Download  Print this page

Electrolux EHG6341FOK User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EHG6341FOK
HR
Ploča za kuhanje
EN
Hob
PT
Placa
ES
Placa de cocción
Upute za uporabu
User Manual
Manual de instruções
Manual de instrucciones
2
20
38
57

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux EHG6341FOK

  Related Manuals for Electrolux EHG6341FOK

  Summary of Contents for Electrolux EHG6341FOK

 • Page 1 EHG6341FOK Ploča za kuhanje Upute za uporabu User Manual Placa Manual de instruções Placa de cocción Manual de instrucciones...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENERGETSKA UČINKOVITOST..............19 MISLIMO NA VAS Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
 • Page 3: Sigurnosne Informacije

  HRVATSKI SIGURNOSNE INFORMACIJE Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu. 1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na •...
 • Page 4: Sigurnosne Upute

  UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez • nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara. Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i • tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
 • Page 5 HRVATSKI • Održavajte minimalnu udaljenost od • Koristite odgovarajući kabel drugih uređaja i kuhinjskih elemenata. napajanja. • Prilikom pomicanja uređaja uvijek • Pazite da se električni kabeli zapletu. budite pažljivi jer je uređaj težak. • Provjerite je li ugrađena zaštita od Uvijek nosite zaštitne rukavice i strujnog udara.
 • Page 6 • Ne mijenjajte specifikacije ovog • Pazite da vam predmeti ili posuđe na uređaja. padnu na uređaj. Površina se može • Pazite da otvori za ventilaciju nisu oštetiti. blokirani. • Zone kuhanja ne koristite s praznim • Tijekom rada uređaj ne ostavljajte bez posuđem ili bez posuđa.
 • Page 7: Opis Proizvoda

  HRVATSKI 3. OPIS PROIZVODA 3.1 Izgled površine za kuhanje Indukcijska zona kuhanja Zona kuhanja Upravljačka ploča 145 mm 120/180 120/180 145 mm 210 mm 3.2 Izgled upravljačke ploče Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje funkcije rade.
 • Page 8 Polje Funkcija Napomena se‐ nzora Za odabir zone kuhanja. Za povećanje ili smanjenje vremena. Za postavljanje stupnja kuhanja. Funkcija električne snage Za uključivanje i isključivanje funkcije. 3.3 Zasloni stupnja kuhanja Zaslon Opis Zona kuhanja je isključena. Polje kuhanja je uključeno.
 • Page 9: Svakodnevna Uporaba

  HRVATSKI 4. SVAKODNEVNA UPORABA 4.3 Stupanj kuhanja UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa Dodirnite kako biste povećali stupanj sigurnosnim uputama. kuhanja. Dodirnite kako biste smanjili 4.1 Uključivanje i isključivanje stupanj kuhanja. Za isključivanje zone kuhanja istovremeno dodirnite Dodirnite na 1 sekundu za 4.4 Uključenje i isključenje uključivanje ili isključivanje ploče kuhanja.
 • Page 10 Za uključivanje funkcije: dodirnite vraća na najviši stupanj kuhanja. Dodirnite na tajmeru kako biste Pogledajte poglavlje postavili vrijeme. Kad odbrojavanje "Tehnički podaci". završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska. Za aktivaciju funkcije za zonu Za isključivanje zvuka: dodirnite...
 • Page 11: Savjeti

  HRVATSKI Za isključivanje funkcije: uključite ploču • Funkcija dijeli snagu između zona kuhanja povezanih na istu fazu. za kuhanje pomoću . Ne postavljajte • Funkcija se uključuje kad ukupna stupanj kuhanja. Dodirnite u trajanju električna snaga polja kuhanja priključenih na jednu fazu prijeđe od 4 sekunde.
 • Page 12 5.2 Buka tijekom rada 5.3 Primjeri primjena kuhanja Ako čujete: Odnos između stupnja kuhanja i potrošnje energije zone kuhanja nije • zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno linearan. Kada povećate stupanj od različitih materijala (struktura kuhanja, to povećanje nije "sendviča").
 • Page 13: Čišćenje I Održavanje

