Download Print this page

Dell Latitude 131L Quick Reference Manual

Quick reference guide (multilanguage: english, croatian, czech, hungarian).
Hide thumbs

Advertisement

Dell™ Latitude™ 131L

Quick Reference Guide

Model PP23LB
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Dell Latitude 131L

   Summary of Contents for Dell Latitude 131L

 • Page 1: Quick Reference Guide

  Dell™ Latitude™ 131L Quick Reference Guide Model PP23LB w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 2

  Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, and Latitude are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

 • Page 3: Table Of Contents

  Starting the Dell Diagnostics From Your Hard Drive ... . Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities CD ..Dell Diagnostics Main Menu .

 • Page 4

  Contents...

 • Page 5: Finding Information

  • My device documentation Documentation and drivers are already installed on your computer. You can use the CD to reinstall drivers or run the Dell Diagnostics (see "Dell Diagnostics" on page 16.) Readme files may be included on your CD to...

 • Page 6

  Select your region to view the appropriate support questions site. • Community — Online discussion with other Dell customers • Upgrades — Upgrade information for components, such as memory, the hard drive, and the operating system •...

 • Page 7: Setting Up Your Computer

  • Service call status and support history Dell Premier Support Website — premiersupport.dell.com • Top technical issues for my computer The Dell Premier Support website is customized for • Frequently asked questions corporate, government, and education customers. This website may not be available in all regions.

 • Page 8

  3 Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the computer and to the electrical outlet. 4 Open the computer display and press the power button to turn on the computer (see "Front View" on page 9). NOTE: It is recommended that you turn on and shut down your computer at least once before you install any cards or connect the computer to a docking device or other external device, such as a printer.

 • Page 9: About Your Computer

  About Your Computer Front View display latch release display latches (2) display power button device status lights touch pad speakers (2) touch pad buttons keyboard 10 keyboard and wireless status lights Quick Reference Guide...

 • Page 10: Left Side View

  Left Side View air vent security cable slot optical drive bay optical-drive-tray eject button Right Side View hard drive ExpressCard slot 3-in-1 media memory card reader audio connectors (2) USB connectors (2) Back View AC adapter connector network connector (RJ-45) modem connector (RJ-11) USB connectors (2) video connector...

 • Page 11: Bottom View

  Battery Performance NOTE: For information about the Dell warranty for your computer, see the Product Information Guide or separate paper warranty document that shipped with your computer. For optimal computer performance and to help preserve BIOS settings, operate your Dell portable computer with the main battery installed at all times.

 • Page 12: Checking The Battery Charge

  Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The battery is designed to work with your Dell computer. Do not use a battery from other computers with your computer.

 • Page 13: Charging The Battery

  Charge Gauge By either pressing once or pressing and holding the status button on the charge gauge on the battery, you can check: • Battery charge (check by pressing and releasing the status button) • Battery health (check by pressing and holding the status button) The battery operating time is largely determined by the number of times it is charged.

 • Page 14: Replacing The Battery

  Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The battery is designed to work with your Dell™ computer; do not use a battery from other computers.

 • Page 15: Storing A Battery

  Storing a Battery Remove the battery when you store your computer for an extended period of time. A battery discharges during prolonged storage. After a long storage period, recharge the battery fully (see "Charging the Battery" on page 13) before you use it. Troubleshooting Lockups and Software Problems CAUTION:...

 • Page 16: Dell Diagnostics

  If you experience a problem with your computer, perform the checks in "Lockups and Software Problems" on page 15 and run the Dell Diagnostics before you contact Dell for technical assistance. It is recommended that you print these procedures before you begin.

 • Page 17: Starting The Dell Diagnostics From Your Hard Drive

  If the Pre-boot System Assessment completes successfully, you receive the message Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. 5 Press any key to start the Dell Diagnostics from the diagnostics utility partition on your hard drive. Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities CD 1 Insert the Drivers and Utilities CD.

 • Page 18: Dell Diagnostics Main Menu

  If you cannot resolve the error condition, contact Dell. NOTE: The Service Tag for your computer is located at the top of each test screen. If you contact Dell, technical support will ask for your Service Tag. 3 If you run a test from the Custom Test or Symptom Tree option, click the applicable tab described in the following table for more information.

 • Page 19

  4 When the tests are completed, if you are running the Dell Diagnostics from the Drivers and Utilities CD, remove the CD. 5 When the tests are complete, close the test screen to return to the Main Menu screen. To exit the Dell Diagnostics and restart the computer, close the Main Menu screen.

 • Page 20

  Quick Reference Guide...

