ณ ที ่ เ ลื อ กใช เ ครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น รุ  น Electrolux Cám ơn quý vị đã chọn máy hút bụi CycloneXL The symbol on the product or on its packaging indicates that �� � �� � ��� �...
 • Page 11 The Electrolux Group. The world’s No.1 choice 2192176-15 KITCHEN, CLEANING AND OUTDOOR APPLIANCE...

This manual is also suitable for:

Cyclone xl