  HRVATSKI Stupanj Koristite za: Vrijem Savjeti kuhanja e (min) Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u lon‐ cu), prženje krumpirića u dubokom ulju. Ključanje velikih količina vode. Uključena je funkcija električne snage. 6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE sadrži šećer. U protivnom, prljavština UPOZORENJE! može uzrokovati oštećenje ploče za Pogledajte poglavlja sa...
 • Page 14 Problem Mogući uzrok rješenje Osigurač je pregorio. Provjerite da li je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno pregara, obratite se kvalificiranom električaru. Ponovno uključite ploču za kuhanje i unutar 10 sekun‐ di postavite stupanj kuhanja. Dodirnuli ste istovremeno 2 Dodirnite samo jedno polje ili više polja senzora.
 • Page 15 HRVATSKI Problem Mogući uzrok rješenje Stupanj kuhanja se mijenja Uključena je funkcija Pogledajte poglavlje između dvije razine. upravljanja električnom "Svakodnevna uporaba". snagom. Polja senzora se Posuđe je preveliko ili ste Veliko posuđe stavite na zagrijavaju. ga stavili preblizu kon‐ stražnje zone, ako je trolama.
 • Page 16: Postavljanje

  Problem Mogući uzrok rješenje Pali se E6. Druga faza napajanja Provjerite je li ploča za nedostaje. kuhanje ispravno priključena na električno napajanje. Uklonite osigu‐ rač, pričekajte jednu minu‐ tu i ponovno umetnite osi‐ gurač. 7.2 Ako ne možete naći površine) i poruku pogreške koja se...
 • Page 17 HRVATSKI 8.4 Sklop min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm min. 2 mm < 20 mm > 20 mm min. 500 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 28 mm 41 mm 38 mm...
 • Page 18: Tehnički Podaci

  12 mm min. 2 mm 9. TEHNIČKI PODACI 9.1 Natpisna pločica Model EHG6341FOK PNC 949 596 023 02 Vrsta 60 GAD DA AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Indukcija 3.7 kW Proizvedeno u Njemačkoj Ser.br....
 • Page 19: Energetska Učinkovitost

  HRVATSKI 10. ENERGETSKA UČINKOVITOST 10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014 Identifikacija modela EHG6341FOK Vrsta ploče za kuhanje Ugradbena ploča za kuhanje Broj zona kuhanja Tehnologija zagrijavanja Indukcijski i isijavajući grijač Promjer kružnih zona Prednja lijeva 21,0 cm kuhanja (Ø)
 • Page 20 10. ENERGY EFFICIENCY.................. 36 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 21: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 22: Safety Instructions

  WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or • oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch • off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
 • Page 23 ENGLISH • Do not install the appliance adjacent connect the appliance to the near to a door or under a window. This sockets prevents hot cookware to fall from the • Do not use multi-plug adapters and appliance when the door or the extension cables.
 • Page 24 • Do not put cutlery or saucepan lids on • Do not put aluminium foil on the the cooking zones. They can become appliance. hot. • Cookware made of cast iron, • Do not operate the appliance with wet...
 • Page 25: Product Description

  ENGLISH 3. PRODUCT DESCRIPTION 3.1 Cooking surface layout Induction cooking zone Cooking zone Control panel 145 mm 120/180 120/180 145 mm 210 mm 3.2 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.
 • Page 26: Daily Use

  Sen‐ Function Comment field To select the cooking zone. To increase or decrease the time. To set a heat setting. Power function To activate and deactivate the function. 3.3 Heat setting displays Display Description The cooking zone is deactivated.
 • Page 27 ENGLISH 4.2 Automatic Switch Off To activate the outer ring: touch the sensor field. The indicator comes on. The function deactivates the hob To deactivate the outer ring: touch the automatically if: sensor field until the indicator goes out. • all cooking zones are deactivated, •...
 • Page 28 To set the cooking zone: touch To deactivate the function: touch again and again until the indicator of a The previous heat setting comes on. necessary cooking zone comes on. 4.9 Lock To activate the function or change the...
 • Page 29: Hints And Tips

  ENGLISH • The function divides the power between cooking zones connected to the same phase. • The function activates when the total electricity loading of the cooking zones connected to a single phase exceeds 3700 W. • The function decreases the power to the other cooking zones connected to the same phase.
 • Page 30: Care And Cleaning