 • Page 21: Index

  16 computer crashes, 15-16 End User License computer does not start up, 15 Agreement, 5 computer stops responding, 15 ergonomics information, 5 Dell Diagnostics, 16 operating system, 7 lockups, 15 program crashes, 15 computer program stops responding, 15 crashes, 15-16...

 • Page 22

  5 Program Compatibility Service Tag, 6 Wizard, 15 software problems, 15-16 spyware, 16 Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities CD, 17 support website, 6 troubleshooting Dell Diagnostics, 16 Help and Support Center, 6 User’s Guide, 5...

 • Page 23

  Dell™ Latitude™ 131L Stručná referenční příručka Model PP23LB w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 24

  © 2006 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce bez předchozího písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána. Obchodní značky použité v tomto textu: Dell, logo DELL a Latitude jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

 • Page 25

  ....Spuštění diagnostického porgramu Dell Diagnostics z pevného disku ..Spuštění nástroje Dell Diagnostics z disku CD s ovladači a nástroji ..Hlavní nabídka diagnostického programu Dell Diagnostics .

 • Page 26

  Obsah...

 • Page 27: Kde Hledat Informace

  • Dokumentace k počítači • Dokumentace k zařízení Dokumentace a ovladače jsou již v počítači nainstalovány. Ovladače můžete znovu nainstalovat z disku CD nebo spust’te nástroj Dell Diagnostics (viz „Diagnostický program Dell Diagnostics“ na straně 38.) Součástí položek na disku CD mohou být soubory Readme, které...

 • Page 28

  • Při kontaktu s technickou podporu zadejte pro přesměrování hovoru kód expresní služby. • Řešení – tipy a rady pro odstraňování Webový server technické podpory společnosti Dell - support.dell.com problémů, články odborníků, školení online a POZNÁMKA: Po vybrání oblasti se zobrazí příslušná stránka odborné...

 • Page 29: Instalace Počítače

  Barva CD závisí na operačním systému, který jste si objednali. • Service call status and support history (Stav Web odborné pomoci Dell Premier Support – premiersupport.dell.co servisního požadavku a historie odborné Webové stránky podpory Dell Premier Support jsou přizpůsobeny pomoci) obchodním společnostem a vládním a vzdělávacím organizacím.

 • Page 30

  Ke konektoru napájení počítače a do zásuvky napájení připojte napájecí adaptér. Otevřete displej počítače a stisknutím vypínače zapněte počítač (viz „Pohled zepředu“ na straně 31). POZNÁMKA: Před instalací karet nebo připojení počítače k dokovacímu zařízení nebo jinému externímu zařízení, například k tiskárně, doporučujeme počítač...

 • Page 31: Váš Počítač

  Váš počítač Pohled zepředu pojistka západky displeje západky displeje (2) obrazovka tlačítko napájení indikátory zařízení dotyková podložka reproduktory (2) tlačítka dotykové podložky klávesnice indikátory klávesnice a bezdrátového připojení Stručná referenční příručka...

 • Page 32: Pohled Zleva

  Pohled zleva větrání bezpečnostní oko pozice pro optickou jednotku tlačítko pro vysunutí zásuvky optické jednotky Pohled zprava pevný disk slot pro kartu ExpressCard čtečka pamět’ových karet 3-v-1 zvukové konektory (2) konektory USB (2) Zadní pohled konektor napájení sít’ový konektor (RJ-45) konektor modemu (RJ-11) konektory USB (2) konektor zobrazovacího...

 • Page 33: Pohled Zdola

  Výkon baterie POZNÁMKA: Informace o záruce společnosti Dell na tento počítač najdete v příručce s informacemi o produktu nebo v samostatném dokumentu se zněním záruky, který byl dodán s počítačem. Pro dosažení optimálního výkonu počítače a zachování nastavení systému BIOS používejte tento přenosný...

 • Page 34: Kontrola Nabití Baterie

  VÝSTRAHA: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Baterii nahrad’te pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce Dell. Tato baterie je určena pro napájení tohoto počítače Dell. V tomto počítači nepoužívejte baterie vyjmuté z jiných počítačů. VÝSTRAHA: Baterie nevhazujte do domácího odpadu.

 • Page 35: Dobíjení Baterie

  Nabití baterie Stisknutím nebo stisknutím a podržením stavového tlačítka na měřidle nabití na baterii můžete zkontrolovat: • Nabití baterie (stisknutím a uvolněním stavového tlačítka) • Stav baterie (stisknutím a podržením stavového tlačítka) Na délku provozu baterie má z velké části vliv frekvence nabíjení. Po stovkách cyklů nabití a vybití se snižuje kapacita nabíjení...

