Download  Print this page

Electrolux EHC30001X User Manual

Ceramic cooktop
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

2012/09
(EHC322BA) (EHC323BA)
C
EHC30001X
EHC322BA _EHC323BA
(EHC322BA) (EHC323BA)

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux EHC30001X

  Related Manuals for Electrolux EHC30001X

  Summary of Contents for Electrolux EHC30001X

  • Page 1 2012/09 (EHC322BA) (EHC323BA) EHC30001X EHC322BA _EHC323BA (EHC322BA) (EHC323BA)
  • Page 2 2012/08 4 contents electrolux ceramic cooktop & ceramic cookop EHC30001X EHC30002X ceramic cookop EHC322BA & EHC323BA Dimensions Dimensions Build in height Build in height EHC30001X EHC322BA EHC30002X EHC323BA...
  • Page 6 EHC323BA EHC322BA 220 - 240V~ 3000W 50/60Hz 520x320x50...
  • Page 9 EHC30001X EHC30002X EHC322BA EHC323BA Ôî¾ß³ß´ç Ôî¾ß³ß´ç ǶÈëÉî¶È ǶÈëÉî¶È ¿ª¿×³ß´ç ¿ª¿×³ß´ç EHC30001X EHC322BA EHC323BA EHC30002X...
  • Page 10 EHC322BA EHC323BA 220 - 240V~ 220 - 240V~ 3000W 3000W 50/60Hz 50/60Hz 520x320x50 520x320x50...
  • Page 11 不需 不需 不需 不需 那么电灶底部需要至少3 0 m m 高度的空间(见下条)。 那么电灶底部需要至少3 0 m m 高度的空间(见下条)。 那么电灶底部需要至少3 0 m m 高度的空间(见下条)。 那么电灶底部需要至少3 0 m m 高度的空间(见下条)。 所需空间 所需空间 所需空间 所需空间 如果电灶外壳能够从橱柜或抽屉式橱柜内部被触摸到,那么必须安装一块隔板以避免被触摸到。 如果电灶外壳能够从橱柜或抽屉式橱柜内部被触摸到,那么必须安装一块隔板以避免被触摸到。 如果电灶外壳能够从橱柜或抽屉式橱柜内部被触摸到,那么必须安装一块隔板以避免被触摸到。 如果电灶外壳能够从橱柜或抽屉式橱柜内部被触摸到,那么必须安装一块隔板以避免被触摸到。...

This manual is also suitable for:

Ehc322baEhc30002xEhc323ba