  5.3 Examples of cooking consumption of power. It means that the cooking zone with the medium heat applications setting uses less than a half of its power. The relation between the heat setting The data in the table is for and the cooking zone consumption of guidance only.
 • Page 31: Troubleshooting

  ENGLISH 6.2 Cleaning the hob water rings, fat stains, shiny metallic discoloration. Clean the hob with a • Remove immediately: melted plastic, moist cloth and non-abrasive plastic foil, sugar and food with sugar. detergent. After cleaning, wipe the If not, the dirt can cause damage to hob dry with a soft cloth.
 • Page 32 Problem Possible cause Remedy Residual heat indicator The zone is not hot be‐ If the zone operated suffi‐ does not come on. cause it operated only for a ciently long to be hot, short time. speak to an Authorised Service Centre.
 • Page 33: Installation

  ENGLISH Problem Possible cause Remedy and a number come on. There is an error in the Disconnect the hob from hob. the electrical supply for some time. Disconnect the fuse from the electrical system of the house. Con‐ nect it again. If comes on again, speak to an Au‐...
 • Page 34 8.3 Connection cable cable type: H05V2V2-F T min 90°C. Speak to your local Service Centre. • The hob is supplied with a connection cable. • To replace the damaged mains cable use the following (or higher) mains 8.4 Assembly min.
 • Page 35: Technical Data

  12 mm min. 2 mm 9. TECHNICAL DATA 9.1 Rating plate Modell EHG6341FOK PNC 949 596 023 02 Typ 60 GAD DA AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 3.7 kW Made in Germany Ser.Nr....
 • Page 36: Energy Efficiency

  It changes with the the table. material and dimensions of the cookware. 10. ENERGY EFFICIENCY 10.1 Product information according to EU 66/2014 Model identification EHG6341FOK Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Induction and Radiant Heater Diameter of circular cook‐...
 • Page 37 ENGLISH 11. ENVIRONMENTAL CONCERNS Recycle the materials with the symbol marked with the symbol with the household waste. Return the product to . Put the packaging in applicable your local recycling facility or contact containers to recycle it. Help protect the your municipal office.
 • Page 38 10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA................55 ESTAMOS A PENSAR EM SI Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que obterá...
 • Page 39: Informações De Segurança

  PORTUGUÊS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.
 • Page 40 8 anos de idade afastadas ou constantemente vigiadas. Não utilize o aparelho com um temporizador externo • ou um sistema de controlo remoto separado. AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na •...
 • Page 41: Instruções De Segurança

  PORTUGUÊS 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 2.1 Instalação • Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista AVISO! qualificado. A instalação deste aparelho • O aparelho tem de ficar ligado à terra. tem de ser efectuada por • Antes de efectuar qualquer operação uma pessoa qualificada.
 • Page 42 • Se a tomada eléctrica estiver solta, de 30 cm de distância da zonas de não ligue a ficha. indução quando o aparelho estiver a • Não puxe o cabo de alimentação para funcionar. desligar o aparelho. Puxe sempre a •...
 • Page 43: Descrição Do Produto

  PORTUGUÊS 2.4 Manutenção e limpeza • Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho • Limpe o aparelho com regularidade correctamente. para evitar que o material da • Desligue o aparelho da alimentação superfície se deteriore. eléctrica. •...
 • Page 44 3.2 Disposição do painel de comandos Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam as funções que estão em funcionamento. Cam‐ Função Comentário po do sen‐ ON/OFF Para activar e desactivar a placa.
 • Page 45: Utilização Diária

  PORTUGUÊS 3.3 Indicadores de grau de cozedura Visor Descrição A zona de cozedura está desactivada. A zona de cozedura está activada. O ponto significa uma mudança de meio nível de aquecimento. A função STOP+GO está activa. A função Aquecimento Automático está activa. Função Power activo.
 • Page 46 Após algum tempo, a Para activar a função para uma zona indicação acende-se e a placa de cozedura: toque em desactiva-se. acende). Toque imediatamente em Relação entre o grau de cozedura e o acende). Toque imediatamente em tempo ao fim do qual a placa se até...
 • Page 47 PORTUGUÊS 4.9 Bloqueio de Funções Para ver o tempo restante: seleccione a zona de cozedura com . O indicador É possível bloquear o painel de da zona de cozedura começa a piscar comandos com zonas de cozedura a rapidamente. O visor mostra o tempo funcionar.
 • Page 48: Sugestões E Dicas