 • Page 36: Výměna Baterie

  Aby se zabránilo možnému poškození kabelů, musíte od počítače odpojit všechny externí kabely. VÝSTRAHA: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Baterii nahrad’te pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce Dell. Tato baterie je určena pro napájení tohoto počítače Dell™. Nepoužívejte baterie vyjmuté z jiných. UPOZORNĚNÍ: Pokud se rozhodnete vyměnit baterii, když...

 • Page 37: Skladování Baterie

  Skladování baterie Před dlouhodobým uložením počítače vyjměte počítač. Během dlouhodobého skladování se baterie vybije. Po dlouhodobém skladování baterii před používáním znovu zcela nabijte (viz „Dobíjení baterie“ na straně 35). Odstraňování problémů Zablokování a problémy se softwarem VÝSTRAHA: Před prováděním některého z postupů uvedených v této části si přečtěte bezpečnostní pokyny v Informační...

 • Page 38: Diagnostický Program Dell Diagnostics

  Diagnostický nástroj Dell Diagnostics funguje pouze v počítačích Dell. POZNÁMKA: Disk CD s ovladači a nástroji je doplňkový a s tímto počítačem nemusel být dodán. Spust’te diagnostický nástroj Dell z pevného disku nebo z volitelného disku CD s ovladači a nástroji. Stručná referenční příručka...

 • Page 39: Spuštění Diagnostického Porgramu Dell Diagnostics Z Pevného Disku

  Spuštění diagnostického porgramu Dell Diagnostics z pevného disku Diagnostický program Dell Diagnostics je umístěn ve skrytém oddílu diagnostického nástroje na pevném disku. POZNÁMKA: Pokud se obrazovce počítače nezobrazuje žádný obraz, požádejte společnost Dell o technickou pomoc. Zapněte (nebo restartujte) počítač.

 • Page 40: Hlavní Nabídka Diagnostického Programu Dell Diagnostics

  Z očíslovaného seznamu zvolte položku Spustit 32bitový diagnostický program Dell Diagnostics. Je-li v seznamu uvedeno několik verzí, zvolte verzi odpovídající vašemu počítači. Když se zobrazí Hlavní nabídka diagnostického programu Dell Diagnostics, zvolte test, který chcete spustit. Hlavní nabídka diagnostického programu Dell Diagnostics Po spuštění...

 • Page 41

  Parameters (Parametry) Umožňuje přizpůsobovat testy změnou nastavení. Pokud jste spustili nástroj Dell Diagnostics z disku CD s ovladači a nástroji, po dokončení testů vyjměte disk CD. Po dokončení testů zavřete testovací obrazovku a vrátíte se do hlavní nabídky. Chcete-li ukončit diagnostický...

 • Page 42

  Stručná referenční příručka...

 • Page 43: Rejstřík

  štítky informace o předpisech, 27 web odborné pomoci Premier Microsoft Windows, 28 informace o záruce, 27 Support, 29 servisní štítek, 28 Diagnostický program Dell Diagnostics, 38 diagnostika Licenční smlouva s koncovým Dell, 38 antivirový software, 38 uűivatelem, 27 disky CD operační...

 • Page 44

  38 omezování výkonu počítače, 38 počítač nelze spustit, 37 web podpory, 28 počítač padá, 37-38 Webové stránky podpory Dell počítač přestal reagovat, 37 Premier Support, 27, 29 program padá, 37 Windows XP program přestal reagovat, 37 Centrum pro nápovědu a...

 • Page 45

  Dell™ Latitude™ 131L Brzi referentni priručnik Model PP23LB w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 46

  Bilo kakva reprodukcija bez pisane dozvole tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjena. Trgovački znakovi koji se koriste u ovom tekstu: Dell, DELL logotip i Latitude su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc.; Microsoft i Windows su registrirani trgovački znakovi Microsoft Corporation.

 • Page 47

  Pokretanje Dell dijagnostike s tvrdog diska ....Pokretanje Dell dijagnostike s CD-a Drivers and Utilities ...

 • Page 48

  Sadržaj...

 • Page 49: Traženje Informacija

  • Kako rješavati probleme Pritisnite Start→ Help and Support (Pomoć i podrška)→ Dell User and System Guides (Dell priručnici za korisnike i sustav)→ System Guides (Priručnici za sustav). Pritisnite User’s Guide (Korisnički priručnik) za svoje računalo. Brzi referentni priručnik...