  • O limite máximo de carga eléctrica de cada fase é 3700 W. • A função divide a potência entre as zonas de cozedura que estão ligadas à mesma fase. • A função é activada quando a carga eléctrica total das zonas de cozedura que estão ligadas à...
 • Page 49 PORTUGUÊS • cliques: sons de comutações cozedura não é linear. Quando o grau de eléctricas. cozedura aumenta, o aumento do • sibilar, zunir: a ventoinha está a consumo de potência da zona de funcionar. cozedura não é directamente proporcional. Isto significa que uma zona Os ruídos são normais e não são de cozedura no grau de cozedura médio indicadores de uma avaria na placa.
 • Page 50: Manutenção E Limpeza

  6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA e alimentos com açúcar. Caso AVISO! contrário, a sujidade pode provocar Consulte os capítulos danos na placa. Tenha cuidado para relativos à segurança. evitar queimaduras. Coloque o raspador especial sobre a superfície 6.1 Informações gerais de vidro em ângulo agudo e desloque...
 • Page 51 PORTUGUÊS Problema Causa possível Solução Tocou em 2 ou mais cam‐ Toque em apenas um pos do sensor em simultâ‐ campo do sensor. neo. A função STOP+GO está a Consulte o capítulo “Utili‐ funcionar. zação diária”. Manchas de gordura ou Limpe o painel de coman‐...
 • Page 52 Problema Causa possível Solução O Dispositivo de Seguran‐ Consulte o capítulo “Utili‐ Aparece ça para Crianças ou o Blo‐ zação diária”. queio de Funções está ac‐ tivo. Não existe qualquer tacho Coloque um tacho na zo‐ Aparece na zona.
 • Page 53: Instalação

  PORTUGUÊS 7.2 Se não conseguir encontrar apresentada. Certifique-se de que utilizou a placa correctamente. Caso uma solução... contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do Serviço de Assistência ou Se não conseguir encontrar uma solução pelo fornecedor não será gratuita, para o problema, contacte o seu mesmo durante o período de garantia.
 • Page 54 2 mm min. 2 mm < 20 mm > 20 mm min. 500 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm...
 • Page 55: Dados Técnicos

  PORTUGUÊS 9. DADOS TÉCNICOS 9.1 Placa de características Modelo EHG6341FOK PNC 949 596 023 02 Tipo 60 GAD DA AU 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Indução 3.7 kW Fabricado na Alemanha N.º de série ....6.6 kW ELECTROLUX 9.2 Especificações das zonas de cozedura...
 • Page 56 Consumo de energia por Dianteira esquerda 180,2 Wh/kg zona de cozedura (EC Traseira esquerda 196,8 Wh/kg electric cooking) Dianteira direita 176,6 Wh/kg Traseira direita 190,2 Wh/kg Consumo de energia da 186,0 Wh/kg placa (EC electric hob) EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos •...
 • Page 57 10. EFICACIA ENERGÉTICA................74 PENSAMOS EN USTED Gracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contiene décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener la seguridad de que conseguirá...
 • Page 58: Información Sobre Seguridad

  INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.
 • Page 59: Instrucciones De Seguridad

  ESPAÑOL No accione el aparato con un temporizador externo ni • con un sistema de mando a distancia independiente. ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar • presente puede resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un incendio. NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el •...
 • Page 60 • Respete siempre la distancia mínima • Asegúrese de que el aparato está entre el aparato y los demás instalado correctamente. Un cable de electrodomésticos y mobiliario. red o enchufe (en su caso) flojo o • Tenga cuidado al mover el aparato, inadecuado puede provocar que el porque es pesado.
 • Page 61 ESPAÑOL de contacto con una anchura mínima • Los vapores que liberan los aceites de 3 mm. muy calientes pueden provocar combustiones imprevistas. 2.3 Uso del aparato • El aceite usado, que puede contener restos de alimentos, puede provocar ADVERTENCIA! incendios a temperaturas más bajas Riesgo de lesiones, que el aceite que se utiliza por...
 • Page 62: Descripción Del Producto