 • Page 50

  članci tehničara; online tečajevi; te često NAPOMENA: Odaberite svoju regiju kako biste pogledali odgovarajuću postavljana pitanja stranicu za podršku. • Community — Online diskusija s ostalim Dell kupcima • Upgrades — Nadogradnja informacija za komponente, poput memorije, tvrdog diska i operativnog sustava •...

 • Page 51: Postavljanje Računala

  NAPOMENA: Boja CD-a razlikuje se zavisno od operativnog sustava kojeg ste naručili. • Status servisnog poziva i prethodne pružene Web-stranica za podršku za Dell Premier Support Website — premiersupport.dell.com podrške • Glavna tehnička pitanja za moje računalo Stranica za podršku za Dell Premier Support je prilagođena •...

 • Page 52

  Spojite AC adapter na priključak za AC adapter na računalu i na električnu utičnicu. Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 53). NAPOMENA: Preporuča se da uključite i isključite računalo barem jednom prije nego instalirate bilo koju karticu ili spojite računalo na uređ...

 • Page 53: O Vašem Računalu

  O vašem računalu Pogled s prednje strane brava za otvaranje zaslona brave za zaslon (2) zaslon gumb za uključivanje/isključivanje statusne lampice touch pad zvučnici (2) touch pad tipke tipkovnica statusne lampice tipkovnice i bežične mreže Brzi referentni priručnik...

 • Page 54: Pogled S Lijeve Strane

  Pogled s lijeve strane ventilacijski otvor sigurnosni utor za kabel pregrada optičkog uređaja tipka za izbacivanje ladice optičkog uređaja Pogled s desne strane čitač memorijskih kartica 3-u-1 tvrdi disk ExpressCard utor audio priključci (2) USB priključci (2) Pogled sa stražnje strane priključak AC adaptera mrežni priključak (RJ-45) modemski priključak (RJ-11)

 • Page 55: Pogled S Donje Strane

  Za optimalnu izvedbu računala te kako bi pomogli u očuvanju BIOS postavki, na svom Dell prijenosnom računalu cijelo vrijeme radite s umetnutom baterijom. Jedna se baterija isporučuje kao standardna oprema u pregradi za baterije.

 • Page 56: Provjera Napunjenosti Baterije

  OPREZ: Korištenje inkompatibilne baterije može povećati rizik od požara ili eksplozije. Zamijenite bateriju samo s kompatibilnom baterijom kupljenom od tvrtke Dell. Baterija je proizvedena da radi u vašem Dell računalu. Nemojte koristiti baterije iz drugih računala sa svojim računalom. OPREZ: Baterije ne odlažite s kućanskim otpadom.

 • Page 57: Punjenje Baterije

  Mjerač napunjenosti Pritiskom i otpuštanjem ili pritiskom i držanjem statusnog gumba na mjeraču napunjenosti možete provjeriti: • Napunjenost baterije (provjerite pritiskom i otpuštanjem statusnog gumba) • Zdravlje baterije (provjeri pritiskom i držanjem statusnog gumba) Vrijeme rada baterije je uvelike određeno brojem punjenja. Nakon stotina ciklusa punjenja i pražnjenja, baterije gube dio kapaciteta punjenja—ili zdravlje baterije.

 • Page 58: Zamjena Baterije

  Morate ukloniti sve vanjske kabele iz računala kako biste izbjegli moguće oštećenje priključka. OPREZ: Korištenje nekompatibilne baterije može povećati rizik od požara ili eksplozije. Bateriju zamijenite samo s kompatibilnom baterijom kupljenom od tvrtke Dell. Baterija je proizvedena da radi u vašem Dell™ računalu; nemojte koristiti bateriju iz drugih računala. OBAVIJEST: Ako odlučite zamijeniti bateriju s računalom u stanju pripravnosti, imate oko 1 minute da...

 • Page 59: Pohrana Baterije

  Pohrana baterije Uklonite bateriju kad računalo pohranjujete na dulje vrijeme. Baterija se isprazni tijekom dulje pohranjenosti. Nakon dužeg razdoblja pohrane, potpuno napunite bateriju (vidi "Punjenje baterije" na stranici 57) prije nego je budete koristili. Rješavanje problema Blokade i problemi sa softverom OPREZ: Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, slijedite sigurnosne upute u Priručniku s informacijama o proizvodu.

 • Page 60: Dell Dijagnostika

  Internet, vaše je računalo možda zaraženo sa spyware-om. Koristite anti-virusni program koji uključuje zaštitu od spyware-a (vašem je programu možda potrebna nadogradnja) kako bi skenirali računalo i uklonili spyware. Za više informacija idite na support.dell.com i potražite ključnu riječ spyware.

 • Page 61: Pokretanje Dell Dijagnostike S Tvrdog Diska

  Pokretanje Dell dijagnostike s tvrdog diska Dell dijagnostika je smještena na skrivenoj uslužnoj particiji za dijagnozu na vašem tvrdom disku. NAPOMENA: Ako vaše računalo ne može prikazati sliku na zaslonu, obratite se tvrtki Dell radi tehničke pomoći. Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.

 • Page 62: Glavni Izbornik Dell Dijagnostike

  Ukoliko je navedeno više verzija, odaberite onu koja je prikladna za vaše računalo. Kada se pojavi Main Menu (Glavni izbornik) Dell dijagnostike, odaberite test koji želite pokrenuti. Glavni izbornik Dell dijagnostike Nakon što se Dell dijagnostika učita i pojavi se ekran Main Menu (Glavni izbornik) pritisnite gumb za opciju koju želite. Opcija...

 • Page 63

  Dozvoljavaju vam da prilagodite test izmjenom postavki testa. Kada se testovi dovrše, ukoliko ste Dell dijagnostiku pokrenuli s CD-a Drivers and Utilities, izvadite CD. Kad su testovi gotovi, zatvorite zaslon s testovima kako biste se vratili na zaslon Main Menu (Glavni izbornik) screen.

 • Page 64

  Brzi referentni priručnik...

 • Page 65

  Servisna oznaka, 50 za, 50 Dell premier stranica za podršku, 51 stranica za podršku, 50 informacije o ergonomiji, 49 performanse baterije, 55 Dell dijagnostika, 60 informacije o jamstvu, 49 Pokretanje Dell dijagnostike s dijagnostika CD-a Drivers and Dell, 60 Utilities, 61 Indeks...

 • Page 66

  60 spyware, 60 program prestaje reagirati, 59 stranica za podršku, 50 programi kompatibilnost s OS Windows, 59 Stranica za podršku za Dell računalo prestaje reagirati, 59 Premier, 51 računalo se ne uključuje, 59 računalo se ruši, 59 rušenja programa, 59 rušenja sustava računala, 60...

 • Page 67

  Dell™ Latitude™ 131L Rövid ismertető Típus: PP23LB w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 68

  © 2006 Dell Inc. Minden jog fenntartva. A Dell Inc. írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos a reprodukálás bármilyen formája. A szövegben használt védjegyek: A Dell, a DELL logó és a Latitude a Dell Inc. védjegyei; a Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

 • Page 69

  A Dell diagnosztika indítása a merevlemezről ....A Dell diagnosztika elindítása az illesztő- és segédprogramokat tartalmazó CD-ről ......

 • Page 70

  Tartalomjegyzék...

 • Page 71: Információ

  • Eszközdokumentáció A dokumentáció és az illesztőprogramok már telepítésre kerültek a számítógépen. A CD segítségével újratelepítheti az illesztőprogramokat vagy futtassa a Dell Diagnostics alkalmazást (lásd: „Dell diagnosztika” 83. oldal) A CD-n Olvass el fájlok is szerepelhetnek a számítógépen végrehajtott...

 • Page 72

  MEGJEGYZÉS: A megfelelő ügyféltámogatás eléréséhez feltett kérdések válassza ki saját régióját. • Közösség – on-line eszmecsere a Dell más ügyfeleivel • Bővítések – az egyes részegységekkel, például a memóriával, a merevlemezzel és az operációs rendszerrel kapcsolatos, frissített információk • Vevőszolgálat – elérhetőség, szervizhívás és rendelés állapota, garanciális és javítási információk...

 • Page 73

  • Ügyfélszolgálati hívás állapota és a segítségnyújtás Dell Premier Support támogatási webhely – előzményei premiersupport.dell.com • A számítógéppel kapcsolatos legfontosabb műszaki A Dell Premier Support támogatási webhely a vállalati, kérdések kormányzati és oktatási ügyfelek számára testreszabott • Gyakran feltett kérdések webhely. A webhely elérhetősége országonként eltérő.

 • Page 74: A Számítógép üzembe Helyezése

  A számítógép üzembe helyezése VIGYÁZAT! Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt tanulmányozza a Termékinformációs kézikönyv biztonsági előírásait. Csomagolja ki a tartozékokat. Rakja ki egymás mellé a tartozékokat a dobozból, ezekre szüksége lesz a számítógép üzembe helyezéséhez. A tartozékok dobozában találja a dokumentációt és a számítógéphez megrendelt programokat vagy további hardvereszközöket (például meghajtókat vagy akkumulátorokat) is.