  • Limpie el aparato con un paño suave • Desconecte el aparato de la red. humedecido. Utilice solo detergentes • Corte el cable eléctrico cerca del neutros. No utilice productos aparato y deséchelo. abrasivos, estropajos duros, 2.6 Asistencia disolventes ni objetos de metal.
 • Page 63 ESPAÑOL Sen‐ Función Comentario ENCENDIDO/APAGADO Para activar y desactivar la placa. Cierre / Bloqueo de segu‐ Para bloquear y desbloquear el panel de ridad para niños control. STOP+GO Para activar y desactivar la función . Indicador del nivel de ca‐ Para mostrar el nivel de calor.
 • Page 64: Uso Diario

  Pantalla Descripción El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de cocción. Apagado automático está funcionando. 3.4 Indicador de calor residual proceso de cocción directamente en la base del recipiente, lo que hace que la ADVERTENCIA! superficie vitrocerámica se caliente por el...
 • Page 65 ESPAÑOL 4.7 Temporizador Para activar el circuito exterior: toque el sensor. Se enciende el indicador. Temporizador Para desactivar el circuito exterior: Puede utilizar esta función para ajustar toque el sensor hasta que se apague el el tiempo que desee que funcione la indicador.
 • Page 66 Para desactivar la función: encienda la La función no afecta al placa de cocción con . No ajuste los funcionamiento de las zonas de cocción. niveles de calor. Toque durante 4 segundos. se enciende. Apague la 4.8 STOP+GO placa de cocción con Esta función ajusta todas las zonas de...
 • Page 67: Consejos

  ESPAÑOL 5. CONSEJOS la base de los utensilios de cocina, pero ADVERTENCIA! hasta un cierto límite. Consulte los capítulos sobre La eficacia de la zona de cocción está seguridad. relacionada con el diámetro del utensilio de cocina. Un utensilio de cocina con un 5.1 Recipientes diámetro inferior al mínimo solo recibe una parte de la potencia generada por la...
 • Page 68: Mantenimiento Y Limpieza

  Ajuste del Utilícelo para: Tiempo Sugerencias nivel de ca‐ (min) Mantener calientes los ali‐ como Tape los utensilios de coci‐ mentos. estime necesa‐ 1 - 2. Salsa holandesa, derretir: 5 - 25 Remover de vez en cuando. mantequilla, chocolate, gela‐...
 • Page 69: Solución De Problemas

  ESPAÑOL de plástico, azúcar y alimentos que placa de cocción con un paño suave contengan azúcar. De lo contrario la humedecido con agua y detergente suciedad dañará la placa de cocción. no abrasivo. Después de limpiar, Tenga cuidado para evitar seque la placa de cocción con un quemaduras.
 • Page 70 Problema Posible causa Solución Se emite una señal acústi‐ Hay uno o más sensores Quite el objeto que cubre ca y la placa de cocción se cubiertos. los sensores. apaga. Se emite una señal acústi‐ ca cuando la placa se apa‐...
 • Page 71 ESPAÑOL Problema Posible causa Solución El utensilio de cocina no Utilice el utensilio de coci‐ es adecuado. na adecuado. Consulte el capítulo "Con‐ sejos". El diámetro de la base del Utilice un utensilio de coci‐ utensilio de cocina es de‐ na del tamaño adecuado.
 • Page 72: Instalación

  aparato.
 • Page 73 ESPAÑOL min. 2 mm min. 2 mm < 20 mm > 20 mm min. 500 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 28 mm 41 mm 38 mm 31 mm 38 mm 31 mm min.
 • Page 74: Datos Técnicos

  9. DATOS TÉCNICOS 9.1 Placa de características Modelo EHG6341FOK Número de producto (PNC) 949 596 023 02 Tipo 60 GAD DA AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Inducción 3.7 kW Fabricado en Alemania Nº ser....
 • Page 75 ESPAÑOL Consumo de energía por Anterior izquierda 180,2 Wh / kg zona de cocción (EC Posterior izquierda 196,8 Wh / kg electric cooking) Anterior derecha 176,6 Wh / kg Posterior derecha 190,2 Wh / kg Consumo de energía de 186,0 Wh / kg la placa de cocción (EC electric hob) EN 60350-2 - Aparatos...
 • Page 76 www.electrolux.com/shop...