 • Page 75: A Számítógép

  A számítógép Elölnézet kijelző-zár kioldása kijelző zárak (2) kijelző tápellátás gomb az eszközök állapotjelző- érintőpad (touch pad) lámpái hangszórók (2) az érintőpad gombjai billentyűzet billentyűzet és a vezeték nélküli kapcsolat állapotjelző fényei Rövid ismertető...

 • Page 76: Bal Oldali Nézet

  Bal oldali nézet szellőzőnyílás a biztonsági kábel rögzítésére optikai meghajtótér szolgáló nyílás optikai meghajtótálca kiadógombja Jobb oldali nézet merevlemez ExpressCard kártya 3-in-1 memóriakártya olvasó csatlakozóaljzat audio csatlakozók (2) USB csatlakozók (2) Hátulnézet a hálózati adapter hálózati csatlakozó (RJ-45) modemcsatlakozó (RJ-11) csatlakozója USB-csatlakozók (2) monitorcsatlakozó...

 • Page 77: Alulnézet

  A számítógépre vonatkozó Dell garanciával kapcsolatban lásd a Termékinformációs kézikönyv vagy a számítógéphez járó különálló, a garanciavállalással kapcsolatos információkat tartalmazó dokumentumot. A számítógép optimális teljesítménye és a BIOS beállítások megőrzése érdekében mindig használja Dell hordozható számítógépét behelyezett főakkumulátorral. Normál esetben a számítógéphez az akkumulátor rekeszben elhelyezett egy akkumulátor jár.

 • Page 78: Akkumulátor Feltöltöttségének Ellenőrzése

  (Energiagazdálkodási lehetőségek konfigurálása)” fejezetet a Felhasználói kézikönyvben). VIGYÁZAT! Nem megfelelő elem használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort csak a Delltől származó, kompatibilis akkumulátorra cserélje. Dell számítógépét a lítium-ion akkumulátorral történő üzemre terveztük. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kiszerelt akkumulátort. VIGYÁZAT! Az akkumulátort ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.

 • Page 79

  Microsoft Windows Power Meter (Telepmérő) A Windows telepmérője az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi. A telepmérő megjelenítéséhez kattintson duplán a tálcán található ikonra. Ha a számítógép tápcsatlakozó aljzatról működik, egy ikon látható. Töltésmérő Ha egyszer megnyomja, vagy lenyomva tartja az akkumulátoron található töltésmérő állapotgombját, az alábbiakat ellenőrizheti: •...

 • Page 80: Az Akkumulátor Töltése

  VIGYÁZAT! Nem megfelelő elem használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort csak a Delltől származó, kompatibilis akkumulátorra cserélje. Az akkumulátor Dell™ számítógépekben való működésre készült, ne használjon másik számítógépekből származó akkumulátort. FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben a számítógép készenléti üzemmódjában szeretné kicserélni az akkumulátort, akkor erre legfeljebb 1 perc áll rendelkezésére, mielőtt a számítógép kikapcsol, és ezzel elvész minden el nem mentett adat.

 • Page 81: Az Akkumulátor Tárolása

  az akkumulátorrekesz akkumulátor zárjának kioldója Az akkumulátor visszaszereléséhez végezze el a kiszerelés műveletsorát fordított sorrendben. Az akkumulátor tárolása Ha számítógépét hosszabb ideig nem használja, szerelje ki az akkumulátort. Hosszabb tárolás alatt az akkumulátor lemerül. Hosszabb tárolás után, a használatba vétel előtt töltse fel teljesen az akkumulátort (lásd „Az akkumulátor töltése”...

 • Page 82

  A program nem reagál vagy rendszeresen összeomlik MEGJEGYZÉS: A szoftverek rendszerint rendelkeznek telepítési utasításokat tartalmazó dokumentációval hajlékonylemezen vagy CD-n. Á – L L Í T S A L E A P R O G R A M O T Nyomja meg egyszerre a <Ctrl><Shift><Esc> billentyűket. Kattintson a Task Manager (Eszközkezelő) gombra.

 • Page 83: Dell Diagnosztika

  Mikor van szükség a Dell-diagnosztika használatára? Ha problémája támad a számítógéppel, végezze el az itt ismertetett ellenőrzéseket: „Lefagyások, szoftver problémák” 81. oldal. Futtassa a Dell diagnosztikát, és csak ezután forduljon a Dellhez műszaki segítségnyújtásért Mielőtt nekiállna, ajánlott kinyomtatnia a lépéseket.

 • Page 84: A Dell Diagnosztika Elindítása Az Illesztő- és Segédprogramokat Tartalmazó Cd-ről

  Nyomja meg az 1 gombot a CD menü elindításához, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt a folytatáshoz. A számozott listában válassza a Run the 32 Bit Dell Diagnostics (A 32 bites Dell diagnosztika futtatása) parancsot. Ha több verzió is fel van sorolva, válassza a számítógépnek megfelelőt.

 • Page 85: A Dell-diagnosztika Főmenüje

  A Dell-diagnosztika főmenüje A Dell diagnosztika betöltődését és a Main Menu (Főmenü) képernyő megjelenését követően kattintson a kívánt beállításnak megfelelő gombra. Option (Lehetőség) Funkció Express Test (Gyorsteszt) Az eszközök gyors tesztelésének elvégzésére szolgál. Ez a teszt általában 10–20 percig tart, és nem igényli a felhasználó...

 • Page 86

  CD-ről futtatta, vegye ki a CD-t. A teszt befejezését és kiértékelését követően zárja be a teszt ablakát a Main Menu (Főmenü) ablakba való visszatéréshez. Ha ki akar lépni a Dell Diagnosztikából, és újra kívánja indítani a számítógépet, zárja be a Main menu (Főmenü) képernyőt.

 • Page 87: Tárgymutató

  Tárgymutató Dell diagnosztika, 83 Dell Premier Support A Dell diagnosztika elindítása garancia, 71 támogatási webhely, 73 az illesztő- és segédprogramokat Dell Premier Support tartalmazó CD-ről, 84 terméktámogatási webhely, 71 akkumulátor hardver eltávolítás, 80 diagnosztika Dell diagnosztika, 83 feltöltöttség ellenőrzése, 78 Dell, 83 hibaelhárítás...

 • Page 88

  lefagyások, 81-82 Végfelhasználói licenc szerződés, 71 program nem reagál, 82 spyware, 83 videovezérlő számítógép nem indul be, 81 konfiguáció megállapítása, 75 számítógép nem reagál, 81 vírusirtó szoftver, 82 szoftver, 81-82 Windows XP spyware, 83 Program kompatibilitás Súgó és támogatás varázsló, 82 központ, 73 Súgó...

 • Page 89

  Dell™ Latitude™ 131L Guia de Referência Rápida Modelo PP23LB w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 90

  © 2006 Dell Inc. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução sem permissão por escrito da Dell Inc. Marcas comerciais mencionadas neste texto: Dell, o logótipo DELL e Latitude são marcas comerciais da Dell Inc.; Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation.

 • Page 91

  Quando utilizar o programa Dell Diagnostics ....Como iniciar o Dell Diagnostics a partir da unidade de disco duro . . . Iniciar o Dell Diagnostics a partir do CD Drivers and Utilities .

 • Page 92

  Índice...

 • Page 93: Detectar Informação

  • Documentação do dispositivo A documentação e os controladores já estão instalados no computador. Pode utilizar o CD para voltar a instalar os controladores ou executar o Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 104.) Alguns ficheiros Readme (Leia- me) podem estar no CD para fornecer as últimas actualizações...

 • Page 94

  Estas etiquetas estão localizadas na parte inferior do seu computador. • Utilize a etiqueta de serviço para identificar o computador quando aceder ao site support.dell.com (em inglês) ou quando entrar em contacto com o suporte técnico. • Digite o código de serviço...

 • Page 95: Configurar O Computador

  • Estado do serviço de chamadas e histórico de Site de suporte do Dell Premier— premiersupport.dell.com suporte O site de suporte do Dell Premier é personalizado para clientes • Questões técnicas importantes do computador empresariais, governamentais e ligados à educação. Esse site pode •...

 • Page 96

  3 Conecte o adaptador CA ao computador e à tomada eléctrica. 4 Abra o ecrã do computador e pressione o botão de alimentação para ligar o computador (consultar “Vista frontal” na página 97). NOTA: Recomenda-se que ligue e desligue pelo menos uma vez o computador antes de instalar placas ou ligar o computador a um dispositivo de ancoragem ou externo, como uma impressora.

 • Page 97: Sobre O Computador

  Sobre o Computador Vista frontal desbloqueador de ecrã bloqueadores de ecrã (2) ecrã botão de alimentação luzes de estado do tapete táctil dispositivo altifalantes(2) botões do tapete táctil teclado 10 luzes de estado sem fios e do teclado Guia de Referência Rápida...

 • Page 98: Vista Do Lado Esquerdo

  Vista do lado esquerdo aberturas de ventilação encaixe do cabo de segurança 3 compartimento de unidade óptica botão de ejecção do tabuleiro de unidade óptica Vista do lado direito disco duro ranhura ExpressCard leitor de cartão de memória multimédia 3 em 1 entradas de áudio (2) entradas USB (2) Vista traseira...

 • Page 99: Vista Inferior

  Capacidade da bateria NOTA: Para obter mais informações sobre a garantia Dell™ do seu computador, consulte o Guia de Informações do Produto ou o documento de garantia em separado fornecido juntamente com o seu computador. Para um funcionamento ideal do seu computador e para ajudar a manter as definições BIOS, trabalhe com o seu computador portátil Dell sempre com a bateria instalada.

 • Page 100: Verificação Da Carga Da Bateria

  O uso de uma bateria incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou de explosão. Substitua a bateria apenas por uma bateria compatível genuína da Dell. A bateria foi concebida para um computador da Dell. Não utilize baterias de outros computadores no seu computador.

 • Page 101: Carregar A Bateria

  indicador da carga Ao pressionar uma vez ou pressionando sem soltar o botão de estado no indicador da carga na bateria, pode verificar: • Carga da bateria (verifique pressionando e soltando o botão de estado) • Longevidade da bateria (verifique pressionando sem soltar o botão de estado) O tempo de funcionamento da bateria é...

 • Page 102: Substituir A Bateria

  O uso de uma bateria incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou de explosão. Substitua a bateria apenas por uma bateria compatível genuína da Dell. A bateria foi concebida para um computador da Dell™; não utilize bateria de outros computadores.

 • Page 103: Armazenar Uma Bateria

  Armazenar uma Bateria Retire a bateria no caso de armazenamento do computador durante um período mais longo. A bateria descarrega-se durante um armazenamento prolongado. Após um período de armazenamento prolongado, carregue a bateria na totalidade (consultar “Carregar a bateria” na página 101) antes de voltar a utilizá-la. Resolução de Problemas Bloqueios e problemas de software ADVERTÊNCIA:...

 • Page 104: Dell Diagnostics

  Quando utilizar o programa Dell Diagnostics Se verificar um problema no seu computador, execute as verificações em “Bloqueios e problemas de software” na página 103 e execute o Dell Diagnostics antes de entrar em contacto com a assistência técnica da Dell.

 • Page 105: Como Iniciar O Dell Diagnostics A Partir Da Unidade De Disco Duro

  O CD Drivers and Utilities (Controladores e utilitários) é opcional e pode não ser fornecido juntamente com o seu computador. Inicie o Dell Diagnostics a partir da unidade de disco duro ou do CD Drivers and Utilities (Controladores e utilitários).

 • Page 106: Iniciar O Dell Diagnostics A Partir Do Cd Drivers And Utilities

  7 Quando o Main Menu (Menu principal) do Dell Diagnostics aparecer, seleccione o teste a ser executado. Menu principal do Dell Diagnostics 1 Após o Dell Diagnostics ser carregado e o ecrã Main Menu aparecer, clique no botão da opção desejada. Opção Função...

 • Page 107

  Parameters (Parâmetros) Permite alterar as configurações de teste para personalizá-lo. 4 Quando os testes são concluídos, se estiver a executar o Dell Diagnostics a partir do CD Drivers and Utilities (Controladores e utilitários), retire o CD. 5 Quando os testes estiverem concluídos, feche o ecrã de teste para voltar ao ecrã Main Menu (Menu principal).

 • Page 108

  Guia de Referência Rápida...

 • Page 109: Índice Remissivo

  94 informações sobre a etiqueta Microsoft garantia, 93 computador Windows, 94 crash, 103-104 Iniciar o Dell Diagnostics a etiquetas partir do CD Drivers and desempenho lento, 104 etiqueta de serviço, 94 Utilities (Controladores e não responde, 103 Microsoft Windows, 94 utilitários), 106...

 • Page 110

  104 resolução de problemas Centro de ajuda e apoio técnico, 94 ResourceCD Dell Diagnostics, 104 sistema operativo CD, 95 reinstalação, 95 Site de suporte do Dell Premier, 95 site de suporte do Dell Premier na Web, 93 Índice remissivo...

This manual also for:

Latitude 131l pp23lb

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: